1.0 / January 26, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل سه بخش اول زیر و بصورترایگاناستبرای استفاده از بقیه بخشهابهhttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vba-excel-2016.phpمراجعهکنید.دراین دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشودفصل اول : آشنایی باVBA وماکروها ( رایگان )آشنایی با VBAماکرو چیست؟روش ساخت یک ماکروبرای یکفایل اکسلروش اجرای ماکرومشاهده کد ماکروتغییر کدهایماکروساخت یکماکرو برای اکسلافزودن ماکرو به جعبه ابزار Quick Accessکلیدهایمیانبر ماکروها و اکسلساخت ماکروی مرتب سازیساخت دکمه برایاجرایماکروحذف دکمه ایجاد شدهساخت تصویر برای اجرای ماکروفصل دوم :کار باتوابع و روال ها ( رایگان )آشنایی با ماژول هاروش ساخت یکروالقوانینتعیین نام روالاجرای روالاستفاده از ماژول در پروژه هایدیگرحذفماژولفعال کردن Option Explicit روشهای اجرای یک روالتعریفتابع یاFunctionروشهای اجرای یک تابعتوابع تعریف شده توسط کاربرفصلسوم : شروعبرنامه نویسی با VBA ( رایگان )افزودن توضیحات بهبرنامهروش تعریفمتغیرتعیین نوع متغیرمحدوده یک متغیرتعریف متغیربصورت عمومیمتغیرهایاستاتیکروش تعریف یک ثابتثابتهای پیش فرض اکسل وVBAمتغیرهای نوع رشتهو تاریخاپراتورهاآرایهآرایه دو بعدیفصل چهارم :دستکاری سلولهایاکسلآدرس دهی سلول های اکسل با استفاده از شیRangeخصوصیت CellsخصوصیتOffsetخصوصیت Value یک محدودهبررسی یکمثالخصوصیت TextخصوصیتCountخصوصیت Fontفرمت نمایش اعداددرج یک فرمولدر یک سلول با استفادهاز VBAمتد Activate شی RANGEمتد Select شیRANGEمتد Copy و PasteمتدClear و انواع آنمتد Deleteفصل پنجم : کاربا توابع VBA اکسلتابعچیست؟توابع تاریخ VBAدستکاری متن با توابعVBAتابع Lenتوابع Left وRightتوابع Mid و Replaceاستفاده از توابعWorksheetفصل ششم : دستوراتشرطی و حلقهدستور Ifدستور GotoدستورSelect Caseحلقه For...NextدستورFor Eachتابع IsNumericحلقهDo...Whileفصل هفتم : رویدادهاشناساییرویدادهارویداد باز شدن یکWorkBookرویداد بستن یک WorkBookرویدادذخیره کردن یک WorkBookرویدادفعال شدن یک Sheetخصوصیت Name شیsheetرویداد غیر فعال شدن یکSheetشناسایی رویداد دابل کلیک و کلیکراستشناسایی رویداد کلیکراسترویداد تغییر یک WorkSheetرویداد حرکتمکان نمافصل هشتم : شناساییو رفع مشکل خطاهابررسی یک خطاساختار OnError GoToعدم توجه به خطا باکد On Error Resume Nextشناسایی نام و کدخطافصل نهم : ارتباط باکاربرنمایش پیغام به کاربر با MSgBoxدریافت ازکاربر باInputBoxانتخاب محدوده ای از سلول ها با InputBoxساخت فرم جهتدریافتاطلاعات از کاربرافزودن Label به فرمتغییر خصوصیات فرمافزودندکمه بهفرمافزودن کد به فرمفصل دهم : کار با کنترلهای دیگر فرم(1)کنترلفریمکنترل OptionButtonمرتب سازی نحوه قرارگیری کنترلهاواردکردن کدبرای فرمکنترل CheckBoxنحوه نمایش متن در دکمهابزارImageکنترلLabelکنترل TextBoxفصل یازدهم : کار با کنترلهای دیگر فرم(2)کنترلTabانتخاب تعدادی سلول توسط کاربر توسط RefEditکنترل میلهلغزان یاScrollBarابزارSpinhttps://www.learninweb.com/آموزش-vba-excel.phpDearuser, theapplication is only the first of three parts and is freeofchargeFor the restofthehttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vba-excel-2016.phpSee.Thiscourseis taught following:Chapter One: Introduction to VBA andmacros(free)Introduction to VBAWhat is macro?How to make a macrofor anExcel fileMacro procedureView the Macro CodeChange themacrocodeCreate a macro for ExcelAdd the macro to the QuickAccesstoolbarExcel macros and hotkeysConstructionmacroSortingConstruction button to run the macroRemove buttoncreatedTorun the macro picture makingChapter II: Working withfunctions androutines (free)Understanding ModulesMethod of making aroutineTherules specify the name of the procedureImplementationprocessTheuse of modules in other projectsRemove ModulesEnableOptionExplicitThe implementation of a routineOr functiondefinitionFunctionMethods of performing afunctionUser-definedfunctionsChapter III: The Beginning Programmingwith VBA (free)Adda description to the programVariableDefinitionDetermining the typeof variableA variable rangeVariablepubliclyStaticvariablesDefinition of a fixedExcel and VBA constantsdefaultStringvariables and historyOperatorsArrayBidimensionalArrayChapter Four:Manipulation of cells in ExcelAddressing Excelcells using theRange objectCells propertyOffset propertyValueproperty of aRangeCheck an exampleText propertyCountfeatureFontpropertiesNumbers display formatInsert a formula in acell usingVBAActivate object RANGE methodsSelect the method objectRANGECopyand Paste method.Clear method and its variantsDeletemethod.ChapterFive: work with Excel VBA functionsWhat is thefunction?DateFunctions VBAText manipulation functions with VBALenfunctionLeftand Right functionsMid functions and ReplaceUsingWorksheetFunctionsChapter VI: conditional statements and loopsIfordersGotocommandSelect Case statementFor ... Next loopRecipesForEachIsNumeric functionDo ... While loopChapter VII:EventsIdentifyEventsEvent open a WorkBookClosing the WorkBookeventEvent save aWorkBookEvent activate a SheetName object propertysheetEventinactivation of a SheetDouble-click and right-clickeventIDRight-click the detected eventChange event of aWorkSheetEventMove the cursorChapter Eight: identify and fixproblem errorsCheckan errorOn Error GoTo structureError Resume Nextpaying attentionto the error code is OnIdentify the names and theerror codeChapterNine: The relationship with the userView messageto the user withMSgBoxDownload user with InputBoxSelect a range ofcells with theInputBoxConstruction of the form to receiveinformation from theuserAdd Label to formChange properties FormAddbuttons to formAddcode to formChapter Ten: working with other formcontrols(1)Control framesOptionButton ControlSort placementcontrolsEnterthe code for the formCheckBox controlHow to displaythe text on thebuttonImage ToolsLabel controlTextBoxcontrolsChapter XI: work withother form controls (2)TabControlSelect the number of cells by theuser by RefEditSlider barcontrols or Scroll BarSpintoolhttps://www.learninweb.com/ Educationvba-excel.php

App Information com.learninweb.vba2016plight

 • App Name
  com.learninweb.vba2016plight
 • Package Name
  com.learninweb.vba2016plight
 • Updated
  January 26, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  learninweb.com
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  172 lower plenty rd rosanna 3084
 • Google Play Link

learninweb.com Show More...

آموزش Word 2016 3.0 APK
آموزش Word 2016 بصورت تعاملی با صدا و متن فارسی، چند بخش اول رایگانبرای استفاده از بقیه ورژنهای آموزش Word و فایل آموزشی تحت ویندوز بهhttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-word.phpمراجعه کنید. در این دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشود بخش اول : نصبو پیکربندی Office 2016 ( رایگان ) اجرای برنامه نصب تعیین نحوه نصبOffice 2016 حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده بخش دوم : مفاهیم اولیه( رایگان ) Word چیست؟ اجرای Word شروع کار با Word 2016 آشنایی بامحیط Word 2016 تغییر نماها در در Word 2016 ایجاد یک سند جدید ذخیرهکردن سندها خروج از Word 2016 بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیمویرایش و مشاهده فایلهای PDF در Word بخش سوم : ایجاد و ویرایش متون (رایگان ) باز کردن یک سند در Word 2016 وارد کردن متن در سند اضافهکردن کاراکترهای ویژه (Symbol) حرکت دادن و کپی کردن متن استفاده ازOffice Clipboard استفاده از فرمان‌های Repeat، Undo و Redo اصلاحخطاهای لغوی و گرامری در Word 2016 قابلیت غلط‌یاب خودکار یاAutoCorrect پیدا کردن و جایگزینی کلمات بخش چهارم : پیکربندی متونتغییر تعیین قالب متون کار با Tell me جلوه‌های Text Effects تغییرترازبندی در Word 2016 کار با سرخط (Tab) تعیین حاشیه و فاصله خطوط درمتن ایجاد خطوط اتصال استفاده از سبک (Style) استفاده از ابزار FormatPainter مشاهده کاراکترهای مخفی بخش پنجم : شمایل (Layout) و طراحیاضافه کردن یک فایل به متن ایجاد خطوط شکست تغییر تنظیمات صفحه ایجادمتن چندستونی علامت‌گذاری و شماره‌گذاری خطوط رسم خطوط و اشکال در وردایجاد کادر و سایه در Word 2016 سربرگها و پاورقی‌ها ایجاد یک طرح کلی(Outline) بخش ششم : متون پیشرفته در Word 2016 بزرگ کردن حروف اولپاراگراف استفاده از تصاویر در اسناد در ورد جابجایی و تغییر اندازهدر تصاویر استفاده از قابلیت Word Art اضافه کردن نمودار (Chart) بهسند اضافه کردن دیاگرام (Diagram) به سند اضافه کردن توضیح (Comment)به متن ادغام سندهای مختلف در Word 2016 بخش هفتم : جداول، چاپ وایجاد صفحات وب جداول در Word 2016 ایجاد یک جدول پیکربندی جدول درورد 2016 ادغام و تقسیم سلولهای جدول حذف و درج سلولها و ردیفها اضافهکردن کادر و سایه به جدول چاپ متون بر روی کاغذ ساخت صفحات Web ایجادپیوند یا Link بخش هشتم : تکنیکهای پیشرفته در Word 2016 استفاده ازقابلیت Mail Merge اضافه و حذف کردن فیلدها در منبع داده ورود اطلاعاتبا استفاده از پنجره New Address وارد نمودن داده های منبع داده بهسند استفاده از ساختارهای شرطی استفاده از قابلیت‌های امنیتی در Wordhttps://www.learninweb.com/آموزش-word.phphttps://www.learninweb.com/آموزش-word-2016.php Learn Word 2016interactively with voice and text in Persian, first few sectionsfree To use the rest of the Word tutorials and educational filesunder Windowshttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-word.phpSee. The following courses are taught in this course Part One:Install and Configure Office 2016 (Free) Run the installationprogram Determine how to install Office 2016 Remove and add theinstalled application Part Two: Basic Concepts (Free) What is Word?Run Word Get started with Word 2016 Familiar with the Word 2016environment Change the views in Word 2016 Create a new documentSave documents Exit Word 2016 Return to where we were Edit and viewPDFs in Word Section 3: Creating and Editing Texts (Free) Open adocument in Word 2016 Enter text in the document Add Characters(Symbol) Move and copy text Use Office Clipboard Use Repeat, Undo,and Redo commands Correct lexical and grammatical errors in Word2016 Auto-Correct Auto-Correct Find and replace words Part IV:Configuring the texts Changing the formatting of the texts Workwith Tell me Text Effects Change the alignment in Word 2016 Heading(Tab) Determine the margin and line spacing in the text Connectlines Use style (style) Use the Format Painter tool View hiddencharacters Section 5: Layout and Design Add a file to the textCreate lines of failure Change page settings Create multi-columntext Marking and numbering lines Draw lines and shapes in WordCreate a frame and shadow in Word 2016 Headers and footers Createan Outline Part Six: Advanced Texts in Word 2016 Increase the firstparagraph of the paragraph Use images in documents on Word Move andresize images Use the Word Art feature Add Chart to the documentAdd Diagram to the document Add a comment to the text Mergedifferent documents in Word 2016 Section 7: Tables, Print, andCreate Web Pages Tables in Word 2016 Create a table Configure thetable in Word 2016 Merge and split table cells Delete and insertcells and rows Add frame and shadow to the table Printing texts onpaper Web pages making Create link or link Section 8: AdvancedTechniques in Word 2016 Use the Mail Merge feature Add and deletefields in the data source Enter information using the New Addresswindow Enter data source data into the document Use ConditionalStructures Use security features in Wordhttps://www.learninweb.com/ Learning- word.phphttps://www.learninweb.com/ Learning- word-2016.php
com.learninweb.edgep 1.1 APK
بخش اول : مفاهیم اولیه و روش اتصال به اینترنت ( رایگان ) اینترنتچیست؟آدرس در اینترنت (URL)روش اتصال به اینترنت با استفاده ازمودمشروع کار با Microsoft Edgeآشنایی با محیط Microsoft Edgeروش ورودبه یک سایتاتصال یا Linkحرکت بین صفحات وب دیده شدهکلید Refreshخروجاز Microsoft Edgeروش قطع و وصل اتصال به اینترنت بیسیمروش اتصال بهشبکه بیسیمبخش دوم : روش کار با world wide web ( رایگان ) شبکه جهانیوب (World Wide Web)اتصالها یا لینکهاجستجو در یک صفحه وبلیست موردعلاقه (Favorites)آشنایی با Favorites Barسازماندهی لیست موردعلاقهبرگه ها یا Tabها در Microsoft Edgeبخش سوم : E-mail یا پستالکترونیکی ( رایگان ) مقدمهایجاد E-Mail در سایت !Yahooایجاد E-Mailدر سایت Gmailدسترسی به E-Mail در سایت Yahoo!دسترسی به E-Mail درسایت Gmailبخش چهارم : روش جستجو در اینترنت ( رایگان ) جستجو بااستفاده از Googleفارسی سازی صفحه اول Googleدسته بندی های جستجوی درGoogleابزارهای جستجوبخش پنجم : ذخیره سازی اطلاعات ( رایگان )مقدمهچاپ یک صفحه وبذخیره صفحه وب بر روی کامپیوترذخیره تصویر یک صفحهوب بر روی کامپیوتربارگیری یا Downloadبخش ششم عملیات پیشرفته (رایگان ) روش ورود اطلاعات در فرمهاخصوصیت Auto Completeحذف اطلاعاتذخیره شده بر روی مرورگر Microsoft Edgeغیر فعال کردن خصوصیت AutoCompleteلیست سایتهای بازدید شده یا Historyایجاد web NoteمشاهدهReading Listبخش هفتم روش خرید از اینترنت و پرداخت آنلاین ( رایگان )اجرای نرم افزار آموزشیورود به صفحه خرید کدوارد کردن مشخصات کارتروشدریافت کد خریدروش دریافت کد فعال سازیورود کد فعال سازیPart I: basicconcepts and internet connection (free)What is theInternet?Internet address (URL)How to connect to the Internet usinga modemGetting started with Microsoft EdgeIntroduction to theMicrosoft EdgeHow to login to a siteConnection or LinkMove betweenweb pages accessedRefresh buttonExit Microsoft EdgeMethod ofswitching wireless Internet connectionHow to connect to a wirelessnetworkPart II: Methods with the world wide web (free)World WideWeb (World Wide Web)Links or LinksSearch within a webpageFavorites(Favorites)Meet the Favorites BarOrganize FavoritesOr Tab tab inMicrosoft EdgePart III: E-mail or mail (free)IntroductionCreatingE-Mail on! YahooCreating E-Mail on GmailAccess to E-Mail onYahoo!Access to E-Mail on GmailPart IV: How to search on theinternet (free)Search using GooglePersian first page ofGoogleCategories Search on GoogleSearch ToolsPart V: storage(free)IntroductionPrinting a Web pageWeb page stored on thecomputer.Remember the image of a Web page on the computer.Downloador DownloadPart VI Advanced Operations (free)Method of data entryformsAuto Complete featureRemove information stored on the browserMicrosoft EdgeDisable Auto Complete featureList of sites visited orHistoryCreate web NoteSee Reading ListPart VII of internet shoppingand online payment method (free)Implementation of educationalsoftwareLog in to buy codeEnter a profile cardThe way you purchasecodeHow to get an activation codeEnter the activation code
com.learninweb.matlab2016plight 1.0 APK
کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل سه بخش اول زیر و بصورت رایگاناستبرای استفاده از بقیه بخشها به www.learninweb.com مراجعه کنید.دراین نرم افزار آموزشی مطالب زیر تدریس میشودفصل اول : آشنایی با نرمافزار Matlab (رایگان)اجرای برنامهاجزای مختلف برنامهتغییر محیطبرنامهفصل دوم : ماتریس ها، آرایه ها و توابع (رایگان)روش تعریفماتریس انجام عملیات بر روی ماتریسهاعملگرهای MATLABبررسی توابعMATLABفصل سوم : کار با فایلهای M (رایگان)ایجاد فایل Mاجرای فایلMذخیره مقدار متغیر در فایل Matبررسی فایلهای Functionبررسی فایلهایscriptفصل چهارم : کار با اعداد و ساختارها در Matlabنحوه نمایش اعدادتعریف ساختارحذف و اضافه فیلدفصل پنجم : رسم نمودارها درMatlabمقدمهرسم نمودار اعداد مختلط بررسی خصوصیات دستور Textافزودنراهنما به نمودارنمایش چند نمودار یک پنجرهروش رسم نمودارهای قطبیفصلششم : رسم نمودارهای سه بعدی و گرافدستور Plot3 نمودار میله ای(Bar)رسم نمودار دایره ای (Pie)نمودارهای Histogramفصل هفتم : کار باجعبه ابزار Symbolic Mathمقدمهمشتقژاکوپینحد و انتگرالمجموعروش حلمعادلات جبریروش حل معادلات دیفرانسیلتبدیل فوریه و معکوس آنتبدیللاپلاس و معکوس آنتبدیل Z و معکوس آنروش رسم نمودارفصل هشتم : برنامهنویسی در فایلهای Mمقدمهعملگرهاساختار Forساختار Whileساختار IfساختارSwitchDear user, the application is only the first of three partsand is free of chargeTo see the rest of the www.learninweb.com.Thefollowing content is taught in educational softwareChapter One:Introduction to Software Matlab (free)Program executionVariouscomponents of the programChange ProgramChapter II: The matrix,arrays and functions (free)Definition MatrixOperations on thematrixMATLAB operatorsCheck MATLAB functionsChapter Three: Workingwith Files M (free)Create MRun the file MSave the value of thevariable in the file MatCheck Function FilesCheck scriptfilesChapter Four: Working with numbers and structures in MatlabHowto display numbersThe definition of structureRemove and add theFieldChapter Five: draw graph in MatlabIntroductionDiagrammingcomplex numbersCharacterization Text commandAdd Help ChartView agraph windowMethods polar graphsChapter VI: draw athree-dimensional charts and graphsPlot3 commandBar graph (Bar)Drawa pie chart (Pie)Histogram plotsChapter VII: Working with SymbolicMath ToolboxIntroductionDerivativeZhakvpynThe integralTotalMethodof solving algebraic equationsMethod of solving differentialequationsThe inverse Fourier transformThe inverse LaplacetransformZ transform and its inverseDiagramming methodChapterEight: Programming Files MIntroductionOperatorsFor structureWhilethe structureIf the structureSwitch structure
com.learninweb.sql2016plight 1.0 APK
کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل سه بخش اول زیر و بصورت رایگاناستبرای استفاده از بقیه بخشها بهhttp://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-sql-server.phpمراجعه کنید.در این دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشودفصل اول : روشنصب SQL Server 2016 ( رایگان ) مقدمهروش نصب SQL Server 2016حذف SQLServer 2016فصل دوم : آشنایی با SQL Server 2016 ( رایگان ) آشنایی باSQL Server Management Studio تعیین سرویس دهندهثبت یک نمونه از SQLServer فصل سوم : ایجاد پایگاه داده و جدول در SQL Server 2016 (رایگان ) مفهوم پایگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2016روشایجاد پایگاه دادهایجاد جدول در پایگاه دادهتغییر فیلدهای جدولکلیدهای اصلی و خارجیتعیین رابطه بین جدولهاقواعد جامعیتداده‌هانمودار رابطه پایگاه دادهفصل چهارم : ایجاد پرس و جو روش ایجادپرس و جوآشنایی با دستور Selectجدول موقتویرایشگر طراحی پرس و جونکاتدیگری در دستور Selectشناسائی و اداره خطا در T-SQL فصل پنجم :دستورات DML روش تعریف متغیر دستور InsertدستورCreate Table دستورUpdateدستور Delete و Truncateدستور Drop ساختار شرطی If ساختار حلقهWhile استفاده از کدهای آماده فصل ششم : روالهای ذخیره شده مفهوم روالذخیره شده روالهای ذخیره شده سیستمی ایجاد روال ذخیره شده توسط T-SQLحذف روال ذخیره شده توسط T-SQL تعیین پارامتر برای روال ذخیره شدهحمله SQL Injection ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR فصل هفتم : روشایجاد پشتیبان و Job روش تهیه پشتیبان تعیین زمان تهیه پشتیبان آشناییبا SQL Server Agent روش ایجاد Job تنظیم زمان اجرای Job مشاهده نتیجهاجرای Job مشاهده خطاهای اجرای Job ارسال خطا به کاربران کار با SQLServer Profilerفصل هشتم : امنیت در SQL Server 2016 (قسمت اول) مفهومامنیت در SQL Server تعیین سیاست رمزگذاری در ویندوز تعریف کاربر درWindows امکان تعریف کاربر در SQL Server تعریف کاربر ویندوز در SQLServer تعریف کاربر در SQL Server فصل نهم : امنیت در SQL Server 2016(قسمت دوم) دستورات T-SQL تعریف کاربر تغییر مشخصات کاربرمشاهده کاربرپایگاه دادهSchema پایگاه دادهاتصال به موتور SQL Server توسط کاربرجدید بررسی Schema بررسی دسترسی کاربرفصل دهم : جامعیت داده در SQLServer 2016 تعریف جامعیت داده تعریف قید با استفاده از T-SQL مشاهدهقید ایجاد شده در جدول ایجاد Trigger نوع DDL ایجاد Trigger نوع DMLفصل یازدهم : کار با دید در SQL Server 2016 انواع دید ایجاد دید توسطManagement Studio ایجاد دید توسط T-SQL ویرایش رکوردهای دید حذف،تغییر و تعریف دید روش استفاده از دید تعیین دسترسی یک کاربر به دیدبررسی دسترسی یک کاربرDear user, the application is only the firstof three parts and is free of chargeTo see the rest of thehttp://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-sql-server.php.Thiscourse is taught following:Chapter One: How to install SQL Server2016 (free)IntroductionHow to install SQL Server 2016Remove SQLServer 2016Chapter II: Introduction to SQL Server 2016(free)Familiarity with SQL Server Management StudioDetermineserverRegister an instance of SQL ServerChapter Three: Createdatabase and tables in SQL Server 2016 (free)The concept of thedatabase, and record table in SQL Server 2016How to create adatabaseCreate a table in the databaseChange fields tablePrimaryand foreign keysThe relationship between tablesData integrityrulesRelationship graph databaseChapter Four: Create inquiryHow tocreate querySelect familiar with the commandTemporary tableEditor'sQuery DesignerSelect another point on the agendaIdentifying andhandling errors in T-SQLChapter Five: DML commandsVariableDefinitionInsert commandCreate Table commandUpdate commandDeleteand Truncate commandDrop commandIf the conditional structureWhilethe ring structureUsing snippetsChapter VI: stored procedures,Theconcept of a stored procedureSystem stored proceduresCreated byT-SQL stored procedureDelete stored procedure by T-SQLDetermine theparameters for the stored procedureSQL Injection AttacksCreated bythe CLR stored procedureChapter VII: how to create a backupJobBackup MethodDesignated backup timeIntroduction to SQL ServerAgentHow to create a JobJob execution time setView the result ofthe JobFind Job execution errorsSend errors to the userWorking withSQL Server ProfilerChapter VIII: Security in SQL Server 2016 (PartI)The concept of security in SQL ServerSet encryption policy inWindowsUser defined in WindowsDefining user in SQL ServerDefine theWindows user in SQL ServerUser defined in SQL ServerChapter Nine:Security in SQL Server 2016 (Part II)T-SQL commands,user-definedChange User ProfileView user databaseSchemadatabaseConnect to the SQL Server engine by a new userCheckSchemaCheck user accessChapter Ten: data integrity in SQL Server2016The definition of data integrityDefined mostly using T-SQLFindindicating Created on tableCreate Trigger type DDLCreate TriggerType DMLChapter XI: Working with SQL Server 2016 visionOfsightCreate visibility by Management StudioCreate visibility byT-SQLEdit records in sightRemove, Change and defined visionThe useof sightDetermine the availability of a user to seeAccess a userreview
com.learninweb.c2013pf 2.0 APK
بعد از دانلود دیگر نیاز به اینترنت یا دانلود بیشتر نمیباشددرایندوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشودفصل اول : آشنايي با #C (رایگان)آشنايي با چهارچوب کاري .Net نحوه اجراي #Visual C آشنايي بامحيطVisual Studio.Net تنظيم زبان پيش فرض ايجاد يک پروژه جديدتغييرخصوصيات اشياء افزودن کنترل به فرم فصل دوم : اشياء، خصوصيات ومتدهادر Visual C# .Net 2013 ( رایگان )مقدمه ايجاد پروژهجديدتغييرخصوصيات در زمان طراحي تغيير خصوصيت در زمان اجرا اجرايبرنامه متدهاتکميل برنامه فصل قبل فصل سوم : رويدادها در Visual C#.Net 2013 (رایگان )رويداد چيست؟ بررسي يک مثال عملي شناسايي رويداددر Visual C#.Net 2013 دسترسي به رويدادهاي يک شي رويدادهاي پرکاربردفصل چهارم :کار با فرمهاآشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2013تعيينخصوصيات فرمکدنويسي فرم تعريف فرم در زمان اجرا تعريف فرم جديد درزمان طراحينحوه نمايش فرم فرم MDI فصل پنجم : کنترل هاي استاندارد درVisual C#.Net 2013آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2013کنترل فرمکنترلLable تنظيم محل قرارگيري کنترل کنترل TextBox کنترل RadioButtonکنترل Panel کنترل ComboBox کنترل CheckBox ذخيره پروژه فارسياجرايبرنامه کنترل Button تعيين ترتيب TabIndex فصل ششم : کنترلهايپيشرفتهدر Visual C# .Net 2013مقدمه کنترل Timer کنترل Tab کنترلImageListکنترل List View فصل هفتم : کار با متغيرها، ثابتها وآرايه‌ها درVisual C# .Net 2013آشنايي با متغير انواع داده در VisualC# .Net2013تعريف متغير در Visual C# .Net 2013ثابت چيست؟ آشنايي باآرايه‌هابررسي يک مثال حوزه تعريف متغير عملگرها در Visual C# .Net2013مثالفصل هشتم : ساختارهاي تصميم گيري Visual C# .Net 2013دستور IfدرVisual C# .Net 2013دستور Switch در Visual C# .Net 2013بررسييکبرنامه فصل نهم : ساختارهاي تکراردستور for در Visual C#.Net2013دستور foreach دستور do…while در Visual C# .Net 2013دستورwhileدر Visual C# .Net 2013مثالفصل دهم: ايجاد و فراخواني متدها درVisualC# .Net 2013مقدمهروش ايجاد متد در Visual C# .Net 2013فراخوانيمتدتعريف پارامتر متدتعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2013تعييندسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2013 اجراي برنامهفصليازدهم: منو، نوار ابزار و نوار وضعيتروش ساخت منو در Visual C# .Net2013منوهاي Pop-Upروش تعيين کليد ميانبرکنترل نوار ابزار در VisualC#.Net 2013 ايجاد نوار وضعيت در Visual C# .Net 2013 فصل دوازدهم:اشکالزدايي در Visual C# .Net 2013مقدمهافزودن توضيحات بهبرنامهخطايترجمه و خطاي زمان اجرانقاط توقفپنجره Immediateساختار try…catch …finallyدستور Checkedفصل سیزدهم : کار با کلاسهامقدمهروش ايجادکلاسدر Visual C# .Net 2013 تعريف خصوصيات در کلاستعريف متددرکلاسنمونهسازي از کلاسکلمه کليدي staticفصل چهاردهم : کادر پيام،صفحهکليد و ماوسمقدمهکار با کلاس MessageBox در Visual C# .Net 2013ايجادکادر پيامخصوصيت DialogResultروش استفاده از کادر پيام در VisualC#.Net 2013 ارتباط با صفحه کليد در Visual C# .Net 2013 ارتباط باماوسدر Visual C# .Net 2013 فصل پانزدهم : کار با فايلها در VisualC#.Net 2013مقدمهکنترل OpenFileDialogکنترل SaveFileDialogويرايشفايلهاتوسط System.IO.Fileويرايش شاخهها توسط System.IO.Directoryبرایکاربا پایگاه داده و گزارش گیری به نرم افزار آموزش ADO.Net 2010مراجعهنمائید.و چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C#.Net2013https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-c%23-2013.phphttps://www.learninweb.com/آموزش-c%23.phpAfterdownloadingdoes not need the Internet or download moreThis courseis taughtfollowing:Chapter One: Introduction to #C(free)Introduction to .NetframeworkImplementation #VisualCIntroduction to Visual Studio.NetenvironmentThe default languagesettingCreate a new projectChangeproperties of objectsAdd Controlsto formChapter II: objects,properties and methods in Visual C #.Net 2013(free)IntroductionCreating a new projectChanging theproperties atdesign timeProperty changes atruntimeProgramMethodsComplete theprogram last season.Chapter III:Events in Visual C # .Net 2013(free)What is the event?Examine apractical exampleIdentify theevents in a Visual C # .Net2013Access to events of an objectCommoneventsChapter Four: Workingwith FormsForms in Visual C # .Net 2013IntroductiontoCharacterization of formCoding formDefined atrun-timeformDefining new forms at design timeHow to FormMDIformChapter V:standard controls in Visual C # .Net 2013C # .Net2013 controlsfamiliar with VisualControl formControlLableSettingscontrolTextBox controlsRadio Button controlControlPanelComboBoxControlCheckBox controlPersian saveprojectsProgramControlButtonSet the TabIndexChapter Six: C # .Net2013 advanced controlsin VisualIntroductionTimer controlTabControlImageListControlControl List ViewChapter VII: Working withvariables,constants and arrays in Visual C # .Net 2013FamiliaritywithvariableC # .Net 2013 data types in VisualVariable of Visual C#.Net 2013What is fixed?Introduction to ArraysOneexampleVariablescopeOperators in Visual C # .Net 2013ExampleChapterVIII: C # .Net2013 decision-making structures VisualIf ordered inVisual C # .Net2013C # .Net 2013 Switch Command in VisualEvaluationof aprogramChapter Nine: repeated structuresC # .Net 2013 ordersforthe VisualForeach statementCommand in Visual C # .Net 2013 do...whileC # .Net 2013 while statement in VisualExampleChapterTen:Creating and Visual C # .Net 2013 methodcallsIntroductionMethodmethod created in Visual C # .Net 2013Methodis invoked.Parametermethod.Determination of output in Visual C #.Net 2013 method.C #.Net 2013 method available to determinevariables inVisualProgramChapter Eleven: menu, toolbar and statusbarHow tocreate a menu in Visual C # .Net 2013Menus Pop-UpDetermineshortcutkeyC # .Net 2013 Controls toolbar in VisualCreated inVisual C #.Net 2013 status barChapter XII: debug in the Visual C #.Net2013IntroductionAdd description to the programTranslation errorandruntime errorBreakpointsImmediate windowThe try ... catch...finallyChecked commandChapter XIII: WorkingwithclassesIntroductionC # .Net 2013 induction class methodinVisualCharacteristics defined in classThe method definedinClassInstantiated classThe static keywordChapter XIV: themessagebox, keyboard and mouseIntroductionMessageBox class inVisual C #.Net 2013 withCadres inquiryDialogResult propertyHow touse VisualC # .Net 2013 message box inContact Visual C # .Net2013keyboardContact mouse in Visual C # .Net 2013Chapter XV:Workingwith Files in Visual C # .Net2013IntroductionOpenFileDialogcontrolControl SaveFileDialogEditingby System.IO.FileEdit Categoryby System.IO.DirectoryTo work withthe database and reportingsoftware, see Instruction ADO.Net 2010.C# .Net 2013 and severalthings to educateothersVisualhttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-c%23-2013.phpEducationhttps://www.learninweb.com/c% 23.php
com.learninweb.vba2016plight 1.0 APK
کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل سه بخش اول زیر و بصورترایگاناستبرای استفاده از بقیه بخشهابهhttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vba-excel-2016.phpمراجعهکنید.دراین دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشودفصل اول : آشنایی باVBA وماکروها ( رایگان )آشنایی با VBAماکرو چیست؟روش ساخت یک ماکروبرای یکفایل اکسلروش اجرای ماکرومشاهده کد ماکروتغییر کدهایماکروساخت یکماکرو برای اکسلافزودن ماکرو به جعبه ابزار Quick Accessکلیدهایمیانبر ماکروها و اکسلساخت ماکروی مرتب سازیساخت دکمه برایاجرایماکروحذف دکمه ایجاد شدهساخت تصویر برای اجرای ماکروفصل دوم :کار باتوابع و روال ها ( رایگان )آشنایی با ماژول هاروش ساخت یکروالقوانینتعیین نام روالاجرای روالاستفاده از ماژول در پروژه هایدیگرحذفماژولفعال کردن Option Explicit روشهای اجرای یک روالتعریفتابع یاFunctionروشهای اجرای یک تابعتوابع تعریف شده توسط کاربرفصلسوم : شروعبرنامه نویسی با VBA ( رایگان )افزودن توضیحات بهبرنامهروش تعریفمتغیرتعیین نوع متغیرمحدوده یک متغیرتعریف متغیربصورت عمومیمتغیرهایاستاتیکروش تعریف یک ثابتثابتهای پیش فرض اکسل وVBAمتغیرهای نوع رشتهو تاریخاپراتورهاآرایهآرایه دو بعدیفصل چهارم :دستکاری سلولهایاکسلآدرس دهی سلول های اکسل با استفاده از شیRangeخصوصیت CellsخصوصیتOffsetخصوصیت Value یک محدودهبررسی یکمثالخصوصیت TextخصوصیتCountخصوصیت Fontفرمت نمایش اعداددرج یک فرمولدر یک سلول با استفادهاز VBAمتد Activate شی RANGEمتد Select شیRANGEمتد Copy و PasteمتدClear و انواع آنمتد Deleteفصل پنجم : کاربا توابع VBA اکسلتابعچیست؟توابع تاریخ VBAدستکاری متن با توابعVBAتابع Lenتوابع Left وRightتوابع Mid و Replaceاستفاده از توابعWorksheetفصل ششم : دستوراتشرطی و حلقهدستور Ifدستور GotoدستورSelect Caseحلقه For...NextدستورFor Eachتابع IsNumericحلقهDo...Whileفصل هفتم : رویدادهاشناساییرویدادهارویداد باز شدن یکWorkBookرویداد بستن یک WorkBookرویدادذخیره کردن یک WorkBookرویدادفعال شدن یک Sheetخصوصیت Name شیsheetرویداد غیر فعال شدن یکSheetشناسایی رویداد دابل کلیک و کلیکراستشناسایی رویداد کلیکراسترویداد تغییر یک WorkSheetرویداد حرکتمکان نمافصل هشتم : شناساییو رفع مشکل خطاهابررسی یک خطاساختار OnError GoToعدم توجه به خطا باکد On Error Resume Nextشناسایی نام و کدخطافصل نهم : ارتباط باکاربرنمایش پیغام به کاربر با MSgBoxدریافت ازکاربر باInputBoxانتخاب محدوده ای از سلول ها با InputBoxساخت فرم جهتدریافتاطلاعات از کاربرافزودن Label به فرمتغییر خصوصیات فرمافزودندکمه بهفرمافزودن کد به فرمفصل دهم : کار با کنترلهای دیگر فرم(1)کنترلفریمکنترل OptionButtonمرتب سازی نحوه قرارگیری کنترلهاواردکردن کدبرای فرمکنترل CheckBoxنحوه نمایش متن در دکمهابزارImageکنترلLabelکنترل TextBoxفصل یازدهم : کار با کنترلهای دیگر فرم(2)کنترلTabانتخاب تعدادی سلول توسط کاربر توسط RefEditکنترل میلهلغزان یاScrollBarابزارSpinhttps://www.learninweb.com/آموزش-vba-excel.phpDearuser, theapplication is only the first of three parts and is freeofchargeFor the restofthehttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vba-excel-2016.phpSee.Thiscourseis taught following:Chapter One: Introduction to VBA andmacros(free)Introduction to VBAWhat is macro?How to make a macrofor anExcel fileMacro procedureView the Macro CodeChange themacrocodeCreate a macro for ExcelAdd the macro to the QuickAccesstoolbarExcel macros and hotkeysConstructionmacroSortingConstruction button to run the macroRemove buttoncreatedTorun the macro picture makingChapter II: Working withfunctions androutines (free)Understanding ModulesMethod of making aroutineTherules specify the name of the procedureImplementationprocessTheuse of modules in other projectsRemove ModulesEnableOptionExplicitThe implementation of a routineOr functiondefinitionFunctionMethods of performing afunctionUser-definedfunctionsChapter III: The Beginning Programmingwith VBA (free)Adda description to the programVariableDefinitionDetermining the typeof variableA variable rangeVariablepubliclyStaticvariablesDefinition of a fixedExcel and VBA constantsdefaultStringvariables and historyOperatorsArrayBidimensionalArrayChapter Four:Manipulation of cells in ExcelAddressing Excelcells using theRange objectCells propertyOffset propertyValueproperty of aRangeCheck an exampleText propertyCountfeatureFontpropertiesNumbers display formatInsert a formula in acell usingVBAActivate object RANGE methodsSelect the method objectRANGECopyand Paste method.Clear method and its variantsDeletemethod.ChapterFive: work with Excel VBA functionsWhat is thefunction?DateFunctions VBAText manipulation functions with VBALenfunctionLeftand Right functionsMid functions and ReplaceUsingWorksheetFunctionsChapter VI: conditional statements and loopsIfordersGotocommandSelect Case statementFor ... Next loopRecipesForEachIsNumeric functionDo ... While loopChapter VII:EventsIdentifyEventsEvent open a WorkBookClosing the WorkBookeventEvent save aWorkBookEvent activate a SheetName object propertysheetEventinactivation of a SheetDouble-click and right-clickeventIDRight-click the detected eventChange event of aWorkSheetEventMove the cursorChapter Eight: identify and fixproblem errorsCheckan errorOn Error GoTo structureError Resume Nextpaying attentionto the error code is OnIdentify the names and theerror codeChapterNine: The relationship with the userView messageto the user withMSgBoxDownload user with InputBoxSelect a range ofcells with theInputBoxConstruction of the form to receiveinformation from theuserAdd Label to formChange properties FormAddbuttons to formAddcode to formChapter Ten: working with other formcontrols(1)Control framesOptionButton ControlSort placementcontrolsEnterthe code for the formCheckBox controlHow to displaythe text on thebuttonImage ToolsLabel controlTextBoxcontrolsChapter XI: work withother form controls (2)TabControlSelect the number of cells by theuser by RefEditSlider barcontrols or Scroll BarSpintoolhttps://www.learninweb.com/ Educationvba-excel.php
com.learninweb.matlab2017pf 2.0 APK
بعد از دانلود دیگر نیاز به اینترنت یا دانلود بیشتر نمیباشددرایندوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشودبا كمك MATLAB می‌توانیدمحاسباتریاضی پیچیده را به سادگی انجام دهید. این نرم‌افزار دارایمحیط قابلانعطاف و یك زبان قدرتمند برای محاسبات تكنیكی است. در آموزشMatlab2017 با مباحث زیر آشنا میشوید:فصل اول : آشنایی با نرم افزارMatlab( رایگان )اجرای برنامهاجزای مختلف برنامهتغییر محیط برنامهفصلدوم :ماتریس ها، آرایه ها و توابع ( رایگان )روش تعریف ماتریس انجامعملیاتبر روی ماتریسهاعملگرهای MATLABبررسی توابع MATLABفصل سوم : کاربافایلهای Mایجاد فایل Mاجرای فایل Mذخیره مقدار متغیر در فایلMatبررسیفایلهای Functionبررسی فایلهای scriptفصل چهارم : کار بااعداد وساختارها در Matlabنحوه نمایش اعداد تعریف ساختارحذف و اضافهفیلدفصلپنجم : رسم نمودارها در Matlabمقدمهرسم نمودار اعداد مختلطبررسیخصوصیات دستور Textافزودن راهنما به نمودارنمایش چند نموداریکپنجرهروش رسم نمودارهای قطبیفصل ششم : رسم نمودارهای سه بعدیوگرافدستور Plot3 نمودار میله ای (Bar)رسم نمودار دایرهای(Pie)نمودارهای Histogramفصل هفتم : کار با جعبه ابزارSymbolicMathمقدمهمشتقژاکوپینحد و انتگرالمجموعروش حل معادلات جبریروشحلمعادلات دیفرانسیلتبدیل فوریه و معکوس آنتبدیل لاپلاس و معکوسآنتبدیلZ و معکوس آنروش رسم نمودارفصل هشتم : برنامه نویسی درفایلهایMمقدمهعملگرهاساختار Forساختار Whileساختار Ifساختار Switchوچندیننکته آموزشی دیگر درMatlab2017https://www.learninweb.com/آموزش-matlab-2017.phphttps://www.learninweb.com/آموزش-متلب.phpAfterdownloadingdoes not need the Internet or download moreThis courseis taughtfollowing:Using MATLAB, you can simply do complexmathematicalcalculations. It has flexible settings and a powerfullanguage forcomputing techniques. In training you will learnMatlab 2017 withthe following topics:Chapter One: Introduction toSoftware Matlab(free)Program executionVarious components of theprogramChangeProgramChapter II: The matrix, arrays and functions(free)DefinitionMatrixOperations on the matrixMATLABoperatorsCheck MATLABfunctionsChapter Three: Working with FilesMCreate MRun the fileMSave the value of the variable in the fileMatCheck FunctionFilesCheck script filesChapter Four: Working withnumbers andstructures in MatlabHow to display numbersThedefinition ofstructureRemove and add the FieldChapter Five: drawgraph inMatlabIntroductionDiagramming complexnumbersCharacterization TextcommandAdd Help ChartView a graphwindowMethods polar graphsChapterVI: draw a three-dimensionalcharts and graphsPlot3 commandBar graph(Bar)Draw a pie chart(Pie)Histogram plotsChapter VII: Working withSymbolic MathToolboxIntroductionDerivativeZhakvpynTheintegralTotalMethod ofsolving algebraic equationsMethod of solvingdifferentialequationsThe inverse Fourier transformThe inverseLaplacetransformZ transform and its inverseDiagrammingmethodChapterEight: Programming Files MIntroductionOperatorsForstructureWhilethe structureIf the structureSwitch structureAndseveral othereducational pointMatlab2017https://www.learninweb.com/Educationmatlab-2017.phphttps://www.learninweb.com/learning-MATLAB. php
com.learninweb.spss24light 2.0 APK
کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل دو بخش اول زیر و بصورترایگاناستبرای استفاده از بقیه بخشهابهhttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-spss-24.phpمراجعهکنید.دراین دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشود :فصل اول : آشنایی باSPSS (رایگان )مقدمهاجرای برنامه SPSSپنجره کاری در SPSSبررسیمنوهایبرنامهمیله ابزارراهنمای SPSSاجرای راهنماخواندن اطلاعاتیکپروندهتغییر نحوه نمایش داده هاتعریف متغیر جدیدفصل دوم : اصولاولیهدر SPSS ( رایگان )مقدمهبررسی صفحه کاربرگایجاد یک پروژهجدیدتعریفمتغیر در SPSSمقادیر یک متغیرمشاهده متغیر تعریف شدهتغییراطلاعاتوارد شدهذخیره سازی اطلاعاتایجاد سطر یا Case جدیدایجاد متغیرجدیدحذفسطرحذف متغیر در SPSSفصل سوم : کار با پرونده داده هادرSPSSمقدمهصادر کردن اطلاعات به SPSSخواندن اطلاعات از نرمافزارهایدیگر و ورود داده ها در SPSSفصل چهارم : کار با داده هادرSPSSمقدمهجستجوی یک متغیر در SPSSپرش به یک ردیفجستجوییکمقداربازسازی داده ها در SPSSمحاسبه مقادیرمحاسبه مقادیر بااستفادهاز فرمولمحاسبه مقادیر با استفاده از تابعترانهاده سطرهاومتغیرهارتبه بندی داده هاتقسیم پروندهترکیب پرونده ها در SPSSفصلپنجم: نمودارها در SPSSمقدمهایجاد نمودار خطیذخیره سازی نمودارچاپنموداردر SPSSساخت نمودار میله ایایجاد نمودار سه بعدیایجادنمودارمحیطیایجاد نمودار دایره ایویرایش نمودارهافصل ششم : توصیف دادهها وتعریف متغیر در SPSSمقدمهتعریف مسأله در SPSSایجاد متغیرمعکوسسازیمقیاس هاایجاد متغیرایجاد مقادیر استانداردفصل هفتم : آمار توصیفییکمتغیره برای متغیرهای کیفی و کمیآمار توصیفی یک متغیره برایمتغیرهایکیفیبررسی یک مثالمحاسبه فراوانی در متغیر کیفینمودار میلهاینتایجنمودار دایره ای نتایجآمار توصیفی یک متغیره برایمتغیرهایکمیآمار توصیفی با روش Exploreدرصدگیری نمرات با فرضتوزیعغیرنرمالتبدیل نمرات به استاندارد Zدرصدگیری رتبه ها براساسنمراتاستاندارد Zنمایش چند نمودار براساس نمرات استاندارد Zفصل هشتم:آزمون های تی در SPSSآزمون تی با یک نمونه در SPSSاجرای آزمون تیبایک نمونه در SPSSآزمون تی با دو نمونه در SPSSاجرای آزمون تی بادونمونه در SPSSآزمون تی با نمونه های مستقل در SPSSاجرای آزمون تیبانمونه های مستقل در SPSSفصل نهم : تحلیل واریانس یک و چندمتغیرهتحلیلواریانس یک طرفهبررسی یک مثال در SPSSتحلیل واریانس دوطرفهبررسی یکمثال در SPSSتحلیل کواریانس یک طرفهبررسی یک مثال درSPSSفصل دهم :روشهای همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی در SPSSضریبهمبستگی گشتاوریپیرسونبررسی یک مثال در SPSSهمبستگی جزئیبررسی یک مثالدر SPSSرگرسیونخطی دو متغیره در SPSSبررسی یک مثال در SPSSرگرسیون خطیچندمتغیرهبررسی یک مثال در SPSSتحلیل ممیزیبررسی یک مثال درSPSSفصلیازدهم : روشهای مقیاس سازی در SPSSتحلیل عاملبررسی یکمثالاجرایتحلیل عاملچرخش عاملتخمین پایایی سازگاری درونیبررسی یک مثالدرSPSSاجرای تحلیل پایایی سازگاری درونیمحاسبه ضریب آلفامحاسبه ضریبدونیمه سازیفصل دوازدهم : روشهای غیرپارامتریک در SPSSمقدمهآزموندوجمله ایآزمون مجذور کای یک نمونهآزمون مجذور کای با فراوانی هایموردانتظار برابرآزمون مجذور کای با فراوانی های مورد انتظارنابرابرتحلیلجدول توافق دو طرفهاجرای تحلیل جدول توافق دو طرفهاجرایآزمون هایتکمیلیآزمون U من ویتنیآزمون های K نمونه مستقلآزمون دونمونهمرتبطاجرای آزمون مک نماراجرای آزمون ویلککسونآزمون K نمونهمرتبطوچندین نکته دیگر در آموزش SPSS 24Dear user, the softwareincludesonly the first two sections below is freeFor the rest ofthehttps://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-spss-24.phpSee.Thiscoursewill teach the following subjects:Chapter One: Introductionto SPSS(free)IntroductionSPSS programWorking window in SPSSStudyprogrammenusToolbarSPSS GuideRun HelpRead a FileChange howdataDefine newvariableThe second chapter: the basics ofSPSS(free)IntroductionStudy Worksheet PageCreate a newprojectVariablein SPSSA variable valuesFind defined variableChangeinputDatastorageCreate rows or new CaseCreate new variableRemoverowRemovevariable in SPSSChapter Three: Working with data inSPSSfileIntroductionExport data to SPSSReading data from othersoftwareand data entry in SPSSChapter Four: Working with datainSPSSIntroductionFind a variable in SPSSJump in a rowFindadealRestoring data in SPSSValues ​​are calculated.Values​​arecalculated using the formulaValues ​​are calculated usingthefunctionTranspose rows and variablesRanking dataFilesharingCombinefiles in SPSSChapter V: Charts inSPSSIntroductionCreate a linegraphStorage ChartPrinting charts inSPSSConstruction of bargraphCreating a three-dimensionalgraphCreate an area chartCreate apie chartEdit ChartsChapter VIdescribes the data and variables inSPSSIntroductionDefine theproblem in SPSSCreatevariablesReverse-building measuresCreatevariablesCreation ofstandard valuesChapter VII: univariatedescriptive statistics forqualitative and quantitativevariablesUnivariate descriptivestatistics for categoricalvariablesCheck an exampleThe qualityvariable frequencyBar graphresultsPie Chart ResultsUnivariatedescriptive statistics forquantitative variablesDescriptivestatistics using ExploreAssuming anormal distribution of scoresDrsdgyryBecome the standard ZscoresDrsdgyry ratings based onstandardized scores ZView a chartbased on standard Z scoresChapterEight: t-test in SPSSA samplet-test with SPSSRun a sample t-testwith SPSSTwo sample t-test withthe SPSSTwo sample t test run withthe SPSSIndependent samplest-test with the SPSSIndependent samplest test in SPSSChapter Nine:Analysis of variance andmultivariateANOVACheck an example inSPSSTwo-way analysis ofvarianceCheck an example in SPSSOne-wayanalysis of covarianceCheckan example in SPSSChapter Ten:correlation, regression,discriminant analysis SPSSPearsoncorrelation coefficientCheck anexample in SPSSPartialcorrelationCheck an example inSPSSTwo-variable linear regression inSPSSCheck an example inSPSSMultivariate linear regressionCheck anexample inSPSSDiscriminant analysisCheck an example in SPSSChapterXI:scaling methods in SPSSFactor analysisCheckanexampleImplementation of factor analysisSpinFactorInternalconsistency reliability estimatesCheck an example inSPSSConductinginternal consistency reliabilityAlphaCoefficient oftwohalvesChapter XII: parametric methods inSPSSIntroductionBinomialtestA chi-square testChi-square test withthe expectedfrequenciesChi-square test with unequal expectedfrequenciesTwo-waycontingency table analysisConducting two-waycontingencytableAdditional testsMann-Whitney U testTests KIndependentSamplesTest for two related samplesMcNemar testrunWillcoxon testrunK related samples testAnd several other thingsin training SPSS24
Loading...