1.7 / June 8, 2016
(4.1/5) (18)

Description

Download nu de Cheers App! Met Cheers zoek je niet op locatie maarop uitgaansactiviteit! Zin in een pub-quiz, live band, DJ,voetbalwedstrijd of een lekkere daghap? Kies eenvoudig voor deactiviteit(en) van jouw persoonlijke voorkeur en je ziet direct opde kaart waar en wanneer de activiteit(en) plaatsvinden. Ook vindje alle benodigde info over de horecagelegenheid zoals adres,openingstijden, sfeerimpressies en je kunt meteen de hele agendabekijken. Voeg de activiteiten én locaties toe aan je persoonlijkefavorieten en maak zo je persoonlijke uitgaansagenda! Laat wetenwaar je heen gaat of deel meteen je favoriete activiteit viaFacebook, Twitter en Instagram.Download the App Cheers! With Cheerscan not search by location but going activity! Fancy a pub quiz,live band, DJ, soccer game or a delicious meal of the day? Simplychoose the activity (ies) of your personal preference and you willimmediately see on the map where and when the event (s) occur. Youwill also find all the necessary information on the public placesuch as address, opening times, impressions and you can immediatelyview the entire agenda. Add activities and sites to your personalfavorites and make as your personal entertainment calendar! Let usknow where you're going or part add your favorite activity onFacebook, Twitter and Instagram.

App Information Cheers

 • App Name
  Cheers
 • Package Name
  com.onsite.cheers
 • Updated
  June 8, 2016
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  On-Site
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

On-Site Show More...

Cheers 1.7 APK
On-Site
Download nu de Cheers App! Met Cheers zoek je niet op locatie maarop uitgaansactiviteit! Zin in een pub-quiz, live band, DJ,voetbalwedstrijd of een lekkere daghap? Kies eenvoudig voor deactiviteit(en) van jouw persoonlijke voorkeur en je ziet direct opde kaart waar en wanneer de activiteit(en) plaatsvinden. Ook vindje alle benodigde info over de horecagelegenheid zoals adres,openingstijden, sfeerimpressies en je kunt meteen de hele agendabekijken. Voeg de activiteiten én locaties toe aan je persoonlijkefavorieten en maak zo je persoonlijke uitgaansagenda! Laat wetenwaar je heen gaat of deel meteen je favoriete activiteit viaFacebook, Twitter en Instagram.Download the App Cheers! With Cheerscan not search by location but going activity! Fancy a pub quiz,live band, DJ, soccer game or a delicious meal of the day? Simplychoose the activity (ies) of your personal preference and you willimmediately see on the map where and when the event (s) occur. Youwill also find all the necessary information on the public placesuch as address, opening times, impressions and you can immediatelyview the entire agenda. Add activities and sites to your personalfavorites and make as your personal entertainment calendar! Let usknow where you're going or part add your favorite activity onFacebook, Twitter and Instagram.
Brink 2.0 APK
On-Site
Brink Climate Systems B.V. is een Nederlandse fabrikant enleverancier van klimaatoplossingen voor het binnenklimaat vanwoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Met de Brink app, heeft ualle informatie betreft onderhoud en foutcodes van uw toestel bijde hand. Ook vindt u antwoord op al uw vragen en blijft u op dehoogte van het laatste nieuws van Brink.Brink Climate Systems BV isa Dutch manufacturer and supplier of indoor climate solutions forresidential and small commercial buildings. With Brink app, youhave all the information relating to maintenance and fault codesfrom your device at hand. You can also find answers to yourquestions and keep you informed of the latest news from Brink.
KdK (Kontakt der Kontinenten) 2.1 APK
On-Site
Met de KdK App, heeft u alle informatie en het laatste nieuws vanConferentiehotel Kontakt der Kontinenten altijd bij de hand. Uvindt informatie over het hotel en de faciliteiten. Op deinteractieve plattegrond vindt u uw kamer of zaal. Wilt u een dagjeer op uit, kijk dan op de kaart wat er te doen is in de omgeving.Bel de receptie met een druk op de knop. Bent ucongres-/vergaderplanner? Dan kunt u in een afgeschermd deel vandeze App uw programma, etc. uploaden, zodat uw deelnemers dit teallen tijde kunnen raadplegen!The KdK App, you have all theinformation and the latest news from Conference Hotel Kontaktalways at hand. You can find information about the hotel and itsfacilities. On the interactive map you will find your room or hall.Want a day out and about, please check the card what to do in thearea. Call the reception with the press of a button. Are youcongres-/vergaderplanner? Then you can make your program, etc.upload in a protected part of this app, so your participants canconsult this! Always
Happen en Trappen 1.3 APK
On-Site
Organisator van de lekkerste fietstochten vanNederland en BelgiëOrganizer of the finestbicycle tours in the Netherlands and Belgium
Kiwa Inspecta PED Calculator 1.0 APK
On-Site
With this easy to use PED calculator you can easily classify yourpressure equipment. Get clear information on the PED modulesapplicable for your vessels and pipes. Your calculations will bestored on your device for easy reference. You are able to addimages and photos to your calculations. Need help? You can askquestions to our experts immediately from you device or send in anapplication for an offer.
Kiwa Nederland 1.5 APK
On-Site
Altijd toegang tot BRL’s en regelingen?Download de Kiwa NL AppMetde Kiwa NL App kunt u waar u maar wilt, zoeken naar regelingen ofbeoordelingsrichtlijnen (BRL’s). U vindt in de Kiwa App informatieover certificering, inspectie, trainingen, vergunningen en overigediensten in uw markt. Denk bijvoorbeeld aan ISO certificaten,Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals de CO2Prestatieladder, KOMO producten voor de bouw of uw vergunningen vanKiwa Register zoals de chauffeurskaart BCT of Tachograafkaart.Bekijk dan meteen welke trainingen Kiwa voor u biedt .U krijgtdirect de resultaten geselecteerd op de door u ingegeven criteria.Zo kunt u meteen contact opnemen met de Kiwa vakspecialist per mailof telefoon. Ook ziet u gelijk welke producten van Kiwa nog meerinteressant voor u kunnen zijn. Wilt u weten welke bedrijvengecertificeerd zijn? Dan kunt u Kiwa’s certificaten check doen, vulde velden in en krijg direct toegang tot de gevraagdeinformatie.Het nieuws van en over Kiwa kunt u zelf beheren. U kuntaangeven uit welke nieuwscategorieën u het nieuws wilt zien, zodateen persoonlijke nieuwsfeed ontstaat.Het downloaden en gebruik vande Kiwa App is geheel gratis! De Kiwa App is een initiatief vanKiwa Nederland en bestaat uit een database met vele productpagina’sdie gevuld zijn door onze vakspecialisten zelf. U ziet meteen welkecertificering, inspectie of training voor u van toepassing is. Dedatabase wordt dagelijks bijgewerkt met nieuwe informatie.Alwayshave access to BRL and schemes?Download the Kiwa NL AppThe Kiwa NLApp lets you wherever you want, search for arrangements orassessment guidelines (BRL). You will find in the App Kiwainformation about certification, inspection, training, licenses andother services in your market. Think of ISO certificates, CorporateSocial Responsibility (CSR) as the CO2 Performance Ladder, KOMOproducts for your construction or licenses of Kiwa Register as thedriver card or BCT Tachograph Card. See immediately what trainingKiwa offers for you.You get instant results selected on thecriteria you entered. So you can immediately contact the Kiwaspecialist by mail or phone. You will also see any products Kiwamay be even more. Interest to you Want to know which companiesare certified? You can do Kiwa's certificates check, fill in thefields and get instant access to the requested information.News andKiwa you can manage yourself. You can indicate which newscategories you want to see the news that a personal news feedcreated.The downloading and use of the Kiwa App is free! TheApp Kiwa Kiwa is an initiative of the Netherlands and consists of adatabase with many product pages that are filled by our ownspecialists. You can immediately see which certification,inspection or training applies to you. The database is updateddaily with new information.
Gastec On-Site 2.0 APK
On-Site
Met de Gastec On-Site app heeft u op locatie toegang tot de meestuiteenlopende en actuele gaskennis, met als kernwoorden veiligheid,milieu en regelgeving. Of het nu gaat om het veilig installeren vangastoestellen, of om de laatste stand van zaken op het gebied vanregelgeving: Gastec On-Site is van alle markten thuis. Enorm handigvoor bijvoorbeeld installateurs en inspecteurs van gastoestellen en–installaties. Het downloaden van de Gastec On-Site app isbovendien geheel gratis! Gastec On-Site is een initiatief van KiwaTechnology, voor de ‘oude rotten’ in het vak vroeger bekend alsGastec. De experts van Kiwa Technology zorgen ervoor dat deinformatie die via Gastec On-Site beschikbaar is van het hogeniveau is dat u van ons gewend bent.Gastec On-Site bestaat uit eenkennisbank met vragen en antwoorden die rechtstreeks uit depraktijk afkomstig zijn. De kennisbank kan zowel op categorie alsop trefwoord worden doorzocht, waardoor u altijd snel een antwoordop uw vraag vindt. De Gastec On-Site app is onderdeel van GastecOn-Site, hét multimediale platform voor het uitwisselen vangaskennis. Wilt u profiteren van alle mogelijkheden die GastecOn-Site biedt, neem dan een kijkje op de website.The Gastec On-Siteapp on location access to the most diverse and current knowledge ofgas, with the key words safety, and environmental regulations.Whether it comes to safe installation of gas appliances, or thelatest developments in the field of regulation: Gastec On-Site isan all-rounder. Tremendously useful for example installers andinspectors of gas appliances and installations. Downloading theGastec On-Site app is also absolutely free!Gastec On-Site is aninitiative of Kiwa Technology, for the 'old hands' in the boxformerly known as Gastec. The experts at Kiwa Technology shallensure that the information provided by Gastec On-Site is availablefrom the high level that you expect from us.Gastec On-Site consistsof a knowledge base of questions and answers that come directlyfrom practice. The knowledge base can be searched, so you canalways find a quick answer to your question. Both category as bykeywordThe Gastec On-Site app is part of Gastec On-Site, themultimedia platform for the exchange of gas knowledge. Would youbenefit from all the opportunities that Gastec On-Site offers, takea look at the website.
Kiwa International 1.2 APK
On-Site
Always have relevant information about regulations, certification,inspection and training courses right at hand with the KiwaInternational app! The Kiwa International app allows you tosearch for and view (international and local) regulations andassessment guidelines wherever you are and at whatever time. Justenter your search criteria and the app will present informationabout applicable certification, inspection and training courses.You may contact relevant Kiwa professionals by email or phone witha single tap. The app also presents other Kiwa products that may beuseful for you. The app includes, for example, informationabout ISO certificates, services in the Corporate SocialResponsibility (CSR) area, and (international) certificates for theconstruction industry, drinking water sector, food, feed &farm, safety & security, automotive, and much more.Furthermore, you will find all you need to know aboutcertification, inspection, relevant training courses and otherproducts and services in your market. The information within theapp is continuously maintained and updated by Kiwaspecialists. The app’s news section keeps you informed aboutall that is going on at Kiwa. You can tailor the news to your ownpreferences: check or uncheck Kiwa organisational parts and thuscompose your own Kiwa feed, perfectly fitted to subjects ofinterest to you and the Kiwa companies you work with. Wouldyou like to know which companies are certified? Do Kiwa’scertification check right within the app: fill in the fields andget immediate access to the information you requested. Ofcourse, you’ll find general information about Kiwa and contactdetails of our office locations all around the globe aswell. A special Kiwa NL app tailored to the Dutch market isavailable as well (in Dutch only); see www.kiwa.nl/app
Loading...