1.3 / June 29, 2015
(3.4/5) (643)

Description

Τα Cheetos Live Tattoos είναι τα πρώτα tattoos που ζωντανεύουν,χάρη στην επαυξημένη πραγματικότητα. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή,στόχευσε τα tattoos και ανακάλυψε τι κρύβουν. Πάθε την πλάκα σου μετα νέα tattoos που ζωντανεύουν, γνώρισε τον Chester και παίξε μαζίτου!1. Κάνε το tattoo όπου θέλεις (αρκεί να είναι σε εμφανέςσημείο)2. Πάτα “Play”3. Στόχευσε στο tattoo με το κινητό ή τοtablet σου και πάθε την πλάκα σου με το αποτέλεσμα!Μπορείς να βρειςτα Cheetos Tattoos μέσα σε όλα τα Cheetos και Cheetos Sweetos.Μπορείς να τα συλλέξεις όλα;The Cheetos Live Tattoos tattoos arethe first that come to life, thanks to augmented reality. Downloadfree application, targeted the tattoos and discovered what theyhide. Pathe your plate with new tattoos come to life, she metChester and play with him!1. Make the tattoo wherever you want(provided they are prominently)2. Press "Play"3. Aim the tattoowith mobile or your tablet and become your plate with theresult!You can find Cheetos Tattoos in all Cheetos and CheetosSweetos. Can you collect them all?

App Information Cheetos Live Tattoos

 • App Name
  Cheetos Live Tattoos
 • Package Name
  gr.pangea.cheetos
 • Updated
  June 29, 2015
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Pangea Reality
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  C/ Bolivia 68, 08018 Barcelona, Spain
 • Google Play Link

Pangea Reality Show More...

Cheetos Moovins 1.3 APK
Los Moovins® de Cheetos® Moovins son los primeros tattoos quecobran vida en la pantalla gracias a la Realidad Aumentada.Puedes descargarte gratis la app de Cheetos®, enfocar a los tattoosy descubrir qué esconden.¡Alucina con los nuevos Moovins, los tattoos que cobran vida en lapantalla y conoce a Chester!1. Ponte el Moovin donde quieras (en un lugar visible)2. Selecciona el botón de “Jugar”3. Apunta al Moovin con tu móvil o Tablet y ¡alucina con elresultado!Puedes conseguir los Moovins® en las bolsas de Cheetos® Moovinspromocionadas. ¿Quieres coleccionarlos todos?______::: Nota:- Algunos dispositivos (móviles y tablets) tienen una óptica debaja calidad, lo que puede provocar que tarde más en detectar elMoovin, o que incluso no lo llegue a reconocer.- En algunos dispositivos es posible que tarde más en cargar lapantalla de Jugar.- Para disfrutar mejor de tus Moovins es muy importante que hayabuena iluminación y que el tattoo esté completo y sin desgastar. Sihay sombras, poca luz o el tatuaje no está completo el dispositivono detectará bien el Moovin.Si tienes más dudas, puedes consultar esta página en la queencontrarás algunos consejos para detectar los tatuajes:www.pangeareality.com/faq-cheetos-moovins.O si lo deseas, puedes enviarnos un mail a support@pangeareality.com yte ayudaremos encantados.TheMoovins® of Cheetos® Moovins are the first tattoos that come aliveon the screen thanks to Augmented Reality.You can download the app free of Cheetos®, tattoos and focus todiscover what hide.Alucina with new Moovins, the tattoos come to life on the screenand meet Chester!1. Put on Moovin anywhere (in a visible place)2. Select the button "Play"3. Points to Moovin with your phone or tablet and hallucinates withthe result!You can get Moovins® on stock Cheetos® Moovins promoted. Do youwant to collect them all?______::: Note:- Some devices (phones and tablets) have an optical low quality,which can cause take longer to detect Moovin, or that do not evencome to recognize.- In some devices you may take longer to charge the Playscreen.- To better enjoy your Moovins is very important to have goodlighting and that the tattoo is complete and unworn. If there areshadows, low light or tattoo is not completely Moovin not detecteither the device. If you have more questions, you can see this page you'll find sometips to detect tattoos:www.pangeareality.com/faq-cheetos-moovins. Or if you want you can send an email to support@pangeareality.comand help you happy.
Cheetos Live Tattoos 1.3 APK
Τα Cheetos Live Tattoos είναι τα πρώτα tattoos που ζωντανεύουν,χάρη στην επαυξημένη πραγματικότητα. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή,στόχευσε τα tattoos και ανακάλυψε τι κρύβουν. Πάθε την πλάκα σου μετα νέα tattoos που ζωντανεύουν, γνώρισε τον Chester και παίξε μαζίτου!1. Κάνε το tattoo όπου θέλεις (αρκεί να είναι σε εμφανέςσημείο)2. Πάτα “Play”3. Στόχευσε στο tattoo με το κινητό ή τοtablet σου και πάθε την πλάκα σου με το αποτέλεσμα!Μπορείς να βρειςτα Cheetos Tattoos μέσα σε όλα τα Cheetos και Cheetos Sweetos.Μπορείς να τα συλλέξεις όλα;The Cheetos Live Tattoos tattoos arethe first that come to life, thanks to augmented reality. Downloadfree application, targeted the tattoos and discovered what theyhide. Pathe your plate with new tattoos come to life, she metChester and play with him!1. Make the tattoo wherever you want(provided they are prominently)2. Press "Play"3. Aim the tattoowith mobile or your tablet and become your plate with theresult!You can find Cheetos Tattoos in all Cheetos and CheetosSweetos. Can you collect them all?
Moscow Zoo 1.0 APK
Download the Moscow Zoo app to celebrate the 150th Anniversary ofthe park:• 150th anniversary. Historical pictures of the Zoo.•Moscow Zoo Map • News. Section with the last news of the park.•Contact. Direct contact with the Zoo (email, telephone, socialmedia)• Augmented Reality. Pointing to the markers specificallydesigned will appear the augmented reality models.
Fantastickers 1.1 APK
¡Vive tu experiencia en carnaval con Fanta Zero! Si ya tienes tuspegatinas virtuales, descarga esta app, apunta a tu sticker ydiviértete.1. Retira el sticker por el corte marcado2. Pégalo dondetú quieras 3. Descarga la app en tu móvil o Tablet4. Enfoca elsticker con tu móvil o Tablet en un lugar bien iluminado a unadistancia de unos 30 cm5. Observa la Realidad Aumentada y disfrutade la experiencia¡Así de fácil! Descubre qué esconden las pegatinasvirtuales de Fanta Zero a través de tu móvil gracias a la RealidadAumentada.Carnival Experience up with Fanta Zero! If you alreadyhave your virtual stickers, download this app points to yoursticker and have fun.1. Remove the sticker by cutting marked2.Stick it where you you want3. Download the app for your phone ortablet4. Focus the sticker with your phone or tablet in a well-litat a distance of about 30 cm5. Notes Augmented Reality and enjoythe experienceThat easy! Find out what hidden virtual stickersFanta Zero through your mobile thanks to Augmented Reality.
iCaganer 1.2.1 APK
Caganer is a typical character in the Christmas tradition of theCatalan Culture. His comic image and posture symbolize prosperityand good luck for the next year. This is his first release inAugmented Reality.:::::: ENJOY WITH THE AUGMENTED REALITY CAGANER:::::: This augmented reality app lets you see Caganer like you'venever seen before. Open the app, point the cover of a magazine orbook as perpendicular as possible and let iCaganer run over thetable. Surprise family and friends with iCaganer, the Caganer inaugmented reality!
Duscholux RA 1.3 APK
Visualiza las mamparas Duscholux de una manera diferente einnovadora. Prueba como quedarían las mamparas en tu casa sinnecesidad de comprarlas.Con la app, puedes personalizar yconfigurar las mamparas de Duscholux a tu gusto, escoger qué tipode material y color quieres para tu mampara y ¡hasta ver en 3D comoquedaría en casa gracias a la REALIDAD AUMENTADA! Como si ya lahubieras comprado, y directamente desde la app envíanos tuconfiguración. --Augmented Reality Catalog developed by PANGEAReality More info at www.pangeareality.comDisplays screensDuscholux a different and innovative way. Try as would the screensin your house without buying.With the app, you can customize andconfigure Duscholux screens to your liking, choose which type ofmaterial and color you want for your screen and to see 3D and stayhome thanks to Augmented Reality!As if you had and bought directlyfrom the app and send us your configuration. -RealityAugmented Reality Catalog developed by PangeaMore info atwww.pangeareality.com
VidaCaixa Reto2014 1.0 APK
Invitación en realidad aumentada al evento Reto2014 deVidaCaixaInvitation augmented reality to Reto2014 event VidaCaixa
ESTILUZ 1.9 APK
::::: IMPRIME LOS MARCADORES / PRINT THE MARKERS:::::www.estiluz.com/app::::: IMPRIME LOS MARCADORES / PRINT THEMARKERS :::::ESTILUZ ha creado una App para facilitar la elecciónde la lámpara que mejor se adapte a cada estancia. La firma, fiel asu filosofía de iluminar vivencias con soluciones diseñadas paratoda una vida, apuesta por esta tecnología que ofrece la máximacomodidad, satisfacción y acierto al usuario.Su funcionamiento estan sencillo que parece magia. Mediante la aplicación, seselecciona un modelo de la firma, se coloca un marcador sobre elespacio donde se desea ubicar y, en un segundo y sin necesidad detrasladar físicamente la lámpara, se podrá ver cómo quedará entamaño real y tecnología 3D, pudiendo escoger entre diferentesacabados y medidas.Gracias a esta innovadora herramienta derealidad aumentada para la decoración no existen límites. Ya seapara tu casa, oficina o jardín, dar con la lámpara que ilumine losmomentos más importantes de tu vida está a un solo click, sinningún coste, en un momento y sin necesidad de desplazarse.Tambiéndeberemos descargar e imprimir las imagenes denominadas marcadores.Estos dos ingredientes nos bastarán para poder visualizar laslámparas de la firma Estiluz en cualquier estancia, usando tu iPado tu iPhone.··· ¿Qué es la Realidad Aumentada? ··· La RealidadAumentada es una tecnología puntera que mezcla elementos virtualescon la realidad, a través de un dispositivo móvil. Los elementosvirtuales se integran con la realidad, permitiendo una experienciainteractiva entre el usuario y los objetos. Puedes interactuar conella con los siguientes movimientos: *** ROTACIÓN *** Moviendo eldedo en sentido horizontal puedes rotar la luminaria sobre simisma. ::::: IMPRIME LOS MARCADORES / PRINT THE MARKERS:::::www.estiluz.com/app::::: IMPRIME LOS MARCADORES / PRINT THEMARKERS :::::-- Aplicación de realidad aumentada desarrollada porPANGEA Reality Más info en www.pangeareality.com::::: MARKERS PRINT/ PRINT THE MARKERS :::::www.estiluz.com / app::::: MARKERS PRINT /PRINT THE MARKERS :::::ESTILUZ has created an app to help youchoose the lamp that best suits each stay. The firm, true to itsphilosophy of illuminating experiences with solutions designed fora lifetime commitment to this technology that offers maximumcomfort, user satisfaction and success.Its operation is so simplethat it seems like magic. By applying, you select a signaturemodel, a marker is placed on the area where you want to place and,in a second without physically moving the lamp, you can see how itwill look in real size 3D technology and can choose from differentfinishes and sizes.With this innovative augmented reality tool fordecoration there are no limits. Whether for your home, office orgarden, give the lamp that illuminates the most important momentsof your life is just a click away, at no cost, at a time withouthaving to travel.We must also download and print the images calledmarkers. These two ingredients will suffice us to visualize thesignature Estiluz lamps in any room, using your iPad or youriPhone.· · · What is Augmented Reality? · · ·Augmented Reality is aleading edge technology that mixes reality with virtual elements,through a mobile device. The elements are integrated with virtualreality, allowing an interactive experience between the user andobjects.You can interact with the following movements:ROTATION ******By moving your finger horizontally luminaire can rotate onitself.::::: MARKERS PRINT / PRINT THE MARKERS :::::www.estiluz.com/ app::::: MARKERS PRINT / PRINT THE MARKERS :::::-Augmentedreality application developed by Reality PANGEAMore info onwww.pangeareality.com
Loading...