5.4.2 / March 25, 2019
(3.3/5) (2041)
Loading...

Description

De app geeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek van deVolkskrant op uw smartphone, altijd urgent en actueel. Of tot deVolkskrant Editie, liefdevol vormgegeven voor uw tablet. De bestejournalistiek nu ook het mooist gebracht. Op uw smartphone scrolltu handig van sectie naar sectie en bladert u eenvoudig door hetlaatste nieuws van de dag en de beste achtergrondartikelen. Viamenuknoppen vindt u de meest recente en best gelezen stukkenmakkelijk terug. Indien u wilt, houden notificaties u op de hoogtevan de belangrijkste gebeurtenissen. Op uw tablet heeft u met deVolkskrant Editie de beste lees, kijk en luisterervaring. Metnieuws en achtergrondverhalen, mooie fotografie, video’s waar jewijzer van wordt, overzichtelijke graphics en podcasts die diepergraven. U kunt de Volkskrant Editie ook automatisch latendownloaden zodat u direct kunt beginnen met lezen, zelfs als ulater geen internetverbinding meer heeft. Indien gewenst kunt uhier de Volkskrant ook lezen in de vertrouwde opmaak van depapieren krant. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindtu op https://www.persgroep.nl/privacy The app gives you unlimitedaccess to all of the Volkskrant journalism on your smartphone,always urgent and topical. Or to the Volkskrant Edition, lovinglydesigned for your tablet. The best journalism now also been thebest.   On your smartphone handy scroll from section tosection and browse easily through the news of the day and the bestbackground articles. Via menu buttons you will find the latest andbest-read pieces easily reduced. If you want notifications keep youinformed of important events. On your tablet, you best read withthe Volkskrant Edition, viewing and listening experience. With newsand background stories, beautiful photography, videos where yourpointer is, clear graphics and podcasts dig deeper. You can alsolet the Volkskrant Edition download automatically so you canimmediately start reading, even if you later no longer hasconnectivity. If desired, you can also read the Volkskrant in thefamiliar format of the printed newspaper. Our terms of use andprivacy policy can be found at https://www.persgroep.nl/privacy

App Information de Volkskrant

 • App Name
  de Volkskrant
 • Package Name
  be.persgroep.android.news.mobilevk
 • Updated
  March 25, 2019
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  5.4.2
 • Developer
  De Persgroep Publishing
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse)
 • Google Play Link

de Volkskrant Version History

Select de Volkskrant Version :
 • 5.3.1 (2027875)
 • 3.3.0.69 (2015006)
 • de Volkskrant 5.3.1 APK File

  Publish Date: 2019 /2/11
  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API: 21)
  File Size: 32.1 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: 872fb9b9357aa308d60196232028ec8760feea7e
  APK Signature: d00abdc55764f00d2faba3c8c35a616b2cffc212
 • de Volkskrant 3.3.0.69 APK File

  Publish Date: 2016 /2/1
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 5.2 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 5afc26f6778cf63f6441c02b79f572d0bbb50529
  APK Signature: d00abdc55764f00d2faba3c8c35a616b2cffc212

De Persgroep Publishing Show More...

HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
de Volkskrant Krant APK
de Volkskrant digitale krant Lees nu de Volkskrant, degezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zitmet scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkendefotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oogvoor de vrolijke kanten van het leven. * U kiest zélf hoe u deVolkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * U kiest zélf hoe u leest: in deopmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. * Uw digitale krant staat elke ochtend klaardankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem.U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen. * U kuntde krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig vooronderweg of op vakantie. Wie geabonneerd is op de Volkskrant(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevensvergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 1561 (tijdens de kantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u dedigitale krant aankopen via uw Google Play account. U kan per dageen weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99. Thedigital newspaper Volkskrant Now read the Times, the authoritativenewspaper of sitting every day on top of the news with sharpreports, in-depth interviews and stunning photography; a guidethrough the world and the Netherlands, but with an eye for the gayside of life. * You choose yourself how you want to read theVolkskrant: if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image version. You can zoom in on pages, articlesand images. * You choose yourself how you read, the layout of theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversion. Your digital newspaper is thanks to automatically downloadevery morning ready. * Newspaper missed? No problem. You can alwaysread the papers last week. * You can first download the newspaperand later reading offline. Convenient for travel or vacation. Thosewho subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 1.99 or aweekend newspaper for € 2.99.
de Volkskrant 5.4.2 APK
De app geeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek van deVolkskrant op uw smartphone, altijd urgent en actueel. Of tot deVolkskrant Editie, liefdevol vormgegeven voor uw tablet. De bestejournalistiek nu ook het mooist gebracht. Op uw smartphone scrolltu handig van sectie naar sectie en bladert u eenvoudig door hetlaatste nieuws van de dag en de beste achtergrondartikelen. Viamenuknoppen vindt u de meest recente en best gelezen stukkenmakkelijk terug. Indien u wilt, houden notificaties u op de hoogtevan de belangrijkste gebeurtenissen. Op uw tablet heeft u met deVolkskrant Editie de beste lees, kijk en luisterervaring. Metnieuws en achtergrondverhalen, mooie fotografie, video’s waar jewijzer van wordt, overzichtelijke graphics en podcasts die diepergraven. U kunt de Volkskrant Editie ook automatisch latendownloaden zodat u direct kunt beginnen met lezen, zelfs als ulater geen internetverbinding meer heeft. Indien gewenst kunt uhier de Volkskrant ook lezen in de vertrouwde opmaak van depapieren krant. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindtu op https://www.persgroep.nl/privacy The app gives you unlimitedaccess to all of the Volkskrant journalism on your smartphone,always urgent and topical. Or to the Volkskrant Edition, lovinglydesigned for your tablet. The best journalism now also been thebest.   On your smartphone handy scroll from section tosection and browse easily through the news of the day and the bestbackground articles. Via menu buttons you will find the latest andbest-read pieces easily reduced. If you want notifications keep youinformed of important events. On your tablet, you best read withthe Volkskrant Edition, viewing and listening experience. With newsand background stories, beautiful photography, videos where yourpointer is, clear graphics and podcasts dig deeper. You can alsolet the Volkskrant Edition download automatically so you canimmediately start reading, even if you later no longer hasconnectivity. If desired, you can also read the Volkskrant in thefamiliar format of the printed newspaper. Our terms of use andprivacy policy can be found at https://www.persgroep.nl/privacy
Trouw digitale krant APK
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa die u elke dag nieuws enverdieping brengt met in het weekend twee magazines: Tijd en Letter& Geest. * U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. U kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uwdigitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden. * Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de krantenvan de voorbije week downloaden. * U kan de krant eerst downloadenen later offline lezen. Wie geabonneerd is op Trouw (papierenversie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens dekantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krantaankopen via uw Google Play account. U kan per dag een weekkrantkopen voor 0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €. Now read True,the best newspaper in Europe that brings you daily news and floorat the weekend two magazines: Time and Letter & Spirit. * Youchoose yourself how you want to read True: if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whosubscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), read withthis app free newspaper. Do not know how to sign in or haveforgotten your login details, please contact our reader service:+31 88 056 15 99 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
AD - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment APK
Het laatste nieuws lees je in de gratis nieuwsapp van ad.nl Denieuwe app van het AD, de meest complete nieuwsapp van Nederland.Natuurlijk bomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook eenruim aanbod aan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TVzender op zak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met AD op de hoogtevan internationaal, nationaal en regionaal nieuws, sport nieuws enshownieuws. De AD nieuws app in 4 werelden 1. (Inter)nationaalnieuws: altijd op de hoogte van het laatste nieuws, sport en show.2. Regionaal: alles wat er speelt bij jou in de buurt. 3. Video:overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4. Topics:Volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten. Devoordelen van de AD nieuws app op een rijtje - Swipe moeiteloosdoor de verschillende werelden. Zo beweeg je in no time vanregionaal nieuws naar video’s. - De ad.nl app gaat verder dannieuws. Ook voor entertainment, shownieuws, sport en de leukstevideo’s en series raadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan enTopics levert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de AD app.- Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgen van ADKoken & Eten, AD Werkt en AD Auto. Regionaal nieuws uitvolgende regio’s en plaatsen lees je gemakkelijk vanuit de AD.nlapp: - Nieuws Almelo - Nieuws Alphen - Nieuws Amersfoort - NieuwsAmsterdam - Nieuws Apeldoorn - Nieuws Arnhem - Nieuws Bergen opZoom - Nieuws Boxtel - Nieuws Breda - Nieuws Delft - Nieuws DenBosch - Nieuws Den Haag - Nieuws Deventer - Nieuws Doetinchem -Nieuws Dordrecht - Nieuws Ede - Nieuws Eindhoven - Nieuws Enschede- Nieuws Etten-Leur - Nieuws Gouda - Nieuws Groene Hart - NieuwsHelmond - Nieuws Hengelo - Nieuws Hoeksche Waard - Nieuws Kampen -Nieuws Lelystad - Nieuws Nijmegen - Nieuws Oldenzaal - NieuwsOosterhout - Nieuws Oss - Nieuws Rivierenland - Nieuws Roosendaal -Nieuws Rotterdam - Nieuws Tiel - Nieuws Tilburg - Nieuws Utrecht -Nieuws Utrecht-stad - Nieuws Valkenswaard - Nieuws Veenendaal -Nieuws Veldhoven - Nieuws Voorne-Putten - Nieuws Vught - NieuwsWaalwijk - Nieuws Wageningen - Nieuws Westland - Nieuws Wijchen -Nieuws Woerden - Nieuws Zaltbommel - Nieuws Zeeland - NieuwsZoetermeer - Nieuws Zutphen - Nieuws Zwolle Contact & SocialBlijf naast het gratis installeren van de nieuwsapp ook op dehoogte door ad.nl te volgen op Facebook, instagram of Twitter.Facebook: https://www.facebook.com/AD.NL/ Instagram: @ad_nlTwitter: @ADnl Heb je vragen of opmerkingen over de AD app of AD inhet algemeen? Of mis je wellicht jouw regio? Neem gerust contactmet ons op door een e-mail te sturen naar [email protected] AD(Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vind je ophttps://www.persgroep.nl/privacy The latest news can be read in thefree news app of ad.nl The new app of the AD, the most completenews app of Netherlands. Of course packed news, sports andentertainment. Now a wide range of series and videos. So you alwayshave your own TV channel on bag. New Topics in the app, which letsyou simply all the topics that interest you follow. Stay with AD atthe height of international, national and regional news, sportsnews and show news. The AD news app in four worlds 1. (Inter)national news: always up to date with the latest news, sport andshow. 2. Regional: everything happening in your area. 3. Video:Video overwhelming range of sports and entertainment. 4. Topics:Simply follow what interests you from 13 newspapers. The advantagesof the AD news app at a glance - Swipe effortlessly through thedifferent worlds. So you move in no time regional news videos. -The ad.nl app goes beyond news. For entertainment, show news,sports and the best videos and series check out the app. - LiveBlog at important events in the news and sporting events such asfootball, cycling, and Formula 1. - Follow Topics with simpletopics that interest you. Enter your personal preferences anddelivers Topics relevant articles from thirteen different qualitypapers. - A wide range of regional news. Also, what happens whenyou close, you read just now in the AD app. - You can now followall too easily through the app AD Cooking & Eating, AD and ADAuto Works. Regional news from these regions and cities look easyfrom the AD.nl app: - News Almelo - News Alphen - News Amersfoort -New Amsterdam - News Apeldoorn - News Arnhem - News Bergen op Zoom- News Boxtel - News Breda - News Delft - News Den Bosch - NewsHague - News Deventer - News Doetinchem - News Dordrecht - News Ede- News Eindhoven - News Enschede - News Etten-Leur - News Gouda -News Green Heart - News Helmond - News Hengelo - News Hoekschewaard- News Camps - News Lelystad - News Nijmegen - News Oldenzaal -News Oosterhout - News Oss - News Riverland - News Roosendaal -News Rotterdam - News Tiel - News Tilburg - News Utrecht - UtrechtCity News - News Valkenswaard - News Veenendaal - News Veldhoven -News Voorne-Putten - News Vught - News Waalwijk - News Wageningen -News Westland - News Wijchen - News Woerden - News Zaltbommel - NewZealand - News Zoetermeer - News Zutphen - News Zwolle Contact& Social Stay beside the free installation of the news app alsofollow inform ad.nl on Facebook, Instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/AD.NL/ Instagram: @ad_nl Twitter: @ADnlHave questions or comments about the app AD or AD in general? Oryou may miss your region? Please contact us by sending an email [email protected] AD (Algemeen Dagblad) is published by De PersgroepNetherlands B.V. Our terms of use and privacy statement can befound on https://www.persgroep.nl/privacy
HLN.be APK
Met de nieuwsapp van HLN krijg je het meest recente nieuws over deactualiteit uit België en de rest van de wereld. Met dezeapplicatie blijf je als eerste en 24/24 op de hoogte van hetlaatste nieuws. Download de app van HLN en krijg GRATIS: -Meldingen bij belangrijk nieuws (deze kan je ook uitzetten) - Hetnationaal en internationaal nieuws in een oogopslag - Livesportverslaggeving en beelden - Lees het nieuws van je favorietegemeente - NIEUW: bekijk elke dag nieuwe video's en video-seriesHeb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje [email protected] The HLN news app you get the latest news aboutcurrent events in Belgium and the rest of the world. With thisapplication you keep the first and 24/24 up to date with the latestnews. Download the app and get FREE HLN: - Reports on importantnews (you can turn off) - The national and international news at aglance - Live sports coverage and images - Read the news of yourfavorite town - NEW: Watch every day new videos and video series Doyou have any questions or comments? Send an email to [email protected]
Het Laatste Nieuws APK
Lees Het Laaste Nieuws - de grootste krant van het land - op jouwsmartphone of tablet. * Je leest de krant uit je eigen regio ofkiest uit alle andere edities. Je gekozen editie wordt automatischbewaard. * Lees de krant visueel zoals in de krant of per artikelin een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * Jouw nieuwe krant staat klaardankzij het automatisch downloaden elke ochtend. * Krant gemist?Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van de voorbije weekdownloaden. * Je kan de krant eerst downloaden en later offlinelezen. Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren) of via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. Indien je geenabonnee bent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Playaccount. Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 € of eenweekendkrant voor 1,99 €. Read The Latest News - the biggestnewspaper in the country - on your smartphone or tablet. * You readthe newspaper in your own region or choose from other editions. Youchose edition is saved automatically. * Read the newspaper asvisually in the newspaper or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images. * Your newpaper ready by automatically download every morning. * Newspapermissed? No problem. You can always download the papers of the pastweek. * You can first download the newspaper and later readingoffline. Who has subscribed to Het Laatste Nieuws (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during office hours)or via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. If you are not a subscriber,you may purchase the digital newspaper via your Google Playaccount. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
AD digitale krant APK
Lees nu het AD op uw tablet of smartphone. * Je leest de krant uitje eigen regio of kiest uit alle andere edities. Je gekozen editiewordt automatisch bewaard. * Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen:alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden. * Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij hetautomatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem. Je kuntaltijd de kranten van de voorbije week downloaden. * Je kan dekrant eerst downloaden en later offline lezen. Wie geabonneerd isop het AD (papieren versie of digitale krant), leest met deze appde krant gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonneebent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Play account.Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99€ of een weekendkrantvoor 1,99€. Now read the AD on your tablet or smartphone. * Youread the newspaper in your own region or choose from othereditions. You chose edition is saved automatically. * You chooseyourself how you want to read the AD if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. * Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whohas subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app free newspaper. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+31 88 050 50 50 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
Loading...