3.1 / May 20, 2016
(2.2/5) (13)
Loading...

Description

The App ‘Touristic car routes Flanders Fields’ takes you along themost important sites and places of the Great War in FlandersFields.The app contains pre – defined routes (No man’s land, YpresSalient, Free Fatherland ...), but it’s also possible to composeyour own personal tour based on your own intrests. The app containsmore than 100 points of interest, out of which you can make achoice, based on a list, a map or a theme. The app is illustratedwith archive material such as photos, texts and audio fragments. Onsome points of interest there is the possibility to use augmentedreality to make the link between today and the situation during theGreat War. During your quest, you will meet persons who will tellyou their own Great War story.The app has an offline navigationtool to guide from one point to another in your tour throughFlanders Fields.The app is free and available in the Appstore andon Google Play.

App Information Car Routes Flanders Fields

 • App Name
  Car Routes Flanders Fields
 • Package Name
  be.westtoer.westhoek.en.routes
 • Updated
  May 20, 2016
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  Westtoer
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Westtoer Show More...

Autoroutes 14-18 i/d Westhoek 3.1 APK
Westtoer
De "Autoroutes Eerste Wereldoorlog in de Westhoek" applicatie iseen gids en reisgezel die je meeneemt op autotochten langsbelangwekkende plekken waar de Eerste Wereldoorlog zich afspeeldeen hun verhalen in de Westhoek.De applicatie brengt je offline viazijn navigatietool naar belangwekkende plekken over de oorlog. Hijbevat foto’s, teksten, documenten, geluidsfragmenten en informatieover waar je bent en wat er zich afspeelde.De applicatie bevat eenaantal autoroutes rond de grote thema’s van De Grote Oorlog. In deloop van de komende maanden zullen meer routes worden toegevoegd.Onder andere rond de Duitse Pioniere, het Belgische frontverhaal,het leven aan de frontlijn en de Ieperboog, enz.. .De eerste routesbegeleiden je op een tocht langs de verhalen van de medischeevacuatieroutes waarlangs gewonden in de Eerste Wereldoorlog wegvan het front werden gebracht.Vandaag kan je alvast deze routesvolgen in de Oorlog en Trauma routes:* Gas op Hill 60 (5 mei1915)Je volgt de evacuatie van de gewonden van de gasaanval op Hill60 waar het 2de bataljon van de Irish Guard op 5 mei 1915 hetslachtoffer van werd.* Enkele reis Boezinge – Mendinghem (31 juli1917)Je krijgt het verhaal van de eerste gewonden van de derde slagbij Ieper worden het binnenland ingebracht. En waar bonenstakenvoor dienden.* De laatste reis van Felix Bastin (4 november1917)Een Belgische dokter sneuvelt in de Dodengang en wordt naarAlveringem gebracht. Een reis langs ambulances enhospitalen.DisclaimerDe app autoroutes Eerste Wereldoorlog in deWesthoek maakt gebruik van offline navigatie. Denavigatieberekening vraagt veel rekenkracht van het toestel waaropde app draait. Het gebruik van de app is optimaal op recentetoestellen. Oudere toestellen kun je evenwel gebruiken om alleinformatie binnen de app te raadplegen.The "Autoroutes War inFlanders Fields" application is a guide and travel companion thattakes you on car trips along interesting places where the FirstWorld War took place and their stories in Flanders.The applicationtakes you through its offline navigation tool to interesting placeson the war. It contains photographs, texts, documents, sound clips,and information about where you are and what happened.Theapplication contains a number of car routes around the major themesof The Great War. Over the coming months, more routes will beadded. Among other things around the German Pioniere, the Belgianfront story, life at the frontline and the Ypres Salient, etc...The first routes lead you on a journey through the stories of themedical evacuation routes along wounded in the First World War werebrought. Away from the frontToday, you can already follow theseroutes in War and Trauma routes:* Gas ​​to Hill 60 (May 5,1915)Follow the evacuation of the wounded from the gas attack onHill 60 where the 2nd Battalion of the Irish Guard on May 5, 1915the victim was.* One way Boezinge - Mendinghem (July 31, 1917)Youget the story of the first casualties of the Third Battle of Ypresare inland inserted. And where bean stakes were for.* The lastvoyage of Felix Bastin (November 4, 1917)A Belgian doctor killed inDodengang and is brought to Alveringen. A trip along ambulances andhospitals.DisclaimerThe app autoroutes First World War in Flandersuses offline navigation. The navigation calculation requires muchcomputing power of the device on which the app is running. Usingthe app is optimized for recent devices. Older devices can howeverbe used to access all the information. Within the app
Kustwandelroute 1.3.1 APK
Westtoer
Met de kustwandelroute app kun je zelf je ideale wandeling aan dekust samenstellen. Je bepaalt zelf waar je wandelt, hoe lang jewandelt en dat langs de meest aantrekkelijke en veilige paden aanonze Kust. Op basis van de ladder van de kustwandelroute stel jezelf je route samen en zie je het aantal kilometer en de tijdverschijnen op het scherm. Deze app is speciaal voor gezinnen metkinderen ontworpen. Onderweg kunnen de kinderen verschillendespannende opdrachten uitvoeren en punten verzamelen. Je kunt zelfsje prestaties delen met de vrienden via facebook en twitter. Voorde ouders werd in de app een speciale SOS knop voorzien: toiletten,parkings, tramhaltes, EHBO posten … worden op het scherm getoverden bieden de nodige informatie om de noden te lenigen. Dekustwandelroute app is de ideale manier om samen met de kinderen dekust te verkennen.*****Extra zoektermen: wandelen, wandelroute,kust, zee, strand, zon, kindvriendelijk, route, strandThe coastaltrail app you can own your ideal walk on the coast together. Youdecide where you walk, how long you walk and along the mostattractive and safe paths to our coast. Based on the ladder of thecoastal trail imagine your own route and you can see the number ofkilometers and time appear on the screen. This app isspecially designed for families with children. Along the way,children can perform various exciting assignments and collectpoints. You can even share your achievements with friends throughfacebook and twitter. For the parents were in the app features aspecial SOS button: toilets, car parks, tram stops, first aid items... are conjured up on the screen and provide the necessaryinformation required to meet needs. The coastal trail app isthe ideal way to work with the children to explore thecoast.*****Additional terms: walking, hiking, shore, sea, beach,sun, family friendly, trail, beach
iTrip Coast 2.0.4 APK
Westtoer
Discover the coast with the free app iTrip by Westtoer.Simply enterdetails of where and when you are on the coast and you willinstantly receive a number of sporting, gastronomic and culturalsuggestions. Choose your favourites among the events, naturereserves, amusement parks, shops, museums, etc. and you can set outright away with your personalized digital tour guide.Naturally, youcan also let iTrip surprise you with suggestions that it has instore for you.At any time, you can share your unforgettable holidayon the coast with your friends in just a blink of the eye.
Achter het front van 14-18 2.1 APK
Westtoer
De app ‘Achter het front van 14-18’ laat je het leven en overleventijdens de Duitse bezettingin de gemeenten van de Leiestreekervaren.De app bevat 4 voor gedefinieerde autoroutes (SchuweMaandag, Geneeskunde en Verzorging,Dagelijks Leven en Bevrijding),7 wandelroutes en 2 autocar routes. Maar je kunt ook opbasis vaneigen interesses, je eigen WO1 route samenstellen. De app bevatzo’n 75 pointsof interest waaruit je een keuze kunt maken, op basisvan lijst, kaart of thema . De app isrijk geïllustreerd met uniekfotomateriaal, historische informatie, persoonlijke getuigenissenenleuke weetjes. Op een aantal points of interest kun je met overlaysde link leggen tussenvandaag en WO1.Uniek in deze app is de offlinenavigatie met navigatie instructies. Die brengt je feilloos vandeene site naar de andere.The app 'Behind the front of 14-18 "letyour life and survival during the German occupationexperienced inthe municipalities of the Lys.The app includes four predefinedautoroutes (Shy Monday, Medicine and Nursing,Daily Life andLiberation), seven walks and two coach routes. But you canalsobased on their own interests, make your own WW1 route. The appcontains around 75 pointsof interest which you can make, based onlist, map or theme a choice. The app isrichly illustrated withunique photographs, historical information, personal testimoniesandfun facts. At a number of points of interest, you can use overlaysmake the link betweentoday and WW1.Unique in this app is theoffline navigation with navigation instructions. That brings youunerringly to theone site to another.
Autorouten Erster Weltkrieg 3.1 APK
Westtoer
Die App „Autorouten Erster Weltkrieg” führt Sie zu bedeutendenOrten in der Westhoek, an denen sich der Erste Weltkrieg abgespielthat. Die App enthält einige im Voraus zusammengestellte Autorouten(darunter die Routen: Niemandsland, Yserfront, Ypernbogen,Frontleben, Pionier, Freies Vaterland), aber Sie können sich auchIhren eigenen Interessen entsprechend selber eine Erste WeltkriegRoute zusammenstellen. Die App enthält über 100 interessantePunkte, aus denen Sie anhand einer Liste, Karte oder eines Themaswählen können. Die App ist reich mit historischen Abbildungen,Fotos, Texten, Audiofragmenten... illustriert. An einigeninteressanten Punkten können Sie mit Overlays eine Verbindungzwischen dem Ersten Weltkrieg und heute herstellen. Auf Ihrer Tourbegegnen Sie Figuren, die Ihnen von ihren eigenen Erlebnissen imErsten Weltkrieg erzählen. Die App enthält eine offline Navigation,mit der Sie anhand visueller Navigationshinweise sicher von dereinen Sehenswürdigkeit zur anderen fahren können. Unterwegserfahren Sie noch ein paar nette Anekdoten aus dem ErstenWeltkrieg. Die App ist kostenlos im Appstore und bei Google Playerhältlich. The app "car trails World War I" leads to significantplaces in the Westhoek at which the First World War took place. Theapp contains some compiled in advance auto routes (includingroutes: no man's land, Yserfront, Ypres Salient, Front Living,pioneer, Free Fatherland), but you can also watch your owninterests, a First World War put together according to routeitself. The app contains more than 100 points of interest, fromwhich you can choose from a list, map or a theme. The app is richwith historical illustrations, photographs, text, audio fragments... illustrated. At some points of interest, you can use overlays aconnection between the First World War and produce today. On yourtour you will encounter characters that tell you about their ownexperiences in the First World War. The app contains an offlinenavigation, which allows you to safely one sight to another driveon the basis of visual navigation instructions. Along the way youlearn a few anecdotes from the First World War. The app isavailable for free in the AppStore and Google Play.
West-Vlinderen 2.5.4 APK
Westtoer
Met Westvlinderen maak je een nieuwe wandel- of fietstocht inWest-Vlaanderen boordevol beleving. Tot de tocht je als gegotenzit. Fladder tussen actie en genieten en laat vrienden volgen in jespoor. De Westvlinderen app weet dankzij de gps van je smartphonewaar je je bevindt en kan je meteen een route op maat voorstellen.Aan de hand van knooppuntnummers fladder je vervolgens van de enenaar de andere locatie. Een tik op het scherm volstaat om er allesover te vernemen. Voldoet de route niet aan je wensen, dan schud jeeven met je toestel voor een nieuwe suggestie. Vergeet je tochtvervolgens niet te delen via Facebook of Twitter.With Westvlinderencreate a new walking or cycling in West Flanders packed experience.Until the trip you like a glove. Flutter between action and enjoyand let friends follow your trail.The Westvlinderen app knowsthanks to the GPS of your smartphone where you are and you canimmediately route customized proposals. On the basis of nodenumbers can then flutter from one location to another. A tap on thescreen is enough to hear all about it. Does the route does not suityour needs, then you just shake your phone with a new suggestion.Forget your trip then not to share on Facebook or Twitter.
Iedereen Flandrien 1.1.3 APK
Westtoer
Discover the Bruges woodland and wetland and the Lys Valley Areaand their rich Flandrien cycling history with the free IedereenFlandrien app!Six routes to explore the cycling heritage of theBruges woodland and wetland and the Lys Valley Area.Six cyclingloops, each focusing on a different aspect of the life of theFlandrien and cycling culture, packed with interesting anecdotesand photographs: training and nutrition, outfit, riders' wages,racing bikes, and the tragedies and triumphs of the firstFlandriens.Six routes, each around 30 km on the cycle routenetwork, offer some glorious cycling. The app enables you to planyour ride in advance and get the most out of the cyclingexperience. Plan your route, upload it and allow yourself to beguided around your ride with place-by-place instructions or bytracking your location on the map. If you like, you can just leaveyour smartphone in your pocket, and an alert will tell you when youget to each point of interest. You can even share your routes andexperiences on the road.The app also includes plenty of practicalinformation on Flandrien memorabilia, traditional cycling cafes,temporary exhibitions, etc. on your route.
Circuit Automobile 14-18 3.1 APK
Westtoer
L’application ‘Circuit Touristique Automobile 14-18’ vousaccompagne lelong les sites importants où la Grande Guerre sedéroulent dans le Westhoek.L’appli contient quelques circuitsprédefiniés (e.a. Le Front de l’Yser, La vie au front, Pionnier, LaPatrie libre), mais vous pouvez aussi au base de vos interêts,composer votre circuit Touristique Automobile 14-18 personnel.L’appli contient plus de 100 points d’interêt, vous pouvez fairevotre choix à base d’une liste, carte ou thématique. L’appli estrichement illustrée avec des photos, textes, fragments audio et desphotos historiques. Pendant votre découverte, vous rencontrez despersonnages qui vous accompagnent dans leur histoire personnelle dela Grande Guerre.L’appli contient une navigation off-line, à basedes instructions de navigation visuelles.L’appli est gratuite endisponible dans l’appstore et sur Google Play.The application'Tourist Circuit Automobile 14-18' with you lelong important siteswhere the Great War takes place in the Westhoek.The app containssome predefined circuits (ea The Front of the Yser, Life at thefront, Pioneer, The Free Fatherland), but you can also at the baseof your interests, call your Travel tour Automobile 14-18 staff.The app contains more than 100 points of interest, you can takeyour pick from a list, map or thematic. The app is richlyillustrated with photographs, text, audio fragments and historicalphotos. During discovery, you have characters who accompany you intheir personal history of the Great War.The app contains anoff-line navigation-based visual navigation instructions.The app isfree of charge available in the appstore and Google Play.
Loading...