7.5.1.0 / April 17, 2017
(5.0/5) ()
Loading...

Description

CME Derma is de officiële app van hetContinuuum Dermatologie.

Met deze app kunt u:

* De agenda en algemene informatie bekijken van alle nascholingenwaar u zich voor heeft ingeschreven.

* Informatie opzoeken over de sprekers

* Presentaties downloaden

* Interactief deelnemen aan lezingen d.m.v. stemmen op pollvragenof tijdens een kennisquiz
* Zich inschrijven voor onze nascholingen

* Communiceren met mede-deelnemers

Functionaliteit van de app:

* Agenda - Bekijk de volledige agenda en gerelateerde informatie(tijd, lokatie, informatie over de spreker, etc)

* Gebruikers - Bekijk welke collega’s nog meer bij de nascholingaanwezig zijn en neem contact met hen op

* Update - Een snelle manier om foto’s, commentaar en de door ubezochte sessie te delen

* Activity Feed - De real-time hartslag van de meeting. Bekijk watmensen zeggen, foto’s en de trending topics

App Information Continuum Dermatologie

Benecke Show More...

mconnected 6.38.0.0 APK
Benecke
This is the official mobile app for Merck isthe offical app from Merck KSAWith this app you can:* See agenda and general information of the events for which yousigned up.* Consult information about the speakers.* Download presentations.* Sign up for new events.* Communicate with other participants.Functionality of the app:* Agenda - Consult the full agenda and related information (time,location, information about speakers etc.)* Participants - See which colleagues are also attending your eventand contact them through the app.* Update - A fast way to share photos or comments of the sessionsyou attended.* Activity Feed - The real-time heartbeat of the meeting. See whatpeople post, photos and trending topics
Benecke GGZ 7.5.1.0 APK
Benecke
Benecke CME is officiële app van BeneckeMet deze app kunt u:* De agenda en algemene informatie bekijken van alle nascholingenwaar u zich voor heeft ingeschreven.* Informatie opzoeken over de sprekers* Presentaties downloaden* Zich inschrijven voor onze nascholingen* Communiceren met mede­deelnemersFunctionaliteit van de app:* Agenda -­ Bekijk de volledige agenda en gerelateerde informatie(tijd, lokatie, informatie over de spreker, etc)* Gebruikers ­- Bekijk welke collega’s nog meer bij de nascholingaanwezig zijn en neem contact met hen op* Update -­ Een snelle manier om foto’s, commentaar en de door ubezochte sessie te delen* Activity Feed ­- De real­time hartslag van de meeting. Bekijk watmensen zeggen, foto’s en de trending topics
Continuum Dermatologie 7.5.1.0 APK
Benecke
CME Derma is de officiële app van hetContinuuum Dermatologie.Met deze app kunt u:* De agenda en algemene informatie bekijken van alle nascholingenwaar u zich voor heeft ingeschreven.* Informatie opzoeken over de sprekers* Presentaties downloaden* Interactief deelnemen aan lezingen d.m.v. stemmen op pollvragenof tijdens een kennisquiz* Zich inschrijven voor onze nascholingen* Communiceren met mede-deelnemersFunctionaliteit van de app:* Agenda - Bekijk de volledige agenda en gerelateerde informatie(tijd, lokatie, informatie over de spreker, etc)* Gebruikers - Bekijk welke collega’s nog meer bij de nascholingaanwezig zijn en neem contact met hen op* Update - Een snelle manier om foto’s, commentaar en de door ubezochte sessie te delen* Activity Feed - De real-time hartslag van de meeting. Bekijk watmensen zeggen, foto’s en de trending topics
Tabuk Continuum Cardiology 6.38.0.0 APK
Benecke
Tabuk Continuum Cardiology App is the officialapp from Tabuk Pharmaceuticals KSA.With this app you can:* Check agenda and general information from all the events you areattending.* Look up information about the speakers of the event.* Download presentations* Sign up for new courses* Communicate with other participantsApp functionality:* Agenda - Check the full agenda and related information(timeschedule, location, information about speakers etc.)* Users - Check which of your colleagues are also attending theevent and contact them through the app.* Update - A fast way to share photos and comments on the sessionsyou attended.* Activity Feed - The real-time pulse of the event. Check whatpeaople are talking about, photos and trending topics.
Astellas 7.9.0.0 APK
Benecke
Dit is de officiële app van AstellasMet deze app kunt u:* De agendaen algemene informatie bekijken van alle nascholingen waar u zichvoor heeft ingeschreven.* Informatie opzoeken over de sprekers*Presentaties downloaden* Zich inschrijven voor nascholingen*Communiceren met mede-deelnemersFunctionaliteit van de app:* Agenda- Bekijk de volledige agenda en gerelateerde informatie (tijd,locatie, informatie over de spreker, etc)* Gebruikers - Bekijkwelke collega’s nog meer bij de nascholing aanwezig zijn en neemcontact met hen op* Activity Feed - De real-time hartslag van demeeting. Bekijk wat mensen zeggen, foto’s en de trending topics
JS Pulmonologie 1.1 APK
Benecke
Dit is de app voor het Jaarsymposium Pulmonologie, welkeplaatsvindt op 17 januari 2018 in het Muntgebouw in Utrecht.Dezeapp is ontwikkeld door Benecke en biedt deelnemers aan denascholing vele mooie extra mogelijkheden, zoals:- interactieveagenda van de bijeenkomst- informatie over de sprekers-downloadbare presentaties- live activity feed van de bijeenkomst-mogelijkheid tot chat met andere deelnemers- live onlinekennisquiz- en nog veel meer...This is the app for the AnnualSymposium Pulmonology, which takes place on January 17, 2018 at theMint Building in Utrecht.This app was developed by Benecke offersparticipants training many nice extra features, such as:-interactive agenda of the meeting- information about the speakers-downloadable presentations- live activity feed of the meeting-ability to chat with other participants- live online quiz- and muchmore...
AUA Review 1.1 APK
Benecke
Tijdens de 24e AUA Review zullen de highlights van deAmericanUrological Association 113th Annual Meeting besprokenworden. Inéén avond stellen vijf vooraanstaande sprekers u op dehoogte vande bijzonderheden van dit internationale congres en denieuwemogelijkheden voor uw praktijk. De AUA Review app voorziet uvanalle informatie die u rondom de review nodig heeft. Bekijkhetprogramma, de sprekers en de presentaties. Daarnaast vind u indeapp informatie over de verschillende locaties en kunt uvragenstellen in de interactieve sessies. The 24th AUA Reviewwilldiscuss the highlights of the American Urological Association113thAnnual Meeting. In set one evening five distinguishedspeakersinform you of the details of this international congressand thenew opportunities for your practice. The AUA Review appprovidesyou with all the information you need about the review.View theprogram, speakers and presentations. In addition, you willfind inthe app information about the different locations and youcan askquestions in the interactive sessions.
Loading...