3.4.1 / December 10, 2018
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

elm Control est une application avec des fonctions intelligentespour la gestion de votre système de chauffage via Internet – depuisle contrôle de la température jusqu’à l'affichage des rendementsd'un système solaire thermique. Simple à utiliser, sûr et trèspratique. Les fonctions les plus importantes : - Modification de latempérature ambiante - Changement du mode de fonctionnement (Auto,Man, ...) - Réglage des programmes de basculement de température dechauffage - Modification des niveaux de températures de chauffage -Réglages de l’eau chaude sanitaire, des appareils gaz et fioul avecles régulations EMS2 : CW 400, CR 400 ou CW 800 et pompes à chaleur- Affichage graphique des valeurs du système, telles que latempérature extérieure, la température ambiante, le rendementsolaire, par jour / par semaine / par mois - Affichage et messagede défauts Un aperçu des sources de chaleur compatibles et desinformations complémentaires peuvent être trouvés sur le lien «Visitez le site Web » ci-dessous Pour utiliser elm Control, vousaurez besoin de: - Système de chauffage avec une régulationcompatible elm Control (voir le lien « Visitez le site Web »ci-dessous) - Passerelle Internet MB LAN (i) pour la communicationentre Internet et la régulation de chauffage - Réseau LANdisponible (routeur avec une connexion RJ45 libre) - Accès àInternet via votre routeur pour accéder à votre système dechauffage lorsque vous êtes à distance - Smartphone avec le systèmed'exploitation à partir de la version 4.0.3 Toutes les régulationssuivantes partir de la date de production Septembre 2008 sontcompatibles avec elm Control (connexion bus 2 fils): - Régulationsen fonction de la température extérieure: CW 400, CW 800, FW 100,FW 120, FW 200, FW 500 - Régulations en fonction de la températureambiante: CR 400, EN 100, EN 110, EN 120 - Régulations d’ambiance:FB 100, CR 100 (configuré en tant que télécommande) InformationSupplémentaire: Des frais supplémentaires peuvent être engagés pourla connexion à Internet, un forfait Internet est recommandé. Lesextensions fonctionnelles de l'application nécessitent que lelogiciel sur votre passerelle soit mis à jour. Pour le mettre àjour, connectez la passerelle à Internet pendant au moins 24h. elmControl is a program with intelligent features for managing yourheating system via the Internet - from the climate control todisplay the yields of a solar thermal system. Simple to use, safeand very convenient. The most important functions: - Changing theroom temperature - Changing the operating mode (Auto, Man, ...) -Adjusting the heating temperature failover programs - Changing theheating temperature levels - Settings of hot water, gas and oilappliances with EMS2 regulations CW 400, CR 400 or 800 CW and heatpumps - Graphical display of system values ​​such as outsidetemperature, room temperature, the solar yield by day / week /month - Display and fault message An overview of compatible heatsources and additional information can be found on "Visit Website"below To use elm Control, you will need: - Heating system with acompatible regulation elm Control (see link "Visit Website" below)- Internet Gateway MB LAN (i) for communication between theInternet and the heating control - LAN network available (routerwith a free RJ45 connection) - Access via your router to accessyour heating system when you are away - Smartphone with theoperating system from version 4.0.3 All subsequent regulations fromthe production date September 2008 are compatible with elm Control(2 son bus connection): - Regulations depending on the outsidetemperature: 400 CW, CW 800, FW 100, FW 120, FW 200, FW 500 -Regulations depending on the ambient temperature: CR 400, EN 100,EN 110, EN 120 - Room Regulations: FB 100, CR 100 (configured as aremote control) Additional information: Additional charges may beincurred for the Internet connection, an Internet package isrecommended. Functional extensions of the application requires thatthe software on your gateway is updated. For the update, connectthe gateway to the Internet for at least 24 hours.

App Information Control

 • App Name
  Control
 • Package Name
  com.bosch.tt.elmleblanc
 • Updated
  December 10, 2018
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.4.1
 • Developer
  Bosch Thermotechnik GmbH
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar
 • Google Play Link

Bosch Thermotechnik GmbH Show More...

Nefit Easy 3.6.0 APK
De slimste thermostaat die verder gaat. Altijd en overal controleover uw verwarming.Met de Nefit Easy app bedient u supereenvoudiguw Nefit ModuLine Easy kamerthermostaat op afstand. Thuis vanuit uwluie stoel, of waar dan ook ter wereld. De temperatuur verhogen ofverlagen kan zowel met de Easy thermostaat aan de muur, als opafstand, met de Easy app.Nefit Easy maakt het makkelijk:- Snel eneenvoudig een dag- of weekprogramma instellen voor uw verwarming-Het gasverbruik van uw cv-installatie bekijken en vergelijken metvoorgaande periodes- Waar u ook bent, altijd direct een melding alsuw verwarming uitvalt- Met een druk op de knop de foutgegevensdoorsturen naar uw installateur- Uw installateur heeft demogelijkheid om op afstand service te verlenen- Bediening metmeerdere smart devices- Alle vrijheid: géén contract, géénabonnement- (Gratis) updates met extra functies- Veilig: gegevensworden opgeslagen in uw Easy thermostaat en/of in uw smart deviceniet op een centrale server.Nefit Easy app heeft de volgendefuncties (kijk voor meer informatie op www.nefit.nl/easy):-Bediening op afstand- Instellen klokprogramma- Diagnose en serviceop afstand- Eco indicatie stimuleert energiezuinig verwarmen-Aanwezigheidsdetectie* op basis van smartphone(s)- Weersafhankelijkregelen: overal in huis een comfortabele temperatuur (controleer ofuw cv-installatie hiervoor geschikt is)- Openhaardfunctie: anderevertrekken blijven warm als de open haard brandt- Extraklokprogramma: handig bij meerdere gebruikers met verschillendedagindelingen- Grafische weergave gasverbruik: maakt energiebesparen leuker en makkelijker **- Douchetimer: bespaar energiedoor de doucheduur in te stellen via de app (controleer of uwcv-toestel hiervoor geschikt is)- Warmwaterbespaarprogramma: eigenwarmwaterklokprogramma in te stellen- Op elk gewenst momentwarmwaterbewaarfunctie aan en uit kunnen zetten- Demo mode-Storingsmelding via pushbericht- eService, verleen uwservicemonteur via internet toegang tot uw cv-toestel voor diagnoseop afstand- Wachtwoord veranderen vanuit de app zonder de Easy teresetten* let op: voor het gebruik van aanwezigheidsdetectie is hetnoodzakelijk dat mobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen,eventueel gebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uwtoestel dit ondersteunt.** Het gasverbruik wordt opgeslagen alsEasy voorzien is van firmware versie 02.13.00 (uitgerold Mei 2014).Easy doet dagelijks een firmware update check. Als u net een nieuweEasy heeft aangesloten dan zal die binnen enkele dagen automatischgeactualiseerd zijn.Geplande gratis updates (kijk voor meerinformatie en beschikbaarheid op www.nefit.nl/easy):- Zelflerendklokprogramma: Easy gaat uw gebruikspatroon onthouden en steltzichzelf in op de voor u optimale combinatie van comfort enenergiebesparing.- Aanvullende aanwezigheidsdetectie (i.c.m.klokprogramma)Compatibiliteit- Nefit Easy is geschikt voor Nefitcv-toestellen en toestellen van andere fabrikanten. Kijk opwww.nefit.nl/easy of uw cv-toestel geschikt is voor dezethermostaat, eventueel i.c.m. een Nefit Easy Connect adapter.- Deaanwezigheidsdetectie gebruikt de standaard locatiegegevens van uwdevice. Op sommige devices werkt de locatiebepaling niet altijdgoed, of wordt de huidige locatie niet doorgegeven. In dat gevalzal de aanwezigheidsdetectie niet goed functioneren.let op: voorhet gebruik van aanwezigheidsdetectie is het noodzakelijk datmobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen,eventueel gebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uwtoestel dit ondersteunt.The smartest thermostat that goes. Anytime,anywhere control over your heating.The Nefit Easy app you operateyour super easy Nefit ModuLine Easy room thermostat remotely. Homefrom your couch, or anywhere in the world. Increase or decrease thetemperature can be done with the Easy thermostat on the wall, andremote, with the Easy app.Nefit Easy makes it easy:- A daily orweekly program set up quickly and easily for your heating- Monitorthe gas consumption of your heating system and compare it withprevious periods- Wherever you are, always instant notification ifyour heater fails- With the push of a button, the error dataforwarding to your installer- The installer has the ability toprovide remote service- Operation with multiple smart devices- Allfreedom: no contract, no subscription- (Free) updates withadditional features- Secure: Data is stored in your Easy thermostatand / or in your smart device is not on a central server.Nefit Easyapp has the following features (for more information onwww.nefit.nl/easy):- Remote- Set clock program- Diagnosis andremote service- Eco indicator encourages energy-efficient heating-Presence detection * based smartphone (s)- Weather-compensatedcontrol: anywhere in your home a comfortable temperature (make sureyour heating system is suitable for this purpose)- Fireplace mode:other rooms stay warm as the fire burns- Extra time program: usefulwhen multiple users with different daily schedules- Graphicalrepresentation gas consumption: saving energy is easier and morefun **- Shower Timer Save Energy (make sure your boiler is suitablefor this) by setting the app via the shower duration- Save WaterProgram: own water clock program set- Water retention function andcan turn at any time- Demo mode- Error message via push message-EService, grant your service technician over the internet to accessyour boiler for remote diagnostics- Change password from the appwithout resetting the Easy* Note: the use of presence detection, itis necessary that mobile Internet / 3G and Wi-Fi remainset.Localization must be enabled in the settings, if you use thelocatiemodues-> battery savings if your device supports it.**The gas is stored as Easy has firmware version 02:13:00 (rolled May2014). Easy does a daily firmware update check. If you have justjoined a new Easy then that will be automatically updated within afew days.Planned free updates (for more information andavailability on www.nefit.nl/easy):- Self-learning time programs:Easy does your usage pattern remembered and adjusts itself to youroptimal combination of comfort and energy savings.- Additionalpresence detection (ICM clock program)Compatibility- Easy Nefitsuitable for Nefit devices and devices from other manufacturers.Visit www.nefit.nl/easy whether your boiler is suitable for thisthermostat, sometimes in combination a Nefit Easy Connect adapter.-Presence detection uses the default location data from your device.On some devices, the localization does not always work properly, orthe current location is not passed. In that case, the presencedetection will not function properly.note: for the use of presencedetection, it is necessary that mobile Internet / 3G and Wi-Firemain set.Localization must be enabled in the settings, if you usethe locatiemodues-> battery savings if your device supports it.
Junkers Control 3.6.0 APK
Junkers Control – smart control for heating and hot waterTheJunkers Control is an internet-connected programmable smartthermostat for heating and hot water system control, which can beoperated using this app.Once installing this app, there is theoption to run the app in demo mode, without access to the internet,a Junkers Control or a compatible Junkers boiler, to showcase theextensive features and simplicity of use.Simple to useThe JunkersControl’s intuitive operation and modern design ensures it is verysimple to operate using either its built-in touch-screen or theapp.• Supplied with a pre-set schedule that can then be easilymodified to fit your needs.• The Junkers Control features a‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date.• Aninstallation and operation manual is provided with each JunkersControl and there are helpful videos within this app that providefurther detail on specific functions.Simply smarterThe JunkersControl’s advanced programming enables it to have an ‘intelligentconversation’ with the boiler to take advantage of features whichhelp improve energy efficiency, such as:• Load and weathercompensation which reduce the boiler water temperature to helpfurther increase efficiency, while also increasing user comfort. •Unlike other smart heating controls, the Junkers Control can alsocontrol your domestic hot water settings, helping provideadditional energy savings and comfort. • Visual representation ofgas usage data can help you easily identify where potential savingscould be made.Want a Junkers Control for your home?To take smartercontrol of your heating, first check if your Junkers boiler iscompatible with the Junkers Control by visiting our web site. TheJunkers Control only requires a 2- wire connection between thecontrol and the boiler; all other connections are made via the WiFinetwork.
MyDevice 3.4.1 APK
Would you like to monitor your heating and control it remotely viathe Internet? The Buderus "MyDevice" app makes this simple. You canexecute the following control and monitoring functions: - Changethe room's set temperature - Change the set DHW temperature -Quickly and easily switch between automatic and manual heating mode(Automatic/Manual or Day/Night) - Quickly and easily switch betweenautomatic and manual DHW operation (when hot water controllersetting has its own time program) - Convenient, intuitive changingof the switching times in your heating programs - Convenient,intuitive changing of the switching times in your hot waterprograms (when domestic hot water controller setting has its owntime program) - Graphical display of the room and outsidetemperature curves in the overview for the current day, week ormonth. - Graphical display of the solar yield from your thermalsolar system in the overview for the current day or month. - Zoomcapabilities in the graphical displays - Display of selected systeminformation - Display of current maintenance and fault messagesMyDevice offers future-oriented, mobile heating convenience thatyou can use to your advantage equally for both your home andholiday apartment. Operation is quite similar to that of your usualheating controls and thanks to an intuitive menu especially easy.Password-protected access ensures a high level of security. Youneed the following to use the MyDevice app: - a Logamatic EMScontrol system with RC30 / RC35 (starting with year of production2003) or - a Logamatic EMS plus control system with RC300 or RC310(starting with year of production 2012) or - Logatherm WPS -1 heatpumps with Logamatic HMC 10 user interface or - Logatherm heatpumps with Logamatic HMC 300 and the Logamatic EMS plus controlSystem user interface. For communication with the heating system,you need a heat source - with an integrated IP interface or - withan additional Logamatic web gateway KM50/100/200 as well as an -existing LAN network (router with a free RJ45 connection) - Androidoperating system version 4.x or higher and a resolution of at least320 x 480 pixels (app display optimised for smartphones) Notice: Ifan RC200 user interface is associated with a heating circuit,viewing and changing the timer programs is not possible for thisheating circuit. Additional costs for the Internet connection mayapply; for this reason, a flat-rate Internet connection isrecommended. The expanded functionality of the app requiresupdating your gateway software. Leave your gateway connected to theInternet for at least 24 hours for the update. Your Buderus heatingcontractor can tell you whether your heating system meets thetechnical requirements, and supply and install the appropriategateway if necessary. They can also advise you personally andprovide support regarding use. We would like to take thisopportunity to thank you in advance for providing detailed feedbackregarding our Buderus MyDevice app. This can lead to furtherproduct developments. Additional information on the MyDevice appand Buderus products can be found on our homepage: www.buderus.deNews of the current version: -New name concept: EasyControl becomesMyDevice, the usual contents are preserved.
Buderus ProScan 2.7.0 APK
Buderus ProScan – Ersatzteilinformation und mobilerErsatzteilkatalog. Aus Buderus Easyscan wird Buderus ProScan, diebewährte App neu gestaltet! Sie sind auf der Suche nach aktuellenErsatzteilinformationen und Ersatzteilkatalogen zu unserenProdukte? Mit dieser App können Sie komfortabel Ersatzteile überVolltextsuche, durch Scannen des Etiketten-Barcodes oder desDatamatrix-Codes vom Typschild Ihres Gerätes finden. Die Funktion„Verwendungsnachweis“ zeigt alle zugehörigen Geräteverwendungen undhilft Ihnen bei der Identifikation des richtigen Teiles. Ebensoleicht können Sie nach Ihrem Gerät über die Eingabe derTypbezeichnung suchen und die benötigten Ersatzteile aus demkomfortablen Ersatzteilkatalog auswählen. Als ergänzendeInformationen werden zu den Geräten auch die verfügbarenReparatur-, Wartung- und Installationsanleitungen angezeigt undkönnen direkt angesehen oder als PDF für die Offline-Nutzung aufIhrem Smartphone oder Tablet abgespeichert werden. Die Funktionenim Überblick: - Ersatzteilsuche nach Text oder Bestellnummer -Scannen des Barcodes von Ersatzteiletiketten oderGerätetypenschildern - Anzeige von Ersatzteilinfomationen (z.B.Preisgruppe, Vorgänger-/Nachfolger oder Foto) - Gerätesuche nachTypformel oder Gerätenummer - Ersatzteilkatalogansicht inklusiveExplosionsgrafiken - Verwendungsnachweis von Ersatzteilen - Anzeigevon Reparatur- und Wartungsunterlagen zum Gerät - Warenkorb mitBestellfunktion via Email - Information, wenn Ersatzteil imLagersortiment eines Großhändlers in Ihrer Nähe geführt wird DieseAnwendung richtet sich an Fachkunden. Alle Daten zu Ersatzteilenund Ersatzteilkatalogen werden online über das Internet abgerufen,daher ist für die Nutzung eine ggf. kostenpflichtigeDatenverbindung notwendig. Wir freuen uns über Ihr Feedback undnehmen Ihre Anregungen für die Weiterentwicklung des Apps gerneauf. Bei Problemen schicken Sie bitte eine E-Mail an unserenSupport. Buderus ProScan - Spare Parts Information and Mobile SpareParts Catalog. Buderus Easyscan will redesign Buderus ProScan, theproven app! Are you looking for up-to-date spare parts informationand spare parts catalogs for our products? With this app you canconveniently find spare parts via full-text search, by scanning thelabel barcode or the data matrix code from the type plate of yourdevice. The function "where-used list" shows all associated deviceuses and helps you to identify the correct part. It is just as easyto search for your device by entering the type designation andselecting the required spare parts from the convenient spare partscatalog. As additional information, the available repair,maintenance and installation instructions are also displayed forthe devices and can be viewed directly or saved as PDF for offlineuse on your smartphone or tablet. The functions at a glance: -Spare parts search for text or order number - Scanning the barcodeof spare parts labels or device nameplates - Display of spare partinformation (for example price group, predecessor / successor orphoto) - Device search by type formula or device number - Spareparts catalog view including explosion graphics - Proof of use ofspare parts - Display of repair and maintenance documents to thedevice - Shopping cart with order function via email - Informationif spare parts are kept in the stock assortment of a wholesaler inyour area This application is aimed at specialized customers. Alldata on spare parts and spare parts catalogs are retrieved onlinevia the Internet, therefore a possibly chargeable data connectionis necessary for the use. We appreciate your feedback and are happyto receive your suggestions for the further development of theApps. If you have problems, please send an e-mail to our support.
EasyRemote 3.4.1 APK
Bosch EasyRemote is an app with smart functions for remote controlof your heating system via the Internet – from controlling thetemperature to displaying the yields from a solar thermal system.Simple to operate, secure in application and enormously convenient.The most important functions at a glance: - Changing the roomtemperature - Switching the operating mode (Auto, Man, Setback,...) - Adjusting the switching times of your heating programs -Changing the heating level temperatures such as heating, setback, …- Settings for domestic hot water for gas and oil heatingappliances with EMS2 controls CW 400, CR 400 or CW 800 and heatpumps - Graphic display of system values, such as outdoortemperature, room temperature, solar yield in Day/Week/Month -Display and Push message for faults In order to use BoschEasyRemote, you will need: - Heating with a Bosch EasyRemotecompatible controller - Internet Gateway MB LAN 2 for communicationbetween the Internet and the heating controller - Available LANnetwork (router with a free RJ45 connection) - Internet access viayour router for accessing your heating system while travelling - Asmartphone with operating system from Version 4.0.3 All thefollowing controllers from production date September 2008 areEasyRemote compatible (connected to Bosch 2-wire BUS): -Weather-compensated controller: CW 400, CW 800, FW 100, FW 120, FW200, FW 500 - Room temperature-dependent control unit: CR 400, FR100, FR 110, FR 120 - Remote control: FB 100, CR 100 (configured asremote control) Additional information: Additional costs may beincurred for the internet connection, an Internet flat rate isrecommended. Functional expansions of the app require the softwareon your Gateway to be updated. To update, connect the Gateway tothe Internet for at least 24h.
Buderus EasyMode 3.6.0 APK
Buderus Logamatic TC 100 – smart control for heating and hotwaterThe Buderus Logamatic TC 100 is an internet-connectedprogrammable smart thermostat for heating and hot water systemcontrol, which can be operated using the app EasyMode.Onceinstalling the app EasyMode, there is the option to run the app indemo mode, without access to the internet, a Buderus Logamatic TC100 or a Buderus appliance, to showcase the extensive features andsimplicity of use.Simple to useThe Buderus Logamatic TC 100'sintuitive operation and modern design ensures it is very simple tooperate using either its built-in touch-screen or the appEasyMode.• Supplied with a pre-set schedule that can then be easilymodified to fit your needs.• The Buderus Logamatic TC 100 featuresa ‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date.• Aninstallation and operation manual is provided with each BuderusLogamatic TC 100 and there are helpful videos within the appEasyMode that provide further detail on specific functions.SimplysmarterThe Buderus Logamatic TC 100’s advanced programming via theapp EasyMode enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as:• Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Buderus Logamatic TC 100 can also control yourdomestic hot water settings, helping provide additional energysavings and comfort. • Visual representation of gas usage data canhelp you easily identify where potential savings could be made.Wanta Buderus Logamatic TC 100 for your home?To take smarter control ofyour heating, first check if your Buderus boiler is compatible withthe Buderus Logamatic TC 100 by visiting our web site. The BuderusLogamatic TC 100 only requires a 2- wire connection between thecontrol and the boiler; all other connections are made via theWi-Fi network.
ProInform 3.39 APK
EasyInform wird zur ProInform - mehr Funktionen, mehr Inhalt, mehrNutzen! Denn EasyInform ist leichter als ein herkömmlicher Ordner,jedoch umfangreicher als manche Bibliothek!Mit der neuen BuderusApp EasyInform können Sie regelmäßig über 5000 aktuelleInformationen, Dokumente und Animationen übersichtlich undkinderleicht abrufen – und sogar mobil und offline daraufzugreifen! EasyInform bietet Ihnen zu den bisherigen Möglichkeitenerweiterte Funktionen, die Sie u.a. in Installations-, Wartungs-und Beratungssituationen im beruflichen Alltag unterstützen wird.Die Android-App für den Fachmann ist kostenlos verfügbar.DieFunktionen der App im Überblick:• Immer die aktuellstenInformationen zu Aktionen, Markteinführungen und wissenswertes zuBuderus.• Alle Buderus Animationen und Videos• Schnelle Produkt-und Dokumentensuche: Scannen Sie den Produkt-Code oder geben Siedie Artikelnummer oder den Produktnamen ein. In Sekundenschnelleerhalten Sie Produktinformationen oder produktbegleitendenDokumente.• Übersichtliche Darstellung der Suchergebnisse durchListen- und Kachelansicht. Je nach Endgerät, Tablet oderSmartphone, kann die Ansicht der Ergebnisliste geändert werden.•Die Suchhistorie erfasst gesuchte und gefundene, also bereitsaufgerufene Suchergebnisse. Die zu Letzt durchgeführtenSucheingaben werden aufgelistet und können jederzeit ohne erneutesEingeben per Klick wieder ausgeführt werden.• Download einzelnerund mehrere Dateien möglich (Hinweis: Für den Download der Dateienist eine Internetverbindung erforderlich.)• Offline-Nutzung bereitsheruntergeladener Dateien• Kategorisierung der Inhalte nach Themenund Produktgruppen, wie z.B. Broschüren, technische Unterlagen,Präsentationsunterlagen, Buderus Magazine, Schulungen, Filme undAnimationen• Alle Dateien können per E-Mail versenden werden. Z.B.können Sie eine Auswahl der Dokumente an Ihre Kunden versenden.Voraussetzung: Ein persönlicher E-Mail-Account, der zuvor auf demgenutzten Gerät eingerichtet ist. Hinweis: Hierbei wird nur einDownload-Link der zusammengestellten Unterlagen versendet, um nichtunnötig die Upload-Rate zu belasten.• PDF-Ansicht: Sehr schnelleDarstellung der PDF Dokumente und schnelle Suche innerhalb der PDFüber eine Volltextsuche.• Weitere spannende Funktionen sind inPlanung und werden mit den nächsten Updates zur Verfügung gestellt.Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen zu Buderus Apps?Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an [email protected] Informis to PROINFORM - more features, more content, more value! BecauseEasy Inform is lighter than a conventional folder, but moreextensive than some library!With the new Buderus app Easy Informyou can clearly and retrieve more than 5,000 current information,documents and animations easy regularly - and even mobile andoffline access it! Easy Inform offers to the existing facilitiesAdvanced features that you, among others will assist ininstallation, maintenance and consulting situations in everydayworking life. The Android app for the expert is available forfree.The features of the app include:• Always the latestinformation about actions that launches and interesting facts toBuderus.• All Buderus animations and videos• Fast product anddocument search: Scan the product code or enter the item number orproduct name. Within seconds you will receive product informationor product-related documents.• Clear presentation of search resultsby list and tile display. Depending on the terminal, tablet orSmartphone, the view of the result can be changed.• The searchhistory recorded sought and found, ie already requested searchresults. The tests carried out to ultimate search items are listedand can always be performed without re-entering a click again.•Download single and multiple files is possible (Note: To downloadthe files An Internet connection is required.)• offline use alreadydownloaded files• categorization of content by topic and productgroups, such as Brochures, technical documents, presentationdocuments, Buderus magazines, education, movies and animations• Allfiles can be sent via e-mail. For example, You can send a selectionof the documents to your customers. Prerequisite: A personal e-mailaccount, which is previously set up on the used device. Note: Thisonly a download link of the collected documents will be sent toslowing down the upload rate.• PDF view: Very fast display of PDFdocuments and quick search within the PDF via a full-text search.•Other exciting features are planned and will be provided with thenext updates.If you have any questions, requests or comments aboutBuderus apps? Just write [email protected] us an e-mail to
Bosch Control 3.6.0 APK
Bosch Control – smart control for heating and hot waterThe BoschControl is an internet-connected programmable smart thermostat forheating and hot water system control, which can be operated usingthis app.Once installing this app, there is the option to run theapp in demo mode, without access to the internet, a Bosch Controlor a compatible Bosch or Buderus boiler, to showcase the extensivefeatures and simplicity of use.Simple to useThe Bosch Control’sintuitive operation and modern design ensures it is very simple tooperate using either its built-in touch-screen or the app.•Supplied with a pre-set schedule that can then be easily modifiedto fit your needs.• The Bosch Control features a ‘vacation mode’,requiring just a beginning and end date.• An installation andoperation manual is provided with each Bosch Control and there arehelpful videos within this app that provide further detail onspecific functions.Simply smarterThe Bosch Control’s advancedprogramming enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as:• Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Bosch Control can also control your domestic hotwater settings, helping provide additional energy savings andcomfort. • Visual representation of gas usage data can help youeasily identify where potential savings could be made.Want a BoschControl for your home?To take smarter control of your heating,first check if your Bosch or Buderus boiler is compatible with theBosch Control by visiting our web site. The Bosch Control onlyrequires a 2- wire connection between the control and the boiler;all other connections are made via the Wi-Fi network.USA/CAcustomers: to get a Bosch Control in your home, contact a local ABCcontractor. You can locate an ABC contractor by visitinghttp://boschprohvac.com/locator/.
Loading...