2.1 / May 30, 2018
(4.7/5) (15)
Loading...

Description

CDP 21K - Carrera de Día del Padre 2018, es la aplicación oficialde la Carrera de Día del Padre 21K en México. Vive de manera máscercana esta gran experiencia con la aplicación que Corredores delBosque de Tlalpan te ofrece.This app is powered by MYLAPS.This appmay use your location even when it isn’t open, which can decreasedevice battery life.

App Information Carrera de Día del Padre 2018

 • App Name
  Carrera de Día del Padre 2018
 • Package Name
  nl.meetmijntijd.xxxviicarreradediadelpadre2017
 • Updated
  May 30, 2018
 • File Size
  9.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  MYLAPS Experience Lab
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Overschiestraat 65 1062 XD Amsterdam The Netherlands
 • Google Play Link

MYLAPS Experience Lab Show More...

MBM 2018 3.1 APK
The Maybank Bali Marathon mobile app powered by MYLAPS is acomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the Maybank Bali Marathon. Thisapp is powered by MYLAPS. This app may use your location even whenit isn’t open, which can decrease device battery life.
Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.6 APK
Hardlopen wordt nog leuker met de gratis Looptijden.nl app(verkozen tot 'sport app van het jaar'!). Met de Looptijden.nl appkun je heel eenvoudig je hardloop route opnemen op je Androidmobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid,de gelopen afstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Jekunt ook precies zien waar je bent via de GPS in je mobiel. Nadatje je tijd opgeslagen hebt kun je op Looptijden.nl ook je exacteroute terugkijken! Belangrijkste features: -Nederlandstaligeaudiocoaching -(Persoonlijke) hardloopschema's-live-tracking-Steltrainingsdoelen-ghost-running-actueel weerbericht-ondersteuningvoor hartslagmeter-levels en badges-tegelcoaching-Twitter enFacebook integratieDe basisfuncties in de app zijn gratis. Eenaantal extra functies maken onderdeel uit van het betaalde PlusPakket. Dit zijn o.a. ghost-running. trainingsdoelen enlive-tracking. Meten en delen van de route is gratis, evenalsNederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer- ofminuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl is deenige hardloopapp ter wereld met Nederlandstalige audiocoaching.Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (of minuut) eenupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Intervaltrainingen enhardloopschema's*Via de website van Looptijden.nl kun je zelf jeeigen intervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om deoefeningen uit te voeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeer informatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp van detegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortgang inhet Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen in hettegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je een nieuwetegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (Plus Pakket)*Stelje doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewensttijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laat vrienden,kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en jeaanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebook enTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zalde audiocoach je hiervan op de hoogte stellen.*Hartslagmeter*Koppelde Polar Bluetooth (smart) hartslagmeter aan deze app en meeteenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreide analyse vanje hartslag terugzien via de website. Inclusief onderverdeling inhartslagzones. Bestel de bijbehorende Polar Bluetooth hartslagbandvia de webshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralle details.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat dezeapp (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kunje ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijdenwelke binnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzichtvan alle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waar jeterecht kunt voor goed advies over hardloopschoenen enkleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS in jemobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijkvan de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag je mobiel altijd ineen schouderband met de ontvanger naar boven en zorg dat jeeventuele task killers / managers uit hebt staan.*Support*Heb jeeen vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review, hierkunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op viade support opties op de website: www.looptijden.nl/supportTevredenover de Looptijden.nl app? Plaats een review, elke review helpt onsom de app verder te verbeteren!Running is even more fun with thefree app Looptijden.nl (voted "sports app of the year!). TheLooptijden.nl app you can easily record your running route on yourAndroid mobile. While running see (and hear) your direct yourspeed, distance and route and the number of calories consumed! Youcan also see exactly where you are using the GPS in your phone.After you save your time you can also look back on your exact routeLooptijden.nl!Main features:New Dutch-audio coaching- (Personal)hard running schedules-live tracking-Set Workoutgoals-ghost-running-actueel weather-support for Heart RateMonitor-levels and badges-tegelcoaching-Twitter And FacebookintegrationThe basic functions in the app are free. Some additionalfeatures make part of the paid Plus Package. These are inter aliaghost running. training goals and live tracking. Measuring andparts of the route is free, as an English audio coaching at everykilometer or minute crossing.* English audio coaching*Looptijden.nl is the only hardloopapp world with English audiocoaching. While running you will hear an update every kilometer (orminute) with your progress and speed.* Interval training and hardrunning schedules *You can compose your own interval trainingthrough the Looptijden.nl website or follow a hard runningschedule. Then you can use the app audio coaching to perform theexercises. See http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemasfor more information.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tilecoaching option you get during your training already hear yourprogress in Running Game. You hear your virtual progress in tilerankings and you also get a signal when you enter a new tile.*Training objectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goaland the app coaches you to it! Choose your desired time, distance,calories, speed, heart rate zone or the combination of distance andtime, and the audio coach will help you to achieve your goal!Withghost-running, you can select a previous time by yourself or afriend and then take here with that. You see move a ghost on themap where you should be. Can you stay for the ghost?* Live tracking(Plus Package) *Let friends and family directly watch with you andencourage you during workouts. They can encourage through Facebookand Twitter, and once you have the audio coach will you inform themreceive encouragement.* Heart Rate *Disconnect the Polar Bluetooth(smart) heart rate monitor on this app and simply measure yourheart rate. Afterwards you look back a comprehensive analysis ofyour heartbeat via the website. Including sections in target zones.Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt via thewebshop. See http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagbandfor full details.* Comprehensive racing and store information*Since this app (if any) is fully focused on the Dutch runners canalso find detailed contest information for competitions which takeplace soon.The app contains a handy overview of all running storesin the Netherlands. So you know exactly where you can go for goodadvice on running shoes and clothing.* About GPS reception *The appuses the GPS in your phone. The accuracy of the measurement islargely dependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalways mobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure you any task killers / managers have turned off.* Support*Have a question or a comment. Place this NOT a review, we can notrespond here. Daarentgen please contact us via the support optionson the website: www.looptijden.nl/supportSatisfied with theLooptijden.nl app? Post a review, each review will help us tofurther improve the app!
Entel 10 1.0 APK
Official app for Entel 10 2018 in Lima Esta aplicación contienetoda la información importante del evento y le permite rastrear laposición de los participantes en tiempo real durante el evento.This app is powered by MYLAPS. This app may use your location evenwhen it isn’t open, which can decrease device battery life.
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3 APK
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig jefietsroute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen,wielrennen of mountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietsteafstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Ideaal voorwielrenners, mountainbikers en ook recreatieve fietsers!Fiets jeover een beklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor dieklim en plaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijdvergelijken met die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen, ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebook integratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nlis de enige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdenshet fietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate tehoren met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelen enghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kiesvoor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissen enfamilie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens hetfietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodraje een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan opde hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polar bluetoothhartslagband (verkrijgbaar uit de webshop viahttp://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdens hetwielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse van dehartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter en Facebookintegratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook om jouwresultaten (automatisch) aan je vrienden te laten zien.*Virtuelevlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alle Nederlandsebeklimmingen en hun hoogteprofiel. Met de animatiefunctie kun jeover de beklimming 'vliegen' en zie je precies waar de stijlestukken zitten. Van elke beklimming kun je ook het klassementbekijken met de resultaten van andere wielrenners.*Uitgebreiderouteinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op deNederlands wielrenner is gericht kun je ook uitgebreiderouteinformatie vinden voor vele wielerroutes in Nederland. Zo kunje o.a. de reviewscore, de route en tijden van andere rennersbekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met je gratisfietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk al jesportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot je eigenblog en kun je uitgebreide statistieken terugzien van jouwprestaties. Verder kun je je uitrusting bijhouden en per geredentijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt. Ten slotte kunje ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht, bloeddruk,hartslag en vetpercentage gedurende de tijd te volgen.*Support*Hebje een vraag of een opmerking. Laat het gerust weten maar plaatsdeze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neemdaarentgen gerust contact op via de support opties op de website:www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze app maaktgebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting isgrotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel.Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPS ontvangeren hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaakt worden.Draagje mobiel altijd in een schouderband of op je stuur met deontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers /managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nl app you can easilyrecord your cycle on your Android mobile. During cycling, cyclingor mountain biking you can immediately see your speed, distance andcycled the route and the number of calories!Ideal for cyclists,mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on a climb,then the app automatically measures your time for that climb andplaces them in the standings. So you can compare your time withthose of your friends and other cyclists.Key features: Dutch audiocoaching, training goals, ghost-cycling, live tracking, levels,interval training, support for heart rate monitor and Twitter andFacebook integration.* English audio coaching *Fietstijden.nl isthe only fietsapp with English audio coaching. While cycling youget every mile (or minutes) to hear your progress and speed with astatus update.* Training Goals and ghost-cycling *Set your goal andthe app will coach you there! Choose your desired time, distance,calories, speed, or the combination of distance and time and theaudio coach will help you to achieve your goal!With ghost-cyclingcan be a last time yourself or a friend select and then take upagainst here. You see a ghost on the map where you move should be.Can you stay for the ghost? Note: this is part of the paid PlusPackage.* Live tracking *Let friends and family directly watch itwith you and encourage you during cycling. They can cheer you onFacebook and Twitter and once you have received an encouragementwill notify you of this audio coach. Note: Live tracking is part ofthe paid Plus Package.* Heartbeat Band *Link your Polar Bluetoothheart rate belt (available from the webshop throughhttp://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure your heartrate during the race. Includes comprehensive analysis of heart ratezones in which you have trained.* Twitter and Facebook integration*On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect your profile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flight over Dutchclimbs *View all Dutch climbs and their height profile. Theanimation feature lets you climb on the "fly" and see exactly wherethe pieces are steep. Of every climb you can also view thestandings with the results of other cyclists.* Detailed routeinformation *Because this app (if any) on all the Dutch cyclistaims can find you comprehensive route information for many cyclingroutes in the Netherlands. So you can include the review score, theroute and times of other riders view.* Personal Fietstijden.nlprofile *With your free bike profile Fietstijden.nl you can easilytrack all your sports performance. You've got access to your ownblog and you can find comprehensive statistics look back on yourperformance.Furthermore, you can keep track of your equipment andmaintain a riding time with which bike you have ridden it.Finally,you can also keep an eye on your health by your weight, bloodpressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support *Doyou have a question or comment. Please let us know but NOT place wecan not respond. These in a review, here Daarentgen Please contactus via the support options on the website: www.fietstijden.nl /support* About GPS reception *This app uses the GPS in your mobile.The accuracy of the measurement is largely dependent on the qualityof the GPS in mobile. Some Android phones have unfortunately a poorGPS receiver and this can also be no accurate measurementmade.Always carry your mobile in a shoulder strap or you send tothe receiver up and make sure you can be. Any task killers /managers
MYLAPS US CuCo Active 2016 1.0 APK
Official app for MYLAPS US CUCO Active 2016 at1/25/2016 in CancunThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
LJ Maraton 2.2 APK
Ljubljana Marathon - 30/10/2016 in LjubljanaThe Ljubljana Marathonis a mammoth celebration of running participated by nearly 18,000runners from 40 countries.Ljubljana Marathon is getting morepopular every year and the number of participants is on theincrease. Also this year, competitors will be running a classicalmarathon (42 km), a half marathon (21 km) or various shorterrecreational races. All the races will be held within the widercity centre area. This app contains all important event informationand allows you to track the position of participants in real-timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
EDP Rock n Roll Madrid Maratón 3.4 APK
The EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2 mobile app poweredby Ibercaja and designed by MYLAPS is the most complete app for theultimate event experience. It features live tracking of allparticipants (without using their phones), social mediaintegration, interactive course maps, selfies and all informationyou need to know about the EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón &1/2. This app is powered by MYLAPS. This app may use your locationeven when it isn’t open, which can decrease device battery life.
SchaatsApp.nl - Voor natuurijs 5.1.1 APK
De meest complete app voor op natuurijs. Meet en deel je routes,inclusief Nederlandstalige audiocoach, live-tracking en meer.Bekijk op de kaart waar je in de omgeving kunt schaatsen.Met degratis SchaatsApp.nl app meet je eenvoudig je schaatsroute op metje Android mobiel. Tijdens het schaatsen zie (en hoor) je direct jesnelheid, de geschaatste afstand en route en het aantal verbruiktecalorieën!Na afloop van het schaatsen kun je je tijd direct onlineopslaan en delen via Facebook en Twitter. Op je SchaatsApp.nlprofiel heb je een volledig overzicht van al je statistieken enprestaties.*Nederlandstalige audiocoaching*SchaatsApp.nl is deenige schaatsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdens hetschaatsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate tehoren met je voortgang en snelheid.*Twitter en Facebookintegratie*Aangezien je tijden op je SchaatsApp.nl profiel wordenopgeslagen kun je gebruik maken van alle features hiervan. Zo kunje je tijden automatisch naar Facebook en/of Twitter publiceren.Ookkrijg je toegang tot vele interessante statistieken over je tijdenen alle andere features van SchaatsApp.nl. *Schaatsbanen*Omdat dezeapp (als enige) helemaal op de Nederlands schaatsers is gericht kunje ook informatie vinden over alle schaatsbanen in Nederland. Zokun je o.a. de reviewscore en tijden van andere schaatsersbekijken.Keywords: schaatsen, toertochten, natuurijs,schaatstochten, schaatsprestaties, schaatstijden, gps,hartslagmeter.LET OP: deze app is _alleen_ voor natuurijs bedoeld!Op een ijsbaan zal de afstand helaas *niet* goed kloppen. Dit komtdoordat de GPS in je mobiel heel slecht kleine rondjes kan meten endaardoor zal een groot verschil in afstand ontstaan. Voor schaatsenop de ijsbaan kun je wel je tijden handmatig via de website/apptoevoegen. Of nog beter: gebruik maken van een MyLaps transponderchip en deze op je profiel importeren.The most complete app onnatural ice. Meet and share your routes, including English audiocoach, live tracking and more. View on the map where you can skatein the area.With the free app SchaatsApp.nl you measure your skateseasy route with your Android mobile. While skating see (and hear)you direct your speed, distance and route geschaatste and thenumber of calories!After skating you can time directly onlinestorage and sharing via Facebook and Twitter. On your profileSchaatsApp.nl you have a complete overview of all your statisticsand performance.* English audio coaching *SchaatsApp.nl is the onlyschaatsapp with English audio coaching. While skating get everymile (or minutes) to hear a status update with your progress andspeed.* Twitter and Facebook integration *Since your times on yourprofile SchaatsApp.nl be stored, you can use all of these features.This way, your times automatically to Facebook and / or Twitterpublish.You also get access to many interesting statistics aboutyour times and all other features of SchaatsApp.nl.* Skating Rinks*Since this app (if any) completely on the Dutch skaters aims canalso find information about all ice rinks in the Netherlands. Soyou can include the review score and times of other skatersview.Keywords: skating, tours, natural ice, ice skating, iceskating performances, skating times, gps, heart rate monitor.NOTE:This app is intended _alleen_ for natural ice! On an ice rink, thedistance unfortunately * not * good beat. This is because the GPSin your phone very bad small circles can measure and that will makea big difference in distance arise. For skating on the ice rink canbe your time manually via the website / app Add. Or even better:use a MyLaps transponder chip and on your profile import.
Loading...