1.0 / February 10, 2016
(4.6/5) (256)
Loading...

Description

بما أن معظم الأشخاص الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية لا يستعملون إلاعدد قليل من المفردات يوميا قررنا جمع هذه المفردات و التعابيرالمشهورة في هذا التطبيق العملي تطبيق تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وبسهولة التطبيق يعمل بشكل كامل من دون الحاجة الى الانترنتالإنجليزيةاللغة العالمية الأولى، وقد أصبحت ضرورية لأولئك الذين يريدون السفروالاستمتاع بثقافة اللغة الإنجليزية.عن طريق تطبيق تعلم اللغةالإنجليزية بطلاقة القواعد النحوية التي تحتاجها لتحسين لغتكالإنجليزية في أي وقت ومكان.1 - الأرقام2 - الترتيب3 - الأرقامالكسرية4 - الحروف5 - عرف بنفسك6 - الوقت7 - أسئلة عن الوقت8 -التاريخ9 - الايام10 - الشهور11 - مقابلة شخص جديد12 - 2الاعتذار13 -التحدث إلى الممرضة14 - في البنك15 - جسم الانسان16 - الحيوانات17 -الملابس18 - العائلة19 - الاحاسيس20 - الأطعمة21 - الفواكه22 -الخضر23 - الطيور24 - الاعتذار25 - الكلية26 - المدرسة27 - طبيبأسنان28 - محطة غاز29 - ميكانيكي30 - النظاراتي31 - حجز تذكرةالطائرة32 - حجز سكنSince most people who speak English do not useonly a small number of words a day we decided to collect thisvocabulary and idioms famous in the practical application of theapplication to learn English quickly and easilyThe application isfully functional without the need for onlineEnglish first universallanguage, has become essential for those who want to travel andenjoy the culture of the English language.Through the applicationof learning English fluently grammatical rules that you need toimprove your English anytime, anywhere.1 - numbers2 - Ranking3 -fractional numbers4 - letters5 - Introduce yourself6 - Time7 -questions about time8 - history9 - days10 - months11 - interview anew person12-2 apology13 - Talk to the nurse14 - in the bank15 -the human body16 - Animals17 - clothes18 - Family19 - sensations20- foods21 - fruit22 - Greens23 - Birds24 - Apology25 - College26 -school27 - Dentist28 - Gas Station29 - mechanic30 - Optician31 -plane ticket reservation32 - reserve housing

App Information com.jeux11.EnglishLearn

 • App Name
  com.jeux11.EnglishLearn
 • Package Name
  com.jeux11.EnglishLearn
 • Updated
  February 10, 2016
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  jeux11.com
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

jeux11.com Show More...

codes rousseau maroc 3.0 APK
jeux11.com
Code de la route au Maroc 2017 de l'auto ecole pour obtenir permisde conduitCodes rousseau maroc est une application permettant auxpersonnes sur le point de passer leur examen de maîtriser lespanneaux de signalisation et les règles de conduite, pur obtenirpermis de conduire suivant la nouvelle moudawana de la routeMarocaine - Préparer l'examen théorique du permis de conduire.-S'informer sur le permis à points- S'informer sur les amendestransactionnelles et forfaitaires- S'informer sur la procédureadministrative de l'obtention du permis de conduire- Garder unhistorique complet de vos scores et de votre étatd'avancement.Imti7an Rokhsat Siya9a Maroc votre référenceincontournable pour apprendre le code de la routeTA3LIM SIYA9AMAROC MAGHRIB IMTIHAN 2017 DARIJA MAROCDriver's license exam inMorocco in 2015 is the application of Moroccan and Moroccan stockis special with the help of all the providers to pass the driver'slicense exam in Morocco eachL'application code de la route 2017regroupe toutes les fonctionnalités pour apprendre, s'entrainer etpasser le code de la route en condition réelleThis dialect tobaccoknows everyone in Morocco, a rolling stock tradedThe most importantcharacteristic of the application of a driver's license exam inMorocco that same examinations in schools driving questions inMoroccoAll possible questions for the exams in schools DrivingDonot forget to follow us on the official pagehttps://www.facebook.com/Ta3limSiya9aMarocDarijaMarocpermis coderoute maroc rousseau taalim siyakaDriving in Morocco stock isExamen de permie conduit-tous les questions ta3lim siya9abelmagherib application jadida fiha l3adid min alvideouhat imti7anrokhsat siya9a -jami3 al as2ila imti7an rokhsat siya9a ta3lim wata3lam kayfa tata3lam salasil rokhesa siya9a permie conduitsiya9ata3lim maroc fih jadid kol mayakhos rokhesat siya9afih majmo3a minadoross 3la chakli video saliha likoli sana sawa2an 2015 wella 2016ila ghayeri thalik min al2a3wamTA3LIM SIYA9A MAROC MAGHRIB IMTIHAN2017 DARIJA MAROCHTA in Morocco 2017 auto school for licensesleadsRousseau Codes Morocco is an application for people about topass their exam to control signaling and the rules of conductpanels, pure obtain license under the new moudawana road Moroccan-Prepare the theoretical examination of the driving license.- Learnabout the penalty points- Learn about the transactional and fixedfines- Learn about the administrative procedure for obtaining thedriving license- Keep a complete history of your scores and yourprogress.Imti7an Rokhsat Siya9a Morocco your essential referencefor learning the Highway CodeTA3LIM SIYA9A MOROCCO MAGHRIB IMTIHAN2017 DARIJA MAROCDriver's license exam in Morocco in 2015 is theimplementation of Moroccan and Moroccan stock is special with thehelp of all the providers to pass the driver's license exam inMorocco EachThe application code of the 2017 route includes all thefeatures to learn, train and pass the highway code in realconditionsThis dialect tobacco knows everyone in Morocco, a rollingstock tradedThe MOST significant characteristic of theimplementation of a driver's license exam in Morocco That Sameexaminations in schools driving issues in MoroccoAll questions aspossible for the exams in schools DrivingDo not forget to follow uson the official pagehttps://www.facebook.com/Ta3limSiya9aMarocDarijaMarocMorocco roadlicense code rousseau Taalim siyakaDriving in Morocco isstock-Review Permia leads all issues ta3lim siya9a belmagheribimplementation Jadida fiha l3adid min alvideouhat imti7an rokhsatsiya9a -jami3 al as2ila imti7an rokhsat siya9a ta3lim wa ta3lamkayfa tata3lam Salasil rokhesa siya9a Permia leadssiya9a ta3limMorocco fih Jadid kol mayakhos rokhesat siya9afih majmo3a minadoross 3la chakli video saliha likoli sana sawa2an 2015 wella 2016ila ghayeri thalik min al2a3wamTA3LIM SIYA9A MOROCCO MAGHRIBIMTIHAN 2017 DARIJA MOROCCO
Nokat 1.0 APK
jeux11.com
In this application Nokat Morocco and Arabic you find the bestMoroccan Nokat Updated almost daily.FEATURES Nokat :✓ Share Nokatwith your friends and family safe Facebook, google plus, message orWathsapp.✓ Save favorite Nokat to favorite.✓ Change font size ofNokat.✓ Working without Internet Nokat cached mode.Were collectedin this latest application and best Nokat 2015 funniest in MoroccoAlgeria Tunisia that you can share with your friends.
Candy game 0.0.2 APK
jeux11.com
Candy game is assembled toy candy to destroy themIt switchesbetween places candy to come from three similar candy next to some,try operates the largest number of sweets in a specific period oftime in order to move to the next level, amazing and wonderful gameof the best online gameslo3bat al halwa al hayat wa al qadar
com.jeux11.DressUpGirlsIndians 0.0.1 APK
jeux11.com
لعبة تجميل و تلبيس الساري للفتيات و البنات الهنديات الجميلاتالاميرات و صباغة الشعر اختيار الملابس للممتلات الاميراتبطلات الهندفي موعد مع التجميل و تلبيس الثياب الجميلةGame Beauty and sarees forgirls and girls dressing Indian princesses and beautiful hairdyeing choose clothes for princesses MmtalatHeroines in India datewith beauty and dressing beautiful clothes
Arabic Piano 1.0 APK
jeux11.com
Arabic Piano is an instrument of Arab music,isalso the most beautiful application Arab musical instrumentsthathas up to 8 different Arabic rhythmic style with the abilityto playnotes and select Arab many musical instruments sounds.- 7 instruments of Arab music,- 7 notes QANON beech,- 7 notes of beech OUD,- Moroccan zaghrouta or tzaghrita- The applause of the audience
Motocross Bike Racer 0.0.5 APK
jeux11.com
Motocross Bike Racer is a fast-paced bike racing game brought toyou by jeux11. Change your driver and upgrade your favorite dirtbike to complete each level. Perform stunts, beat the time andchallenge different opponents to win the Motocross Challenge.Try tobeat all of the levels by riding your bike across the map, makingjumps and deal with steep slopes!ou will get engrossed in the worldof motocross racing while playing the fantastic online games thatyou will find here in this cool category. It will take very gooddriving and racing skills to be victors and winners while playingthe game.motocross game for you to play as well as other addictingonline games including Motocross Challenge, Desert Dirt Motocross,Moto X3M and many more.Motocross Challenge is a fast-paced bikeracing game brought to you by SilverGames. Change your driver andupgrade your favorite dirt bike to complete each level. Performstunts, beat the time and challenge different opponents to win theMotocross Challenge.We have a large selection of dirt bike games,freestyle motocross games, ATV games and other 2D vehicle gamesavailable to play online.
indian fashion dress up game 0.0.1 APK
jeux11.com
With indian fashion dress up game I'm always fansinated by theIndian culture. Now I've got a chance to wear these fabulous Indianapparel for an Indian dance show. Could you help me choose the mostbeautiful dress, jewelry and everything? Have fun!Indian FashionDressupTraditional Indian clothes mixed with trendy fashion. Checkout this Indian girl wardrobe and dress up her with proper Indianfashion clothes and accessories to complete her makeover.
modern princess dress up 0.0.5 APK
jeux11.com
Play modern princess dress up Look Disney Princess Modern Look is agame for girls about princess, dress up, clothes, outfit, dresses,accessories, modern look, disney.These princesses were invited toan elegant party. This party is for all the princesses in the worldand they want to be the most beautiful girls of all the ladiesthere. They need to look absolutely gorgeous, like a modernprincess, and for that they really need your help! Well we’ve takenall of the most beautiful glamorous dresses and accessories we canfind and now is your job to choose the ones you like best for eachof these three princesses. Belle and cut her brown hair into a longbob. Choose for her an asymmetric yellow dress with glitter andruffles and a black waist band and accessorize with a snake skinprinted clutch. Snow White's hair just needs some trimming and shecan wear a transparent blue shirt with a big bow, paired up withred skinny pants, gold and red apple shaped jewelry and high heels.Rapunzel can try out some stylish braids and a silver and purpledress shorter in the front and longer in the back, while Ariel cantry out some trendy haircuts and a long mermaid shape green andpurple strapless gown.
Loading...