2.12.1 / July 15, 2019
(3.8/5) (340)
Loading...

Description

Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar er moetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkere receptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafel zet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch heb jealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, we hebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kunt variëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijd iets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen: ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste en passendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraag over eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan de diëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen: bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wil zetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filters maakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kies voor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderen automatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haal eenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten op en vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is een gezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen, maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezondere levensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bij jouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onze partners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Alle recepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - In de recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventuele allergieën of medischeindicaties waarbij een aangepast voedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aan ontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschatting die in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte, samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees de volledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy day you prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Match meal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal on the table in notime. However, as fine after a hectic day. The Meal Match youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish or veggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly. Every daywe post new recipes. There is always something that you like tasty.All recipes have one thing in common: they are all healthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fit perfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe or ingredient? Askyour question in the app to the dietician. What can you do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipes and thinkabout what you want to put on the table tonight. - Quick Searchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. - Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook and theingredients change automatically. - Put your recipe to the shoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favorite recipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a health coach.For healthier life you ought to do yourself, but a helping hand isquite fine. We understand very well. That's why we help you to workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in a way thatfits your life. Good to know - Recipes are created by our partners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. - All recipesare judged healthy by a registered dietician. - The recipes we havenot taken into account any allergies or medical conditions in whicha modified diet is necessary. There can be no medical advice to betaken. - The nutritional value calculation is an estimate that canbe different in practice by, inter alia, portion size, composition,and preparation of the product. - Knowing more? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.

App Information com.freshheads.actify

 • App Name
  com.freshheads.actify
 • Package Name
  com.freshheads.actify
 • Updated
  July 15, 2019
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.12.1
 • Developer
  Actify.nl
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
 • Developer
  Achmea Vitaliteit BV Dellaertweg 1 2316 WZ Leiden
 • Google Play Link

Actify.nl Show More...

com.freshheads.actify 2.12.1 APK
Actify.nl
Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar er moetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkere receptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafel zet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch heb jealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, we hebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kunt variëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijd iets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen: ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste en passendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraag over eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan de diëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen: bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wil zetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filters maakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kies voor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderen automatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haal eenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten op en vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is een gezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen, maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezondere levensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bij jouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onze partners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Alle recepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - In de recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventuele allergieën of medischeindicaties waarbij een aangepast voedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aan ontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschatting die in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte, samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees de volledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy day you prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Match meal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal on the table in notime. However, as fine after a hectic day. The Meal Match youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish or veggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly. Every daywe post new recipes. There is always something that you like tasty.All recipes have one thing in common: they are all healthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fit perfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe or ingredient? Askyour question in the app to the dietician. What can you do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipes and thinkabout what you want to put on the table tonight. - Quick Searchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. - Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook and theingredients change automatically. - Put your recipe to the shoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favorite recipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a health coach.For healthier life you ought to do yourself, but a helping hand isquite fine. We understand very well. That's why we help you to workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in a way thatfits your life. Good to know - Recipes are created by our partners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. - All recipesare judged healthy by a registered dietician. - The recipes we havenot taken into account any allergies or medical conditions in whicha modified diet is necessary. There can be no medical advice to betaken. - The nutritional value calculation is an estimate that canbe different in practice by, inter alia, portion size, composition,and preparation of the product. - Knowing more? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.
Actify Bewegen stappenteller 2.4.1 APK
Actify.nl
Meer bewegen echt leuk maken? Dat doe je met de Actify Bewegen app!Deze gratis stappenteller houdt je stappen bij en stuurt je opmissie om je stappendoel te halen. Bepaal jouw eigen missies en gaop pad om ze te halen of loop samen met vrienden of familie. Watkun je doen? • Start jouw persoonlijke uitdaging, op je eigenniveau. • Houd dagelijks al je stappen bij. Je dagdoel past zichvanzelf aan jouw loopgedrag aan. • Ga op missie om het halen vanjouw stappendoelen nog leuker te maken. • Ga een missie aan metvrienden, familie of collega's. Wie haalt het eerst de meestestappen? Jij of zij…? Belonen • Doel behaald? Goed bezig! Om je tebelonen ontvang je punten voor elk doel dat je haalt. Hiermee kunje zien hoe goed je bezig bent. • Om jouw stappen bij te houdengebruikt Actify de stappen-gegevens van jouw Google Fit. Alleen alsje deze koppelt kun je meedoen in de app. Hulp nodig? Of heb jefeedback of suggesties voor ons? Laat het ons weten viainfo@actify.nl. Wij horen heel graag van je, want van jou leren ween kunnen we de app blijven verbeteren! Privacy Voor de Actify appgeldt het privacy statement van Actify. Deze lees je ophttps://www.actify.nl/privacy Want to make more exercise reallyfun? You do that with the Actify Bewegen app! This free pedometerkeeps track of your steps and sends you on a mission to reach yourstep goal. Determine your own missions and hit the road to meetthem or walk with friends or family.   What can you do? •Start your personal challenge at your own level. • Track all yoursteps daily. Your daily goal automatically adjusts to your walkingbehavior. • Go on a mission to make achieving your step goals evenmore fun. • Go on a mission with friends, family or colleagues. Whogets the most steps first? You or she ...?   Reward • Targetachieved? Doing well! To reward you, you receive points for everygoal you achieve. With this you can see how well you are doing. •To keep track of your steps, Actify uses the step data of yourGoogle Fit. Only if you link this can you participate in the app.  Need help? Or do you have feedback or suggestions for us?Let us know via info@actify.nl. We would love to hear from you,because we learn from you and we can continue to improve the app!  Privacy The Actify privacy statement applies to the Actifyapp. You can read this at https://www.actify.nl/privacy
Kolibrie | Actify 1.0.7 APK
Actify.nl
Kolibrie is een app die je helpt om gezonde keuzes te maken. Hijcoacht je om gezond te eten, meer te bewegen, doelen te stellen envol te houden. Naast de coaching in de app krijg je de eerste 11weken ook telefonische coaching. Kortom: alles wat je nodig hebt omdoelen te stellen én te halen. We testen wat het effect van de appis op jouw leefstijl. Beweeg je meer? Maak je nu gezondere keuzeswat betreft voeding? Of ga je nu makkelijker om met diabetes(suikerziekte) type 2? Om daarachter te komen en de app te testenhebben we jouw hulp nodig!ActifyDe Kolibrie app wordt je aangebodendoor Actify. Actify is het online platform van Zilveren Kruis om jeleefstijl te verbeteren. Door de onderscheidende combinatie van eenPhilips wearable, de Kolibrie app en Actify heb je de juistehandvatten om je leefstijl te verbeteren. Disclaimer• Lees dedisclaimer op www.actify.nl/disclaimer.GebruikDeze app is alleen tegebruiken door een geselecteerd aantal gebruikers. Ga naarwww.actify.nl/kolibrie om je aan te melden voor dereservelijst.Hummingbird is an app that helps you make healthychoices. He coaches you to eat healthy, exercise more, to set goalsand persevere. Besides coaching the app you get the first 11 weeksalso telephone coaching. In short: everything you need to set goalsto get one.We tested the effect of the app on your lifestyle. Movemore! Do now healthier dietary choices? Whether you go now easierto type 2 diabetes (diabetes)? To find out and test the app we needyour help!ActifyHummingbird app is offered by Actify. Actify is theonline platform of Silver Cross to improve your lifestyle. Thedistinctive combination of Philips wearable, Hummingbird Actify appand you have the right tools to improve yourlifestyle. Disclaimer• Read the disclaimer atwww.actify.nl/disclaimer.UseThis app is only available for a selectnumber of users. Go to www.actify.nl/kolibrie to register for thereserve.
Actify - Vitaliteitscoach 1.4.3 APK
Actify.nl
Actify is de vitaliteitscoach die jou helpt om in kleine stappengezonder te leven. Of je nu wilt afvallen, gezonder wilt eten ofjuist meer wilt ontspannen... De app zit vol hidden gyms die wijhebben ontwikkeld om je hierbij te helpen! Dit zijn mini gewoontesdie je helpen om stap voor stap gezonder te leven, zonder dat je opdieet of naar de sportschool hoeft! Zo houdt je het wel vol enkrijg jij dat gezondere leven dat werkt voor jou. De Actifyvitaliteitscoach helpt je graag op weg! Met de praktische tips,lekkere recepten, ontspannende meditaties (en nog veel meer!) hebje er zo een nieuwe gezonde gewoonte bij jou past. Doe wat voor jouwerkt! Actify bestaat uit een team van professionals die met harten ziel aan Actify werkt, om jou te helpen gezonder te leven, elkedag weer. En we werken samen met experts, zoals Dan Ariely,hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University enhoofd van het Center for Advanced Hindsight: “It's not easy to stayhealthy in a world of constant temptations. That is why we workedhard with the Actify team to apply behavioral science, run studies,and ultimately create apps that help people change their habits,even if they are not health demigods. [...] As is often the case inlife: Less is more!” Natuurlijk staat wetenschap voorop. Daaromworden alle mini’s en series in de Actify app ontwikkeld vanuitwetenschap. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat je door kleinestappen te nemen, gezonder leven makkelijker volhoudt? Ga maar eensna: mensen die in hun eigen gezonde tempo stap voor stap afvallen,houden het er ook op lange termijn af. Daarom vieren we alle kleinestappen graag met je mee! En wist je dat het afvinken van mini’sook een kick geeft? Bonuspunten! • De Actify app is helemaalgratis. Ja, echt! • We leren van de beste. Van jou dus. Zo krijg jevan ons mini’s en series in de app die bij jou passen. • De app zitbomvol fijne content. Zoals lekkere recepten en mindfulnessmeditaties, ingesproken door niemand minder dan Tijn Touber. • Jekunt je stappen makkelijk bijhouden met de stappenteller in de app!Deze kun je koppelen met jouw Apple Gezondheid (Apple Health) ofGoogle fit app. Zet je eerste stap vandaag! Installeer de app enstart met een gezonder leven dat bij jou past. Actify is eeninitiatief van Zilveren Kruis Privacy Voor de Actify app geldt hetprivacy statement van Actify. Deze lees je ophttps://www.actify.nl/privacy/ Actify is the vitality coach thathelps you to live healthier in small steps. Whether you want tolose weight, eat healthier or just want to relax more ... The appis full of hidden gyms that we have developed to help you withthis! These are mini habits that help you to live healthier step bystep, without having to go on a diet or to the gym! That way youcan keep it full and you get that healthier life that works foryou.   The Actify vitality coach is happy to help you on yourway! With practical tips, tasty recipes, relaxing meditations (andmuch more!) You will have a new healthy habit that suits you. Dowhat works for you!   Actify consists of a team ofprofessionals who work with heart and soul on Actify to help youlive healthier every day. And we work with experts such as DanAriely, professor of psychology and behavioral economics at DukeUniversity and head of the Center for Advanced Hindsight:  “It's not easy to stay healthy in a world of constant temptations.That's why we worked hard with the Actify team to apply behavioralscience, run studies, and ultimately create apps that help peoplechange their habits, even if they are not health demigods. [...] Asis often the case in life: Less is more! ”   Of course scienceis paramount. That is why all minis and series in the Actify appare developed from science. Did you know that research shows thattaking small steps makes it easier to maintain a healthier life?Just check it out: people who lose weight step by step at their ownhealthy pace will also keep it off in the long term. That is why welike to celebrate all small steps with you! And did you know thatchecking off minis also gives a kick? Bonus points! • The Actifyapp is completely free. Yes really! • We learn from the best. Soyours. In this way you will receive from us minis and series in theapp that suit you. • The app is packed with great content. Such astasty recipes and mindfulness meditations, spoken by none otherthan Tijn Touber. • You can easily keep track of your steps withthe pedometer in the app! You can link this to your Apple Health(Apple Health) or Google fit app.   Take your first steptoday! Install the app and start a healthier life that suits you.Actify is an initiative of Zilveren Kruis   Privacy The Actifyprivacy statement applies to the Actify app. You can read this athttps://www.actify.nl/privacy/
Actify Mindfulness 1.6.2 APK
Actify.nl
Wil jij meer ontspannen? Stress verminderen en bewustzijnvanjezelf? Met Actify Mindfulness ga je op reis naar mindful leven.Erzijn verschillende studies die onderbouwen wat het effect isvanmindfulness. De professoren die deze studies hebben gedaan,hebbenook de mindfulness en meditatie oefeningen ontwikkeld. Jeleert dusvan de meesters! Dit kun je doen • Start jouw reis en maakkennismet mindfulness • Kies wat jou aanspreekt. Zin in eenkorte,effectieve mindfulness oefening? Of heb je liever een watlangere,verdiepende oefening. Of wil je even je gedachtenverzetten? Wrijfdan over de maan. • In je dagboek kun jeterugvinden hoe jijmindfulness ervaart. ••••• Heb je hulp nodig? Ofheb je feedback ofsuggesties voor ons? E-mail ons dan opinfo@actify.nl. Wij horenheel graag van je, want van jou leren we!Volg Actify op Facebook.••••• Disclaimer Wij delen je persoonlijkegegevens niet metderden. Voor Actify Mindfulness geldengebruiksvoorwaarden. Dievind jehier:https://www.actify.nl/actify-mindfulness-gebruiksvoorwaarden/pagina/4318/Wantmore relaxed? Stress reduction and awareness of yourself?WithActify Mindfulness you going to travel to mindful living. Thereareseveral studies that substantiate the effect of mindfulness.Theprofessors who have done these studies have developedmindfulnessand meditation exercises. So learn from the masters! Youcan do •Start your journey and discover mindfulness • Choose whatappealsto you. Fancy a short, effective mindfulness exercise? Or doyouprefer a longer, more in-depth exercise. Or do you just wanttotake your mind? then rub over the moon. • In your diary, youcanfind how you experience mindfulness. •••••   Do you needhelp?Or do you have feedback or suggestions for us? E-mail usatinfo@actify.nl. We love to hear from you, because of you welearn!Follow Actify on Facebook.   •••••   Disclaimer Weshareyour personal information with third parties. ForActifyMindfulness applicable terms of use. Which can be foundhere:https://www.actify.nl/actify-mindfulness-gebruiksvoorwaarden/pagina/4318/
Loading...