1.0 / June 30, 2015
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

De omgeving van Cadier en Keer,gemeenteEijsden- Margraten, is rijk aan diversebezienswaardigheden. Ontdekde cultuur, natuur, geologie en historievan Cadier en Keer met deBeleef buiten Wolfskoproute wandelapp.Verdeeld over een route van23 kilometer wordt u langs de meestbijzondere bezienswaardighedengeleid. Iedere beschrevenbezienswaardigheid kent en vertelt zijneigen verhaal.

Ervaar en beleef de unieke krijtrotsen bij de Bemelerberg, legjehand op ‘s werelds grootste vuursteenbank, pluk fruitvanhoogstamfruitbomen, spot de levendbarende hagedis, ervaardeindrukwekkende vergezichten over Maastricht en spits je orenvoorde zeldzame vroedmeesterpad.

De route kan op elk willekeurig punt gestart worden. Dewandelappgeeft aan wanneer u in de buurt van een (geopende)horecagelegenheidkomt en wijst u de weg naar de horecagelegenheid.Gedurende de routekomt u voldoende zitbanken en picknickplaatsenaanwezig.

Around Cadier andKeer,Eijsden- municipality Margraten, is rich in variousattractions.Discover the culture, nature, geology and history ofCadier en Keerwith the Experience outside Wolf Head Routewandelapp. Distributedover a route of 23 kilometers can be guidedalong the mostinteresting sights. Each set has interest and tellsits own story.

Experience and feel the unique chalk cliffs at theBemelerberg,put your hand on the world's largest banking flint,picking fruitfrom tall trees, spot the common lizard, experiencethe impressiveviews over Maastricht and prick up your ears for therare midwifetoad.

The route can be started at any point. The wandelappindicateswhen you near an (open) catering facility comes and showsyou theway to the catering facility. During the route you willpresentplenty of benches and picnic areas.

App Information De Wolfskopwandelroute

 • App Name
  De Wolfskopwandelroute
 • Package Name
  nl.trapps.nltrappsdewolfskop
 • Updated
  June 30, 2015
 • File Size
  54M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  TrApps
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Visit website Email info@trapps.nl
  Van Caldenborghsweg 14 6301 JK Valkenburg Nederland
 • Google Play Link

TrApps Show More...

Met Fruit Erop Uit 105 APK
TrApps
Eijsden-Margraten verrast met haar romantische kloosters,kastelen,statige vierkantshoeves, rijke fruitboomgaarden,pittoreske dorpjesmet historische pleinen en horecazaken metgezellige terrassen envoortreffelijke gastronomie. Deze app biedt ude gelegenheid ombijvoorbeeld wandelend of per fiets erop uit tegaan en te genietenvan al het goede dat Eijsden-Margraten te biedenheeft. Een lintvan kerkdorpen vormt een fruitroute langs onder meerprachtigehellingbossen, vele fruitgaarden en heuvels, holle wegen,glooiendegraanakkers en fraaie dorpsranden, en maakt vanEijsden-Margraten‘Toscane in Limburg’ met uitzicht op de Maas!Eijsden-Margraten surprised with her romantic monasteries,castles,stately square farms, rich fruit orchards and picturesquevillageswith historic squares, hotels and restaurants with terracesandexquisite gastronomy. This app offers you the opportunity toegwalking or cycling to go out and enjoy all the goodthatEijsden-Margraten has to offer. A ribbon of parishes is afruitalong route include beautiful forested hills, many orchardsandhills, sunken roads, rolling wheat fields and beautifulvillageborders, and makes Eijsden-Margraten "Tuscany in Limburg'with ariver view!
De Wolfskopwandelroute 1.0 APK
TrApps
De omgeving van Cadier en Keer,gemeenteEijsden- Margraten, is rijk aan diversebezienswaardigheden. Ontdekde cultuur, natuur, geologie en historievan Cadier en Keer met deBeleef buiten Wolfskoproute wandelapp.Verdeeld over een route van23 kilometer wordt u langs de meestbijzondere bezienswaardighedengeleid. Iedere beschrevenbezienswaardigheid kent en vertelt zijneigen verhaal.Ervaar en beleef de unieke krijtrotsen bij de Bemelerberg, legjehand op ‘s werelds grootste vuursteenbank, pluk fruitvanhoogstamfruitbomen, spot de levendbarende hagedis, ervaardeindrukwekkende vergezichten over Maastricht en spits je orenvoorde zeldzame vroedmeesterpad.De route kan op elk willekeurig punt gestart worden. Dewandelappgeeft aan wanneer u in de buurt van een (geopende)horecagelegenheidkomt en wijst u de weg naar de horecagelegenheid.Gedurende de routekomt u voldoende zitbanken en picknickplaatsenaanwezig.Around Cadier andKeer,Eijsden- municipality Margraten, is rich in variousattractions.Discover the culture, nature, geology and history ofCadier en Keerwith the Experience outside Wolf Head Routewandelapp. Distributedover a route of 23 kilometers can be guidedalong the mostinteresting sights. Each set has interest and tellsits own story.Experience and feel the unique chalk cliffs at theBemelerberg,put your hand on the world's largest banking flint,picking fruitfrom tall trees, spot the common lizard, experiencethe impressiveviews over Maastricht and prick up your ears for therare midwifetoad.The route can be started at any point. The wandelappindicateswhen you near an (open) catering facility comes and showsyou theway to the catering facility. During the route you willpresentplenty of benches and picnic areas.
Voetsporen van V.Plettenberg 1.5 APK
TrApps
Voetsporen Von Plettenberg verhaalt over hetkunsthistorische belang van een 18e-eeuwse edelman voor dezestrekenDe route is 8,1 km. lang en leidt van Wittem via Cartils, Eys enWahlwiller weer terug naar het klooster Wittem waar de groteparkeerplaats de uitvalsbasis vormt. Onderweg maakt u kennis metgraaf Ferdinand von Plettenberg (1690-1737). Deze graaf uit Münster(D.) was van groot belang voor deze streken. Hij werd eigenaar vanWittem, Eys, Slenaken, Gulpen en Margraten. Von Plettenberg liet eronder meer het klooster en de kerk van Wittem bouwen en de kerk vanEys herbouwen. Bovendien nam hij de kastelen Wittem en Neubourgonder handen.Footsteps Von Plettenbergtalks about the art historical importance of a 18th-centurynobleman these regionsThe route is 8.1 km. long and leads through Wittems Cartils, Eysand Wahlwiller back to the monastery Wittem where the large parkinglot is at the base. Along the way you will meet Count Ferdinand vonPlettenberg (1690-1737). This graph from Münster (D) was of greatimportance for these regions. He became the owner of Wittem, Eys,Slenaken, Gulpen and Margraten. Von Plettenberg there had includedthe monastery and church Wittems building and the church of Eysrebuild. Moreover, he took the castles and Wittem neubourgprogress.
Vuursteenroute Gronsveld 109 APK
TrApps
Deze route maakt een verbinding tussendeverschillende vuursteenwinplaatsen in Rijckholt, St.Geertruid,Banholt, Mheer, Voerdal (België) en Mesch. Vuursteen komtje overaltegen in het landschap, ook is het veelvuldig verwerkt indegebouwen in deze streek. In deze route leiden wij u doorhetprachtig glooiende landschap met al zijn natuurschoon en makenutijdens de fraaie route attent op de bezienswaardighedenenhistorische bijzonderheden.This route makesaconnection between the various vuursteenwinplaatsen inRijckholt,St. Geertruid, Banholt, Mheer, Voerdal (Belgium) andMesch. Flintwill you everywhere in the landscape, it is alsofrequently used inthe buildings in this region. In this route welead you through thebeautiful rolling countryside with all itsnatural beauty and makeyou throughout the beautiful route attentiveto the sights andhistorical features.
Bronkroute s'-Gravenvoeren 125 APK
TrApps
Graag stellen we u eenhistorischeprocessieroute voor. We gaan hiervoor naar’s-Gravenvoeren, waarvóór 1800 een vaste traditionele route gevolgdwerd, die eeuwenlangvan toepassing is geweest. Die processie kendedestijds een enormelengte. Want behalve ‘s-Gravenvoeren worden ookMesch, Libeek,Mheer en Noorbeek aangedaan. Het dal van de Voer enplateau liggenop ons pad, verbonden door het robuuste Hoogbos. Weleiden u doorfraai natuurschoon en maken u tijdens de fraaie routeattent opbezienswaardigheden en historische bijzonderheden.We would like to offerahistorical procession route. We go to this' s-Gravenvoeren,whichbefore 1800 was a solid traditional route followed, whichforcenturies has been applicable. Who knew at that time ahugeprocession length. Because apart from 's-Gravenvoeren alsoMesch,Libeek, Mheer and Noorbeek done. The valley of the Enterandplateau lie ahead, connected by robust Hoogbos. We lead youthroughbeautiful scenery and take you through the beautiful sightsandhistorical route attentive to details.
Wandelen langs vakwerkhuizen 1.5 APK
TrApps
Voetsporen Vakwerkbouw voert langs velevakwerkpanden die zo typerend zijn voor het Heuvelland.De route is 7,9 km. lang en leidt van Mechelen via de gehuchten Opde Dijk, Höfke, Schweiberg, Hurpesch, Bommerig, Helle en Kleebergweer terug naar de kerk van Mechelen. Daarachter ligt eenparkeerplaats die als uitvalsbasis dient. Onderweg komt u oog inoog met veel fraaie en idyllische vakwerkgebouwen. De route biedtveel informatie over deze historische panden en de duurzame envolstrekt natuurlijke bouwwijze ervan. De vakwerkhuizen zijn eenlust voor het oog. Dubbel genieten dus.Footsteps Timber framinggoes past half-timbered houses that are so typical of thehills. The route is 7.9 km. long and leads through the hamlets of Mechelenon the Embankment, Höfke, Schweiberg Hurpesch, Bommerig, Helle andKleeberg back to the Church of Mechelen. Behind it is a parking lotthat serves as a base. Along the way you will come face to facewith many beautiful and idyllic timber-framed buildings. The routeoffers a lot of information about these historic buildings andsustainable and totally natural method of construction thereof. Thehalf-timbered houses are a delight to the eye. Doubly soenjoy.
Bronkroute Gronsveld 434 APK
TrApps
De Bronkroute is een wandeling van10,5kilometer die de eeuwenoude processieroute volgt langs talvanbeziens-waardigheiden in Gronsveld en omgeving. WethouderArmandOpreij: “Het is een route die prachtige delen van onzegemeentelaat zien: het gevarieerde landschap met het idyllischeSavelsbos,maar ook de geschiedenis van Gronsveld, Rijckholt enEckelrade.Deze kernen hoorden van oudsher ook tot deparochieGronsveld.”The Bronk route is ahikeof 10.5 km to the ancient processional route along manysightsGentile in Gronsveld and environment. Alderman Armand Opreij:"Itis a route that beautiful parts of our church shows: thevariedlandscape with idyllic Savelsbos, but also the historyofGronsveld, Rijckholt and Eckelrade. These cores heardtraditionallyalso the parish Gronsveld. "
Loading...