Loading...

Description

CheckVN là phần mềm nằm trong sáng chế “Quy trình xác thực chốnghàng giả” của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE),nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.CheckVN có chức năng:- Xác thực hàng hóa người tiêu dùng đang kiểmtra có chính hãng hay không .- Hiển thị lịch sử đã xác thực.- Hướngdẫn xác thực.- Kết nối với cổng thông tin hàng hóa chính hãng (Thựchiện nhiệm vụ "Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam" thường niêntrên quy mô toàn quốc.Theo kế hoạch số 99-KH/MTTW- BCĐTWCVĐ của Banchỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam) do nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa vìquyền lợi người tiêu dùng với IDE.Người tiêu dùng tải ứng dụngCheckVN về SmartPhone của mình và xác thực sản phẩm, hàng hóa cóchính hãng hay không, thông qua tem xác thực dán trên sản phẩm,hàng hóa. Thông qua camera người tiêu dùng scan tem xác thực để cóđược thông tin chính xác về sản phẩm.CheckVN sẽ hiển thị thông tinvề sản phẩm do nhà sản xuất cam kết thông qua lớp xác thực thứnhất.Sau khi biết được thông tin mà nhà sản xuất cam kết, ngườitiêu dùng cào bỏ lớp tem thứ nhất để xác thực lớp tem thứ hai.CheckVN sẽ tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hànghóa và trả lời tức thì tại thời điểm xác thực câu trả lời, sảnphẩm, hàng hóa người tiêu dùng đang kiểm tra có chính hãng haykhông.Khi xác thực sản phẩm checkVN sẽ thông báo với người tiêudùng các thông tin sau:- “Sản phẩm không nằm trong hệ thống bảo vệcủa IDE !” là trường hợp sản phẩm này không được IDE bảo vệ đồngnghĩa với việc sản phẩm không chính hãng.- “Sản phẩm đã bán ! Đềnghị quý khách kiểm tra lại ” là trường hợp sản phẩm đã bán trướcđó, người tiêu dùng kiểm tra kỹ lại thông tin sở hữu sản phẩm nhưthời gian xác thực, người sở hữu sản phẩm. Nếu người tiêu dùng càobỏ lớp nhũ xác thực lớp mã dưới lớp nhũ lần đầu tiên mà hệ thốngtrả lời “Sản phẩm đã bán ! Đề nghị quý khách kiểm tra lại ” và thờigian xác thực xác thực hiển thị không trùng với khoảng thời gianngười tiêu dùng xác thực thì sản phẩm người tiêu dùng đang kiểm tralà sản phẩm không chính hãng.- Hiển thị thông tin sản phẩm nếu sảnphẩm người tiêu dùng đang kiểm tra nằm trong hệ thống bảo vệ củaIDE .- Hiển thị dấu chỉ “THV ”(Tự hào thương hiệu sản phẩm ViệtNam) kèm theo thông điệp "Sản phẩm được bảo vệ bởi IDE!" đồng nghĩavới việc sản phẩm người tiêu đang xác thực là sản phẩm chính hãngdo nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu sản phẩm trong “Quytrình xác thực chống hàng giả”.Ngoài ra người tiêu dùng có thể truyxuất liên tiếp thông tin về nhà sản xuất hay nhà cung cấp bằng cácđường dẫn đến YouTobe hay Website nhà sản xuất, nhà cung cấp.Sửdụng CheckVN là người tiêu dùng đang tự bảo vệ mình, và hỗ trợdoanh nghiệp bảo vệ thương hiệu hàng hóa !.Sử dụng CheckVN là ngườitiêu dùng đang chung tay đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chấtlượng !Trang thông tin: check.net.vnCheckVN software patents in the"Process validation against counterfeiting" of the Centre forenterprise integration and development (IDE), in order to protectthe interests of consumers and producers true.CheckVN functions:-Authentication consumer goods are checked with genuine or not.-Displays historical authenticity.- Authentication guidelines.-Connect portal genuine goods (perform tasks "Protect Vietnam goodsbrand" Full-scale annual plan quoc.Theo 99-KH / MTTW- BCDTWCVDCentral Steering Committee the mobilization of national priorityfor Vietnam Vietnam) by the manufacturer to register the trademarks protecting the interests of consumers with the IDE.Consumersdownload smartphone applications on your CheckVN and authenticationproducts, goods genuine, authentic stamps through stickers onproducts, goods. Through consumer camera scan authentication stampsto get accurate information about the product.CheckVN will displayinformation about the product by the manufacturer is committedthrough the first layer of authentication.After knowing theinformation that the manufacturer is committed, scraping awayconsumers first class stamps to authenticate stamps classes Monday.CheckVN will continue to support consumer goods traceability andanswered immediately at the time of authentication answers,products, consumer goods are checked with genuine or not.Whenproduct authentication checkVN will inform the consumer with thefollowing information:- "Is not part of the protection system ofthe IDE!" Was the case this product is not protected IDE means thatthe product is not genuine.- "Products sold! Suggest you checkback, "was the case previously sold products, consumers carefullycheck the property information products such as authenticationtime, the owner of the product. If consumers scraping away layersauthentication emulsion emulsion layers beneath code that thesystem for the first time answered "Products sold! Suggest youcheck the "authenticity and authentication time display does notcoincide with the period of consumer authentication, the productsconsumers are checking the product is not genuine.- Displaysproduct information if the consumers are checking in protectionsystem of the IDE.- Showing signs of the "THV" (product brand ProudVietnam) together with the message "The product is protected byIDE!" means that consumer products are authenticated as genuineproducts registered by the manufacturer brand protection productsin the "process of authentication against counterfeiting".Alsoconsumers can access information on successive manufacturers orsuppliers with links to YouTobe or Website manufacturer,supplier.Use CheckVN as consumers protect themselves, and supportsenterprise brand protection goods!.Use CheckVN the hands ofconsumers are repelled every fake, shoddy goods!Page information:check.net.vn

App Information CheckVN - Xác thực hàng thật

 • App Name
  CheckVN - Xác thực hàng thật
 • Package Name
  com.qrcode.ide2
 • Updated
  April 1, 2018
 • File Size
  7.4M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  2.2
 • Developer
  Trung Tâm Doanh Nghiệp Hội Nhập Và Phát Triển
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Trung Tâm Doanh Nghiệp Hội Nhập Và Phát Triển Show More...

CheckVN - Xác thực hàng thật 2.2 APK
CheckVN là phần mềm nằm trong sáng chế “Quy trình xác thực chốnghàng giả” của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE),nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.CheckVN có chức năng:- Xác thực hàng hóa người tiêu dùng đang kiểmtra có chính hãng hay không .- Hiển thị lịch sử đã xác thực.- Hướngdẫn xác thực.- Kết nối với cổng thông tin hàng hóa chính hãng (Thựchiện nhiệm vụ "Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam" thường niêntrên quy mô toàn quốc.Theo kế hoạch số 99-KH/MTTW- BCĐTWCVĐ của Banchỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam) do nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa vìquyền lợi người tiêu dùng với IDE.Người tiêu dùng tải ứng dụngCheckVN về SmartPhone của mình và xác thực sản phẩm, hàng hóa cóchính hãng hay không, thông qua tem xác thực dán trên sản phẩm,hàng hóa. Thông qua camera người tiêu dùng scan tem xác thực để cóđược thông tin chính xác về sản phẩm.CheckVN sẽ hiển thị thông tinvề sản phẩm do nhà sản xuất cam kết thông qua lớp xác thực thứnhất.Sau khi biết được thông tin mà nhà sản xuất cam kết, ngườitiêu dùng cào bỏ lớp tem thứ nhất để xác thực lớp tem thứ hai.CheckVN sẽ tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hànghóa và trả lời tức thì tại thời điểm xác thực câu trả lời, sảnphẩm, hàng hóa người tiêu dùng đang kiểm tra có chính hãng haykhông.Khi xác thực sản phẩm checkVN sẽ thông báo với người tiêudùng các thông tin sau:- “Sản phẩm không nằm trong hệ thống bảo vệcủa IDE !” là trường hợp sản phẩm này không được IDE bảo vệ đồngnghĩa với việc sản phẩm không chính hãng.- “Sản phẩm đã bán ! Đềnghị quý khách kiểm tra lại ” là trường hợp sản phẩm đã bán trướcđó, người tiêu dùng kiểm tra kỹ lại thông tin sở hữu sản phẩm nhưthời gian xác thực, người sở hữu sản phẩm. Nếu người tiêu dùng càobỏ lớp nhũ xác thực lớp mã dưới lớp nhũ lần đầu tiên mà hệ thốngtrả lời “Sản phẩm đã bán ! Đề nghị quý khách kiểm tra lại ” và thờigian xác thực xác thực hiển thị không trùng với khoảng thời gianngười tiêu dùng xác thực thì sản phẩm người tiêu dùng đang kiểm tralà sản phẩm không chính hãng.- Hiển thị thông tin sản phẩm nếu sảnphẩm người tiêu dùng đang kiểm tra nằm trong hệ thống bảo vệ củaIDE .- Hiển thị dấu chỉ “THV ”(Tự hào thương hiệu sản phẩm ViệtNam) kèm theo thông điệp "Sản phẩm được bảo vệ bởi IDE!" đồng nghĩavới việc sản phẩm người tiêu đang xác thực là sản phẩm chính hãngdo nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu sản phẩm trong “Quytrình xác thực chống hàng giả”.Ngoài ra người tiêu dùng có thể truyxuất liên tiếp thông tin về nhà sản xuất hay nhà cung cấp bằng cácđường dẫn đến YouTobe hay Website nhà sản xuất, nhà cung cấp.Sửdụng CheckVN là người tiêu dùng đang tự bảo vệ mình, và hỗ trợdoanh nghiệp bảo vệ thương hiệu hàng hóa !.Sử dụng CheckVN là ngườitiêu dùng đang chung tay đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chấtlượng !Trang thông tin: check.net.vnCheckVN software patents in the"Process validation against counterfeiting" of the Centre forenterprise integration and development (IDE), in order to protectthe interests of consumers and producers true.CheckVN functions:-Authentication consumer goods are checked with genuine or not.-Displays historical authenticity.- Authentication guidelines.-Connect portal genuine goods (perform tasks "Protect Vietnam goodsbrand" Full-scale annual plan quoc.Theo 99-KH / MTTW- BCDTWCVDCentral Steering Committee the mobilization of national priorityfor Vietnam Vietnam) by the manufacturer to register the trademarks protecting the interests of consumers with the IDE.Consumersdownload smartphone applications on your CheckVN and authenticationproducts, goods genuine, authentic stamps through stickers onproducts, goods. Through consumer camera scan authentication stampsto get accurate information about the product.CheckVN will displayinformation about the product by the manufacturer is committedthrough the first layer of authentication.After knowing theinformation that the manufacturer is committed, scraping awayconsumers first class stamps to authenticate stamps classes Monday.CheckVN will continue to support consumer goods traceability andanswered immediately at the time of authentication answers,products, consumer goods are checked with genuine or not.Whenproduct authentication checkVN will inform the consumer with thefollowing information:- "Is not part of the protection system ofthe IDE!" Was the case this product is not protected IDE means thatthe product is not genuine.- "Products sold! Suggest you checkback, "was the case previously sold products, consumers carefullycheck the property information products such as authenticationtime, the owner of the product. If consumers scraping away layersauthentication emulsion emulsion layers beneath code that thesystem for the first time answered "Products sold! Suggest youcheck the "authenticity and authentication time display does notcoincide with the period of consumer authentication, the productsconsumers are checking the product is not genuine.- Displaysproduct information if the consumers are checking in protectionsystem of the IDE.- Showing signs of the "THV" (product brand ProudVietnam) together with the message "The product is protected byIDE!" means that consumer products are authenticated as genuineproducts registered by the manufacturer brand protection productsin the "process of authentication against counterfeiting".Alsoconsumers can access information on successive manufacturers orsuppliers with links to YouTobe or Website manufacturer,supplier.Use CheckVN as consumers protect themselves, and supportsenterprise brand protection goods!.Use CheckVN the hands ofconsumers are repelled every fake, shoddy goods!Page information:check.net.vn
Loading...