2.0.10 / May 9, 2016
(3.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Dit handboek voor de CJG professional is bedoeld om een actueeloverzicht te geven van de diverse werkprocessen die het CJG reedskent én die er op 1 januari 2015 bij (ge)komen (zijn) in het kadervan de transitie jeugdzorg. Met het beschrijven van dewerkprocessen van het Centrum voor Jeugd en Gezin bedoelen we datde rol en verantwoordelijkheden van de professional wordenbeschreven en daarnaast ook schematisch worden weergegeven. Dithandboek heeft niet als doel de handelingsruimte van deprofessional in te perken. Meer ruimte voor de professional isjuist één van de doelstellingen van de stelselwijziging jeugd enook van de gemeente Staphorst. Staphorst streeft naar veel ruimtevoor de professional om de vraag van de cliënt zorgvuldig tebeoordelen, vakkundig te interveniëren en procedureel correct tehandelen. Hiermee benutten we de aanwezige relevante kennis enervaring van CJG professionals. Bovendien komt het de snelheid vanhet hulpverleningsproces ten goede en neemt de bureaucratie af. Hethandboek is bedoeld om uniformiteit aan te brengen in de diversewerkprocessen in en om het CJG.This handbook for the YGCprofessional is intended to give an overview of the variousprocesses which the CFC already knows and who on January 1, 2015come (ge) (are) in the context of the transition child welfare. Indescribing the work of the Center for Youth and Family, we meanthat the roles and responsibilities are described in theprofessional and also be shown schematically.This handbook is notintended to limit the scope for action of the professional. Morespace for the professional is precisely one of the objectives ofthe change in youth and also of the municipality Staphorst.Staphorst seeking lots of space for professionals to carefullyreview the demand of the client, expertly intervene andprocedurally correct to act. With this we harness existingknowledge and experience of CJG professionals. Moreover, the speedof the assistance process for the better and reduce bureaucracy.The handbook is meant to introduce uniformity in the various workprocesses and to the CFC.

App Information CJG Staphorst

 • App Name
  CJG Staphorst
 • Package Name
  net.vedebo.cjgstaphorst
 • Updated
  May 9, 2016
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.10
 • Developer
  VeDeBo Internet Services
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

VeDeBo Internet Services Show More...

Repressief Handboek IJsselland 2.4.2 APK
Repressief handboek voor (Hoofd)Officieren van Dienst BrandweerIJsselland. Documenten worden in PDF formaat aangeleverd.Repressivehandbook (Head) Officers of Fire Service IJsselland. Documents besubmitted in PDF format.
Aandachtskaarten VR Drenthe 2.0.10 APK
De aandachtskaarten bevatten een heldere en puntsgewijze opsommingvan relevante informatie die operationele leidinggevende vanbrandweer Drenthe kunnen raadplegen in de voorbereiding op en zonodig ook tijdens de repressieve taakuitvoering. De kaarten zijnspeciaal bedoeld voor de functie 'bevelvoerder'. Er zijn kaartenvoor incidenttypen op het gebied van brand, ongevallen engevaarlijke stoffen.De inhoud van de kaarten is afgeleid uitregionale en landelijke procedures en uit de lesstof en wordtgeactualiseerd en aangevuld bij ontwikkelingen en voortschrijdendinzicht.De gebruiker mag en kan zich niet alleen baseren op deinhoud van de kaarten. Eigen waarnemingen en ervaringen blijvenevengoed belangrijk. Om effectief gebruik te maken van de kaartenis dus een combinatie van geoefendheid, vakkennis en ondersteuningnodig.De aandachtskaarten worden beheerd door het team Proceduresen Handboeken (P&H) (onderdeel van tea Operationeleinformatievoorziening - VRD)Eventuele vragen, opmerkingen, wensenen suggesties ter verbetering kunnen worden gemeld bij het teamProcedures en Handboek via een e-mail naar P03H@vrd.nlBrandweerVeiligheidsregio DrentheMien Ruysweg 1Postbus 4029400 AKAssenAttention cards contain a clear, point by point summary ofrelevant information that can access operational leadership ofDrenthe in fire preparedness and, if necessary, during therepressive task. The cards are specifically designed for the'commander'. There are cards for incident type in fire, accidentsand hazardous materials.The contents of the cards is derived fromregional and national procedures and the curriculum and updated andsupplemented by new developments and insights.The user can and cannot rely solely on the content of the cards. Own observations andexperiences as well remain important. In order to make effectiveuse of the cards is thus required a combination of proficiency,know-how and support.Attention cards are managed by the team andProcedures Manuals (P & H) (part of tea Operational information- VRD)Any questions, comments, requests and suggestions forimprovement can be reported to the team and Procedures Manual viaemail to P03H@vrd.nlFirefighters Veiligheidsregio DrentheMienRuysweg 1PO Box 4029400 AK Assen
CJG Staphorst 2.0.10 APK
Dit handboek voor de CJG professional is bedoeld om een actueeloverzicht te geven van de diverse werkprocessen die het CJG reedskent én die er op 1 januari 2015 bij (ge)komen (zijn) in het kadervan de transitie jeugdzorg. Met het beschrijven van dewerkprocessen van het Centrum voor Jeugd en Gezin bedoelen we datde rol en verantwoordelijkheden van de professional wordenbeschreven en daarnaast ook schematisch worden weergegeven. Dithandboek heeft niet als doel de handelingsruimte van deprofessional in te perken. Meer ruimte voor de professional isjuist één van de doelstellingen van de stelselwijziging jeugd enook van de gemeente Staphorst. Staphorst streeft naar veel ruimtevoor de professional om de vraag van de cliënt zorgvuldig tebeoordelen, vakkundig te interveniëren en procedureel correct tehandelen. Hiermee benutten we de aanwezige relevante kennis enervaring van CJG professionals. Bovendien komt het de snelheid vanhet hulpverleningsproces ten goede en neemt de bureaucratie af. Hethandboek is bedoeld om uniformiteit aan te brengen in de diversewerkprocessen in en om het CJG.This handbook for the YGCprofessional is intended to give an overview of the variousprocesses which the CFC already knows and who on January 1, 2015come (ge) (are) in the context of the transition child welfare. Indescribing the work of the Center for Youth and Family, we meanthat the roles and responsibilities are described in theprofessional and also be shown schematically.This handbook is notintended to limit the scope for action of the professional. Morespace for the professional is precisely one of the objectives ofthe change in youth and also of the municipality Staphorst.Staphorst seeking lots of space for professionals to carefullyreview the demand of the client, expertly intervene andprocedurally correct to act. With this we harness existingknowledge and experience of CJG professionals. Moreover, the speedof the assistance process for the better and reduce bureaucracy.The handbook is meant to introduce uniformity in the various workprocesses and to the CFC.
Handboek Brandweer Zeeland 2.7.4 APK
Brandweer Zeeland is een onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland.Deze app biedt aandachtskaarten, instructiekaarten en proceduresvoor alle brandweercollega's overzichtelijk bij elkaar in digitalevorm. Het geeft op snelle en eenvoudige wijze toegang tot de meestactuele informatie, geldig voor brandweer Zeeland. De doelstellingis tweeledig. Enerzijds voor gebruik tijdens een repressieve inzet,maar anderzijds ook ter voorbereiding op de repressievetaakuitvoering. Alle hierin genoemde aandachtskaarten,instructiekaarten en procedures zijn van toepassing en/of relevantvoor de brandweer in Zeeland. Ontwikkelingen en aanpassingen wordenzo spoedig mogelijk doorgevoerd, het is daarom een dynamischnaslagwerk. Gebruikers krijgen een melding bij aanpassingen. Degebruiker mag dit Handboek alleen gebruiken als naslagwerk. Eigenwaarneming, ervaring, geoefendheid, vakkennis en ondersteuning zijnminstens net zo belangrijk. Ondanks de grootste zorgvuldigheid iser geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van de gegevens ofeventuele onjuistheden. Vragen en opmerkingen kunnen vanuit de appworden gesteld. Team Operationele Voorbereiding FirefightersZealand is part of the Safety Zealand. This app provides attentioncards, instruction cards and procedures for all fire servicecolleagues arranged together in digital form. It provides quick andeasy access to the most current information, valid for firefightersZealand. The objective is twofold. On the one hand for use during arepressive efforts, but on the other in preparation for therepressive tasks. All above mentioned attention cards, instructioncards and procedures of application and / or relevant to the firedepartment in Zeeland. Changes and adjustments to be made as soonas possible, it is therefore a dynamic reference. Users arenotified when changes. The user may use this manual as a referenceonly. Personal observation, experience, proficiency, expertise andsupport are just as important. Despite the utmost care, there is noliability for misuse of the data or any inaccuracies. Questions andcomments can be made from within the app. Team OperationalPreparation
Bij de Hand 2.4.2 APK
Deze applicatie geeft de mogelijkheid aan allebrandweerfunctionarissen om snel informatie te krijgen overaandachtspunten bij bijzondere inzetten, werkwijze bij grootschaligoptreden en afspraken die bij Brandweer Groningen gemaakt zijn.Deze app bestaat uit 3 onderdelen te weten: de Aandachtskaarten,het Operationeel Handboek en het Handboek GrootschaligBrandweeroptreden. Alle info wordt als pdf ingeladen. Door middelvan de zoekfunctie kan snel de juiste beschikbare informatieverkregen worden. Tevens biedt de app de mogelijkheid om feedbackte geven op een bepaalde procedure of aandachtskaart. Op dezemanier is de beschikbare informatie van en voor Brandweer Groningendus altijd bij de hand.This application allows all fire departmentofficials to quickly get information about special considerationsfor use, method for large-scale operations and agreements made atFire Groningen. This app consists of three components namely:Attention Cards, Operational Handbook and Handbook Widespread FireAction. All information is loaded as a pdf. By means of the searchfunction can be quickly obtained the appropriate informationavailable. In addition, the app offers the opportunity to providefeedback on a specific procedure or attention map. In this way, theavailable information from Groningen Fire is always at hand.
Repressief Handboek (H)OvD 1.0.0 APK
Repressief handboek voor (Hoofd)Officieren vanDienst Brandweer IJsselland. Documenten worden in PDF formaataangeleverd.Repressive handbook(Head) Officers of Fire Service IJsselland. Documents are providedin PDF format.
Operationeel handboek VrZW 2.7.5 APK
De applicatie “Operationeel Handboek Brandweer Zaanstreek -Waterland” wordt aangeboden door de Veiligheidsregio Zaanstreek -Waterland (VrZW). De VrZW streeft hiermee naar een uniform optredenvan Brandweer Zaanstreek - Waterland aan de warme en de koude kant.De doelstelling van dit operationele handboek is om voor en tijdensde repressieve taakuitvoering 24/7 te kunnen beschikken over eenopsomming van relevante informatie. Criteria voor relevanteinformatie zijn: aandachtkaarten, OvD, HOvD/CvD werkboek,procedures, protocollen, werkinstructie en handelingsperspectievenzoals (interne) richtlijnen en werkafspraken. Het zakboekje is eensamenvatting van bestaande procedures en claimt geen volledigheidof onuitputtelijkheid. Deze applicatie wordt beheerd door TeamOperationele Voorbereiding. Neem bij vragen contact op met Martijnvan den Dongen via 075-6811811. Voor het actueel houden van deinformatie in deze applicatie, vragen wij een bericht metopmerkingen en wijzigingen te sturen via de Knop "Feedback'. Deinformatie in deze applicatie is bestemd voor de VrZW. Ondanksgrote zorgvuldigheid bij het opstellen van de informatie is geenaansprakelijkheid voor verkeerd gebruik of eventuele onjuistheden.Verspreiding van deze informatie buiten VrZW uitsluitend in overlegmet en toestemming van het Team Operationele Voorbereiding. Omgebruik te kunnen maken van de bijgevoegde documenten dient uwtelefoon te beschikken over Acrobat Reader. Deze is gratis tedownloaden in de store. The application "Operational Handbook FireZaanstreek - Waterland" is offered by the Safety Zaanstreek -Waterland (VrZW). The VrZW thus strives for consistency by FireZaanstreek - Waterland on the hot and the cold side. The objectiveof this operating manual is to provide for and to have during therepressive task performance 24/7 on a summary of relevantinformation. Criteria for relevant information are: attentioncards, OvD, HOvD / CoS workbook, procedures, protocols, workinstructions and perspectives such as (internal) guidelines andworking arrangements. The notebook is a summary of existingprocedures and does not claim completeness or inexhaustibility.This application is managed by Team Operations Preparation. Forquestions contact Martijn van den Dongen via 075-6811811. Forkeeping the information in this application, we ask you to send amessage with comments and changes on the button "Feedback". Theinformation in this application is intended for VrZW. Despite greatcare in preparing the information is not liable for misuse or anyinaccuracies. Dissemination of this information outside VrZW onlyin consultation with and consent of Team Operational Preparation.In order to use the attached documents must have your phone AcrobatReader. This is a free download in the store.
Duikmedisch handboek 0.0.4 APK
Deze App. is ontwikkeld door de Veiligheidsregio IJsselland engecheckt door het DMC( DuikMedisch Centrum). Ondanks dezorgvuldigheid waarmee deze App. is ontwikkeld, aanvaardt deVeiligheidsregio geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik vandeze App. Als gebruiker van deze App. blijft u zelf volledigverantwoordelijk voor uw handelen.This App. was developed by theIJsselland and checked by the DMC (Diving Medical Centre).Despitethe care with which this App. has developed the Safety accepts noliability for the use of this App. As a user of this app. youremain solely responsible for your actions.
Loading...