1.0.0 / June 18, 2015
(5.0/5) (12)

Description

Coaching is een vorm vanpersoonlijkebegeleiding op basis van een gelijkwaardigeéén-op-één-relatie. Degecoachte leert, de coach ondersteunt enbegeleidt dit leerproces.Om de (startende of ervaren) coaches/coachees bij dit proces teondersteunen is deze mobiele appontwikkeld.

Alle relevante informatie omtrent coaching beschikbaar opuwmobiele device.

Coaching is a formofpersonal guidance based on a similar one-to-one relationship.Thecoached teaches, supports the coach and accompanies thislearningprocess. To the (starting or experienced) coaches /Coacheessupport in this process this mobile app is developed.

All relevant information regarding coaching available onyourmobile device.

App Information Coaching Defensie

 • App Name
  Coaching Defensie
 • Package Name
  mindef.ece.coaching
 • Updated
  June 18, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Ministerie van Defensie
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Ministerie van Defensie Show More...
SITCEN 1.2.0 APK
Deze applicatie is bedoeld voor alle Nederlandse militairen enburgers, welke bij een missie of oefening betrokken zijn en voorhun thuisfront. Berichten van en naar een oefen- of missiegebiedkunnen snel en efficiënt worden gecommuniceerd doordat direct debenodigde gegevens aangeleverd kunnen worden. Deze applicatie iseen verlengstuk van de Thuis Front Informatiedagen welkevoorafgaande aan alle missies worden gegeven.This application isintended for all Dutch soldiers and civilians, which are involvedin a mission or exercise and for their home. Messages to and froman exercise or mission area can be quickly and efficientlycommunicated that can be delivered directly to the required data.This application is an extension of the Home Front Information daysare given to all the previous missions.
Koninklijke Marine Evenementen 2.0.9 APK
De Koninklijke Marine zet zich al eeuwen langwereldwijd in voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Van hetbeschermen van onze koopvaardijschepen tegen piraten, hetbestrijden van illegale drugssmokkel op zee tot het ruimen vanmijnen op de Noordzee. Maar ook in Afghanistan, Mali en Irak levertde marine een bijdrage aan internationale missies.Via de KM evenementen app wordt u op de hoogte gehouden van degrote evenementen die de Koninklijke Marine organiseert of aandeelneemt. Van de Marinedagen, SAIL Amsterdam, de Wereldhaven DagenRotterdam tot aan de grote lustrumviering van het Korps Mariniers.De app biedt het programma, een plattegrond, een FAQ en uitgebreideinformatie per evenement. Maar ook algemene informatie over demarine is te vinden in deze app. Kortom, stap in de wereld diemarine heet!The Royal Navy has beenworking for centuries in global peace, security and stability. Fromprotecting our merchant vessels against pirates, combating illegaldrug trafficking at sea to clearing mines in the North Sea. Butalso in Afghanistan, Iraq, Mali and the Navy will contribute tointernational missions. Through the KM events app will keep you up to date on the majorevents organized by the Royal Navy or participate. Navy Days, SAILAmsterdam, the World Port Days Rotterdam to the big anniversarycelebration of the Marine Corps. The app offers the program, aplan, an FAQ, and detailed information for each event. But alsogeneral information about the Navy can be found in this app. Inshort, step into the world called navy!
Coaching Defensie 1.0.0 APK
Coaching is een vorm vanpersoonlijkebegeleiding op basis van een gelijkwaardigeéén-op-één-relatie. Degecoachte leert, de coach ondersteunt enbegeleidt dit leerproces.Om de (startende of ervaren) coaches/coachees bij dit proces teondersteunen is deze mobiele appontwikkeld.Alle relevante informatie omtrent coaching beschikbaar opuwmobiele device.Coaching is a formofpersonal guidance based on a similar one-to-one relationship.Thecoached teaches, supports the coach and accompanies thislearningprocess. To the (starting or experienced) coaches /Coacheessupport in this process this mobile app is developed.All relevant information regarding coaching available onyourmobile device.
Sociaal Portaal 1.0.1 APK
De Sociaal Portaal App wordt gratis beschikbaar gesteld voorluchtmachters en hun thuisfront. Deze App is bedoeld omondersteuning te verlenen bij de navigatie langs de diversehulpverlening- en klachtloketten van Defensie. In deze APP isrelevante informatie te vinden over:- Snel contact leggen met hetSociaal Portaal;- Snel contact op nemen met de juistehulpverlener;- Snel contact leggen met de juiste meld- ofklachtinstantie;- De werking van het Sociaal Portaal;- Een korteomschrijving van de Sociale Diensten;- Een overzicht van de 10meest gestelde vragen aan het Sociaal Portaal.The Social Portal Appis available free for mach air heaters and their home. This App isdesigned to assist in navigating through the various welfareservices and complaint counters of Defence. This APP is tofind relevant information about:- Quickly connect with the SocialPortal;- Quickly make contact with the right counselor;- Quicklyconnect with the correct signaling or complaint body;- Theoperation of the Social Portal;- A brief description of SocialServices;- An overview of the 10 most frequently asked questions onthe Social Portal.
Koninklijke Landmacht 1.5.1 APK
Met deze gratis app van Defensie blijf je op de hoogte van hetlaatste nieuws over de Koninklijke Landmacht en het werk van demilitairen van dit specifieke legeronderdeel. De app bundeltbasisinformatie en publicaties van verschillende kanalen zoalslandmacht.nl en het digitale magazine ‘Landmacht’. Met de app hebje een garandeerde stroom van vette foto’s en ben je altijd alseerste op de hoogte van interessante weetjes, acties enevenementen. Naast dit alles kun je op de Landmacht app zien waarvoor jou de dichtstbijzijnde Landmachtdagen zijn en wat je op dielocatie kunt beleven.
Landmachtdagen 2016 2.0.1 APK
Ontmoet de gezichten achter onze vredeenvrijheid! Download deze app en kom naar de Landmachtdagen! Speeldequiz, maak een solfie en maak kans op unieke prijzen. Ontdekookwat tijdens de Landmachtdagen allemaal te doen is bij jou indebuurt en tweet het voort met #lmd2016.Voor onze vrijheid is gevochten en als dat nodig is, zijndemilitairen van de landmacht bereid en voorbereid om dat weertedoen. In Nederland zelf voeren zij dagelijkse meerdereoperatiesuit en verspreid over de wereld zijn ze momenteel actiefin zo'n 15landen. Daarbij riskeren zij hun eigen veiligheid engebruiken zij- zo nodig - geweld, uit naam van de Nederlandsesamenleving.Meestal ziet u hen niet, maar tijdens de Landmachtdagenkunt u henontmoeten en spreken, zelf actief zijn en hun materieelzien. Dezeapp biedt praktische informatie over depublieksactiviteitenverspreid over Nederland. De app wijst ook deweg naar het virtueelsol-daten en beschikt over een functionaliteitom mee te doen aande landmachtquiz en de solfie-wedstrijd. Hiermeemaak je kans opunieke ervaringen bij militaire eenheden.Meet the faces behindourpeace and freedom! Download this app and come to the ArmyDays!Play the quiz, make a solfie and win unique prizes. Alsodiscoverwhat all during the Army Day to do with your area and tweetit onwith # lmd2016. has fought for our freedom, and if necessary, the soldiers ofthearmy are ready and prepared to do so again. In theNetherlandsitself, they perform daily multiple surgeries and aroundthe world,they are now active in some 15 countries. In addition,they risktheir own safety and they use - if necessary - violence inthe nameof the Dutch society. Usually you do not see them, but youcan meetthem and speak during the Army Day, are themselves activeand seetheir equipment. This app provides practical informationabout thepublic activities throughout the Netherlands. The app alsoshowsthe way to the virtual sol-dating and has a functionality tojointhe army and solfie quiz contest. With this you can winuniqueexperiences with military units.
FRISC 1.0.1 APK
Deze App is speciaal ontwikkeld voor bestuurders van de FRISC metname voor het Korps Mariniers, maar ook voor de Vloot. De App heeftals doel om inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten bij hetbesturen van de FRISC. De App is alleen bruikbaar met eenspecifieke persoonlijke toegewezen code. Zonder deze code is de Apponbruikbaar. This app is specially designed for drivers of FRISCespecially for the Marine Corps, but also for the Fleet. The appaims to understand the health effects in controlling the FRISC. Theapp is only usable with a specific personal code assigned. Withoutthis code, the app unusable.
Purple NECtar 1.0.0 APK
Vind praktische informatie over het programma,de deelnemers, de plattegrond, nieuws en andere interessanteinformatie van Purple NECtar, hèt ICT Innovatieplatform van en voorDefensie.Purple NECtar is een oefening waarmee Defensie een experimenteleomgeving biedt voor Network Enabled Capabilities (NEC). Het isdaarmee hèt ICT Innovatieplatform om experimenten te ondersteunenvoor en door alle operationele commando’s en de partijen voorOpenbare Orde en Veiligheid. De organisatie van Purple NECtar ligtin handen van de IT-afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten enSimulatie (KIXS), onderdeel van de IT-organisatie van Defensiebinnen de Defensie Materieel Organisatie.Purple NECtar vindt plaats van 13 tot en met 22 november 2017 op deVlasakkers in Amersfoort. Defensieonderdelen, bedrijven enonderzoeksinstituten komen dan samen voor het tonen vanIT-innovaties en experimenten, delen van kennis en inspirerendeideeën en het beproeven van oplossingen in de praktijk. Op 22november is de Purple NECtar Bezoekersdag met speciaal dit jaar: debekendmaking van ‘Het Beste Idee van Purple NECtar 2017’, deverkiezing van de winnende presentatie van de ‘Innovation GameDefensie’ en de KIXS Lezingenavond.De Purple NECtar Bezoekersdag op 22 november start om 10.00 uur mettwee inspirerende keynote speakers. Meld je vooraf aan om kennis temaken met een groot scala aan innovaties ontstaan uit desamenwerking met bedrijven, kennisinstituten en Defensie op hetgebied van interoperabiliteit en Situational Awareness. In eengevarieerd programma maak je zelf keuzes hoe deel te nemen aanbriefings, workshops, demonstraties te velde of de ‘static show’van de deelnemende partijen. Neem ook deel aan de ‘KIXSLezingenavond’, deze presenteert namelijk zeer interessanteonderwerpen. Na deze KIXS Lezingenavond kun je tijdens eennetwerkborrel met elkaar napraten, van 20.30 uur tot 22.00uur.Find useful informationabout the program, participants, map, news and other interestinginformation Purple nectar, ICT and Innovation for Defense. Purple NECtar is an exercise that Defense provides an experimentalenvironment for Network Enabled Capabilities (NEC). It is thereforethé ICT ​​Innovation to support experiments and all operationalcommands and the parties Public Order and Safety. The organizationPurple NECtar in the hands of the IT department knowledge,innovation, experimentation and simulation (Kixs), part of the ITorganization of Defense in the Defense Materiel Organization. Purple NECtar takes place from 13 to 22 November 2017 at theVlasakkers in Amersfoort. Defense Parts, companies and researchthen come together to show IT innovations and experiments, sharingknowledge and inspiring ideas and testing solutions in practice. OnNovember 22, the Purple NECtar Visitors Day with special this year:the publication of 'The Best Idea Purple NECtar 2017, the electionof the winning presentation of the "Defense Innovation Game" andKixs Reading Evening. The Purple NECtar Visitors Day on November 22 starting at 10:00with two inspirational keynote speakers. Sign up in advance to meeta wide range of innovations arising from cooperation withcompanies, research institutes and Defense in the area of​​interoperability and Situational Awareness. In a varied programchoices you make yourself how to participate in briefings,workshops, demonstrations in the field or the static show 'of theparticipating parties. Also participating in the 'Kixs LectureEvening', this fact presents very interesting topics. After thisKixs Lecture Evening you can chat with each other during anetworking reception from 20:30 to 22:00.
Loading...