1.2 / March 28, 2013
(4.0/5) (11)
Loading...

Description

Приложението е специално адресирано къмвсички, които формират идеологията и стратегията за развитие наинформационната система в организацията. Разглежда актуалнинаправления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТрешения и представя практически опит в тази област. Търсицеленасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТмениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха наорганизацията.

Във фокус са и най-добрите практики при разработката,внедряването и използването на информационни системи, като статиитеот тази рубрика се стремят да представят не само технологичнатапроблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТинвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичнитеумения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.

Приложението предлага, лесна и удобна навигация, както ивъзможност за бързо споделяне във Facebook и Twitter.

---

The application is dedicated to the unique information needs ofsenior ICT executives, who determine IT strategies and control thepurchase of technology products and services. The magazineaddresses the issues that are vital to the success of IT andbusiness executives. Its comprehensive articles are written bysenior ICT executives, proven experts in their field or journalistswho are well-versed in technology and management issues.

Published for both Chief Information Officers (CIOs) andbusiness managers from various industries, CIO provides pros andcons of implementing differing enterprise information systems,while addressing both technical and business concerns as return ofIT investments, project management and human resourcesmanagement.

The application grants access to the latest news, productreviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easynavigation, as well as option for quick sharing on Facebook andtwitter.

App Information CIO Bulgaria

ICT MEDIA BG Show More...

CIO Bulgaria 1.2 APK
ICT MEDIA BG
Приложението е специално адресирано къмвсички, които формират идеологията и стратегията за развитие наинформационната система в организацията. Разглежда актуалнинаправления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТрешения и представя практически опит в тази област. Търсицеленасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТмениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха наорганизацията.Във фокус са и най-добрите практики при разработката,внедряването и използването на информационни системи, като статиитеот тази рубрика се стремят да представят не само технологичнатапроблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТинвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичнитеумения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.Приложението предлага, лесна и удобна навигация, както ивъзможност за бързо споделяне във Facebook и Twitter.---The application is dedicated to the unique information needs ofsenior ICT executives, who determine IT strategies and control thepurchase of technology products and services. The magazineaddresses the issues that are vital to the success of IT andbusiness executives. Its comprehensive articles are written bysenior ICT executives, proven experts in their field or journalistswho are well-versed in technology and management issues.Published for both Chief Information Officers (CIOs) andbusiness managers from various industries, CIO provides pros andcons of implementing differing enterprise information systems,while addressing both technical and business concerns as return ofIT investments, project management and human resourcesmanagement.The application grants access to the latest news, productreviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easynavigation, as well as option for quick sharing on Facebook andtwitter.
Computerworld Bulgaria 1.2 APK
ICT MEDIA BG
Computerworld България е най-влиятелният ипроверен източник на информация, предназначена за висшето и средноИТ ръководство на големи и средни компании, собственици иуправители на ИТ компании, ИТ мениджъри от държавния и частниясектор, професионалисти, маркетинг специалисти и консултанти.Следи иновациите в ИТ системите, публикува мнението на експертив областта на ИТ и законите, свързани с тази дейност. Дава описаниена нови продукти, изследвания, анализи и др.Приложението предлага бърз достъп до авторитетни обзори на новипродукти, актуална ценова информация, най-важните новини от деня идруги, както и възможност за бързо споделяне във facebook иtwitter.---For more than two decades Computerworld Bulgaria has been themost trusted source for the critical information needs of senior ITmanagement at different companies, owners and managers of the ITcompanies, IT directors from the public and the private sectors,ICT professionals, consultants.It publishes business and technology news, trends, productreviews, analyses, and international information.The application grants access to the latest news, productreviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easynavigation, as well as option for quick sharing on facebook andtwitter.
PC World Bulgaria 1.2 APK
ICT MEDIA BG
PC World България е най-популярнотокомпютърносписание в България. Насочено е преди всичко къмдомашнитепотребители, любители и професионалисти, РС ентусиасти,геймъри,мобилни потребители, фотографи, ИТ мениджъри,системниадминистратори в малки и средни предприятия, консултанти,инженерии технически специалисти, научни работници и студенти.С месечните обзори и класации, тестовете на компютри,компонентии периферия, извършвани от тестовия център къмсписанието, новини,съвети и специализирани разработки, PC WorldБългария помага начитателите и ИТ мениджърите да планират разходи,покупки,ползването и налагането на нови технологии, чрез коитотехнитекомпании успяват да развиват бизнеса си по-бързо отостаналите.Приложението предлага бърз достъп до авторитетни обзори нановипродукти, актуална ценова информация, най-важните новини отденя идруги, както и възможност за бързо споделяне във facebookиtwitter.---PC World Bulgaria is the most widely-read computer magazineinBulgaria. PC World Bulgaria is targeted to meet theinformationneeds of tech-savvy managers, both at work and at home,informationsystem managers and administrators in small and mediumenterprises,professional and non-professional home users, PCenthusiasts,gamers, mobile users, photographers, consultants,engineersandtechnical specialists, scientists and students.With its monthly Reviews and Rankings backed by the PCWorldBulgaria Test Center, news, how-to articles, features, andspecialreports, PC World Bulgaria helps managers and readers plan,buy,use, and integrate the technologies that keep them andtheircompanies ahead of the competition.The application grants access to the latest news,productreviews, actual price information, etc. Furthermore, itoffers easynavigation, as well as option for quick sharing onfacebook andtwitter
Loading...