1.0 / August 8, 2016
(4.5/5) (13)
Loading...

Description

Chroń Dzieci w Sieci Rodzic toaplikacjadziałająca na Urządzeniu Rodzica, umożliwiająca międzyinnymimonitorowanie usługi Chroń dzieci w Sieci na urządzeniudzieckaoraz zdalne zarządzanie usługą.
GŁÓWNE FUNKCJE:
Aplikacja Rodzica umożliwia skorzystanie znastępującychfunkcjonalności (odrębnie dla każdego ProfiluDziecka):
• Akceptacja/odrzucenie prośby Dziecka o dostęp do określonejstronyinternetowej, o dodatkowy czas na przeglądaniestroninternetowych,
• Zarządzani dostępem do sklepu z aplikacjami,
• Zarządzanie ustawieniami Urządzenia Dziecka,
• Blokowanie/odblokowywanie aplikacji,
• Akceptacja/odrzucenie prośby Dziecka o dostęp do aplikacji,
• Ustawianie czasu dostępu do sieci Internet,
• Ustawianie czasu dostępu do aplikacji.
Aplikacja Rodzica umożliwia podgląd następującychinformacji(odrębnie dla każdego Profilu Dziecka):
• Informacja o subskrypcji Usługi,
• Najczęściej przeglądane kategorie stron internetowych,
• Najczęściej blokowane kategorie stron internetowych,
• Liczba odwiedzanych stron internetowych.

Aplikacja wprowadza nową, jakość rozwiązań w obszarzeparentalcontrol. Rodzice mają do dyspozycji aplikację mobilną,która pomagaanalizować aktywność dziecka w sieci z poszanowaniemjegoprywatności oraz umożliwia ustawienie godziny dostępu doaplikacjii Internetu.
Dzięki Chroń Dzieci W Sieci Rodzice mogą zadbać obezpieczeństwodzieci w sieci, bez inwazyjnej kontroli i odcinaniago odmożliwości korzystania z Internetu. Za to z poszanowaniemizrozumieniem jego ciekawości wobec tego, co oferuje mudziścyberprzestrzeń.
Misją Chroń Dzieci w Sieci Rodzic jest wspieranie rodziców w tym,codla nich najważniejsze, – czyli w zapewnianiu właściwejochronydzieci w wirtualnym świecie, z którym najmłodsi mają kontaktodwczesnych lat życia.

Protect ChildrenParentNetwork is an application running on Parent Device, allowingamongother things, monitoring services protect children on the Webonyour child's device and the remote management service.
MAIN FEATURES:
Parent application allows you to use the followingfunctionality(separately for each Profile Child)
• Acceptance / rejection of a request Children's access tospecificweb page for additional time for web browsing,
• Manages access to the app store,
• settings management devices of the Child,
• Lock / Unlock applications
• Acceptance / rejection of a request for Children with accesstoapplications,
• Set the access time to the Internet,
• Set the time access to the application.
Parent application allows you to view the followinginformation(separately for each Profile Child)
• Information about subscription services,
• The most viewed categories of websites,
• The most common categories of blocked websites
• The number of visited web pages.

The application introduces a new, quality solutions in theareaof ​​parental control. Parents can enjoy a mobile applicationthathelps you analyze the activity of the child in thenetworkrespecting his privacy and to set the time access toapplicationsand the Internet.
Thanks to Protect Children Online Parents can ensure the safetyofchildren online, without invasive control and cut it fromthepossibility of using the Internet. But with respectandunderstanding his curiosity towards what offers himtodaycyberspace.
The mission Protect Children on the Web parent is to supportparentsin what is most important to them - that is, in ensuringadequateprotection of children in the virtual world, of which theyoungestare in contact from an early age.

App Information Chroń Dzieci w Sieci - Rodzic

Orange Polska Show More...

NFC Pass 3.1.8 APK
Orange Polska
Aplikacja NFC Pass umożliwia instalowanie na telefonie NFC, z kartąSIM NFC od Orange, debetowych i kredytowych kart płatniczych NFCwielu banków. Dzięki temu możesz wygodnie płacić zbliżeniowotelefonem za zakupy w sklepie, tak jak zwykłą kartą zbliżeniową.Aplikacja ułatwi ci także zarządzanie kartami zbliżeniowymi,wyświetlając karty dostępne do zainstalowania na Twoim telefonieoraz karty już zainstalowane. W przyszłości będą dostępne kartymiejskie i karty dostępu, od Dostawców Usług - partnerów Orange.Przy płatnościach kartami płatniczymi NFC banków transakcjawykonywana jest przy użyciu technologii zbliżeniowej MasterCardPayPassTM lub Visa, która gwarantuje tak samo wysoki poziombezpieczeństwa, jak przy płatnościach tradycyjną kartą zbliżeniowąMasterCard PayPassTM lub Visa. Płatności powyżej kwoty 50 złodbywają się z wprowadzeniem kodu PIN na terminalu płatniczym. Danekarty płatniczej banku bezpiecznie zapisywane są na karcie SIMNFC.Do każdej zainstalowanej na twoim telefonie karty bankowejbędzie dostępna aplikacja banku, inna niż NFC Pass, która umożliwiaaktywowanie karty do płacenia. Realizacja transakcji NFC możeprzebiegać w dwóch trybach do wyboru: wygodnym trybieautomatycznym, który nie wymaga odblokowania ekranu telefonu aniotwierania aplikacji, albo w trybie manualnym, w ktorym użytkownikaktywuje kartę do każdej transakcji. W obu trybach do płacenia niejest potrzebne połączenie z internetem.Uwaga: przed instalacją NFC Pass wymagane jest zaktualizowaniesystemu Android do najnowszej wersji. Korzystanie ze starszejwersji oprogramowania systemowego może powodować problemy przyinstalacji karty banku i płatnościach. Wejdź w Ustawienia > Inne/ Więcej i poszukaj sekcji Aktualizacja oprogramowania (ścieżkamoże się różnić w zależności od producenta i modelu telefonu).Aplikacja NFC Pass wymaga włączenia transmisji danych przez siećkomórkową (nie działa w pełni przez Wi-Fi). Aplikacja nie obsługujetelefonów innych niż określone jako zgodne z NFC Pass w tabeli nastronie www.orange.pl/nfcpass - jeśli masz telefon spoza tej listyi NFC Pass wyświetla komunikat o braku dostępnych kart bankowych,skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Orange nie gwarantuje, żetelefony bez oprogramowania Orange (bez firmware Orange) będązgodne z usługą i umożliwią zainstalowanie karty bankowej.Jeśli chcesz wygodnie płacić telefonem za zakupy w sklepie,wybierz telefon NFC zgodny usługą (lista na www.orange.pl/nfcpass),kartę SIM NFC od Orange, zainstaluj i uruchom NFC Pass, a następniezainstaluj kartę zbliżeniową swojego banku. Jeśli nie znajdujeszwśród dostępnych kart swojego banku, możesz skorzystać z kartyprzedpłaconej Orange Cash (dotyczy wyłącznie SIM NFC Orange Cash) -wystarczy zasilić jej konto przelewem, bez podpisywania umowy.Pamiętaj, że do zainstalowania kart płatniczych NFC wielu bankówkonieczne jest uruchomienie co najmniej raz aplikacji NFC Pass.Theapplication allows you to install NFC Pass on the phone NFC, NFCSIM card from Orange, debit and credit card payments NFC manybanks. So you can conveniently pay for contactless mobile shoppingin the store, as a simple proximity card. The application also willhelp you manage proximity cards, displaying cards available toinstall on your phone and the card already installed. In thefuture, will be available city cards and access cards from ServiceProviders - Orange partners.When you pay with credit card banks NFC transaction is madeusing contactless technology PayPassTM MasterCard or Visa, whichguarantees the same high level of security, as in the traditionalcontactless card payments PayPassTM MasterCard or Visa. Payments inexcess of the amount of 50 zł take place with the introduction ofthe PIN payment terminal. Bank payment card details are storedsecurely on the SIM card NFC.For each installed on your phone will be available bank cardbank application, other than the NFC Pass, which allows you toactivate the card to pay. The implementation of NFC transactionscan take place in two modes to choose from: a convenient automaticmode, which does not require a screen unlock the phone or open theapplication, or in manual mode, in which the user activates thecard to each transaction. In both modes, the pay is not requiredinternet connection.Note: Before installing the NFC Pass is required to update tothe latest Android version. Using an older version of the systemsoftware can cause problems during installation and bank cardpayments. Go to Settings> Other / More and look for the sectionUpdating the software (the path may vary depending on themanufacturer and model of the phone).Pass NFC application requires the inclusion of data over thecellular network (not fully work over Wi-Fi). The application doesnot support phones other than those listed as being compatible withNFC Pass in the table on page www.orange.pl/nfcpass - if you have aphone outside of this list and NFC Pass displays a lack ofavailable bank card, please contact Customer Service. Orange doesnot guarantee that the phones without software Orange (withoutfirmware Orange) will be in accordance with the service and allowthe installation of a bank card.If you want your phone conveniently pay for your purchases inthe store, select a compatible NFC phone service (list onwww.orange.pl/nfcpass) NFC SIM card from Orange, install and runNFC Pass, and then install the card in the proximity of your bank.If you are not among their bank cards available, you can use theOrange Cash prepaid card (only for NFC SIM Orange Cash) - enough tofund the account transfer, without signing a contract.Remember that to install NFC payment cards of many banks need torun at least once NFC applications Pass.
SkyCash Orange 1.0.2 APK
Orange Polska
SkyCash - uniwersalny system natychmiastowych płatności przezkomórkę. Pozwala m.in. płacić za parkowanie, bilety do kina,komunikacji miejskiej i kolejowe oraz przelewać pieniądze pomiędzykomórkami. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i gwarantujebezpieczeństwo na poziomie bankowości elektronicznej.PORTFEL W TELEFONIEDzięki SkyCash kupisz bilety komunikacji miejskiej i kolejowej,zapłacisz za parkowanie, zasilisz telefon na kartę oraz wypłaciszgotówkę z bankomatów sieci Euronet bez używania karty. SkyCash totakże najwygodniejszy sposób kupowania biletów do wszystkichpunktów Multikina – bez kolejek, nawet kilka dni przed seansem, zmożliwością samodzielnego wyboru miejsc. Najnowsza usługa dostępnaramach SkyCash to możliwość wygodnego płacenia za domowe rachunki -wystarczy zeskanować znajdujący się na rachunku kod kreskowy izapłacić za niego przy użyciu podłączonej do SkyCash kartypłatniczej.SZYBKA REJESTRACJAWystarczy podać numer telefonu, na który wysłany zostanie SMS zhasłem. Po wpisaniu hasła i danych należy określić 4-cyfrowy kodPIN do zatwierdzania transakcji realizowanych w SkyCash.ZAPRASZAJ ZNAJOMYCHDo SkyCash można zaprosić każdego posiadacza telefonu komórkowegozarejestrowanego w Polsce. Stwórz własną sieć użytkownikówSkyCash.WYGODNE ZASILANIE KONTAKonto SkyCash można zasilić na wiele sposobów, np. przelewembankowym lub natychmiastowo, bezpośrednio z podłączonej do systemukarty Visa lub MasterCard.ROZWIĄZANIE DLA BIZNESUJeżeli prowadzisz działalność biznesową i chcesz udostępnićklientom nowy wygodny kanał płatności, skontaktuj się z nami.Wyślij wiadomość na biznes@skycash.com lub skorzystaj zformularza na www.skycash.com.SkyCash -a universal system of immediate payment by the cell. It allows,among others, pay for parking, tickets to the cinema, publictransport, rail and transfer money between cells. Using the app isfree and guarantees the security level of electronic banking.WALLET ON YOUR PHONEThanks SkyCash buy tickets for public transport and rail, pay forparking, top up phone card and can withdraw cash from ATMs Euronetwithout using the card. SkyCash is also a convenient way topurchase tickets to all points Multikina - no queues, even a fewdays before the show, with the possibility of self-selection. Lastservice available within SkyCash it can conveniently pay forhousehold bills - just scan located on the barcode account and payfor it using SkyCash connected to the payment card.QUICK REGISTRATIONJust enter the phone number to which the SMS is sent with apassword. When you enter your password and you must specify a4-digit PIN to authorize transactions at SkyCash.Invite friendsFor SkyCash can invite anyone with a mobile phone registered inPoland. Create your own network SkyCash users.CONVENIENT POWER ACCOUNTAccount SkyCash can be powered in many ways, such as bank transferor immediately, directly connected to the system Visa orMasterCard.SOLUTION FOR BUSINESSIf you run a business activity and want to make available tocustomers a new convenient payment channel, please contact us. Senda message to biznes@skycash.com or use the formon www.skycash.com.
Telewizja Tu i Tam 2.6.1 APK
Orange Polska
This app is for customers with active accountat Orange only. If you do not have a registrated account log onorange.pl.Watch movies and TV on your handset with the 'Telewizja Tu i Tam'application in Orange. Over 40 tv channels: national, themed,international with full-screen viewing and a huge variety ofblockbuster movies.Flick between channels easily and access theprogramme guide at any time. TV channels and video materials accessonly within the range of Polish territory.List of changes in version 2.0:- New user interface- Optimization of the application- Error Correction
Licznik Danych w Telefonie 1.4.2 APK
Orange Polska
Licznik Danych w Telefonie pozwoli Ci naśledzenie zużycia transmisji danych w kraju i za granicą, wdowolnej sieci bezprzewodowej (3G/EDGE/GPRS/Wi-Fi…), z możliwościąustawienia własnego poziomu alarmowego.Aplikacja działa w tle i jest dostępna w pasku powiadomień lub zwykorzystaniem widgetu, możesz więc łatwo i szybko uzyskać dostępdo swojego zużycia transmisji danych.Możesz zerować licznik automatycznie, ustawiając częstotliwość,jako „codziennie”, „co tydzień” lub „co miesiąc” lub wyzerować goręcznie w menu kontekstowym. Informacje o zużyciu w poprzednichokresach dostępne są w historii.Możesz ustawić poziom alarmowy dla zużycia w sieci komórkowej naekranie ustawień, wybierając MB lub GB i zyskasz wizualnąinformację na ekranie głównym.Funkcjonalność „ Stop Data” pozwala na zablokowanie połączeniatransmisji danych po osiągnięciu limitu.Zwracamy uwagę, że licznik i alarmy mają charakter jedynieinformacyjny i nie zawierają informacji związanych z umową oświadczenie usług telekomunikacyjnych.Uwaga: dla urządzeń marki Samsung dane użyte w procesachwewnętrznych mogą zostać wliczone przez aplikację; w takimprzypadku pojawią się w sekcji aplikacji ""Wifi i inne "".Counter Data in the Phonewill allow you to track your data usage in the country and abroad,in any wireless network (3G/EDGE/GPRS/Wi-Fi ...), with the abilityto set your own alarm level.The application runs in the background and is available in thenotification bar or using the widget, so you can easily and quicklyaccess your data consumption.You can reset the counter automatically by setting the frequency,as a "daily", "weekly" or "monthly" or reset it manually from thecontext menu. Information about the consumption of previous periodsare available in history.You can set the alarm for consumption in the mobile networksettings screen, select MB or GB and you will gain a visualindication on the screen.The functionality of the "Stop Date" allows you to lock the dataconnection when the limit is reached.Note that the numerator and the alarms are for information only anddo not contain information relating to the agreement for theprovision of telecommunications services.Note: for Samsung devices data used in internal processes may beincluded by the application, in which case there will be a sectionof the application "" Wifi and other "".
Darmowe Orange WiFi 2.0.1 APK
Orange Polska
Aplikacja ułatwia dostęp do usługi Orange FunSpot - darmowego inielimitowanego dostępu do internetu przez sieć hotspotów OrangeFunSpot. Aplikacja pomaga również w nawiązaniu połączenia Wi-Fi zmodemami w domu. Aby korzystać z darmowego internetu w punktachOrange FunSpot wystarczy być Klientem Orange i mieć usługę zmodemem Livebox. Szczegóły na www.funspot.orange.plAby aplikacja Orange FunSpot działała poprawnie niezbędna jestaktualna wersja aplikacji Google Maps oraz Google Play.To jest wersja Beta – to znaczy, że nie wszystkie funkcjonalnościzawsze działają.Theapplication provides easy access to Orange services Funspot - freeand unlimited access to the Internet through a network of hotspotsOrange Funspot. The application also helps you connect to Wi-Fimodems at home. To use the free Internet points Funspot enough tobe Orange Orange customer service and have the Livebox modem.Details on www.funspot.orange.plFor the application to work correctly Orange Funspot isnecessary current version of Google Maps and Google Play.This is a beta version - that is, that not all functionality alwayswork.
Orange Cloud 1.7.1 APK
Orange Polska
Orange Cloud is an application that you canuse with your Android phones and tablets.With Orange Cloud you can safely store your photos , videos, musicand other files in one place - in the cloud.In addition , you have access all those files anywhere , anytimethrough the application on your smartphone / tablet , via a webbrowser and an application on your computer.To log in to the application , enter your username and password ,generated when registering on the website of Orange, after previousactivation of the service on orange.pl / cloud .Orange Cloud with this application you can:- View photos and play videos directly from Orange Cloud- Listen to music stored in the Orange Cloud while using otherapplications- Share your photos and videos via email , Facebook, Twitter orYoutube- Browse the files and share them via e-mail- Sync contacts and calendar on all devicesWhat you need to know:- The application is free- Need an Internet connection to access the application- If you use the application abroad , Internet traffic will becalculated according to the price list ( by roaming )more orange.pl / cloud
Kursy123 z Orange 1.2 APK
Orange Polska
Kursy123 z Orange to innowacyjna aplikacja domobilnej nauki pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego,hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Zawarto w niej nowoczesneelementy gamifikacji, takie jak odznaki (tzw. badges), punkty irankingi wyników, które w przyjemny sposób urozmaicają poznawanienowych słówek. Od teraz nauka języków przypomina wciągającą grę.Mobilna wersja kursu daje możliwość nauki w dowolnym miejscu: wczasie spaceru lub podróży - gdziekolwiek chcesz i kiedy chcesz.Dostęp do usługi jest możliwy również przez stronęwww.kursy123.orange.pl, dlatego z wybranego kursu językowego możeszkorzystać na swoim ulubionym urządzeniu: smartfonie, tablecie lublaptopie.Aby móc przez 7 dni cieszyć się darmowym dostępem do aplikacji,wystarczy wysłać SMS (koszt 0 zł). Do obsługi aplikacji wymaganyjest internet Orange, jednak transfer danych jest bezpłatny. Wramach jednego numeru telefonu, możesz uczyć się kilku języków!Teraz przyswajanie obcojęzycznych słówek i zwrotów za pomocąaplikacji jest nie tylko przyjemne, ale i efektywne, dziękinowoczesnym multimediom: fotolekcje, e-fiszki, system identyfikacjiwymowy, moduły dialogów, filmy z udziałem native speakerów,quizy.Courses123 with Orange isan innovative application for mobile learning five languages:English, German, Spanish, French and Italian. It includes a moderngamifikacji elements such as badges (the badges), points andrankings of results that in a nice way diversified learning newwords. From now learning languages ​​like addictive game.Mobile version of the course gives you the opportunity to learnanywhere: while walking or traveling - wherever and whenever youwant. Access to services is also possible by thewww.kursy123.orange.pl, because of the language course you can useon your favorite device: smartphone, tablet or laptop.To be able for 7 days to enjoy free access to the application,simply send an SMS (cost 0 zł). To support applications requireinternet Orange, but the data transfer is free of charge. In asingle phone number, you can learn several languages!Now assimilation of foreign words and phrases using theapplication is not only pleasant, but effective, thanks to modernmultimedia: fotolekcje, e-flashcards, speech identification systemmodules, dialogues, films with the participation of nativespeakers, quizzes.
Muzyka Tu i Tam 2.15.41977 APK
Orange Polska
Muzyka Tu i Tam: usługa muzyczna dla klientówmobilnej sieci Orange, nielimitowany dostęp do 20 mln utworów.· Pobierz aplikację na telefon lub tablet.· Korzystaj przez 30 dni za darmo przy pierwszej aktywacji.· Słuchaj muzyki bez obaw o transfer danych: jego koszt zawartyjest w cenie usługi (nie pomniejszamy Twojego pakietu!).· Dzięki Offline Mode słuchaj nawet bez dostępu dointernetu.· Twórz własne playlisty.· Dziel się muzyką ze znajomymi na FaceBooku.· Ciesz się wysoką jakością dźwięku.· Odkrywaj gwiazdy i hity, nowości i niebanalnerekomendacje.· Odbierz bonus: punkty PAYBACK przy pierwszej aktywacji.· Korzystaj z płatności za pośrednictwem Orange lub przezwymianę punktów PAYBACK.Muza.orange.plWith Muzyka Tu i Tam , you can listen to, discover and saveunlimited music to your phone for offline listening, wherever youare.Login now with using your Muzyka Tu i Tam credentials or Facebookand listen to over 20 million songs, popular hits, new releases andold favorites.Create your playlists or choose a recommended playlist that fitswith your music taste and make it yours! When you’re in the mood tohear something new, follow friends or artists to discover newsounds!Listen for 30 days for Free!• You can play any song, album, artist, playlists on your mobile,tablet or PC with Muzyka Tu i Tam Premium offer.Muzyka Tu i Tam Premium Features:• Instant access to over 20 million of songs,• Stream on line any song, anytime on mobile , tablet or yourPC,• Download music for offline listening and access it from yourmobile anywhere, anytime,• Build up your collection and share music with your friends,• Wirelessly sync your music, albums, and playlists to yourdevice,• Amazing - flawless sound quality to 320 kbps,• Enjoy music with no ads , no interruptions.Love Muzyka Tu i Tam?See more information on www.muza.orange.plDo not forget to check out instantly for our updated features!Music Here and There:music service for mobile customers Orange, unlimited access to 20million tracks.· Download the application to your phone or tablet.· Enjoy 30 days free for the first activation.· Listen to music without having to worry about data transfer:its cost is included in the price (does not diminish yourpackage!).· With Offline Mode listen even without access to theInternet.· Create your own playlists.· Share your music with your friends on Facebook.· Enjoy high-quality sound.· Discover the stars and hits, new and originalrecommendations.· Receive a bonus: PAYBACK points at the first activation.· Use payments through Orange or by exchanging PAYBACKpoints.Muza.orange.plWith Music Here and There, you can listen to, discover and saveunlimited music to your phone for offline listening, wherever youare.  Login now with using your Music Here and Therecredentials or Facebook and listen to over 20 million songs,popular hits, new releases and old favorites.Create your playlists or choose a recommended playlist That fitswith your music taste and make it yours! When you're in the mood tohear something new, follow friends or discover new artists itsounds!Listen for 30 days for free!• You can play any song, album, artist, playlists on your mobile,tablet or PC with music here and there Premium offer.Music Here and There, Premium Features:• Instant access to over 20 million of songs,• Stream online any song, anytime on mobile, your tablet or yourPC,• Download music for offline listening and access it from yourmobile anywhere, anytime,• Build up your collection and share music with your friends,• wirelessly sync your music, albums, and playlists to yourdevice.• Amazing - flawless sound quality is 320 kbps,• Enjoy music with no ads, no interruptions. Love Music Here and there?See more information on www.muza.orange.plDo not forget to check out instantly for our updated features!
Loading...