2.0.0 / October 3, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Activitat, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la queelsalumnes hauran de marcar tantes pomes com indiqui laquantitatproposada (arriben fins el cinc). D’aquesta manera,agafarenagilitat a l’hora de comptar. ATENCIÓ: En el momentd'instal·larper primera vegada l'aplicació des de Google Play, alvostredispositiu, us demanarà que també hi instal·leu l'aplicacióAdobeAIR, si encara no la teniu instal·lada. Això només passarà uncop.Activity, addressed to students of Infant Education, withwhichstudents must mark as many apples as indicated by theproposedamount (up to five). In this way, they take agility at thetime ofcounting. ATTENTION: When installing the application for thefirsttime from Google Play, on your device, it will ask you toalsoinstall the Adobe AIR application, if you do not have itinstalledyet. This will only happen once.

App Information Compta pomes 5

 • App Name
  Compta pomes 5
 • Package Name
  air.Comptapomes51
 • Updated
  October 3, 2018
 • File Size
  361k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  EMILIA ALCARAZ DELGADO
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

EMILIA ALCARAZ DELGADO Show More...

Compta dits 5 1.0 APK
Activitat adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la queelsnostres alumnes hauran de marcar tants cercles com indiquinelsdits de la mà (arriben fins el cinc). El joc ajuda a assimilarladireccionalitat esquerra-dreta i a seguir un ordre a l’horadecomptar. També reforça el concepte de la quantitat relacionadaambels dits de la mà. ATENCIÓ: En el moment d’instal·lar perprimeravegada l’aplicació des de Google Play, al vostre dispositiu,usdemanarà que també hi instal·leu l’aplicació Adobe AIR, siencarano la teniu instal·lada. Això només passarà un cop. Activityforstudents kindergarten with our students must score as manycirclesindicate the fingers (reach five). The game helps toassimilate thedirectionality left-right and forward order whencounted. It alsoreinforces the concept of the amount related to thefingers. NOTE:When first installing the application from GooglePlay, your devicewill ask you to also install the Adobe AIRapplication, if you donot have it installed. This will only happenonce.
Compta pomes 5 2.0.0 APK
Activitat, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la queelsalumnes hauran de marcar tantes pomes com indiqui laquantitatproposada (arriben fins el cinc). D’aquesta manera,agafarenagilitat a l’hora de comptar. ATENCIÓ: En el momentd'instal·larper primera vegada l'aplicació des de Google Play, alvostredispositiu, us demanarà que també hi instal·leu l'aplicacióAdobeAIR, si encara no la teniu instal·lada. Això només passarà uncop.Activity, addressed to students of Infant Education, withwhichstudents must mark as many apples as indicated by theproposedamount (up to five). In this way, they take agility at thetime ofcounting. ATTENTION: When installing the application for thefirsttime from Google Play, on your device, it will ask you toalsoinstall the Adobe AIR application, if you do not have itinstalledyet. This will only happen once.
Diferents 1 2.0.0 APK
Joc de diferències, adreçat a l’alumnat d’Educació Infantil, ambelque els alumnes hauran de comptar fins a cinc i podranexercitarl’atenció, la concentració l’observació. ATENCIÓ: En elmomentd'instal·lar per primera vegada l'aplicació des de GooglePlay, alvostre dispositiu, us demanarà que també hi instal·leul'aplicacióAdobe AIR, si encara no la teniu instal·lada. Això noméspassarà uncop. A game of differences, aimed at students of InfantEducation,with which students will have to count up to five andwill be ableto exercise the attention, the concentration theobservation.ATTENTION: When installing the application for thefirst time fromGoogle Play, on your device, it will ask you to alsoinstall theAdobe AIR application, if you do not have it installedyet. Thiswill only happen once.
Les primeres sumes 1 2.0.0 APK
Activitat, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la queelsalumnes podran iniciar-se en la suma, amb quantitats fins a 5.Elsnens i nenes podran realitzar sumes senzilles, amb l’ajut desuportvisual. És una activitat ideal per als alumnes amb TEA.ATENCIÓ: Enel moment d’instal·lar per primera vegada l’aplicaciódes de GooglePlay, al vostre dispositiu, us demanarà que també hiinstal·leul’aplicació Adobe AIR, si encara no la teniu instal·lada.Aixònomés passarà un cop. Activity, addressed to the pupils ofInfantEducation, with which the students can start in the sum,withamounts up to 5. Children can make simple sums, with the helpofvisual support. It is an ideal activity for students withTEA.ATTENTION: When installing the application for the first timefromGoogle Play, on your device, it will ask you to also installtheAdobe AIR application, if you do not have it installed yet.Thiswill only happen once.
Loading...