1.0_RELEASE_28Dec2017 / December 28, 2017
(5.0/5) (64)
Loading...

Description

Đến với ứng dụng cho điện thoại thông minh của trang web Chùa GiácNgộ (www.ChuaGiacNgo.com), trang nhà lập ra nhằm truyền bá Đại TạngKinh Phật giáo (bao gồm Kinh Luật Luận) của Đạo Phật Ngày Nay dướidạng âm thanh nén mp3, đồng thời các pháp thoại, pháp đàm, vấn đápPhật học, giải đáp thắc mắc và các bài giảng bằng âm thanh của thầyThích Nhật Từ (Ven. Thich Nhat Tu).Tại trang nhà, quý vị sẽ có dịptìm hiểu, thực tập và tu học Phật pháp; nghe được Kinh Phật cùngvới hàng ngàn bài thuyết giảng và chia sẻ của TT. Thích Nhật Từ vềcác chủ đề rất thực tế, gắn liền với cuộc sống từ các vấn đề tìnhyêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, cho đến các vấn đề đạođức, tâm linh, ngoại cảm, cõi âm, v.v… tại các giảng đường trong vàngoài nước.Ngoài ra, quý vị còn được thưởng thức các nhạc khúc Phậtgiáo, cổ nhạc Phật giáo, tiếng thơ đạo Phật, với những lời ca,tiếng hát và lời ngâm của các danh ca và nghệ sĩ, vốn mang đậm giaiđiệu quê hương và dân tộc, hoà quyện với văn hoá và tinh thần Phậtgiáo. Cũng có các giai điệu niệm Phật nhẹ nhàng, sâu lắng.Bên cạnhviệc nghe và xem các pháp âm Phật giáo, quý vị còn có thể theo dõicác tin tức Phật sự của chùa Giác Ngộ như các đại lễ Phật giáo, cáckhóa tu tại chùa, từ thiện xã hội, v.v…Các đóng góp của trang nhànhằm góp phần phổ biến và truyền bá triết lý Phật giáo qua các hìnhthức ứng dụng đạo Phật, vì các minh triết trong đời sống có thểđược thể hiện qua sự thực hành và thể nghiệm nhằm mang lại hạnhphúc và an vui. Tất cả chỉ vì mục đích mang lại ánh sáng Phật phápcho người hữu duyên và những ai có nhu cầu tìm hiểu đạo Phật nhưmột triết lý và con đường chuyển hoá tâm linh. . .Kính chúc chư tônđức Tăng Ni và Phật tử an lạc thân tâm và hanh thông trong cuộcsống.Ban Biên Tập Website Chùa Giác NgộTHÔNG TIN LIÊN LẠCMọi đónggóp hỗ trợ chi phí duy trì và phát triển trang nhà, cũng như cácthắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên lạc theo thông tin sau đây:ĐĐ.Thích Ngộ DũngEmail: thichngodung@gmail.comĐiện thoại:0906.650.155Come with apps for smartphones site Temple ofEnlightenment (www.ChuaGiacNgo.com), the home page set up to spreadthe Buddhist Tripitaka (including Kinh Luan Law) of BTA as negativemp3 compressed audio, while the Dharma, Dharma discussions, oralBuddhism, inquiries and audio lectures by Thich Nhat Tu's (Ven.Thich Nhat Tu).At the home page, you will have the opportunity tolearn, practice and Dharma; hear Buddhist scriptures along withthousands of lectures and sharing of TT. Thich Nhat Tu on topicsvery practical, attached to life from the problems of love,marriage, happy family, the society, to the ethical issues,spirituality, psychic, afterlife etc ... in the amphitheater andabroad.In addition, you also enjoy the music track Buddhism,ancient Buddhist music, sound poetry Buddhism, with the lyrics,singing and lyrics immersion of the singer and artist, who withbold tone homeland and ethnic, cultural and adhered to the spiritof Buddhism. Also the Buddhist concept gentle melodies,profound.Besides hear and see the negative approach of Buddhism,you can keep track of the news Buddhist temple as the greatEnlightenment Buddhist ceremonies, retreats at the monastery,charitable, and more ...The contribution of the home page in orderto contribute to the dissemination and spread the Buddhistphilosophy through the application form to Buddhism, because thewisdom of life that can be expressed through the practices andexperiences in order to bring happiness happy and joyful. All forthe sole purpose to bring light to the predestined Buddhism andthose who wish to learn Buddhism as a philosophical and spiritualmetabolic pathways. . .Wishes the religious faith and the BuddhistSangha body and mind at peace and prosper in life.EditorialboardWebsite Temple of EnlightenmentCOMMUNICATIONSAll donationssupport the cost of maintaining and developing the home page, aswell as technical questions please contact the followinginformation:DD. Thich Ngo DungEmail: thichngodung@gmail.comPhone:0906.650.155

App Information Chùa Giác Ngộ

Thich Ngo Dung Show More...

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 1.0 APK
Đã từ lâu, hàng thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng quánhiều vào Phật giáo Trung Quốc, đến độ, phần lớn Tăng Ni và Phật tửViệt Nam suy nghĩ và chấp nhận rằng, các nội dung văn hóa và họcthuật của Phật giáo Trung Quốc cũng chính là nội dung và văn hóahọc thuật của Phật giáo Việt Nam. Thói quen nhận thức này đã làmcho người Việt Nam mất dần tính tự chủ và sáng tạo trong phươngpháp tiếp cận, nghiên cứu, hành trì và ứng dụng Phật giáo trong bốicảnh văn hóa và xã hội Việt Nam. Trên tinh thần này, Kinh Phật chongười tại gia được soạn dịch.MỤC LỤCLời tựa cho lần tái bản thứ3Lời nói đầuÝ nghĩa và cách thức tụng kinhA. PHẦN DẪN NHẬP 1.Nguyện hương 2. Đảnh lễ Tam bảo 3. Tán hương 4. Tán dương giáophápB. PHẦN CHÁNH KINHI. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1. Kinh tiểu sử đứcPhật 2. Kinh người áo trắng 3. Kinh mười nghiệp thiện 4. Phật nóikinh tám điều trai giới 5. Kinh nhân quả đạo đức 6. Kinh lời vàngPhật dạy 7. Kinh soi gương nhân cách 8. Kinh phân biệt nghiệp báo9. Kinh định luật nghiệp 10. Kinh nghiệp tạo sai biệt 11. Kinhchuyển hóa nghiệp chướng 12. Kinh phước thế gianII. CÁC KINH VỀ GIAĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ 13. Kinh thiện sinh 14. Kinh phước đức15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong 16. Kinh bảy loại vợ 17. Kinhbốn ân lớn 18. Kinh mọi người bình đẳng 19. Kinh không có giai cấp20. Kinh sống trong hòa hợp 21. Kinh hóa giải tranh cãi 22. Kinhhòa hợp và hòa giải 23. Kinh chuyển luân thánh vương 24. Kinh đứchạnh của vua và tu sĩ 25. Kinh quốc gia cường thịnh 26. Kinh HiềnNhânIII. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ 27. Kinh chuyển pháp luân 28. Kinhmười hai nhân duyên 29. Kinh chánh tri kiến 30. Kinh ba dấu ấn thựctại 31. Kinh thực tập vô ngã 32. Kinh nhận diện vô ngã 33. Kinhchuyển hóa cái tôi 34. Kinh nền tảng đức tin 35. Kinh kiến thức vàtrí tuệ 36. Kinh thuyết minh và xác minh 37. Kinh bảy điều nên biết38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước 39. Kinh tham ái là gốckhổ đau 40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn 41. Kinh lời Phật qua cáccon số 42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?IV. CÁC KINH VỀ THIỀNVÀ CHUYỂN HÓA 43. Kinh cốt lõi thiền tập 44. Kinh bốn pháp quánniệm 45. Kinh quán niệm hơi thở 46. Kinh các cấp thiền quán 47.Kinh bốn loại hành thiền 48. Kinh ẩn dụ về thành trì 49. Kinh sốngtrong hiện tại 50. Kinh căn bản tu tập 51. Kinh tu các pháp lành52. Kinh phát tâm bồ đề 53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm 54. Kinhtừ bi và hồi hướng 55. Kinh tám điều giác ngộ 56. Kinh bảy cách dứttrừ khổ đauV. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ 57. Kinh Phổ Môn 58. Kinh BổnNguyện Công Đức Của Phật Dược Sư 59. Kinh A Di Đà 60. Kinh Sám hốisáu căn 61. Kinh Sám hối hồng danh 62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn 63.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha MẹC. PHẦN SÁM NGUYỆN1. Bát-nhãTâm kinh2. Niệm Phật3. Năm điều quán tưởng4. Quán chiếu thực tại5.Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây) a) Sám mườinguyện Phổ Hiền b) Sám quy mạng c) Sám quy y d) Sám quy nguyện 1 đ)Sám tu tập e) Sám quy nguyện 2 f) Sám nguyện g) Sám hồng trần h)Sám tống táng6. Hồi hướng công đức7. Lời nguyện cuối8. Đảnh lễ Bangôi báuD. PHẦN PHỤ LỤCPhụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sámnguyệnPhụ Lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thống Phật giáoPhụlục 3: Các ngày ăn chayPhụ lục 4: Sách đồng tác giảFor a long,centuries, Buddhist Vietnam affected too much in China Buddhism, tothe point, most of the Buddhist monks and Vietnam thinking andaccept that, the cultural content and learning Chinese Buddhist artis also the content and academic culture of Buddhism in Vietnam.Cognitive habits have made Vietnam who lost their autonomy andcreativity in approaches, research, practice and application ofBuddhism in the context of culture and society in Vietnam. In thisspirit, the house Buddhist scriptures was writtentranslation.CATEGORYPreface to the 3rd editionPrefaceThe meaningand how chantingA. THE INTRODUCTION     1.Let the incense     2. bowed ThreeJewels     3.Enjoy     4. Celebrate teachingsB. THEBUSINESS DISTRICTI. THE BUSINESS OFETHICS     1. The Buddha'sbiography     2. The people inwhite     3. The ten goodkarma     4. The Buddha said of the eightboys world     5. The moralcausation     6. Beijing gold Buddhaword     7. Doing mirrorpersonality     8. Beijing distinguishkarma     9. Doing businesslaw     10. Doing difference nowcreated     11. Economic transformationkarma     12. Doing worldly blessingsII.THE ECONOMICS OF FAMILY, SOCIAL ANDPOLITICAL     13. Ethanbirth     14. Tradingmerit     15. The door foldedaway     16. Beijing sevenwife     17. Beijing four bigfavor     18. Equality Businesspeople     19. Beijing has noclass     20. Beijing live inharmony     21. Doing resolvecontroversy     22. Economic integrationand reconciliation     23. Beijingcakkavatti     24. Beijing virtue of kingand priest     25. Beijing prosperousnation     26. Sage BusinessIII. THEECONOMICS OF PHILOSOPHY     27. Doingturning of the wheel     28. Doing twelvekarmic     29. Beijing chiefknowledge     30. Beijing three imprintsreality     31. Doing selflesspractice     32. Doing selflessrecognition     33. Economictransformation ego     34. Economicfoundation of faith     35. Economicknowledge and wisdom     36. Economic andverified explanations     37. Doing seventhings you should know     38. Businessmetaphor for seven categories of people underwater     39. Economic greed is the rootof suffering     40. Beijing parable ofsnakes     41. Beijing Buddha by thenumbers     42. Beijing who rely whenBuddha died?IV. THE ECONOMICS OF MEDITATION AND TRANSFER OFGOODS     43. Doing meditationcore     44. Beijing fourmindfulness     45. Beijing Mindfulness ofBreathing     46. ​​Doing meditationlevels     47. Beijing four types ofmeditation     48. Business metaphorstronghold     49. Beijing live in thepresent     50. Doing basicpractice     51. Doing the practice ofhealing     52. Economic developmentMind     53. The Buddha said of the fourimmeasurable     54. Beijing compassionand helpfulness     55. Economic eightenlightenment     56. Beijing seven waysto control your painV. BUSINESSsatellites     57. Pho KinhMon     58. May the merit bibles MedicineBuddha     59. AmitabhaSutra     60. Doing Penance sixapartments     61. Beijing pinkPenitential list     62. Speaking Doing VuLan Buddhist Bon     63. Speaking DoingBuddhist Filial For parentsSam C. PRAYER SESSION1. Bat-elegantbusiness center2. Recitation3. In which visualizes4. Reflectingreality5. Repentance prayer (choose one of the following ninearticles repentance)     a) voluntary tenSamantabhadra Repentance     b) Repentancerules Network     c) Repentancerefuge     d) Repentance shall pray1     e) Repentancepractice     e) provided voluntarilyRepentance 2     f) Repentanceprayer     g) Repentance ceilingroses     h) Continental serve burial6.merit7. Last Prayer8. bowed Three JewelsAPPENDIX D.Appendix 1: Madeof all Scripture and prayer repentanceAppendix 2: The twotraditional holidays in BuddhismAppendix 3: The days offastingAppendix 4: Book author
Phật Âm - Video Phat phap 2.7_RELEASE_15Mar2017 APK
Trang nhà Phật Âm (www.PhatAm.com) được thành lập từ tháng 11-2011,sau 2 năm đi vào hoạt động, trang nhà đã có những bước phát triểnđáng khích lệ. Hiện nay, trang nhà có hơn 16.000 video, gần 35triệu lượt xem với trung bình trên 16.000 lượt truy cập hằng ngày.Phật Âm một trong những website hàng đầu của Phật giáo Việt Nam.Vớinhững thành tựu đó, Ban Biên Tập trang nhà quyết định tạo ứng dụngtrên điện thoại thông minh (smartphone) nhằm không chỉ phổ biếnpháp âm Phật pháp trên website mà còn đưa tới tận điện thoại củatất cả những người hữu duyên. Đây là phương pháp hoằng pháp mới,hiện đại, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu Phật pháp ngày càng cao củađông đảo thiện hữu tri thức. Phật Âm là một ứng dụng xem và nghepháp âm Phật pháp trên điện thoại thông minh đầu tiên của Phật giáoViệt Nam.Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, điệnthoại thông minh đã trở thành một thiết bị không thể thiếu đối vớinhiều người. Do đó, đưa Pháp âm Phật pháp lên điện thoại giúp chonhững người hữu duyên có cơ hội tìm hiểu giáo lý Phật giáo thuậntiện hơn. Với sóng 3G phủ khắp nơi, quý thiện hữu tri thức có thểxem video, âm thanh MP3 pháp thoại, sách nói, kinh tụng, âm nhạc ởkhắp mọi nơi, mọi khi có thể. Giờ đây, quý thiện hữu tri thức khôngcần phải có đầu đĩa, máy vi tính mới nghe được bài giảng của cácgiảng sư nổi tiếng, mà có thể nghe mọi lúc, mọi nơi với chiếc điệnthoại thông minh của mình. Với ứng dụng này, chúng tôi mong mỏi quýthiện hữu tri thức mỗi ngày ít nhất dành ra 30 phút để nghe cácpháp âm Phật pháp. Từ đó, với chánh tri kiến tiếp thu được, nhữngnổi khổ, niềm đau sẽ được chuyển hóa, an lạc, hạnh phúc sẽ có mặtngay bây giờ và tại đây.Các tính năng của ứng dụng:- Chơi video vớimàn hình dọc hoặc toàn bộ (full) màn hình ngang.- Duyệt video theochuyên mục, tác giả một cách dễ dàng.- Duyệt video thuận tiện bằngcách sắp xếp theo ngày đăng, lượt xem, đánh giá, tiêu đề.- Danhsách tác giả được sắp xếp theo số lượng video và theo bảng chữcái.- Hiển thị trên menu danh mục video mới, video nổi bật và videongẫu nhiên để thuận tiện hơn cho việc truy cập.- Lưu lại danh sáchvideo đã xem.- Lưu lại video yêu thích.- Chia sẻ video qua mạng xãhội Facebook.- Tự động nhớ thời điểm video đang xem, khi xem lại sẽxem tiếp tục từ thời điểm xem trước đó.Những điểm mới trong phiênbản 2.0:- Cải thiện giao diện ứng dụng.- Cải tiến trình play video:thêm tính năng thay đổi định dạng, và tải về video đó.- Xem videongay cả khi khi không có kết nối mạng trong mục Video tải về.Nhữngđiểm mới trong phiên bản 2.2:- Tính năng thiền - tắt màn hình videovẫn chạy giúp tiết kiệm pin.- Cập nhật giao diện dựa theo materialdesign.Home Ghosa (www.PhatAm.com) was founded on June 11-2011,after two years in operation, the site has made encouragingprogress. Currently, there are over 16,000 video home page, almost35 million viewers with an average of over 16,000 hits daily. Ghosaone of the leading sites of Buddhism in Vietnam.With theseachievements, the Editorial Board decided to create home pageapplications on smart phones (smartphones) to not only sounddissemination of Buddhism on the website but also taken to make thephone of all those predestined. This is a new method of preaching,modern, meeting the needs learn Buddhism's increasing crowded truepractitioner. Buddha Yin is a legal application to view and hearthe Dharma sound on the first smartphone of BuddhistVietnam.Nowadays, with the development of science and technology,smart phones have become an indispensable device for many people.Therefore, putting France on negative Dharma phone help for thosefortunate have the opportunity to learn Buddhist teachings moreconvenient. With 3G network covered all over, friends who you canwatch video, MP3 audio Dharma, books, business litigation, musiceverywhere, always possible. Now, your friends who do not need aplayer, computers can hear lectures by renowned professors, whichcan listen anytime, anywhere with the your smartphone.With thisapplication, we expect true practitioner you every day for at least30 minutes to listen to the sound legal Buddhism. Since then, thedistrict acquired knowledge, the suffering, the pain will betransformed, peace and happiness will be present now and here.Theapp features:- Playing video with the screen vertically or whole(full) horizontal screen.- Browse videos by category, authoreasily.- Browse by video conveniently sorted by date, views,reviews, headlines.- List sorted by author number of videos andalphabetically.- Display on the menu list of new video, videohighlights and random video for more convenient access.- Save thelist of video watched.- Save your favorite video.- Share videos viasocial network Facebook.- Automatically remember time videoviewing, playback will continue from the point view previousview.What's new in version 2.0:- Improved application interface.-Improved the Play video: adds change the format, and downloadvideo.- View video even when no network connection to downloadvideo items.What's new in version 2.2:- Feature meditation - videostill running off the screen to save the battery.- Updatedinterface based on material design.
Phật Âm Tablet -Nghe Phat phap 2.0_RELEASE_15Mar2017 APK
Trang nhà Phật Âm (www.PhatAm.com) được thành lập từ tháng 11-2011,sau 2 năm đi vào hoạt động, trang nhà đã có những bước phát triểnđáng khích lệ. Hiện nay, trang nhà có hơn 16.000 video bao gồm cáchchuyên đề như thuyết giảng Phật pháp của các giảng sư nổi tiếng,kinh chú đọc tụng, phim truyện Phật giáo, phim hoạt hình Phật giáo,tân cổ nhạc Phật giáo,... gần 35 triệu lượt xem với trung bình trên16.000 lượt truy cập hằng ngày. Phật Âm một trong những websitehàng đầu của Phật giáo Việt Nam.Với những thành tựu đó, Ban BiênTập trang nhà quyết định tạo ứng dụng trên điện thoại thông minh(smartphone) nhằm không chỉ phổ biến pháp âm Phật pháp trên websitemà còn đưa tới tận điện thoại của tất cả những người hữu duyên. Đâylà phương pháp hoằng pháp mới, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu tìmhiểu Phật pháp ngày càng cao của đông đảo thiện hữu tri thức. PhậtÂm là một ứng dụng xem và nghe pháp âm Phật pháp trên điện thoạithông minh đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.Với ứng dụng này, chúngtôi mong mỏi quý thiện hữu tri thức mỗi ngày ít nhất dành ra 30phút để nghe các pháp âm Phật pháp. Từ đó, với chánh tri kiến tiếpthu được, những nổi khổ, niềm đau sẽ được chuyển hóa, an lạc, hạnhphúc sẽ có mặt ngay bây giờ và tại đây.Các tính năng của ứng dụng:-Chơi video với màn hình dọc hoặc toàn bộ (full) màn hình ngang.-Duyệt video theo chuyên mục, tác giả một cách dễ dàng.- Duyệt videothuận tiện bằng cách sắp xếp theo ngày đăng, lượt xem, đánh giá,tiêu đề.- Danh sách tác giả được sắp xếp theo số lượng video vàtheo bảng chữ cái.- Hiển thị trên menu danh mục video mới, videonổi bật và video ngẫu nhiên để thuận tiện hơn cho việc truy cập.-Lưu lại danh sách video đã xem.- Lưu lại video yêu thích.- Chia sẻvideo qua mạng xã hội Facebook.- Tự động nhớ thời điểm video đangxem, khi xem lại sẽ xem tiếp tục từ thời điểm xem trước đó.- Tắtmàn hình video vẫn play được.Những điểm mới trong phiên bản 1.3:-Cải tiến trình play video: thêm tính năng thay đổi định dạng, vàtải về video đó.- Xem video ngay cả khi khi không có kết nối mạngtrong mục Video tải về.Những điểm mới trong phiên bản 1.4:- Hỗ trợđiều khiển bằng remote trên TV Box (Android 5.0)- Ản thanh điềuhướng (Navigation bar) trong chế độ xem toàn màn hình.Home Ghosa(www.PhatAm.com) was founded on June 11-2011, after two years inoperation, the site has made encouraging progress. Currently, thereare over 16,000 home sites include a thematic video as Dhamma talksof the famous preacher, doing pay recitation, drama Buddhism,Buddhist cartoon, front neck Buddhist music, .. . Nearly 35 millionviewers with an average of over 16,000 hits daily. Ghosa one of theleading sites of Buddhism in Vietnam.With these achievements, theEditorial Board decided to create home page applications on smartphones (smartphones) to not only sound dissemination of Buddhism onthe website but also taken to make the phone of all thosepredestined. This is a new method of preaching, modern, meeting theneeds learn Buddhism's increasing crowded true practitioner. BuddhaYin is a legal application to view and hear the Dharma sound on thefirst smartphone of Buddhist Vietnam.With this application, weexpect true practitioner you every day for at least 30 minutes tolisten to the sound legal Buddhism. Since then, the districtacquired knowledge, the suffering, the pain will be transformed,peace and happiness will be present now and here.The app features:-Playing video with the screen vertically or whole (full) horizontalscreen.- Browse videos by category, author easily.- Browse by videoconveniently sorted by date, views, reviews, headlines.- Listsorted by author number of videos and alphabetically.- Display onthe menu list of new video, video highlights and random video formore convenient access.- Save the list of video watched.- Save yourfavorite video.- Share videos via social network Facebook.-Automatically remember time video viewing, playback will continuefrom the point view previous view.- Turn off the video screen stillplay it.What's new in version 1.3:- Improved the Play video: addschange the format, and download video.- View video even when nonetwork connection to download video items.What's new in version1.4:- Support by remote control on the TV Box (Android 5.0)- Hidethe navigation bar (navigation bar) in full screen view.
Phật Âm TV - Video Phat phap 1.2 APK
GIỚI THIỆUTrang nhà Phật Âm www.PhatAm.com là một trong nhữngwebsite Phật giáo hàng đầu Việt Nam. Nhờ những nỗ lực không mệtmỏi, trang nhà đã có ứng dụng trên nhiều nền tảng di động nhưSmartphone, Tablet, iPhone, iPad và nay là Android TV. Chúng tôi hyvọng với chánh tri kiến thức tiếp thu được mỗi ngày, quý Phật tử,thiện hữu sẽ hoá giải nổi khổ, niềm đau và an lạc.CHỨC NĂNGỨng dụnghỗ trợ cho các dòng Android TV - phiên bản Android 5.0 trở lên giúpbạn truy cập, tim kiếm nhanh chóng tất cả các video từ trang nhàPhật âm ngay trên TV với các tính năng tuyệt vời sau:- Điều khiểnhoàn toàn bằng remote- Truy cập dễ dàng các video mới nhất, nổibật.- Phân loại video theo 12 chuyên mục- Video theo tác giả.- Lịchsử video và danh sách video yêu thích.- Tải video và xemoffline.ỦNG HỘNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quýPhật tử gần xa cùng các nhà hảo tâm. Với nội dung cập nhật khôngngừng, công tác xây dựng, phát triển và cải thiện chất lượng ứngdụng, trang trải kinh phí thực hiện Ban Biên Tập rất cần sự ủng hộ,đồng hành trên bước đường hoằng truyền chánh pháp.TO INTRODUCEHomeGhosa www.PhatAm.com is one of the leading Buddhist sites inVietnam. Thanks to the tireless efforts, the home page has manyapplications on mobile platforms such as Smartphone, Tablet,iPhone, iPad and now Android TV. We hope with the right knowledgeacquired knowledge every day, Buddhists, deeds will be neuteredsuffering, pain and joy.FUNCTIONApplication support for the Androidline TV - Android 5.0 or higher version gives you access, rapidheart for all the video from the home page to pronounce on TV withthe following great features:- Completely by remote control- Easyaccess to the latest videos, featured.- Classification according to12 categories video- Video by author.- Historical video and listfavorite video.- Upload video and watch offline.IN FAVORDutyCounsel Namo Buddha Sakyamuni. Dear Buddhists everywhere andbenefactors. With content updated constantly, the formulation,development and quality improvement application, cover theimplementation cost Editorial Board needs the support,companionship on the way to spread the Dharma.
Chùa Giác Ngộ 1.0_RELEASE_28Dec2017 APK
Đến với ứng dụng cho điện thoại thông minh của trang web Chùa GiácNgộ (www.ChuaGiacNgo.com), trang nhà lập ra nhằm truyền bá Đại TạngKinh Phật giáo (bao gồm Kinh Luật Luận) của Đạo Phật Ngày Nay dướidạng âm thanh nén mp3, đồng thời các pháp thoại, pháp đàm, vấn đápPhật học, giải đáp thắc mắc và các bài giảng bằng âm thanh của thầyThích Nhật Từ (Ven. Thich Nhat Tu).Tại trang nhà, quý vị sẽ có dịptìm hiểu, thực tập và tu học Phật pháp; nghe được Kinh Phật cùngvới hàng ngàn bài thuyết giảng và chia sẻ của TT. Thích Nhật Từ vềcác chủ đề rất thực tế, gắn liền với cuộc sống từ các vấn đề tìnhyêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, cho đến các vấn đề đạođức, tâm linh, ngoại cảm, cõi âm, v.v… tại các giảng đường trong vàngoài nước.Ngoài ra, quý vị còn được thưởng thức các nhạc khúc Phậtgiáo, cổ nhạc Phật giáo, tiếng thơ đạo Phật, với những lời ca,tiếng hát và lời ngâm của các danh ca và nghệ sĩ, vốn mang đậm giaiđiệu quê hương và dân tộc, hoà quyện với văn hoá và tinh thần Phậtgiáo. Cũng có các giai điệu niệm Phật nhẹ nhàng, sâu lắng.Bên cạnhviệc nghe và xem các pháp âm Phật giáo, quý vị còn có thể theo dõicác tin tức Phật sự của chùa Giác Ngộ như các đại lễ Phật giáo, cáckhóa tu tại chùa, từ thiện xã hội, v.v…Các đóng góp của trang nhànhằm góp phần phổ biến và truyền bá triết lý Phật giáo qua các hìnhthức ứng dụng đạo Phật, vì các minh triết trong đời sống có thểđược thể hiện qua sự thực hành và thể nghiệm nhằm mang lại hạnhphúc và an vui. Tất cả chỉ vì mục đích mang lại ánh sáng Phật phápcho người hữu duyên và những ai có nhu cầu tìm hiểu đạo Phật nhưmột triết lý và con đường chuyển hoá tâm linh. . .Kính chúc chư tônđức Tăng Ni và Phật tử an lạc thân tâm và hanh thông trong cuộcsống.Ban Biên Tập Website Chùa Giác NgộTHÔNG TIN LIÊN LẠCMọi đónggóp hỗ trợ chi phí duy trì và phát triển trang nhà, cũng như cácthắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên lạc theo thông tin sau đây:ĐĐ.Thích Ngộ DũngEmail: thichngodung@gmail.comĐiện thoại:0906.650.155Come with apps for smartphones site Temple ofEnlightenment (www.ChuaGiacNgo.com), the home page set up to spreadthe Buddhist Tripitaka (including Kinh Luan Law) of BTA as negativemp3 compressed audio, while the Dharma, Dharma discussions, oralBuddhism, inquiries and audio lectures by Thich Nhat Tu's (Ven.Thich Nhat Tu).At the home page, you will have the opportunity tolearn, practice and Dharma; hear Buddhist scriptures along withthousands of lectures and sharing of TT. Thich Nhat Tu on topicsvery practical, attached to life from the problems of love,marriage, happy family, the society, to the ethical issues,spirituality, psychic, afterlife etc ... in the amphitheater andabroad.In addition, you also enjoy the music track Buddhism,ancient Buddhist music, sound poetry Buddhism, with the lyrics,singing and lyrics immersion of the singer and artist, who withbold tone homeland and ethnic, cultural and adhered to the spiritof Buddhism. Also the Buddhist concept gentle melodies,profound.Besides hear and see the negative approach of Buddhism,you can keep track of the news Buddhist temple as the greatEnlightenment Buddhist ceremonies, retreats at the monastery,charitable, and more ...The contribution of the home page in orderto contribute to the dissemination and spread the Buddhistphilosophy through the application form to Buddhism, because thewisdom of life that can be expressed through the practices andexperiences in order to bring happiness happy and joyful. All forthe sole purpose to bring light to the predestined Buddhism andthose who wish to learn Buddhism as a philosophical and spiritualmetabolic pathways. . .Wishes the religious faith and the BuddhistSangha body and mind at peace and prosper in life.EditorialboardWebsite Temple of EnlightenmentCOMMUNICATIONSAll donationssupport the cost of maintaining and developing the home page, aswell as technical questions please contact the followinginformation:DD. Thich Ngo DungEmail: thichngodung@gmail.comPhone:0906.650.155
Loading...