1.1 / March 7, 2016
(5.0/5) (1)

Description

"Zаmаn fоtоşəkilləri оrtаyа çıхаrır, mən isə sаdəcə аçıqlаmаlаrımıyаzırаm. Əslinə bахsаnız, burаdа çаtdırаcаqlаrım sаdəcə mənimtаlеyim dеyil, bütöv bir nəslin tаlеyi - tаriхdə hеç bir nəslinyаşаmаdığı qədər çох şеy yаşаmış, tаyı, bənzəri оlmаyаn nəslintаlеyi, bizim nəslimizin tаlеyidir. Аvrоpаmızın tоrpаqlаrı üzərindəаz qаlа hеç аrdı-аrаsı kəsilməyən vulkаnlаrа bənzəyən sаrsıntılаrlаən kiçiyimizdən ən önəmsizimizə qədər hər birimizin vаrlığı əndərinliklərinə qədər dаrmаdаğın еdildi... "Dahi avstriyalı yazıçıStefan Sveyq (1881-1942) “Dünənin dünyası” adlı xatirələr kitabındaAvropanın XX əsrin 1-ci yarısında mədəni və siyası həyatını özbaşına gələn hadisələr fonunda son dərəcə canlı şəkildə təsviretmişdir. Cox zəngin ədəbi irsə malik olan yazıçının əsərləri iləAzərbaycan oxucusu gec də olsa artıq geniş şəkildə tanış olmağabaşlayıb.

App Information Dünənin Dünyası

 • App Name
  Dünənin Dünyası
 • Package Name
  com.elix.dunenin_dunyasi
 • Updated
  March 7, 2016
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Çapp
 • Installs
  1+
 • Price
  $2.75
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Çapp Show More...

Atalar Sözləri və Məsəllər 1.1 APK
Çapp
Bu tətbiqdə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına aid atalar sözlərivə məsəllər toplanmışdır.
İngiliscə - Azərbaycanca 1.1 APK
Çapp
Müxtəlif kontekstlərdə rastlaşdığımız sözlər və ya söz birləşmələritərcümə zamanı müəyyən çətinliklər törədir. Bəzən iki fərqli mənayamalik söz, bir birləşmə tərkibində bir mənanı ifadə etmək üçünsemantik əlaqəyə girir. Bu səbəbdən ingiliscə "set expressions"adlanan hazır ifadələr, söz birləşmələri, frazeoloji birləşmələr vətərcüməsi çətinlik törədən cümlələrdən ibarət topluya ehtiyacolduğunu düşünərək bu kitabı hazırladıq. İngiliscə atalarsözlərinin və bəzi deyimlərin də qarşılığı bu kitaba daxiledilmişdir.
Aldanmış Kəvakib 1.1 APK
Çapp
Münəccim artıq yeddi ildir ki ölkəni idarə edən Şah Abbasa on beşgündən sonra devriləcəyi xəbərini verir. Bu bəladan yan qaçmaq üçünşah vəzirləriylə belə qərara gəlir ki, hakimiyyəti qısa müddətlik"kafirə" versin...Bu əsərlə dahi Mirzə Fətəli Azərbaycanədəbiyyatından povest janrının əsasını qoyub.
Şeirlər (M. Ə. Sabir) 1.1 APK
Çapp
Kitabda böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin müxtəlifzamanlarda yazdığı, hər kəsin dilində əzbər olan qısa şeirləritoplanmışdır. Dindir əsr bizi, - dinməyiriz,Açılan toplaradiksinməyiriz;Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır,Biz hələ aftomobilminməyiriz;Quş kimi göydə uçar yerdəkilər,Bizi gömmüş yerəminbərdəkilər!
Al Qırmızı Etüd 1.1 APK
Çapp
Konan Doylun 1886-cı ildə qələmə aldığı bu detektiv roman sonradanbütün dünyada şöhrət qazanmış olacaq Şerlok Holms və DoktorUotsonun ilk görüşdükləri romandır. Boş bir otaqda tapılan meyitinhansı cinayətin qurbanı olduğunu tapmaq üçün həvəskar xəfiyyəŞerlok Holmsa müraciət edilir. Cinayətin səbəbi isə 30 il əvvəldəgizlənib...
Danabaş Kəndinin Əhvalatları 1.1 APK
Çapp
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmizinsafımın səsidir ki, hamıda o insaf var. Hər kəs guş-huş ilə onunbuyurduğuna qulaq asıb, əmrinə əməl eləsə, çox sirlərdən agah olub,çox şeylər bilər. Sokrat.
İblis 1.1 APK
Çapp
Əsərdə hadisələr Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyə vəƏrəbistanda baş verir. Əsərdə insanları iblisə uyaraq necə qanlartökdükləri, necə amansız olduqları göstərilir.
Alın Yazısı (ilk hissə) 1.1 APK
Çapp
Əziz oxucu, bu tətbiqetmə pulsuz olduğu üçün əsərin yalnız ilkhissəsini oxuya biləcəksiniz. Romanın davamını oxumaq üçün isə tamkitabı "Google Play Market"-dən endirə (ala) bilərsiniz.YazıçıEyvaz Zeynalov 65 illik ömründə nadir rast gəlinən keşməkeşli birhəyat yaşayıb. Hər zaman ayaq üstə qalmaq uğrunda taleyin tərsoyunlarına qarşı ləyaqətlə mübarizə aparıb. Gənc yaşlarında arzuetdiyi əsərləri yazmaq fürsətini qaçırsa da, əvəzində onlaral romansığacaq qədər həyat təcrübəsi qazanıb. Oxuculara təqdim olunan"Alın yazısı" romanı, əsla, bir fantaziya məhsulu deyil, belə deməkmümkünsə, müəllifin şəxsən iştirakçısı olduğu hadisələrinxrokinasıdır.
Loading...