1.16.0.0 / February 28, 2017
(5.0/5) ()
Loading...

Description

De app voor de crisisorganisatie van degemeente Eindhoven.

Deze app is alleen toegankelijk voor medewerkers van decrisisorganisatie gemeente Eindhoven.

De informatie in deze app is zorgvuldig samengesteld door GemeenteEindhoven. De app is ontwikkeld door Academie voorBevolkingszorg.
The app for the crisisorganization of the city of Eindhoven.

This app is only available to members of the crisis organizationmunicipality of Eindhoven.

The information in this app is carefully compiled by theMunicipality of Eindhoven. The app was developed by Academy ofPopulation Health.

App Information Crisisbeheersing Eindhoven

Cuijpers Consultancy B.V. Show More...

VOLUNTEERS 2016 1.6.0.0 APK
This app is designed for volunteers. In thisapp all information regarding personal shift plannings can befound. Other relevant information regarding the volunteer guide andvolunteer locations are also part of this app. If you have anyquestions left that concern your shift planning or othervolunteering matters, do not hesitate to contact TeamVolunteers.
Bevolkingszorg VRHM 1.19.0.0 APK
De app voor de crisisorganisatie van deVeiligheidsregio Hollands Midden. In deze app vind je onder andereinformatie over de processen crisiscommunicatie, publieke zorg,omgevingszorg, informatie en ondersteuning. Verder bevat de appalgemene informatie over Veiligheidsregio Hollands Midden en eenaantal handige tools zoals een afkortingenlijst, begrippenlijst,roosters en nog veel meer. Op deze manier heb je altijd bij de handwat er van je verwacht wordt in de rampenbestrijding encrisisbeheersing en weet je direct met wie je te maken hebt. Ook isalgemene informatie over de Veiligheidsregio Hollands Midden tevinden in de app.De app is toegankelijk voor medewerkers van de gemeentelijkecrisisorganisaties van de Veiligheidsregio Hollands Midden en isontwikkeld door Academie voor Bevolkingszorg.The app for the emergencyorganization of the Safety Hollands Midden. In this app you willfind include information about the processes, crisis communication,public care, environmental care, information and support.Furthermore, the app contains general information about PublicSafety Hollands Midden and a number of useful tools such as a listof abbreviations, glossary, schedules and more. This way you alwayshave on hand what is expected of you in the emergency response andcrisis management and know immediately who you are dealing with.Also, you can find general information about the Safety HollandsMidden in the app.The app is accessible to employees of the municipal crisisorganizations of the Safety Hollands Midden and developed by Schoolof Population Health.
BvZ Súdwest-Fryslân 1.16.0.0 APK
Bevolkingszorg is de app welke je helpt omoptimaal te functioneren in de rampenbestrijding encrisisbeheersing binnen de kolom bevolkingszorg. De informatie indeze app is zorgvuldig samengesteld door gemeente Súdwest-Fryslân.De app is ontwikkeld door Academie voor Bevolkingszorg.In deze app vind je onder andere informatie over de processenopvang, milieu, bouw en ruimtebeheer, registratie schade enregistratie slachtoffers. Verder bevat de app een aantal handigetools zoals afkortingenlijst, begrippenlijst, alarmeringslijsten ennog veel meer.Op deze manier heb je altijd bij de hand wat er van je verwachtwordt in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast weetje direct met wie je te maken hebt.Population Care is theapp that helps you to function optimally in the disaster and crisismanagement within the public concern column. The information inthis app is carefully compiled by municipality Súdwest Friesland.The app was developed by Academy of Population Health.In this app you will find include information about the processescare, environment, construction and space management, registrationand registration injury victims. Furthermore, the app contains anumber of useful tools such as abbreviation list, glossary, alarmlists and much more.This way you always have on hand what is expected of you in theemergency response and crisis management. In addition, you knowimmediately who you are dealing with.
Bevolkingszorg Twente 1.32.0.0 APK
Bevolkingszorg is de app welke je helpt omoptimaal te functioneren in de rampenbestrijding encrisisbeheersing binnen de kolom bevolkingszorg. De informatie indeze app is zorgvuldig samengesteld door de VeiligheidsregioTwente. De app is ontwikkeld door Academie voorBevolkingszorg.In deze app vind je onder andere informatie over de processenopvang, milieu, bouw en ruimtebeheer, registratie schade enregistratie slachtoffers. Verder bevat de app een aantal handigetools zoals afkortingenlijst, begrippenlijst, alarmeringslijsten ennog veel meer.Op deze manier heb je altijd bij de hand wat er van je verwachtwordt in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast weetje direct met wie je te maken hebt.Population Health is theapp that helps you to function optimally in disaster and crisis inpublic care the column. The information in this app is carefullyprepared by the Safety Twente. The app was developed by Academy forPopulation Health.In this app you will find include information about the processescare, environment, building and space management, registration andregistration injury victims. In addition, the app includes a numberof useful tools such as abbreviations, glossary, alarm lists andmuch more.This way you always have on hand what is expected of you in theemergency response and crisis management. In addition, youimmediately know who you're dealing with.
Crisisbeheersing Eindhoven 1.16.0.0 APK
De app voor de crisisorganisatie van degemeente Eindhoven.Deze app is alleen toegankelijk voor medewerkers van decrisisorganisatie gemeente Eindhoven.De informatie in deze app is zorgvuldig samengesteld door GemeenteEindhoven. De app is ontwikkeld door Academie voorBevolkingszorg.The app for the crisisorganization of the city of Eindhoven.This app is only available to members of the crisis organizationmunicipality of Eindhoven.The information in this app is carefully compiled by theMunicipality of Eindhoven. The app was developed by Academy ofPopulation Health.
Bevolkingszorg de Markiezaten 1.15.0.0 APK
De app voor de crisisorganisatie van deMarkiezaten. In deze app vind je onder andere informatie over debevolkingszorgprocessen binnen de crisisbeheersing. Verder bevat deapp algemene informatie en een aantal handige tools zoalsadresgegevens opkomstlocaties, checklist alarmering, telefoonlijsten nog veel meer. Op deze manier heb je altijd belangrijkeinformatie bij de hand voor je functie in de rampenbestrijding encrisisbeheersing.De informatie is zorgvuldig samengesteld door de deelnemendegemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht. De app is toegankelijk voormedewerkers van de crisisorganisatie van de Markiezaten en isontwikkeld door Academie voor Bevolkingszorg.The app for the crisisorganization Markiezaten. In this app you will find includeinformation on the population care processes within the crisis.Furthermore, the app contains general information and some helpfultools such as address emerging locations checklist alarm, phonebook and much more. This way you always have key information athand before you function in disaster and crisis management.The information has been carefully compiled by the participatingmunicipalities: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht. The app is accessible to membersof the crisis organization Markiezaten and developed by School ofPopulation Health.
Bevolkingszorg de Baronie 1.3.0.0 APK
De app voor de crisisorganisatie van deBaronie. In deze app vind je onder andere informatie over debevolkingszorgprocessen binnen de crisisbeheersing. Verder bevat deapp algemene informatie en een aantal handige tools zoalsadresgegevens opkomstlocaties, checklist alarmering, telefoonlijsten nog veel meer. Op deze manier heb je altijd belangrijkeinformatie bij de hand voor je functie in de rampenbestrijding encrisisbeheersing.De informatie is zorgvuldig samengesteld door de deelnemendegemeenten: Aalburg, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. De app istoegankelijk voor medewerkers van de crisisorganisatie van deBaronie en is ontwikkeld door Academie voor Bevolkingszorg.The app for the crisisorganization of the Barony. In this app you will find among otherinformation about the population care processes within the crisis.In addition, the app contains general information and some handytools such as address emerging locations checklist alarm, phonebook and much more. This way you always have important informationon hand for your role in the emergency response and crisismanagement.The information has been carefully compiled by the participatingmunicipalities: Aalburg, Breda Drimmelen, Etten-Leur,Geertruidenberg Oosterhout, Werkendam Woudrichem and Zundert. Theapp is accessible to members of the crisis organization of theBarony and developed by School of Population Health.
Loading...