1.1.12 / September 30, 2019
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Dette er Caverion Danmarks app til bruk ved innrapportering avHMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder bl.a.systematikk for å sende melding om avvik og RUH, samt en egen modulfor dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser /risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. Appengir også våre brukere tilgang til styrende HMS-dokumentasjon samtviktig direkteinformasjon via modulen HSEQ Messenger. Appen erstrippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre denmest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplettrapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vianser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår forstore. Vi i Caverion Danmark tror på KIS-prinsippet. Keep ItSimple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine forkompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengdebyråkratisk rot. Vår app, som er en skreddersøm av den originale«HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme! Appen erkoblet til TQM for oppfølging og behandling av alle saker. Du viltrenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen tilrapportering. This is Caverion Denmark app for bruk byinnrapportering av HMS hendelser and kvalitetsrelaterte saker. Theapp inneholder include systematikk for å send message about avvikand RUH, as well as an own module for Dokumentasjon av gjennomførtesafe-jobb analyzes / risk analyzes and a annen for inspeksjoner andrevisjoner. The app gives also våre regard users approach togoverning HSE Dokumentasjon and viktig direkteinformasjon viamodule HSEQ Messenger. The app is stripped of all unnecessaryfunksjoner and buttons for å make the most possible brukervennlig.All the same it is a komplett rapporteringsverktøy as oppfyller allvåre requirements and needs, and we consider improvementopportunities sections of river bruke app in the holding spring toolarge. We Caverion in Denmark believe in KIS prinsippet. Keep ItSimple. Too many organisasjoner stock HMSK-systemene her forkompliserte, something which results in underreporting and a Mengdebyråkratisk rot. Vår app, which is a skreddersøm av the original"HSEQ Free" from Mellora AS, should create HMSK-enthusiasm! App iscoupled to TQM for follow-up to treatment and AV all saker. Youwill trenge brukernavn and passord for å could bruke app forreporting.

App Information Caverion DK - HSEQ

 • App Name
  Caverion DK - HSEQ
 • Package Name
  no.mellora.hseq.caveriondk
 • Updated
  September 30, 2019
 • File Size
  9.2M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.12
 • Developer
  Mellora AS
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Vestre Solåsen 3 5310 Hauglandshella Norway
 • Google Play Link

Mellora AS Show More...

no.mellora.hseq.free 7.0.1 APK
Mellora AS
No subscriptions needed. Install and start using it immediately!HSEQ+ is an app developed to simplify and improve anyorganisation’s safety and quality reporting. In the app you willfind 4 different and user friendly modules: • Quick-reports withreport templates for e.g. Near Miss and Non-conformance •Inspections and Audits with various checklists for performing anddocumenting Safety Inspections, Quality Audits and EnvironmentalAudits • Job Safe Analysis for Risk Assessment of any task that areabout to be performed • Timesheets for documenting your working dayAny organisation may get their own special customised and brandedversion og the app. Customised versions of HSEQ can be connected toour database HSEQ Reports for an even more streamlined, innovateand simple HSEQ reporting process. The app is designed to meet thereporting requirements set in e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001and all Achilles-qualifications (JQS, Sellicha, TransQ, StartBANKog Automotive). HSEQ+ - the user friendly safety app!
CRC HSEQ 4.0 APK
Mellora AS
This is the CRC Evans Offshore HSEQ app, a customized and brandedversion of the original app "HSEQ Free", developed by Mellora AS inNorway, a tool to help us become even better!We at CRC believe inthe KIS-principle. Keep It Simple. Too many organizations maketheir HSEQ-system way too complicated, resulting in lack ofreporting and just a lot of bureaucratic mess. Our app is designedto be easy to use and without all not necessary features andbuttons. However, the app fulfills all our HSEQ-reportingrequirements and we consider the improvement possibilities whenintroducing it in our company to be HUGE!You may report all qualitynon-conformance, observations and improvement proposals and all HSEaccidents, undesirable events and H.O.C. reports in an easy manner.In addition, all job safety analysis and various safety inspectionsand audits may be documented with this app, including the Safety5-a-day.To be able to use the app you will need a username andpassword. Please contact your manager to receive one.
JCBE EHS 1.1.6 APK
Mellora AS
This is the Johnson Controls Building Efficiency internal EHS app,a customized and branded version of the original "HSEQ Free",developed by Mellora AS in Norway, a tool to help us become evenbetter!We at Johnson Controls believe in the KIS-principle. Keep ItSimple. Too many organizations make their HSEQ-system way toocomplicated, resulting in lack of reporting and just a lot ofbureaucratic mess. Our app is designed to be easy to use andwithout all not necessary features and buttons. However, the appfulfills all our HSEQ-reporting requirements and we consider theimprovement possibilities when introducing it in our company to beHUGE!You may report all observations, accidents, unsafe condistionsand near misses in an easy manner. In addition, all job safetyanalysis and various safety inspections and audits may bedocumented with this app. You will also easily find the BESaferules in it.To be able to use the app you will need a username andpassword. Please contact your manager to receive one.
Delpro HSEQ 2.0 APK
Mellora AS
DELPRO’s HSEQ APP er udviklet til alle DELPRO’s medarbejdere for atsikre, at indrapportering af ulykker, afvigelse, nærved hændelserog observationer foregår så enkelt og hurtigt som muligt.Allemedarbejdere kan foretage en registrering på APP’en, som blivergemt i en database. Ledere kan viderebehandle denne og registrerekorrigerende handling. HSEQ og AMU samler alle registreringer ogplanlægger forebyggende handlinger.I APP’en er der endvideremulighed for at komme med ideer/forbedringsforslag til det dagligeHSEQ arbejde i firmaet og evt. hos vore kunder.Når du hardownloadet APP’en skal du indtaste dine personlige oplysningerunder ”indstillinger” Generelt: Indtast personlige oplysninger ogvælg din nærmeste leder som modtager af rapportStandard E-mail:Indtast evt. mail på din projekt- eller teamleder efter aftale meddenne.Spørgsmål vedr. APP’en eller brugen af den skal rettes tildin arbejdsmiljørepræsentant, nærmeste leder eller Tina Johansentjo@delpro.dkDELPRO's HSEQ APP is designed for all DELPRO's staffto ensure that the reporting of accidents, deviations, near missesand observations done as simply and quickly as possible.Allemployees can make a recording of APP, which is stored in adatabase. Managers can further examine this and record correctiveaction. HSEQ and AMU gathers all registrations and plan preventiveactions.The APP is also possible to come up with ideas /suggestions for improvements to the daily HSEQ work in the companyand possible. for our customers.Once you have downloaded the APP,enter your personal information under "Settings"General: Enter yourpersonal information and choose your immediate supervisor whoreceives the reportDefault E-mail: Enter any. mail on your projector team leader in agreement with this.Questions about. APP or itsuse should be directed to your health and safety representative,immediate supervisor or Tina Johansen tjo@delpro.dk
AOG HSEQ 1.2.1 APK
Mellora AS
Dette er Anders O. Grevstad AS' app til bruk ved innrapportering avHMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholdersystematikk for å sende melding om avvik, observasjoner,nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modulfor dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser /risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. Appen erstrippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre denmest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplettrapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vianser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår forstore. Vi i Anders O. Grevstad tror på KIS-prinsippet. Keep ItSimple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine forkompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengdebyråkratisk rot. Vår app, som er en skreddersøm av den originale«HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme! Du viltrenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen tilrapportering.This is Anders O. Grevstad AS 'app to use whenreporting safety events and quality related matters. The appcontains taxonomy to notify deviations, observations, near misses,accidents and improvement, as well as a separate module fordocumentation of completed job safety analysis / risk analysis andanother for inspections and audits.The app is stripped of allunnecessary functions and buttons to make the most user-friendly.Nevertheless, it is a complete reporting tool that meets all ourrequirements and needs, and we consider improvement opportunitiesusing the app in our company too big.We Anders O. Grevstad believein KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations make HSEQtheir systems for complex, resulting in under-reporting and a hostof bureaucratic mess.Our app, which is a customization of theoriginal "HSEQ Free" from Mellora AS shall create HSEQenthusiasm!You will need your username and password to use the appfor reporting.
Odin HSEQ 1.0.1 APK
Mellora AS
Dette er Odin Utleie AS' app til bruk ved innrapportering avHMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholdersystematikk for å sende melding om avvik, observasjoner,nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modulfor dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser /risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. Appen erstrippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre denmest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplettrapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vianser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår forstore. Vi i Odin tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt formange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noesom resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fraMellora AS, skal skape HMSK-entusiasme! Du vil trenge brukernavn ogpassord for å kunne bruke appen til rapportering.This is OdinRental AS 'app to use when reporting safety events and qualityrelated issues. The app includes systematics to notify deviations,observations, near misses, accidents and suggestions, as well as amodule for documentation of completed job safety analysis / riskanalysis and another for inspections and audits.The app is strippedof all unnecessary functions and buttons to make the mostuser-friendly. Nevertheless, it is a complete reporting tool thatmeets all our needs and requirements, and we consider improvementopportunities using the app in our company too big.We believe inOdin at KIS principle. Keep It Simple. Too many organizationscreate HSEQ their systems for complex, resulting in under-reportingand a host of bureaucratic mess.Our app, which is a customizationof the original "HSEQ Free" from Mellora AS shall create HSEQenthusiasm!You will need your username and password to use the appfor reporting.
Motek HSEQ 1.2.3 APK
Mellora AS
Dette er Motek AS' app til bruk ved innrapportering avHMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholdersystematikk for å sende melding om avvik, observasjoner,nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modulfor dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser /risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. Appen erstrippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre denmest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplettrapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vianser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår forstore. Vi i Motek tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt formange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noesom resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fraMellora AS, skal skape HMSK-entusiasme! Du vil trenge brukernavn ogpassord for å kunne bruke appen til rapportering.This is Motek AS'app to use when reporting safety events and quality relatedmatters. The app contains systematics to notify deviation,observations, near misses, accidents and improvement suggestions,as well as a module for documentation of completed job safetyanalysis / risk analysis and another for inspections and audits.Theapp is stripped of all unnecessary functions and buttons to makethe most user-friendly. Nevertheless, it is a complete reportingtool that meets all our requirements and needs, and we considerimprovement opportunities using the app in our company too big.Weat Motek believe in KIS principle. Keep It Simple. Too manyorganizations create HSEQ their systems too complex, resulting inunder-reporting and a host of bureaucratic mess.Our app, which is acustomization of the original "HSEQ Free" from Mellora AS shallcreate HSEQ enthusiasm!You will need your username and password touse the app for reporting.
Glitre Energi RUH 1.1.2 APK
Mellora AS
Dette er Glitre Energi app til bruk ved innrapportering av RUH ogsikker-jobb analyser. Appen er strippet for alle unødvendigefunksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig.Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller allevåre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å brukeappen i bedriften vår for store. Vi i Glitre Energi tror påKIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lagerHMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer iunderrapportering og en mengde byråkratisk rot. Vår app, som er enskreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skapeHMSK-entusiasme! Du vil trenge brukernavn og passord for å kunnebruke appen til rapportering.This is Glitre Energy app to use whenreporting RUH and job safety analyzes.The app is stripped of allunnecessary features and buttons to make the most user-friendly.Yet there is a complete reporting tool that meets all our needs andrequirements, and we consider improvement opportunities using theapp in our company too big.We in Glitre Energy believe in the KISprinciple. Keep It Simple. Too many organizations create HSEQ theirsystems too complex, resulting in underreporting and a plethora ofbureaucratic bumbling.Our app, which is a customization of theoriginal "HSEQ Free" from Mellora AS shall create HSEQenthusiasm!You will need a username and password in order to usethe app for reporting.
Loading...