1.2 / July 17, 2014
(4.6/5) (148)
Loading...

Description

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE - CENNETLEMÜJDELENENSAHABELER

Rasulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "EbuBekrcennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir,Alicennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'dİbnuMalik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, EbuUbeydeİbnu'l-Cerrah cennetliktir." (Ravi der ki: Zeyd) onuncu dasükutetti. Dinleyenler: "Onuncu kim?" diye sordular. (Bu talebüzerine):"Said İbnu Zeyd!" dedi. Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonrailaveetti: "Allah'a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah (sa}ilebirlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birininömürboyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Hz.Nuhaleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile."

Ravi (r.a.): Said İbnu Zeyd

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9, (4648, 4649, 4650)

Müminlerin ulaşmak istediği hedeflerden biri decennetegirmektir. Çünkü Kur'ân, insanlara yarışırcasınacennetekoşmalarını emretmektedir. "Rabbiniz tarafından birmağfirete,genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler içinhazırlanmışolan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun." (Al-iİmran,3/133)
Kimin cennetlik olduğu ahirette belli olacaktır. FakatAllahsahabeye daha bu dünyada iken cenneti vaad etmiştir.

"Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ilefetihtensonra infak edip savaşan elbette bir olmaz. İşte onlar,bundansonra infak edip savaşanlardan derece bakımından dahayüksektirler.Bununla beraber Allah herbirine cennet vaadeder. Allahyaptığınızherşeyden haberdardır." (Hadid, 57/10)

Bu âyettte açıkça görüldüğü gibi Allah sahabenin hepsinecennetivaad etmektedir. Pek çok güzel haslete sahip sahabe-i kiramgenelolarak cennetle müjdelendiği gibi dünya hayatında iken fertfertkendilerine cennet vaad edilenler de vardır.el-Aşeretü'l-mübeşşere(müjdelenlen on) terkibi ile bu müjdeyiRasûlullah'tan dünyada ikenalan sahabiler anlaşılır. Aşere-imübeşşere tabirinin yanı sıraaynı manaya gelen el-mübeşşirunbi'l-cenne terkibi dekullanılmıştır.

Bunlar: Ebû Bekir (634), Ömer (643), Osman (655), Ali(660),Talha (656), Zübeyr (656), Avf oğlu Abdurrahman (652), Sa'd(674),Zeyd oğlu Said (671), Ebû Ubeyde (639) (ra) hazretleridir.Busahabilerin isimleri hadiste zikredilmiş ve bu şekildesabitolmuştur. Genel olarak sahabenin, özel olarak da ashabıkiramdan bukişilerin değerlendirilmesi yapıldığında bu durumungenel İslamprensipleri açısıdan gayet tabii olduğugörülecektir.
Aşere-i mübeşşerenin bazı ortak özellikleri vardır:

Hepsi İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuşlardır.
Peygamber'e ve İslam davasına büyükhizmetlerdebulunmuşlardır.
Hicret etmişlerdir.
Bedir gazvesine katılmışlardır.
Hudeybiye de Rasûlullah'a beyat etmişlerdir.
Hadis kaynaklarında faziletleri ile alakalı pek çokrivayetvardır.
Müsned türündeki hadis kaynakları bu sahabilerin rivayetleriilebaşlar.

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

1 - HZ. EBU BEKİRİ’S SIDDIK (R.A.)
2 - HZ. ÖMER EL FARUK (R.A.)
3 - HZ. OSMAN BİN AFFÂN (R.A)
4 - HZ. ALİ BİN EBÛ TÂLİB (Kerremallahu Vechehu)
5 - HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A.)
6 - HZ. ZÜBEYR BİN AVVAM (R.A.)
7 - HZ. SA'D BİN EBİ VAKKAS (R.A.)
8 - HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A.)
9 - HZ. EBU UBEYDE BİN CERRÂH (R.A.)
10 - HZ. SAÎD BİN ZEYD

Ashara Mubashara -whichBORN AT HOME COMPANIONS

Prophet Muhammad (pbuh) 's just say I have heard: "AbuBakrheaven is, Omar heaven is, Osman heaven is, Ali heaven is,Talhaheaven is, Zubair heaven is, Sa'd ibn Malik heaven is,Abdur-Rahmanibn Awf heaven is, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah heaven is. " (Ravisays: Zaid) was tenth in the silence. Hearers: "Who is thetenth?"he asked. (On this readline): "Said Ibn Zayd!" said. So thatwasit. Zayd then added: "The God I swear. They are one of theProphet(sa} face with the dust far bulunuver be, one of you alifetimefrom the operation is better, even the life of theProphet.Aleyhisselam'ın life so long even though."

Ravi (R. A.): Said Ibn Zayd

Source: Abu Dawood, Sunnah 9, (4648, 4649, 4650)

One of the objectives of the believers want to achieve istoenter paradise. Because the Qur'an, people are commanded to runina race to heaven. "To ask forgiveness from your Lord, so thatthewidth and permanent heavens and the earth, prepared for thoseracedin a race toward a paradise of." (Al-i Imran 3/133)
Who is of the earth, heaven will be. But in this world than whentheCompanions of Allah has promised paradise.

"You before the conquest who spent and fought with anyoneafterthe conquest, give away whether fighting of course not. Heretheythen give away whether of combatants in degree higher thantheyare. Nevertheless God to each heaven promises. Allah that youmakeis aware of everything." (Al-Hadid, 57/10)

As is clearly seen in this verse, God is the promise ofparadiseto all the Companions. Companions have many admirabletraits-i rentthe glad tidings of Paradise in general life of theworld asindividually while there are also those who were promisedparadise.Hand-Aşeretü'l-Mubashara (pbuh ten) with the compositionof thisgospel in the world, while the Prophet Companions understoodarea.Ashara Mubashara same meaning of the term as well asthehand-mübeşşir bil-Jannah is also used in the composition.

They are: Abu Bakr (634), Umar (643), Osman (655), Ali(660),Talha (656), Zubair (656), Awf son Abdurrahman (652), Sa'd(674),Zaid son Said (671), Abu Ubaidah (639) (ra) are nibs. Thenames ofthese Companions mentioned in hadith and in this way hasbeenfixed. In general, the companions, companions of my renttheseindividuals in particular when assessing this situationverynatural in respect of the general principles of Islam willbeseen.
Ashara there are some common features of Mubashara:

    All became Muslim in the early yearsofIslam.
    Prophet and have found a great servicetothe cause of Islam.
    They migrated.
    Participated in the battle of Badr.
    Hudeybiye swore allegiance totheProphet.
    The hadiths about the virtues are somanyrumors.
    Musnad types of companions narratedthehadith sources, it starts with.

Ashara Mubashara

    1 - HZ. Abu Bakr SIDDIK'S (R. A.)
    2 - HZ. Omar El FARUK (R. A.)
    3 - HZ. Uthman bin Affan (R.)
    4 - PROPHET. Ali Bin Abu Talib(KerremallahVechehü)
    5 - HZ. Talha ibn Ubayd Allah (R. A.)
    6 - HZ. I Avvai ZÜBEYİR THOUSAND(R.A.)
    7 - HZ. Sa'd ibn Abi Waqqas (R. A.)
    8 - HZ. Abdurrahman bin AVF (R. A.)
    9 - HZ. EB Ubeyde THOUSAND Surgery(R.A.)
    10 - HZ. Said bin Zaid

App Information Cennetle Müjdelenenler

 • App Name
  Cennetle Müjdelenenler
 • Package Name
  com.cennetlem.ytech
 • Updated
  July 17, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  yTech
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

yTech Show More...

Dua Rehberi 2.0 APK
yTech
Günlük hayatımızda her an yanımızda bulunması gereken ve kolayezberlenebilen kısa dualar. Manevi bir huzur elde etmek isteyen herMüslümanın dilinden düşürmemesi gereken dualar ve Türkçeanlamları.İnternet bağlantısı gerektirmez.Should be present inevery moment of our daily lives, and easy ezberlenebilen shortprayers with us. Every Muslim who wants to achieve spiritual peaceand prayers to impair the Turkish meanings of the language.Internetconnection is required.
Digital Painting 1.4 APK
yTech
Tutorials reveals the digital painting techniques with a step bystep walk through including images for each stage and layersettings. Photoshop based tutorials but you can use same techniqueson Sai and other applications.No internet connection needed.
3ds Max Tips&Tricks 1.6 APK
yTech
Very useful tips and tricks for 3ds Max users.Includes many tips and tricks for speed up your modelling andanimation time. You can searh any term or word in program.BasicsModellingLight and CameraModifiersAnimationMaxscriptShortcuts List
Bodybuilding 1.4 APK
yTech
Basic bodybuilding exercises categorised and explained by animatedgifs.Shows the correct workout for training. Swipe images for newones.No internet connection needed.
Kurandan Dualar 1.1 APK
yTech
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alınan bu dualar Cenâb-ı Hakk'ınöğrettiği dualardır. Bunlar, peygamberlerin ve onlarınzamanlarındaki bazı müminlerin yaptığı, kabul edilmiş dualardır.Allah dualarımızı kabul eylesin.Arama motoru mevcuttur. Kuran'daki surelerin sıralanışına görelistelenmiştir.İnternet olmadan da çalışabilir.Ourcompetitors Almighty Quotes taken from The Holy Quran teaches thatAllah Almighty prayers are prayers. These are some of the prophetsand believers made their time, prayers are accepted.Eylesin Allah accept our prayers.Search engine site. Are listed according to the order of theKoran.It can also work without the Internet.
Peygamberler Tarihi 2.3 APK
yTech
Uygulamamız 400 000 den fazla download yapmıştır."Ey Muhammed! Andolsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onlarınkimini anlattık, kimini de anlatmadık." (Mümin suresi: 78)Kuran vesünnet ışığında adları sıkla anılan peygamberlerin hayatı buuygulamada bir araya getirildi. Sade ve hızlı menü, Gündüz yüksekışıkta okumak için gündüz modu ve gözü yormayan gece modueklendiOur application has more than 400 000 download free."OMuhammad! And it is, we have sent many prophets before you. We tellthem who you, who also was not explained." (Mümin duration: 78)Inthe light of Quran and Sunnah names of prophets mentioned in thelife of cyclin it has been brought together in thisapplication.Simple and quick menu, day by day mode to read in highlight and easy on the eyes at night was added mode
Sahabelerin Hayatları 1.8 APK
yTech
“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensarile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razıolmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. (Tövbe,100)”Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar vesıkıntılar çekerek, tek olan doğrunun yani İslam'ın yayılması vegelişmesinde malları ve canları ile mücadele eden mübarekinsanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur. Sahabelerin öndegelen isimlerinden kırkın üzerinde sahabenin hayatı ve bize yolgösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekildeanlatılmıştır.Hayat-üs Sahabe günümüze ışık tutacak biruygulama."(Islamic religion in taking) to the front of the firstemigrants and Ansar them with beauty, those subject to thereeither, that Allah is pleased with them, they are also God arepleased. (Repentance, 100) "The Prophet (peace be upon him) sawgreat sacrifices and hardships, pulling the line, so that thespread of Islam and the development of a single goods and blessedthe lives of people who are struggling with their souls are thosein our application. Companions of the Companions over forty leadingfigure in the stories of his life and show us the way of life isdescribed broadly.Life-base Companions to shed light on the presentapplication.
Alkaline Food Chart 1.7 APK
yTech
Really extented guide for alkaline or ph diet. List of foodsBreadCondimentsDairyDrinksOilsFruitsGrainsSeeds VegetablesSweetsRootsNutsMeat and fishesThis chart is based on the resulting pH"ash" of foods after digestion. This is the reading you should goby when alkalizing foods for your body.
Loading...