1.0.6 / September 15, 2017
(5.0/5) (2)

Description

Aplikasi Dashboard Haji dibangunkanuntukmembantu dan memudahkan tugasan dan pemantauan olehpetugasLembaga Tabung Haji semasa musim haji.

➜ CIRI-CIRI APLIKASI DASHBOARD HAJI
✓ Statistik penerbangan catar, trasit dan komersil
✓ Analisa perangkaan jemaah dan petugas

App Information Dashboard Haji

Theta Mobile Sdn Bhd Show More...

My Mukminfon 1.0.1 APK
Kemudahan aplikasi telefon pintar pada masa kini memudahkan segalainformasi diperoleh hanya dihujung jari.Aplikasi My Mukminfonmemastikan penguna mengakses segala maklumat yang diinginkan secarapantas.➜ CIRI-CIRI MY MUKMINFON✓ Akses terus ke Menu Utama✓Menyemak Baki Kredit dalam akaun✓ Memudahkan pengurusan TambahNilai ✓ Pembelian Pakej Internet & Promosi yang pelbagai ➜KELEBIHAN MY MUKMINFON✓ Akses terus ke perkhidamatan yang diinginkan✓ Tidak perlu mendail melalui nombor USSD ➜ MukminWaymenghimpunkan aplikasi-aplikasi Passport Mukmin yang terdiridaripada1. Cara Mukmin2. Ilmu Mukmin 3. Kalendar Mukmin4. MyMukminfon5. Kursus Haji & UmrahJom muat turun sekarang!Terokaiaplikasi kami dengan mudah dan cepat!Diuji pada telefonAndroid.Asus Zenfone 5, Huawei Acend P7, Lenovo S936, SamsungGalaxy S5, Samsung Note 4, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z2, XiaomiRedmi, Xiaomi Mi4i.
Kursus Umrah & Haji 2.0.3 APK
Segala puji bagi Allah, ilmu yang terkandung dalam buku yangdisediakan oleh Lembaga Tabung Haji kini telah menjadiaplikasi.Bukan itu sahaja… Aplikasi Kursus Umrah & haji adalahpanduan Umrah dan Haji (sumber kandungan daripada BahagianBimbingan Haji untuk memudahkan dan menjimatkan masa Jemaah semasasesi pembelajaran. Persediaan dan keyakinan beribadah semakinterasa dengan gedung ilmu Haji mudah alih! ➜ CIRI-CIRI APLIKASIKURSUS UMRAH & HAJI ✓ Modul Panduan Lengkap ✓ Video Penerangan✓Lokasi Kursus Haji Terkini✓ Jadual Terkini Kursus Haji✓ MerungkaiPersoalan✓ Senarai Doa✓ Kuiz Kefahaman✓ Perakam Suara ✓ CatitanNota➜ KELEBIHAN APLIKASI KURSUS UMRAH & HAJI ✓ Mengandungi isikandungan daripada Bahagian Bimbingan Haji✓ Mudah diakses danfleksibel✓ Visual grafik yang terkini dan menarik✓ Navigasi yangmudah dilayari✓ Perjalanan kursus boleh dirancang dengan mudah✓Informasi terkini kursus dikemaskini secara langsung✓ Peneranganilmu melalui video yang lebih mudah difahami✓ Panduan doa yangdiiringi dengan suara✓ Boleh menilai tahap kefahaman diri dengankuiz yang disediakan✓ Boleh membuat rakaman dan nota semasapengajian kursus sedang berlangsung✓ Jemaah boleh membuat penandadi dalam modul➜ MukminWay menghimpunkan aplikasi-aplikasi yangterdiri daripada1. Cara Mukmin2. Ilmu Mukmin 3. Kalendar Mukmin4.My Mukminfon5. Kursus Umrah & Haji6. eMutawwif Jom muat turunsekarang!Terokai aplikasi kami dengan mudah dan cepat!TAGS:Aplikasi bimbingan haji, aplikasibimbinganhaji, Theta Mobile ,Theta Edge , HajMobiliti , HajMobility , Haji, kursusumrahdanhaji,kursus, kursus umrah dan haji, Haj Mobiliti, Haj Mobility
Ilmu Mukmin (Lite Version) 1.1.7 APK
Memperlajari ilmu agama Islam dikalangan pengguna telefon pintarpada masa kini semakin memuncak. Kepelbagaian aplikasi agama yangdisediakan dalam ruangan telefon pintar lebih memudahkan penggunamempraktiskan gaya hidup mukmin.Kelebihan utama aplikasi IlmuMukmin adalah melalui kesahihan intipati ilmu agama yangdisediakan.Syukur kehadrat illahi, aplikasi Ilmu Mukmin merupakangedung ilmu berkaitan agama Islam. ➜ CIRI-CIRI ILMU MUKMIN✓ Media -Sokongan berbentuk teks, imej, audio & video yang interaktifmemudahkan pemahaman pengguna.✓ Penanda - Menyimpan & mengaksesbahan bacaan dengan lebih cepat.✓ Nota - Membuat tambahan nota bagisetiap bahan bacaan.✓ Kuiz - Menguji tahap kefahaman keatas topikyang dipilih.✓ Peratusan bacaan & Kuiz - Memotivasi danmenambahlagi kefahaman terhadap topik yang dipelajari. ✓ Carian Pintar -Enjin yang memudahkan mengakses topik yang ingin dicari.✓Perkongsian - Berkongsi informasi yang terdapat dalam aplikasi keplatform perhubungan yang lain.✓ Tahap pelajaran - Menyediakanpelbagai peringkat pelajaran menggikut kefahaman & kesesuaian.➜KELEBIHAN ILMU MUKMIN✓ Sarat dengan ilmu dengan susunanterperinci.✓ Mengandungi isi kandungan yang diambil daripada sumbersahih & boleh dipercayai.✓ Visual grafik yang terkini danmenarik.✓ Navigasi yang mudah dilayari.✓ Memerlukan internetselepas muat turun yang pertama.➜ MukminWay menghimpunkanaplikasi-aplikasi Passport Mukmin yang terdiri daripada1. CaraMukmin2. Ilmu Mukmin 3. Kalendar Mukmin4. My Mukminfon5. KursusHaji & UmrahJom muat turun sekarang!Terokai aplikasi kamidengan mudah dan cepat!Diuji pada telefon Android.Asus Zenfone 5,Huawei Acend P7, Lenovo S936, Samsung Galaxy S5, Samsung Note 4,Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z2, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi4i.
Cara Mukmin (Lite Version) 1.0.7 APK
Disebabkan pembangunan teknologi telefon yang semakin meluas, tanpadisedari, ramai telah mengabaikan tanggungjawab diri sebagaiseorang umat Islam.Oleh itu, syukur kehadrat Allah S.W.T. CaraMukmin dijadikan platfom bagi membantu umat Islam mengamalkan gayahidup mukmin setiap masa.Cara Mukmin membantu para penggunamengimbangi kehidupan seharian melalui kandungan yang pelbagaiguna.➜ CIRI-CIRI CARA MUKMIN✓ Waktu solat - Kiraan detik danperingatan waktu solat.✓ Kalendar - Tarikh-tarikh penting sejarahIslam & Malaysia.✓ Tazkirah: Doa, zikir dan hadis - Mengandungibeberapa segmen mengikut aktiviti harian seorang mukmin.✓ Carianpintar - Keputusan carian berlandaskan aplikasi Ilmu Mukmin. MuatTurun Aplikasi Ilmu Mukmin✓ Lokasi berhampiran - Memudahkan carianlokasi masjid dan surau yang berhampiran, berdasarkan pada GPS /lokasi terkini pengguna.➜ KELEBIHAN CARA MUKMIN✓ Mudah diakses danfleksibel.✓ Aktiviti harian boleh dirancang dengan mudah.✓ Visualgrafik yang terkini dan menarik.✓ Navigasi yang mudah dilayari.✓Mengandungi isi kandungan yang diambil daripada sumber sahih.➜MukminWay menghimpunkan aplikasi-aplikasi Passport Mukmin yangterdiri daripada1. Cara Mukmin2. Ilmu Mukmin 3. Kalendar Mukmin4.My Mukminfon5. Kursus Haji & UmrahJom muat turunsekarang!Terokai aplikasi kami dengan mudah dan cepat!Diuji padatelefon Android.Asus Zenfone 5, Huawei Acend P7, Lenovo S936,Samsung Galaxy S5, Samsung Note 4, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z2,Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi4i.
eMutawwif 3.0.8 APK
Segala puji bagi Allah, Aplikasi eMutawwif adalah panduan teori danbimbingan praktikal Umrah. Persediaan dan keyakinan beribadahsemakin terasa dengan gedung ilmu Umrah yang mudah alih danpraktikal! ➜ CIRI-CIRI APLIKASI eMUTAWWIF Panduan teori Haji danUmrah ✓ Tetapan Lokasi Kursus Asas/Intensif/Perdana Haji (TH) ✓Modul Kursus Asas Haji ✓ Merungkai Persoalan - Soal Jawab ✓ Videopanduan ✓ Panduan bacaan doa dalam bentuk teks dan audio ✓Ciri-ciri tambahan seperti penanda bacaan, nota untuk catatan danrakaman suara untuk rujukan Panduan praktikal Umrah ✓ Tetapan CaraIbadah ✓ Senarai Semak Ibadah ✓ Panduan ke lokasi (Waze / Maps) ✓Lengkap dengan doa-doa mengikut aktiviti ibadah ✓ Pusingan Tawafdan Sa'ie akan dikira agar tidak lupa. ✓ Isi kandungan yangdisokong dengan teks, gambar, video dan audio. ➜ KELEBIHAN APLIKASIeMUTAWWIF ✓ Mudah diakses dan fleksibel ✓ Visual grafik yangterkini dan menarik ✓ Navigasi yang mudah dilayari ✓ Aktivitijemaah mengikut tertib ibadah umrah ✓ Penerangan ilmu melalui videoyang lebih mudah difahami ✓ Panduan doa yang diiringi dengan suaraJom muat turun sekarang! Terokai aplikasi kami dengan mudah dancepat! TAGS: Umrah, Aplikasi Bimbingan Umrah, Makkah, Madinah,Ziarah, Kursus Asas Haji Praise be to Allah, eMutawwif App is theguide of Umrah's practical and theoretical guidance. Preparations and beliefs of worship are increasingly felt bythe umrah and practical building of knowledge! ➜ eMUTAWWIFAPPLICATION FEATURES Hajj and Umrah theory guides ✓ Basic CourseLocation / Intensive / Prime Haj (TH) ✓ Haj Basic Course Module ✓Understand the Problem - Questions and Answers ✓ Video guide ✓Prayer reading guides in the form of text and audio ✓ Additionalfeatures such as reading markers, notes for notes and voicerecordings for reference A practical guide to Umrah ✓ Ways ofWorship ✓ Worship Checklist ✓ Guide to location (Waze / Maps) ✓Complete with prayers according to worship activity ✓ Circumcisionand Sa'ie rounds will be calculated not to forget. ✓ Contentsupported with text, pictures, video and audio. ➜ ADMINMENTFEEDBACK eMUTAWWIF ✓ Accessible and flexible ✓ Current andinteresting visual graphics ✓ Easy navigable navigation ✓ Theactivities of pilgrims according to the order of umrah worship ✓Explanation of knowledge through video that is more easilyunderstood ✓ A prayer guide accompanied by a voice Download now!Explore our app easily and quickly! TAGS: Umrah, Umrah GuidanceApp, Makkah, Medina, Pilgrimage, Basic Hajj Course
Kalendar Mukmin (Lite Version) 1.0.6 APK
Syukur kehadrat Allah S.W.T, Kalendar Mukmin dijadikan platfom bagimembantu umat Islam untuk menukar tarikh-tarikh penting denganmudah.➜ Ciri-ciri Kalendar Mukmin✓ Fungsi menukar tarikh Hijrikepada tarikh Masihi dan sebaliknya.➜ Kelebihan Kalendar Mukmin✓Visual grafik yang terkini dan menarik.✓ Aplikasi yang mudahdipakai.➜ MukminWay menghimpunkan aplikasi-aplikasi Passport Mukminyang terdiri daripada1. Cara Mukmin2. Ilmu Mukmin 3. KalendarMukmin4. My Mukminfon5. Kursus Haji & UmrahJom muat turunsekarang!Terokai aplikasi kami dengan mudah dan cepat!Diuji padatelefon Android.Asus Zenfone 5, Huawei Acend P7, Lenovo S936,Samsung Galaxy S5, Samsung Note 4, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z2,Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi4i.
eHaji 1438H 1.2.0 APK
Alhamdulillah, Aplikasi eHaji 1438Hdibangunkan bagi memudahkan jemaah haji khususnya dari Malaysiauntuk mendapat maklumat penting semasa musim haji 1438H.Aplikasi ini terjamin dari segi pengiklanan dan sumber maklumatyang diperolehi daripada Lembaga Tabung Haji.Hak Cipta Terpelihara Theta Mobile Sdn. Bhd.➜ CIRI-CIRI APLIKASI eHAJI 1438H✓ Pengumuman – Hebahan maklumat kepada Jemaah mengikut arahansemasa.✓ Jadual Aktiviti – Program Jemaah semasa haji.✓ Lokasi – Pelbagai carian lokasi terpilih bagi memudahkanpergerakan jemaah.✓ Berita terkini – Liputan berita semasa musim haji di tanah airdan tanah suci.✓ Jadual Penerbangan – Maklumat penerbangan pergi ke tanah suci danpulang ke tanah air.➜ KELEBIHAN APLIKASI eHAJI 1438H✓ Mengandungi sumber maklumat yang dirujuk daripada Lembaga TabungHaji.✓ Navigasi yang mudah dilayari oleh semua generasi.✓ Mudah diakses dan fleksibel.✓ Visual grafik yang terkini dan menarik.✓ Isi kandungan yang disokong dengan text dan gambar.MukminWay menghimpunkan aplikasi-aplikasi yang terdiridaripada1. Cara Mukmin2. Ilmu Mukmin3. Kalendar Mukmin4. My Mukminfon5. Kursus Haji & Umrah6. eMutawwif 1438H7. eHaji 1438HJom muat turun sekarang!Terokai aplikasi kami dengan mudah dan pantas!Diuji pada telefon Android:-Huawei P7-L10, Huawei 5X, Sony Xperia Z1, RedMi Note 4, AsusZenfone 5, Xiomi Redmi 2, Redmi Note 3.
Dashboard Haji 1.0.6 APK
Aplikasi Dashboard Haji dibangunkanuntukmembantu dan memudahkan tugasan dan pemantauan olehpetugasLembaga Tabung Haji semasa musim haji.➜ CIRI-CIRI APLIKASI DASHBOARD HAJI✓ Statistik penerbangan catar, trasit dan komersil✓ Analisa perangkaan jemaah dan petugas
Loading...