/ October 4, 2018
(4.5/5) (1424)
Loading...

Description

Každý, kdo se připravuje k absolvování teoretické části zkoušky prozískání zbrojního průkazu se zcela jistě dostane do situace, kdy poprostudování potřebných zákonů a vyhlášek potřebuje získanéznalosti efektivně otestovat. Hlavním cílem aplikace "Zbrojníprůkaz - testy" je právě snadné testování a zdokonalování znalostípotřebných pro úspěšné složení zkoušky. Popis funkcí aplikace:"Zobrazit seznam otázek" Na této stránce lze snadno listovat mezijednotlivými otázkami. V hlavním nastavení aplikace lze zvolit, zdase mají správné odpovědi jednotlivých otázek barevně zvýraznit. Vhorní části okna lze vybírat z jednotlivých kategorií. Tapnutím natext otázky lze přejít na další. "Zobrazit informační materiály" Natéto obrazovce je možné prohlédnout všechny potřebné zákony,vyhlášky a nařízení, ze kterých je soubor otázek sestaven. "Spustitnový test (všechny otázky)" Tímto je spuštěno nové testování. Vhorní části testovacího okna je vždy zobrazena náhodně vybranáotázka. Po pravé straně lze vybrat správnou odpověď. Pokud jeotázka zodpovězena správně, není již v průběhu testu zobrazena.Pokud je zodpovězena chybně, je uložena do seznamu chybnězodpovězených otázek a bude později opět zobrazena (toto opětovnézobrazení lze v hlavním nastavení aplikace zakázat). V dolní částiokna je zobrazena statistika (celkový počet odpovědí, správně,chybně) a tlačítko pro předčasný přesun na jinou otázku. "Spustitnový test (pouze z chybných odpovědí)" Touto volbou lze budespuštěno testování pouze z otázek uložených v seznamu chybnězodpovězených otázek (viz výše). Po správném zodpovězení neníotázka jiz v testu zobrazena avšak tato otázka NENÍ vymazána zeseznamu chybně zodpovězených otázek. "Zobrazit test/pokračovat vtestu" Zobrazí naposledy prováděný test (celkový a nebo pouze zchybných otázek) a umožní v něm pokračovat. "Zobrazit chybnéodpovědi" Přehledně zobrazí jednotlivé chybně zodpovězené otázky.Pokud je v hlavním nastavení aplikace nastaveno, tak i s barevnýmrozlišením správné odpovědi. "Vymazat chybné odpovědi" Zcela vymažeseznam chybně zodpovězených otázek. Everyone is preparing for thecompletion of the theoretical exam to obtain a gun license iscertainly gets into a situation where, after studying the necessarylaws and regulations needed to effectively test the knowledgegained. The main aim of the application "Gun license - tests" isvery easy to test and improve the knowledge needed to pass theexam. Description of application functions: "See list of issues" Onthis page you can easily browse between questions. In the mainapplication settings you can choose whether to have the rightanswers to individual questions highlight color. At the top, youcan choose from various categories. Tapping on the text ofquestions can go to the next. "Show information" On this screen youcan view all relevant laws, decrees and regulations of which is aset of questions compiled. "Start a new test (all issues)" This isthe launch of the new testing. At the top of the Test window isalways displayed randomly selected question. On the right side youcan select the correct answer. If the question is answeredcorrectly, it is no longer displayed during the test. If answeredincorrectly, it is stored in the list of questions answeredincorrectly and will Later again displayed (this can be displayedagain in the main application settings to disable). In the bottomof the window shows the statistics (total number of answerscorrectly, incorrectly) and press for early move to anotherquestion. "Start a new test (only wrong answer)" This option canonly be started testing of the questions stored in the list ofquestions answered incorrectly (see above). After correctlyanswering the question is not already displayed in the test butthis issue is not deleted from the list of questions answeredincorrectly. "Show test / resume test" Displays recently conductedtest (total or merely a false questions) and allow it to continue."Show wrong answer" Clearly displays each failed questions. If themain application settings set and the color resolution of thecorrect answers. "Erase wrong answers" Erases the list incorrectlyanswered questions.

App Information cz.zbrojniprukaztesty.zbrojniprukaz

 • App Name
  cz.zbrojniprukaztesty.zbrojniprukaz
 • Package Name
  cz.zbrojniprukaztesty.zbrojniprukaz
 • Updated
  October 4, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Martin Roubec
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Martin Roubec Show More...

Recepty doma 2.01 APK
Martin Roubec
Program Recepty doma je elektronická kuchařská kniha - verze pro OSAndroidVlastnosti programu Recepty doma: - Šikovný program zdarma,pro Vaši kuchyni.- Recepty rozdělené do kategorií - Snadnévyhledávání receptu podle textu v názvu, ingrediencích či popisu,podle hodnocení, oblíbenosti a zda je recept odzkoušen.- Možnostpřidávání receptů- Velmi snadné ovládání, maximální komfort,praktické využití. - Uživatelsky příjemné prostředí i pro nezkušenéuživatele. - Velká databáze receptůThe program is an electronichome Recipes Cookbook - Android OS versionFeatures of recipes athome:- Handy free program for your kitchen.- Recipes divided intocategories- Easily find text in recipes by name, ingredients ordescription, by rating, popularity, and whether the recipe istested.- Possibility of adding recipes- Very easy to use, maximumcomfort and practicality.- User-friendly environment even forinexperienced users.- Large database of recipes
cz.fitlinie.Fitlinie 4.2.5 APK
Martin Roubec
FitLinie je sada softwarových programů, které Vám jednoduchýmzpůsobem umožní navrhnout a sledovat každou část Vašeho výživového,sportovního a silového programu. Změnit tělesnou hmotnost (zhubnoutnebo přibrat) Vám pomůže modul "příjem energie". Obsahuje rozsáhloudatabázi potravin včetně nutričních (kalorických) hodnot. UmožníVám sledovat přijem energie, poskytne kontrolu nad množstvím tuku,cukru, bílkovin a vitamínů ve Vaší stravě. Budete přesně vědět co,kolik a kdy jíte a tím velkým dílem přispěje k rychlejší aefektivnější změně Vaší hmotnosti. Řídit a plánovat Vaše aerobníaktivity, tréninky a sportovní činnost Vám umožní modul "výdejenergie". Umožní Vám sledovat Váš postup a monitorovat výkony. Aťjsou Vaše cíle jakkoli vysoké, program FitLinie Vám jich pomůžedosáhnout. Zadávání a hodnocení vaší snahy hubnout je možné vmodulu "hmotnost" Data aplikace je možné snadno přenášet doprogramu Fitlinie nainstalované na počítači. Ideální pomocník dodomácnosti nebo do výživové poradny. Přenosem dat získáte ke svémuprogramu Fitlinie pro PC silný nástroj pro externí zobrazení iúpravu dat. Věškerá data tedy budete mít po přenosu do svéhomobilního zařízení vždy po ruce a můžete je kdykoli upravovat.Výživoví poradci získávají efektivní nástroj pro rychlé zasláníjídelníčků či rozpisů sportovních aktivit svým klientům. Nová dataz mobilního zařízení je možné po přenosu do programu v PC přehlednězobrazovat v grafech či hodnotit v tiskových sestavách. Samotnéprogramy na PC a na mobilních zařízeních nepořebují ke své práciinternetové připojení. To je pořeba až přímo při spouštění přenosudat. FitLinie is a set of software programs that allow you a simpleway to design and monitor every part of your nutrition, sport andstrength program. Change of body weight (lose weight or gainweight) will help module "energy intake". It contains an extensivedatabase of foods including nutritional (caloric) values. Allowsyou to monitor energy intake, provides control over the amount offat, sugar, protein and vitamins in your diet. You will knowexactly what, how much and when you eat, and that a great deal tocontribute to faster and more effective your weight changes. Manageand plan your aerobic activity, training and sports activities willenable the module "energy expenditure". Allows you to monitor yourprogress and monitor performance. Whatever your goals no matter howhigh, FitLinie program will help you achieve them. Entering andevaluating your efforts to lose weight can be in the module"weight" Application data can be easily transferred to Fitlinieprogram installed on the computer. The ideal helper for home ornutritional counseling. Data transfer you to the program Fitliniefor PC powerful tool for external display and edit data. All thedata, therefore, you will have to transfer your mobile devicealways at hand and can be edited at any time. Nutritionistsadvisors acquire an effective tool for quickly sending diets andschedules of sporting activities to its clients. New data from amobile device is possible after transferring to PC program clearlydisplayed in graphs or evaluate the printouts. The actual programson PCs and on mobile devices nepořebují their work internetconnection. It is neccesary to directly transfer data at startup.
cz.zbrojniprukaztesty.zbrojniprukaz APK
Martin Roubec
Každý, kdo se připravuje k absolvování teoretické části zkoušky prozískání zbrojního průkazu se zcela jistě dostane do situace, kdy poprostudování potřebných zákonů a vyhlášek potřebuje získanéznalosti efektivně otestovat. Hlavním cílem aplikace "Zbrojníprůkaz - testy" je právě snadné testování a zdokonalování znalostípotřebných pro úspěšné složení zkoušky. Popis funkcí aplikace:"Zobrazit seznam otázek" Na této stránce lze snadno listovat mezijednotlivými otázkami. V hlavním nastavení aplikace lze zvolit, zdase mají správné odpovědi jednotlivých otázek barevně zvýraznit. Vhorní části okna lze vybírat z jednotlivých kategorií. Tapnutím natext otázky lze přejít na další. "Zobrazit informační materiály" Natéto obrazovce je možné prohlédnout všechny potřebné zákony,vyhlášky a nařízení, ze kterých je soubor otázek sestaven. "Spustitnový test (všechny otázky)" Tímto je spuštěno nové testování. Vhorní části testovacího okna je vždy zobrazena náhodně vybranáotázka. Po pravé straně lze vybrat správnou odpověď. Pokud jeotázka zodpovězena správně, není již v průběhu testu zobrazena.Pokud je zodpovězena chybně, je uložena do seznamu chybnězodpovězených otázek a bude později opět zobrazena (toto opětovnézobrazení lze v hlavním nastavení aplikace zakázat). V dolní částiokna je zobrazena statistika (celkový počet odpovědí, správně,chybně) a tlačítko pro předčasný přesun na jinou otázku. "Spustitnový test (pouze z chybných odpovědí)" Touto volbou lze budespuštěno testování pouze z otázek uložených v seznamu chybnězodpovězených otázek (viz výše). Po správném zodpovězení neníotázka jiz v testu zobrazena avšak tato otázka NENÍ vymazána zeseznamu chybně zodpovězených otázek. "Zobrazit test/pokračovat vtestu" Zobrazí naposledy prováděný test (celkový a nebo pouze zchybných otázek) a umožní v něm pokračovat. "Zobrazit chybnéodpovědi" Přehledně zobrazí jednotlivé chybně zodpovězené otázky.Pokud je v hlavním nastavení aplikace nastaveno, tak i s barevnýmrozlišením správné odpovědi. "Vymazat chybné odpovědi" Zcela vymažeseznam chybně zodpovězených otázek. Everyone is preparing for thecompletion of the theoretical exam to obtain a gun license iscertainly gets into a situation where, after studying the necessarylaws and regulations needed to effectively test the knowledgegained. The main aim of the application "Gun license - tests" isvery easy to test and improve the knowledge needed to pass theexam. Description of application functions: "See list of issues" Onthis page you can easily browse between questions. In the mainapplication settings you can choose whether to have the rightanswers to individual questions highlight color. At the top, youcan choose from various categories. Tapping on the text ofquestions can go to the next. "Show information" On this screen youcan view all relevant laws, decrees and regulations of which is aset of questions compiled. "Start a new test (all issues)" This isthe launch of the new testing. At the top of the Test window isalways displayed randomly selected question. On the right side youcan select the correct answer. If the question is answeredcorrectly, it is no longer displayed during the test. If answeredincorrectly, it is stored in the list of questions answeredincorrectly and will Later again displayed (this can be displayedagain in the main application settings to disable). In the bottomof the window shows the statistics (total number of answerscorrectly, incorrectly) and press for early move to anotherquestion. "Start a new test (only wrong answer)" This option canonly be started testing of the questions stored in the list ofquestions answered incorrectly (see above). After correctlyanswering the question is not already displayed in the test butthis issue is not deleted from the list of questions answeredincorrectly. "Show test / resume test" Displays recently conductedtest (total or merely a false questions) and allow it to continue."Show wrong answer" Clearly displays each failed questions. If themain application settings set and the color resolution of thecorrect answers. "Erase wrong answers" Erases the list incorrectlyanswered questions.
SMSSender - hromadné SMS APK
Martin Roubec
Doplňková aplikace k programu SendMails. Umožňuje zasílání SMS právpomocí programu SendMails. Hromadné zasílání SMS zprávy zákazníkumči obchodním partnerům. Additional applications for the programSendMails. Allows sending SMS using SendMails rights. Bulk SMSmessages to your customers or business partners.
Loading...