1.0.2 / September 26, 2017
(2.6/5) (14)
Loading...

Description

Tośka szaleńczo marzy o psie! Jest tylko jeden problem – mamaniechce o tym słyszeć. Dziewczynka wymyśla sprytny plan, który mająprzekonać – przynosi do domu klasowego chomika, bo przecieżchomikto wyjątkowo nudne zwierzę, a opieka nad nim jest bardzoprosta(prawda?). W ten sposób pokaże, że naprawdę potrafi opiekowaćsięzwierzętami i dostanie wymarzonego pupila! Czy dziewczynce udasięprzekonać mamę do swojego pomysły? Sprawdź się i Ty wroliopiekuna!Wyprowadź chomika z labiryntu, nakarm go iodkryjwszystkie karty memo.Toska madly dreaming about the dog!There isonly one problem - my mother does not want to hear aboutit. Thegirl devises a clever plan, which is to convince her -brings homethe class hamster, because hamster is extremely boringanimal careand it is very simple (right?). In this way it showsthat it canreally take care of the animals and get your dream pet!Is the girlmanages to convince her to his ideas? Test yourself andyou in therole of guardian!Bring out the hamster out of the maze,feed himand discover all the cards memo.

App Information Chomik Tośki Marzec

 • App Name
  Chomik Tośki Marzec
 • Package Name
  pl.zielonasowa.chomiktoski
 • Updated
  September 26, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • Google Play Link

Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Show More...

Edulatki - Litery 1.0 APK
Edulatki: Litery to aplikacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci wwieku 4-5 lat, gwarantująca naukę z elementami zabawy. Aplikacjajest prosta w obsłudze, a treść w niej zawarta dostosowana jest dowieku i możliwości małego użytkownika. Kolorowa grafika iinteraktywne przedmioty pobudzają ciekawość dzieci i uatrakcyjniająćwiczenia, zachęcając tym do eksploracji zaprezentowanego świata.Edulatki: Litery sprzyja doskonaleniu takich umiejętności jak: ✔umiejętności manualne związane z nauką pisania, ✔ zapoznaje małegoużytkownika z nazwami i zapisem liter alfabetu, ✔ sprzyjazwiększeniu zasobu słownictwa, ✔ doskonali funkcje kojarzeniowedziecka. Wspiera proces uczenia się dzięki: ✔dzieciom-przewodnikom: Michałowi i Kasi - zachęca to małegoużytkownika do identyfikacji z nimi i motywuje do wspólnej nauki, ✔zawartym w aplikacji animacjom, zapewniającym dziecku przerwy wnauce i zachęcającym do dalszych ćwiczeń, ✔ oprawie dźwiękowej,liczbie i rozmieszczeniu elementów graficznych na poszczególnychekranach, które dostarczają dziecku optymalną ilość odbieranychbodźców - sprzyja to wysokiej efektywności nauki jak i zapobiegapojawieniu się uczucia znudzenia, ✔ interaktywnym przedmiotomuatrakcyjniającym ćwiczenia wykonywane przez dzieci,✔ postaciom izwierzętom cechującym się przyjazną ekspresją - zapewnia topoczucie bezpieczeństwa i zachęca małego użytkownika do eksploracjizaprezentowanego świata.Edulatki: Letters to educationalapplication for children aged 4-5 years, guaranteeing learning withfun elements.The application is simple to use, and the contentcontained within it is tailored to the age and abilities of a smallperson. Color graphics and interactive objects stimulate thecuriosity of children and improve the visual exercises, encouragingthe exploration of the presented world.Edulatki: Letters conduciveto improving skills such as:✔ manual skills related to sciencewriting,✔ introduces a small user names and write letters of thealphabet,✔ help to increase your vocabulary,✔ perfect associativefeatures child.It supports the learning process by:✔children-guides: Michael and Kate - it encourages the user toidentify the small of them and motivates us to learn together,✔animations included in the app, providing the child a break inlearning and encouraging more exercise,✔ sound setting, the numberand placement of graphics on each screen that provides the child anoptimum amount of incoming stimuli - it promotes high efficiency oflearning and prevents the appearance of feelings of boredom,✔interactive objects uatrakcyjniającym exercises performed by thechildren,✔ characters and animals are characterized by a friendlyexpression - provides a sense of security and encourages the userto explore the small world presented.
Take Care of Me 1.7.2 APK
Take care of your favourite pets from Holly Webb book series :)Inour educational game you must take care of your pets - like normalanimals, they need to be fed, cleaned, and most importantly - theylove when you are playing with them. Build your own playground orplay minigames to deliver fun for your puppies :)You can decoratethe house of your pet, take pictures with them and share this withall of your friends!Collect the stickers for achievments to youralbum!Meet new friends in game :)Show your puppy on exhibitions inreally cute clothes. Get votes from your friends and win the coolawards!Learn how to make your pet healthy and happy!
Take Care of Me 2.0.9 APK
Take care of your favourite pets from Holly Webb book series :)Inour educational game you must take care of your pets - like normalanimals, they need to be fed, cleaned, and most importantly - theylove when you are playing with them. Build your own playground orplay minigames to deliver fun for your puppies :)Show your puppy onexhibitions in really cute clothes. Get votes from your friends andwin the cool awards!Learn how to make your pet healthy and happy!
Chomik Tośki Marzec 1.0.2 APK
Tośka szaleńczo marzy o psie! Jest tylko jeden problem – mamaniechce o tym słyszeć. Dziewczynka wymyśla sprytny plan, który mająprzekonać – przynosi do domu klasowego chomika, bo przecieżchomikto wyjątkowo nudne zwierzę, a opieka nad nim jest bardzoprosta(prawda?). W ten sposób pokaże, że naprawdę potrafi opiekowaćsięzwierzętami i dostanie wymarzonego pupila! Czy dziewczynce udasięprzekonać mamę do swojego pomysły? Sprawdź się i Ty wroliopiekuna!Wyprowadź chomika z labiryntu, nakarm go iodkryjwszystkie karty memo.Toska madly dreaming about the dog!There isonly one problem - my mother does not want to hear aboutit. Thegirl devises a clever plan, which is to convince her -brings homethe class hamster, because hamster is extremely boringanimal careand it is very simple (right?). In this way it showsthat it canreally take care of the animals and get your dream pet!Is the girlmanages to convince her to his ideas? Test yourself andyou in therole of guardian!Bring out the hamster out of the maze,feed himand discover all the cards memo.
Loading...