Bosch Thermotechnik GmbH Apps

Loading...
Nefit Easy
De slimste thermostaat die verder gaat. Altijden overal controle over uw verwarming.Met de Nefit Easy app bedient u supereenvoudig uw Nefit ModuLineEasy kamerthermostaat op afstand. Thuis vanuit uw luie stoel, ofwaar dan ook ter wereld. De temperatuur verhogen of verlagen kanzowel met de Easy thermostaat aan de muur, als op afstand, met deEasy app.Nefit Easy maakt het makkelijk:- Snel en eenvoudig een dag- of weekprogramma instellen voor uwverwarming- Het gasverbruik van uw cv-installatie bekijken en vergelijken metvoorgaande periodes- Waar u ook bent, altijd direct een melding als uw verwarminguitvalt- Met een druk op de knop de foutgegevens doorsturen naar uwinstallateur- Uw installateur heeft de mogelijkheid om op afstand service teverlenen- Bediening met meerdere smart devices- Alle vrijheid: géén contract, géén abonnement- (Gratis) updates met extra functies- Veilig: gegevens worden opgeslagen in uw Easy thermostaat en/ofin uw smart device niet op een centrale server.Nefit Easy app heeft de volgende functies (kijk voor meerinformatie op www.nefit.nl/easy):- Bediening op afstand- Instellen klokprogramma- Diagnose en service op afstand- Eco indicatie stimuleert energiezuinig verwarmen- Aanwezigheidsdetectie* op basis van smartphone(s)- Weersafhankelijk regelen: overal in huis een comfortabeletemperatuur (controleer of uw cv-installatie hiervoor geschiktis)- Openhaardfunctie: andere vertrekken blijven warm als de openhaard brandt- Extra klokprogramma: handig bij meerdere gebruikers metverschillende dagindelingen- Grafische weergave gasverbruik: maakt energie besparen leuker enmakkelijker **- Douchetimer: bespaar energie door de doucheduur in te stellen viade app (controleer of uw cv-toestel hiervoor geschikt is)- Warmwaterbespaarprogramma: eigen warmwaterklokprogramma in testellen- Op elk gewenst moment warmwaterbewaarfunctie aan en uit kunnenzetten- Demo mode- Storingsmelding via pushbericht- eService, verleen uw servicemonteur via internet toegang tot uwcv-toestel voor diagnose op afstand- Wachtwoord veranderen vanuit de app zonder de Easy teresetten* let op: voor het gebruik van aanwezigheidsdetectie is hetnoodzakelijk dat mobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen, eventueelgebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uw toestel ditondersteunt.** Het gasverbruik wordt opgeslagen als Easy voorzien is vanfirmware versie 02.13.00 (uitgerold Mei 2014). Easy doet dagelijkseen firmware update check. Als u net een nieuwe Easy heeftaangesloten dan zal die binnen enkele dagen automatischgeactualiseerd zijn.Geplande gratis updates (kijk voor meer informatie enbeschikbaarheid op www.nefit.nl/easy):- Zelflerend klokprogramma: Easy gaat uw gebruikspatroon onthoudenen stelt zichzelf in op de voor u optimale combinatie van comforten energiebesparing.- Aanvullende aanwezigheidsdetectie (i.c.m. klokprogramma)Compatibiliteit- Nefit Easy is geschikt voor Nefit cv-toestellen en toestellen vanandere fabrikanten. Kijk op www.nefit.nl/easy of uw cv-toestelgeschikt is voor deze thermostaat, eventueel i.c.m. een Nefit EasyConnect adapter.- De aanwezigheidsdetectie gebruikt de standaard locatiegegevensvan uw device. Op sommige devices werkt de locatiebepaling nietaltijd goed, of wordt de huidige locatie niet doorgegeven. In datgeval zal de aanwezigheidsdetectie niet goed functioneren.let op: voor het gebruik van aanwezigheidsdetectie is hetnoodzakelijk dat mobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen, eventueelgebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uw toestel ditondersteunt.The smartest thermostatthat goes. Anytime, anywhere control over your heating.The Nefit Easy app you operate your super easy Nefit ModuLine Easyroom thermostat remotely. Home from your couch, or anywhere in theworld. Increase or decrease the temperature can be done with theEasy thermostat on the wall, and remote, with the Easy app.Nefit Easy makes it easy:- A daily or weekly program set up quickly and easily for yourheating- Monitor the gas consumption of your heating system and compare itwith previous periods- Wherever you are, always instant notification if your heaterfails- With the push of a button, the error data forwarding to yourinstaller- The installer has the ability to provide remote service- Operation with multiple smart devices- All freedom: no contract, no subscription- (Free) updates with additional features- Secure: Data is stored in your Easy thermostat and / or in yoursmart device is not on a central server.Nefit Easy app has the following features (for more information onwww.nefit.nl/easy):- Remote- Set clock program- Diagnosis and remote service- Eco indicator encourages energy-efficient heating- Presence detection * based smartphone (s)- Weather-compensated control: anywhere in your home a comfortabletemperature (make sure your heating system is suitable for thispurpose)- Fireplace mode: other rooms stay warm as the fire burns- Extra time program: useful when multiple users with differentdaily schedules- Graphical representation gas consumption: saving energy is easierand more fun **- Shower Timer Save Energy (make sure your boiler is suitable forthis) by setting the app via the shower duration- Save Water Program: own water clock program set- Water retention function and can turn at any time- Demo mode- Error message via push message- EService, grant your service technician over the internet toaccess your boiler for remote diagnostics- Change password from the app without resetting the Easy* Note: the use of presence detection, it is necessary that mobileInternet / 3G and Wi-Fi remain set.Localization must be enabled in the settings, if you use thelocatiemodues-> battery savings if your device supportsit.** The gas is stored as Easy has firmware version 02:13:00 (rolledMay 2014). Easy does a daily firmware update check. If you havejust joined a new Easy then that will be automatically updatedwithin a few days.Planned free updates (for more information and availability onwww.nefit.nl/easy):- Self-learning time programs: Easy does your usage patternremembered and adjusts itself to your optimal combination ofcomfort and energy savings.- Additional presence detection (ICM clock program)Compatibility- Easy Nefit suitable for Nefit devices and devices from othermanufacturers. Visit www.nefit.nl/easy whether your boiler issuitable for this thermostat, sometimes in combination a Nefit EasyConnect adapter.- Presence detection uses the default location data from yourdevice. On some devices, the localization does not always workproperly, or the current location is not passed. In that case, thepresence detection will not function properly.note: for the use of presence detection, it is necessary thatmobile Internet / 3G and Wi-Fi remain set.Localization must be enabled in the settings, if you use thelocatiemodues-> battery savings if your device supportsit.
EasyCheck UA 1.2.2
Цей мобільний додаток призначений для фахівцівз опалення та гарячого водопостачання. Додаток доступний лише дляавторизованих користувачів. Необхідні дані для доступу можнаотримати на http://www.buderus.ua/infocenter/apps.htmlEasyCheck це електрона записна книжка для консультування кінцевогоспоживача. Завдяки цьому додатку фахівець може швидко і зручноробити фото і креслення, записувати всі важливі дані та відомостіпро опалювальну систему та будівлю. Все це формує потужну основудля детальної та бездоганної комерційної пропозиції!Записані дані, нотатки та фотографії можна обробляти в додатку абонадсилати електронною поштою для подальшої обробки та формуваннякомерційної пропозиції.This mobile applicationis designed for professionals with heating and hot water. Theapplication is available only to authorized users. Required dataaccess is available at http://www.buderus.ua/infocenter/apps.html EasyCheck this electron notebook for advising the end user. Thisapplication specialist can quickly and easily make pictures anddrawings, record all your important data and information on theheating system and the building. All this forms a strong basis fordetailed and excellent business offer! The recorded data, notes and photographs can be processed in theapplication or send e-mail for further processing and formation ofthe offer.
Home 3.1.5
JunkersHome is an app with comprehensivefunctions for remote control of your heating system via theInternet – from temperature control to display the output of asolar thermal system. Simple to operate, secure in application andenormously convenient.An overview of the most important functions:- change of room temperature: Each time you press the "+"- or "-"button, you move the set value for the current room temperatureone-half degree higher or lower.- change of operating mode: Individual buttons allow you to changequickly between operation mode auto and the different manual modesheating, energy-saving and frost- change of clock program of your heating system: You can quicklyand conveniently set the switching times and the desired operatingmode for each individual day of the week.- change of the temperature level: You can easily change thetemperature levels for the operating modes. Just call up"Temperature Level" in Settings, where you can set the temperaturelevels for the heating, energy-saving and frost operatingmodes.- solar thermal system output: JunkersHome creates an overview ofthe cumulative kilowatt hours produced by your solar thermal system– for the day or the last month.- fault messages: With them, you can quickly and easily identifyfaults in your heating system. JunkersHome also tells you what todo to repair the fault.To use JunkersHome, you need:- a heating system with controller compatible withJunkersHome- communication module MB LAN (gateway) for communication betweenthe network and heating control unit- an existing LAN network (router with a free RJ45connection)- internet access for your router to reach your heating system froma location outside the house- App JunkersHome- Android smartphone with operating system version 4.0.3 or higherand a minimum resolution of 320 * 480 Pixel (Only devices with frommanufacturer released operation systems will be supported)The following controllers with a production date from September2008 or later are JunkersHome-compatible if they are connected tothe Junkers 2-wire bus for heating systems:- room temperature controller FR 100, FR 120- outside temperature-dependent controller FW 100, FW 120, FW 200or FW 500- remote control FB 100Note: There may be additional costs for the Internet connection; anInternet flat rate is recommended.Note: Feature updates also require an update of the gatewayfirmware. Please connect your gateway to the internet for at least24 hour.You can determine which controller your heating system is equippedwith from your system's technical documents, or ask your Junkersheating system specialist.Additional functions are in preparation. We are looking forward tohearing from you.
EasyControlPro 1.4
Sie möchten die Heizungsanlagen Ihrer Kundenimmer im Blick haben? Die Buderus App EasyControlPRO unterstütztSie effizient in Ihrem Tagegeschäft und fördert Ihr Service- undWartungsgeschäft. Schnell und sicher auch von unterwegs!Erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und steigern Sie dieeigene Effizienz durch konkrete Informationen aus der Anlage fürdetailliertere Einsatzplanung und schnellere Reaktionszeiten.- An bevorstehende Wartungstermine werden Sie rechtzeitig erinnert,dadurch haben Sie eine bessere Koordination IhrerWartungstermine.- Schnelle und kostenoptimierte Behebung von Störungen – noch bevorIhre Kunden es bei der Wohlfühlwärme bemerken.- Der „Rund um die Uhr Service“ bedeutet mehr Sicherheit für Sieund Ihren Kunden.Folgende Bedienungs- und Servicefunktionen stehen zurVerfügung:- Anlagen- und Betriebszustände aller Anlagen im Überblick- Übersicht der wichtigsten Monitorwerte- Anlagenparameter (Systemzeit / Sommer-/Winter-Umschaltschwelle /Auslegungstemperatur der Heizkreise) aus der Ferne optimieren- Anlageninformationen als Fotos, Notizen und Sprachmemosablegen- Direkte Navigation zu Ihrem nächsten KundenterminDie Bedienung ist dank intuitivem Menü besonders einfach. Derkennwortgeschützte Zugang gewährleistet dabei ein hohes Maß anSicherheit.Zum Kennenlernen der App und deren Möglichkeiten können bis zu zweiAnlagen, wie z.B. Ihre eigene Anlage, kostenfrei verbunden werden.Der Zugriff auf bis zu 50 weitere Anlagen ist in der App buchbar(kostenpflichtig).Technische Voraussetzungen der Anlagen:- ein Regelsystem Logamatic EMS mit RC30 / RC35 (ab Produktionsjahr2003) oder- ein Regelsystem Logamatic EMS plus mit RC300 (ab Produktionsjahr2012).Zur Kommunikation benötigen Sie:- Wärmeerzeuger mit integrierter IP-Schnittstelle oder- ein Gateway Logamatic web KM200 zur Kommunikation mit derHeizungsanlage.- Vorhandenes LAN Netzwerk (Router mit einem freien RJ45Anschluss)- Der Anlagenbetreiber muss für die Fernüberwachung seiner Anlagedurch Sie mittels App EasyControlPRO seine Zustimmung geben.Weiterhin kann er für den erweiterten Fernzugriff auf die Anlagedurch Sie mittels EasyControl ebenfalls die Freigabeerteilen.- Die Zustimmungen werden einfach mittels App EasyControl durch denAnlagenbetreiber erteilt.- Android Betriebssystem ab Version 2.3.3Hinweise:Es können zusätzliche Kosten für die Internetverbindung entstehen,eine Internet Flatrate wird daher empfohlen.Funktionserweiterungen der App erfordern die Aktualisierung derSoftware auf dem Gateway. Zum Aktualisieren lassen Sie das Gatewayfür mindestens 24h mit dem Internet verbunden.In vereinzelten Fällen werden Monitor-Daten aktuell noch nicht oderfalsch angezeigt. Dieses Problem wird mit einem Update derGatewaysoftware beseitigt (in Vorbereitung).Für die sehr detaillierten Feedbacks zu unserer App BuderusEasyControlPRO möchten wir uns bedanken. Dadurch können wir weitereProduktentwicklungen anstoßen.Eine einfache Anleitung mit weiteren Informationen zum erstmaligenEinbinden einer Anlage finden Sie unter dem Feld"Entwicklerwebseite" oder auf www.buderus.de/ecpBenötigen Sie unsere Unterstützung wenden Sie sich bitte anapp@buderus.deHinweis: In vereinzelten Fällen werden Monitor-Daten aktuell nochnicht oder falsch angezeigt. Dieses Problem wird mit einem Updateder Gatewaysoftware beseitigt (in Vorbereitung).You want the heatingsystems of your customers always have in mind? The BuderusEasyControlPRO app helps you efficiently in your daily business andpromoting your service and maintenance business. Quick and safewhile on the go!Increase customer satisfaction and increase their own efficiencythrough concrete information from the plant for detailed schedulingand faster response times.- An upcoming maintenance dates can be reminded in time, so youhave a better coordination of your maintenance schedule.- Fast and cost-effective troubleshooting - even before yourcustomers notice it at the cozy warmth.- The "Round the clock service" means more security for you andyour customers.The following operating and service functions are available:- Plant and operating conditions of all systems at a glance- Overview of the main monitor values- Optimize system parameters (system time / summer / winterchangeover threshold / design temperature of the heating circuits)from a distanceStore system information as photos, notes and voice memos -- Direct navigation to your next customer appointmentThe operation is very easy with an intuitive menu. Thepassword-protected access guarantees while maintaining a high levelof security.To get to know the app and its capabilities, up to two systems,such as Your own system, are connected for free. Access to up to 50other plants in the App booking (extra charge).Technical requirements of equipment:- A Logamatic EMS with RC30 / RC35 (from production year 2003)or- A Logamatic EMS plus with RC300 (from production year2012).To communicate you need:- Heat generator with integrated IP interface or- A gateway Logamatic web KM200 for communication with the heatingsystem.- Existing LAN network (router with an available RJ45connector)- The operator shall provide for remote monitoring of itsinvestment by you using App EasyControlPRO his consent.Furthermore, he may grant to the plant by means of Easy Control youalso release for the extended remote access.- The approvals are simply given by means of app Easy control bythe plant operator.- Android OS version 2.3.3Hints:You may incur additional costs for the Internet connection, anInternet flat rate is recommended.Extended functionality of the app require updating the software onthe gateway. To upgrade, you can be the gateway for at least 24connected to the Internet.In isolated cases, monitor data currently displayed incorrectly ornot yet. This problem is an update of the gateway softwareeliminates (in preparation).For the very detailed feedback regarding our App BuderusEasyControlPRO we would like to thank. This enables us to furtherproduct developments abut.A simple guide with further information for the initial integrationof a system, see the box "Developer's website" orwww.buderus.de/ecpThey need our support, please contact app@buderus.deNote: In rare cases, monitor data are still missing or incorrectdate. This problem is an update of the gateway software eliminates(in preparation).
EasySelect 1.4.5
Die Anwendung richtet sich an BuderusFachkunden. EasySelect ist nur für authentifizierte Anwenderverfügbar und benötigt Login Informationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.deEasySelect ist eine App zur schnellen und einfachen Auswahl derbenötigten Komponenten einer ausgewählten Heizanlage. Vor Ort kannder Heizungsfachmann die konfigurierten Systeme undAnlagenkomponenten direkt über den Buderus Onlineshop bestellen.Auch die Weitergabe der Artikelliste in eine Handwerkersoftware istmit EasySelect umgehend möglich. Durch Beantwortung weniger Fragenlassen sich automatisch die jeweils passenden Komponenten anzeigen/ konfigurieren und deren System-Hydrauliken anzeigen. AuchZubehörartikel wie zusätzliche Heizkreise oder Abgaskomponentenwerden automatisiert für das gewählte Heizsystem zur Auswahlangezeigt. Basis für die App ist der Buderus Katalog „Systeme undPakete“.The application is aimedat Buderus trade customers. Easy Select is available only toauthenticated users and requires login information. Information on the authentication to use the app, please visit thefollowing page: www.effizienzhaus-online.de EasySelect is an app for quick and easy selection of the requiredcomponents of a selected heating system. The heating engineer canorder the configured systems and system components directly fromthe Buderus Online Shop Locally. The dissemination of the ProductList in an artisan software is immediately available with EasySelect. By answering a few questions can be automatically matchingcomponents View / configure and view their system hydraulics. Alsoaccessories such as additional heating circuits or exhaustcomponents are automatically selected for the heating system aredisplayed for selection. Basis for the app is the Buderus catalog"systems and packages."
EasyCheck 1.4.1
Die Anwendung richtet sich anBuderus-Fachkunden. EasyCheck ist nur für authentifizierte Anwenderverfügbar und benötigt Login Informationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenEasyCheck ist die digitale Checkliste für das Beratungsgesprächbeim Endkunden. Die App mit Foto und Notizfunktion stellt sicher,dass Handwerkspartner alle wichtigen Daten und Informationen zumGebäude sowie zum Heizungsraum aufnehmen können. Ergänzend zu derCheckliste können Zeichnungen und Skizzen wie auf einem Notizblockeingegeben werden. Sie bilden die Grundlage für eine gute Beratungund ein solides Angebot.Die aufgenommenen Daten können in Projekten auf der Appverwaltet und bearbeitet werden. Für die Weiterbearbeitung undAngebotserstellung können die Informationen per Mail exportiertwerden.The application is aimedat Buderus trade customers. Easy Check is available only toauthenticated users and requires login information.Information on the authentication to use the app, please visitthe following page:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenEasy Check is the digital checklist for consultation by the endcustomer. The app with photo and note function ensures that tradepartners can record all important data and information on thebuilding and the boiler room. In addition to the checklist drawingsand sketches can be entered as on a notepad. They form the basisfor good advice and a solid offer.The recorded data can be managed and processed in projects onthe app. For further processing and quoting the information can beexported via email.
EasyExpert UA 1.2
Цей мобільний додаток призначений для фахівцівз опалення та гарячого водопостачання. Додаток доступний лише дляавторизованих користувачів. Необхідні дані для доступу можнаотримати на http://www.buderus.ua/infocenter/apps.htmlEasyExpert дозволяє безпосередньо у додатку порівнювати існуючуопалювальну систему з альтернативними пропозиціями для модернізаціїопалювальної системи. Завдяки результатам отриманим у додаткуфахівець може надати кінцевому споживачу кваліфіковану консультаціюз вибору опалювального обладнання з перевагами і недоліками,потенціалом для заощадження, інвестицій та розрахунківсобівартості.Записані дані, нотатки та фотографії можна обробляти в додатку абонадсилати електронною поштою для подальшої обробки та формуваннякомерційної пропозиції.This mobile applicationis designed for professionals with heating and hot water. Theapplication is available only to authorized users. Required dataaccess is available at http://www.buderus.ua/infocenter/apps.html EasyExpert to directly compare the application of the existingheating system with alternative proposals for the modernization ofthe heating system. Due to the results obtained in the applicationspecialist can provide expert advice to the final consumer thechoice of heating equipment with advantages and disadvantages, thepotential for savings, investment and settlement costs. The recorded data, notes and photographs can be processed in theapplication or send e-mail for further processing and formation ofthe offer.
EasyInspect 1.1.2
Buderus EasyInspect: Die App der Easy Toolboxfür Inbetriebnahme und WartungDie Anwendung richtet sich an Buderus-Fachkunden. EasyInspectist nur für authentifizierte Anwender verfügbar und benötigt LoginInformationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenSie möchten alle Ihre Inbetriebnahmen und Wartungen für Heizkessel,Wärmepumpen und Solaranlagen einfach, schnell und vollständigdokumentieren? Dabei kann Ihnen die App EasyInspect helfen! Hiermitkönnen Sie:Die zu Ihrem Buderus Wärmeerzeuger passenden Protokolle indigitalisierter Form einfach über hinterlegte Checklistenausfüllen, mit Fotos ergänzen und den entsprechenden Aufträgenzuordnen. Über die Unterschriftsfunktion bestätigt der Kunde dieausgeführten Arbeiten.Die schnelle Anzeige von Fehlercodes in Klartext erspartaufwändiges Suchen, vereinfacht und beschleunigt dieStörungsbeseitigung.Alle Daten, die bisher auf Papier notiert wurden, können Sie nuneinfach, leserlich und zeitsparend in der App eintragen, speichern,sortieren und bei Bedarf per Mail versenden.Ihre VorteileKein Suchen der jeweils benötigten Protokolle mehr nötig, einfachüber die gewünschte Tätigkeit z.B. Wartung, Gerät auswählen undschon haben Sie die richtige Unterlage zur Hand, die Ihnen dasProtokollieren ganz einfach macht.Bereits vorhandene Protokolle der Anlage eines Kunden z.B. derletzten Wartungen, sind mobil aufrufbar. Damit haben Sie immer alleInformationen zur Anlage dabei und sind jederzeit informiert, ohneganze Kundenordner mitnehmen zu müssen.Sie können bestimmte Betriebszustände, z.B. Fehler oderVerschmutzungen der Anlagen auch ganz einfach durch Fotosdokumentieren, so behalten Sie den Überblick und können zu einemspäteren Zeitpunkt auf Ihre Anlagendokumentation zugreifen, mobiloder im Büro.Die durchgeführten Arbeiten und Leistungen können von Ihrem Kundengleich über die praktische Unterschriftenfunktion auf dem Tabletbestätigt werden. Die Protokolle können per mail versandt oder alspdf in Ihrer Heizungsbauer-Software archiviert werden.Als Zusatzfunktion erhalten Sie durch die Eingabe des vom Gerätangezeigten EMS-Fehlercodes sofort eine Klartextanzeige mitBeschreibung von Fehlerbild und dazu gehörigen Lösungswegen. Diesspart Zeit, vermeidet lästiges Suchen in Papierunterlagen oderAnrufe beim Service und erhöht Ihre Kompetenz beim Kunden.Buderus EasyInspect: Theapp Easy Toolbox for commissioning and maintenanceThe application is aimed at Buderus trade customers. EasyInspectis available only for authenticated users and requires logininformation.Information about the authentication to use the app, please visitthe following page: www.effizienzhaus-online.de/fachkundenYou want all your commissioning and maintenance of boilers, heatpumps and solar systems easily, quickly and fully documented? Itcan help you get the app EasyInspect! This allows you to:The matching your Buderus heat generator protocols in digital formfill simply deposited checklists, complete with photos and assignthe appropriate orders. About the signature function the customerconfirms the work performed.The rapid display of error codes in plain text saved any searchesand simplifies and accelerates troubleshooting.All data have been recorded on paper, you can now easily legibleand time saving app in the app store, organize, and send it bymail, if necessary.Your benefitsNo need to search each of the protocols needed more needed, justabove the desired activity, for example, , Select Maintenanceequipment and you have the right pad on hand to give you thelogging easy.Existing protocols of the system, for example, a customer the lastmaintenance, are mobile accessible. So you always have all theinformation to the system and are informed at all times withouthaving to carry all customers folder.You can set certain operating conditions, such as Error orcontamination of the equipment and easily documented by photographsso you can keep track of and can access at a later date on yoursystem documentation, mobile or in the office.The work performed and services can be confirmed by your customersthe same on the practical function signature on the tablet. Thelogs can be sent by mail or archived as pdf in your heatingengineer Software.As an additional feature, you receive by entering the deviceindicated by the EMS error codes immediately a plain text displaywith description of fault pattern and corresponding solution paths.This saves time, avoids the hassle of searching in paper documentsor calls to the service and increase your skills with thecustomer.
Bosch ProDeclare 2.0.0
Cette application, destinée aux installateursdes solutions thermiques Bosch et e.l.m. leblanc, vous permet dedéclarer vos installations directement depuis votre mobile, où quevous soyez. L’application se synchronise automatiquement avec votreespace personnel sur le site www.degreplus.fr.Lors de votre première connexion, vous devrez vous connecteravec vos identifiants Degré +. Vous aurez ensuite accès àl’historique de vos installations et vos points et pourrez faire denouvelles déclarations de solutions thermiques Bosch et e.l.m.leblanc.Vous pouvez aussi faire des déclarations sur site même sanscapter de réseau. L’application synchronisera les informations avecvotre compte Degré+ dès lors que vous l'ouvrirez ensuite dans unezone captant du reseau wi-fi connu ou un signal 3G, vous permettantainsi d’accéder à internet.This application, forinstallers of thermal solutions Bosch and elm leblanc, allows youto declare your facility directly from your mobile wherever youare. The application automatically synchronizes with your personalspace www.degreplus.fr site.When you first log in, you'll need to login with yourcredentials Degree +. You will then have access to the history ofyour facilities and your points and can make new statements thermalsolutions Bosch and elm the white.You can also make statements on the site even without capturingnetwork. The application synchronizes the information with youraccount Degree + when you then open in an area capturing thewireless network known or 3G signal, allowing you to access theinternet.
PIÈCES_ELM 2.4
Pièces_elm – Spare part information and mobilecatalogue.You are looking for the latest spare parts information or spareparts catalogues of our products? With this app you can easily findspare parts by full text search, by scanning the barcode labels orthe datamatrix-codes from the type plate of your appliance. Thefunctionality "where used information" shows all related appliancesand can help you to identify the correct spare part. Just aseasily, you can search for your appliance by entering the typeformula and select the required spare parts from the comfortableSpare Parts Catalog.As supplementary information also repair, maintenance andinstallation instructions for your appliance can be viewed orstored for offline use on your smartphone or tablet.The Features at a glance:- Spare parts search by text or order number- Scanning the barcode from spare parts labels and appliances typeplates- Appliance search by type formula or order number- Viewing of Spare Parts Catalogue including exploded views- Display of spare parts infomation (eg price group, successor orphoto)- Where-used information of spare parts- Display of repair and maintenance documentation- Shopping cart with order function via EmailThe application is aimed at professionals.All data on spare parts and spare parts catalogs are only availableonline via the Internet, therefore a possibly chargeable dataconnection is required.We appreciate your feedback and will take your suggestions for thefurther development of the app.
EasyEnEV 1.0
Mit Hilfe der App können Sie einfach undschnell herausfinden, wie hoch das Ein- sparpotential beimModernisieren Ihrer bestehenden Heizungsanlage ist bzw. ob diegewünschte Heizungsanlage Ihres Neubau-Vorhabens den Anforderungender Ener- gieeinsparverordnung genügt. Der integrierte Typberaterhilft Ihnen herauszufinden, welcher Heiztyp Sie sind und welcheHeizungsanlage für Sie und Ihr Vorhaben in Frage kommt.Using the app you canfind out easily and quickly, what is the potential for savings inthe modernization of your existing heating system or if we have theheating system of your new construction project meets therequirements of the energy gieeinsparverordnung. The integratedtype advisor will help determine which type of heating you are andwhat heating system is right for you and your project inquestion.
Worcester Wave
Worcester Wave – smart control for heating andhot waterThe Wave is a smart, internet-connected programmable control forcentral heatingand hot water which can be operated using this app.After installation this app can also be used in demonstration mode,without access to the internet, a Wave controller or a WorcesterGreenstar boiler, to showcase the extensive features and simplicityof use.Simple to useThe Wave’s intuitive and modern design ensures it is very simple tooperate using either its in-built touchscreen or the app.• Supplied with a pre-set programme that can then be easilymodified to suit your requirements.• The Wave features a ‘holiday programme’, requiring just a startand finish date.• An installation and operating manual is provided with eachcontrol and there are links to number of helpful videos within thisapp that provide further details on specific functions.Simply smarterThe Wave’s innovative programming enables it to have an‘intelligent conversation’ with the boiler enabling energyefficiency features including:• Load and weather compensation which allows the boiler to adaptits operation, to achieve optimum efficiency, whist stillmaintaining the level of heating comfort required. This can helpreduce fuel bills.• Unlike most other smart heating controls, the Wave can alsoprogramme the hot water settings, providing additional energysavings and comfort.• Charts of heating and hot water usage so the homeowner can easilyidentify where potential savings could be made.Want a Worcester Wave connected to control your heating?To take smarter control of your heating, first check if yourWorcester, Bosch Group Greenstar boiler is compatible with the Waveby visiting worcester-bosch.co.uk/waveTo purchase a Wave contact a heating engineer, and a list ofWorcester accredited heating engineers can be found atworcester-bosch.co.uk/findaninstaller or using the Worcester, BoschGroup app.The heating engineer can install the Wave. It only requires a2-core wire connection between the control and the boiler; allother connections are via the Wi-Fi network.
Bosch ProControl StartUp 1.2.2
With this app, you as an installer can doeverything needed at the customer site from commissioning to thewarranty registration.The app checks the address where you are at and give you apredetermined DOT (dimensioned outdoor temperature) for theinstallation site which helps you to automatically set the correctheating curve. The app scans your system for you so you can seeeverything you installed are on the system bus. After this is doneyou just need to put some manual parameters, confirm your settingsand the heat pump is commissioned!You can then easily scan the type plate to get the serial number,and then along with the address and other customer data submitthese for warranty registration.The app works with all heat pumps that have ProControl 600 assystem controller.This app requires that you have a Smart Service Key which can beordered from us, article no. 8738209080
Bosch ProInfo 2.0.4
Ønsker du hurtigt og mobilt at findealleinformationer (f.eks. installationsvejledning, tekniskedata,brochurer) om et Bosch-produkt og administreredisseeffektivt?Bosch-app’en ”ProInfo” har løsningen:• Hurtig dokumentsøgning via scanning af produktkoden• Manuel søgning via indtastning af artikelnummerellerserienummer• Overskuelig visning og mulighed for filtreringafsøgeresultaterne• Dokumentpreview og download• Dokumentafsendelsesmulighed via e-mail• Opbevaring af favoritdokumenter i en samlemappe• Opbevaring af scannings-/søgeforløbet i historikken• Mærkning af dokumenter, der er til rådighed onlineTekniske forudsætninger:Internetforbindelse nødvendigNødvendig Android-version:2.3 eller højere, varierer alt efter producentWant fast and mobiletofind any information (eg. Installation instructions,technicaldata, brochures) on a Bosch product and managetheseeffectively?Bosch app "ProInfo" has the solution:• Fast document search by scanning a product code• Manual search by entering the article number orserialnumber• Intuitive and opportunity for filtering search results• Document Preview and Download• Document Sending Option via e-mail• Storage favorite documents in a presentation folder• Storing the scan / search process in history• Marking of documents available onlineTechnical requirements:Internet connection requiredRequired Android version:2.3 or higher, vary depending on manufacturer
ELM Touch 3.11.4-RELEASE_PUBLISHING
elm Touch – thermostat intelligent pour eau chaude sanitaire etchauffage central elm Touch de elm leblanc est un thermostatd’ambiance intelligent, programmable et connecté, qui peut êtrepiloté par le biais de cette application. Une fois l’applicationinstallée, elle peut être exécutée en mode "démo" sans connexioninternet ou connexion au thermostat elm Touch ou chaudièrecompatible, afin de visualiser ses multiples fonctionnalités et sasimplicité d’utilisation. Simple d’utilisation Le thermostat elmTouch de elm leblanc est un accessoire très simple à utiliser viason écran tactile ou via l’application. Et, en plus sonfonctionnement est intuitif et son design moderne • Fourni avec unprogramme de chauffe prédéfini qui peut être ajusté selon vosbesoins. • Dispose du mode « vacances ». • Un manuel d’installationet d’utilisation est fourni avec chaque thermostat elm Touch de elmleblanc. • Des vidéos détaillées pour vous guider sur les fonctionsspécifiques. Simplement plus futé L'électronique embarquée dans elmTouch permet de communiquer parfaitement et dans un langage enrichiavec la chaudière afin d’exploiter au mieux ses fonctions et defavoriser l’optimisation et l’efficacité énergétique, par exemple :• Le confort des usagers en mode chauffage par le contrôlesimultané de la température ambiante et de la températureextérieure (même virtuelle par relevé depuis internet) : c'est unerégulation dite climatique qui réduit la température de lachaudière afin de maximiser son efficacité tout en garantissant unconfort optimum. • Contrairement à d’autres thermostats connectés,elm Touch de elm leblanc peut également piloter les réglages devotre production d'eau chaude sanitaire, vous apportant deséconomies d’énergie et du confort en plus. • La représentationgraphique de la consommation de gaz de la chaudière permetd’identifier facilement les opportunités d’économies. Voussouhaitez acquérir un thermostat intelligent elm Touch pour votreintérieur ? Veuillez vérifier en premier lieu la compatibilité devotre chaudière elm leblanc avec le thermostat elm Touch envisitant www.elmleblanc.fr Pour mettre en place un thermostatintelligent elm Touch dans votre intérieur, contactez votreinstallateur agréé elm leblanc. elm Touch, thermostat intelligentde elm leblanc, ne requiert qu'un bus avec deux fils commeconnexion à la chaudière ; l’ensemble des autres connexions sontétablies via le réseau Wifi.
IVT Anywhere Install 1.2.2
With this app, you as an installer can doeverything needed at the customer site from commissioning to thewarranty registration.The app checks the address where you are at and give you apredetermined DOT (dimensioned outdoor temperature) for theinstallation site which helps you to automatically set the correctheating curve. The app scans your system for you so you can seeeverything you installed are on the system bus. After this is doneyou just need to put some manual parameters, confirm your settingsand the heat pump is commissioned!You can then easily scan the type plate to get the serial number,and then along with the address and other customer data submitthese for warranty registration.The app works with all heat pumps that have Rego 2000 as systemcontroller.This app requires that you have a Smart Service Key which can beordered from us, article no. 8738209080
Bosch ProWater 1.0.10
Bosch proWater! Download now – ad-free.For professional users! The Bosch proWater is a working tool thatwill help the official brand technician to make a diagnosis of theappliance performance in a short period of time.» Report Form:• Check of the latest failures occurred, with description of thepossible cause and potential solutions for the indicatedfailure• Capacity to save a copy of the configuration parameters of thedevice settings , to be available to import the newcomponent;• Direct selection of configuration values ​​and device setting inoperation of control parameters to remotely assess applianceperformance (useful in places where the unit is away from thepoints of consumption)• Monitoring parameters of the operating device (inlet watertemperature , water outlet temperature , power of the burner , fanspeed );• Comfort level evaluation, by the graphics display andtemperature stability monitoring during use• Viewing of the water and gas consumption information of thelast 5 device uses, including cumulative time ;This is an app provided by the brand, which is characterized bythe quality and requirements of the Bosch group.
Buderus MyCell 3.8.1
Sie möchten Ihre Brennstoffzellen Energiezentrale über das Internetfernsteuern und überwachen? Mit der Buderus-App „MyCell" ist daskein Problem. Über die App MyCell können die Stromerzeugung, dieEinspeisung und der Eigenverbrauch des Gebäudes überwacht werden.Weiterhin erfahren Sie jederzeit, wie viel CO2 Ihre Anlageeinspart. Sie können folgende Bedienungs- undÜberwachungsfunktionen durchführen: - Änderung der eingestelltenRaum-Solltemperatur - Änderung der eingestelltenWarmwasser-Solltemperatur - Einfacher und schneller Wechselzwischen automatischem und manuellem Heizbetrieb (Automatik oderManuell bzw. Tag/Nacht) - Einfacher und schneller Wechsel zwischenautomatischem und manuellem Warmwasserbetrieb (beiReglereinstellung Warmwasser mit eigenem Zeitprogramm) - Bequeme,intuitive Änderung der Schaltzeiten Ihrer Heizprogramme - Bequeme,intuitive Änderung der Schaltzeiten Ihres Warmwasserprogramms (beiReglereinstellung Warmwasser mit eigenem Zeitprogramm) -Urlaubsfunktion Einstellungen für den Betrieb der Anlage beilängerer Abwesenheit (Urlaubsprogramm). Wenn Sie das Haus fürmehrere Tage verlassen oder mehrere Tage Urlaub zu Hauseverbringen, können Sie das Urlaubsprogramm einstellen - GrafischeAnzeige des Raum- und Außentemperaturverlaufes in der Übersicht fürden aktuellen Tag, Woche oder Monat - Zoom-Möglichkeiten in dengrafischen Darstellungen - Anzeige ausgewählterAnlageninformationen - Anzeige aktueller Wartungs- undStörmeldungen - Anzeige Betriebszustand und Anzahl StartsBrennstoffzelle - Anzeige aktuelle und gesamte Stromerzeugung -Anzeige CO2-Einsparung - Optional bei Verwendung eines externenZweirichtungsstromzählers (Zubehör) Anzeige Stromverbrauch undStromeinspeisung - Grafische Anzeige von Eigenverbrauch undAutarkie Damit Sie die App MyCell anwenden können, benötigen Sie: -ein Regelsystem Logamatic EMS plus mit RC310 - Zur Kommunikationmit der Heizungsanlage benötigen Sie Wärmeerzeuger: mitzusätzlichem Gateway Logamatic web KM200 sowie vorhandenes LANNetzwerk (Router mit einem freien RJ45 Anschluss) -iOS-Betriebssystem ab Version iOS 7 und neuer oderAndroid-Betriebssystem ab Version 4.x und neuer Hinweis: Vereinzeltkann es nach dem Zurücksetzen (Reset) der Anzeige Brennstoffzelle –Energiebilanz zu einer Verzögerung bei Laden der neuen Wertekommen. Erscheinen keine Werte innerhalb von ca. 2 Minuten startenSie bitte die Applikation MyCell erneut. Weitere Informationenfinden Sie unter: www.buderus.de Haben Sie Fragen, Wünsche oderAnmerkungen zu Buderus Apps? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mailan app@buderus.de
Junkers ProWater 1.0.8
Bosch proWater! Download now – ad-free.For professional users! The Bosch proWater it’s a working tollthatwill help the official brand technician to make a diagnosis oftheappliance performance in a short period of time.» Report Form:• Check of the latest failures occurred, with description ofthepossible cause and potential solutions for theindicatedfailure• Capacity to save a copy of the configuration parameters ofthedevice settings , to be available to import thenewcomponent;• Direct selection of configuration values ​​and device settinginoperation of control parameters to remotely assessapplianceperformance (useful in places where the unit is away fromthepoints of consumption)• Monitoring parameters of the operating device (inletwatertemperature , water outlet temperature , power of the burner ,fanspeed );• Comfort level evaluation, by the graphics displayandtemperature stability monitoring during use• Viewing of the water and gas consumption information ofthelast 5 device uses, including cumulative time ;This is an app provided by the brand, which is characterizedbythe quality and requirements of the Bosch group.
Nefit ProControl 3.8.1
The Nefit ProControl maakt het mogelijk un EnviLine Split ofEnviLine Monoblock warmetepomp over internet op afstand tebedienen, zo kunt u bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur en hetklokprogramma of afstand aanpassen. Eenvoudig te bedienen en zeercomfortabel.
Mein Bauprojekt 1.4.2
Bauen und sanieren übersichtlich organisieren.Die App „Mein Bauprojekt“ von Bosch macht die Organisation undUmsetzung Ihres Neubau- /Sanierungsprojekts ganz leicht: sie zeigtauf einen Blick, ob sich Ihr Bauprojekt im Kostenrahmen bewegt undtermingerecht fertig wird. Der besondere Vorteil besteht in densehr ausführlichen Checklisten für alle Gewerke, die Sie auftypische Umsetzungsprobleme und Baumängel hinweisen.Die in der Grundversion kostenlose App ermöglicht eine umfangreicheBauplanung und -Bauorganisation: Möglich ist das Eingeben IhrerZeitplanung samt Terminen und Erinnerungsfunktion, sowie derVergleich von Handwerkerangeboten. Für Neubau und vieleSanierungsmaßnahmen beispielsweise Heizungs- oder Fenstertausch,Badsanierung oder Dach- und Fassadendämmung sind Gewerke-Plänehinterlegt.Wird während der Umsetzung festgestellt, dass für den Zeitpunkt desBauprojekts bereits zu viel Geld ausgegeben wurde oder dasRestbudget bedrohlich schrumpft, weist die App Sie durch eineFarbänderung sofort darauf hin. Ändert sich der Start- oderEndtermin einzelner Arbeiten werden Sie und alle davon betroffenenHandwerker automatisch informiert.Auch ein Bautagebuch mit Dokumenten und Fotos vom Baufortschrittkann eingerichtet werden. So haben Sie als Bauherr immer allewichtigen Informationen dabei und können Ihr Bauprojekt auch vonunterwegs optimal steuern.Vor allem für umfangreichere Bau- oder Sanierungsmaßnahmen mitmehreren Gewerken wird diese App schnell unentbehrlich. App „Mein Bauprojekt“ – so funktioniert‘s:App installieren: die Grundversion mit bis zu drei Bau- oderSanierungsgewerken ist kostenlos, die volle Version kostet zurEinführung 14,99 Euro. In der Planungsphase legen Sie als Bauherrdie gewünschten Maßnahmen bzw. Gewerke mit Angeboten,Handwerker-Kontakten und Zeiten an. Ihr geplantes Budget geben Sieein oder es wird automatisch aus den ausgewählten Angeboten mitPuffer ermittelt. Die Handwerker-Rechnungen werden später damitverglichen.Zusätzliches Plus: Die App enthält für alle Baumaßnahmen bzw.Gewerke hilfreiche Checklisten zur Abnahme vonHandwerkerleistungen.Building and refurbishingorganize clearly. The app "My development" from Bosch makes theorganization and implementation of your new construction /renovation project quite easily: it shows at a glance whether yourconstruction project moves within budget and completed on scheduleis. The particular advantage is in the very detailed checklists forall trades that you refer to typical implementation problems andconstruction defects.The free in the basic version app allows extensive planning and-Bauorganisation: Possibility is entering your schedule includingappointments and reminders, as well as the comparison of craftsmendo. For new buildings and many remedial measures for example,heating or window replacement, bathroom renovation or roof andfacade insulation trades maps are stored.If it is determined during the reaction that was issued at the timeof the construction project is already too much money or theremaining budget shrinks threatening, the app through a colorchange immediately out. A change of the start or end date ofindividual work, you and all the craftsmen affected automaticallyinformed.A construction diary with documents and photos of the constructioncan be set up. To have a client always all the importantinformation and be able to control your building project optimallywhile on the go.Especially for larger building or renovation measures with severaltrades this app will soon become indispensable.App "My development" - how it works:install app: the basic version with up to three works orremediation works is free, the full version costs 14.99 eurosimposing. In the planning phase set as the owner of the desiredactions or trades with offers, craftsmen contacts and hours. Yourplanned budget enter or it is determined automatically from theselected listings with buffer. The craftsmen bills later becompared with it.Additional bonus: The app includes all construction and tradeshelpful checklists to decrease contractor costs.
Bosch EasyService 4.0.2
EasyService ist ein unerlässliches Werkzeug für Servicetechniker imSHK-Handwerk bei der Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung vonJunkers und Bosch-Heizgeräten. Direkt vor Ort sind alle notwendigenInformationen und Einstellparameter des kompletten Heizsystemsinkl. Solarparameter über die App „EasyService“ intuitiv undübersichtlich verfügbar. Die komplette Inbetriebnahme mit zum Teiloptimierten Parametereinstellungen ist nun über die App möglich.Eine Anzeige der Junkers und Bosch-Störcodes mit einer Beschreibungvon Ursachen und Behebungsmaßnahmen ermöglicht jederzeit beiHeizungsstörungen eine erste Einschätzung der Ursache zu bekommen.Als Geräteschnittstelle zu den Junkers und Bosch Heizgeräten isteine zusätzliche Hardware „Smart Service Key“ notwendig (Bezug überden SHK-Fachgroßhandel). Diese wird vor Ort über dieServiceschnittstelle am Heizgerät mit einem Cinch-Kabel verbundenund erzeugt eine verschlüsselte W-LAN (ohne Router) Verbindung zuIhrem Smartphone oder Tablet. In der App ist ein Demo-Modusintegriert, der alle Funktionen auch ohne die Hardware (SmartService Key) zeigt. Die Anzeige der Junkers und Bosch-Störcodes inder App „EasyService“ ist auch im Demo-Modus frei verfügbar.Funktionen welche mit der Vollversion der App (23,99 EUR/ JahrBrutto) Ihnen zur Verfügung stehen: - Statusübersicht derHeizungsanlage - Übersicht der verbauten Regler-Komponenten mitSoftwarestand - komplette Inbetriebnahme der gesamtenHeizungsanlage ausschließlich über die App „EasyService“ möglich -Auslesen der wichtigsten Monitorwerte wie z.B. Temperaturen -Einstellen von System-Parameter wie min./max. Leistung,Pumpennachlaufzeit u.ä. - Graphische Darstellung von aktuellenTemperaturen und Leistung des Heizgerätes (max. 10 Min) - Anzeigeder Störcodes der Heizgeräte und Regelung im Klartext - Auslesenvom geräteinternen Fehlerspeicher - Funktionstest derHeizgeräte-Komponenten wie Pumpe, Gebläse, Zündung - Link zu denApps "EasyScan", "EasyInform" als auch "EasyContact" Ein Link zurErsatzteil App „Bosch Scan“ erweitert die Serviceunterstützungsinnvoll mit Informationen zu Ersatzteilen und deren Verfügbarkeitsowie Gerätedokumentationen. Weiterhin bietet die App einendirekten Draht zur Technischen Hotline zum schnelleren Kontaktsowie Transparenz der aktuellen Wartezeit. Kompatibilität: -Gas-Brennwertgeräte mit Kesselelektronik HT4, wie Cerapur ZSB 14-4- Gas- und Öl-Kessel mit Elektronik MX15(i), wie Suprapur-O KUB19-3 - Gas- und Öl-Kessel mit Elektronik MX 25, wie Suprapur KBRC30-1 - Gas- Brennwertgerät mit Elektronik BC15, wie CerapurMaxx ZBR70-3 Software-Voraussetzungen: - Android: ab Version 5.0 Lizenz undweitere Voraussetzungen: Damit Sie die App „EasyService“ im vollenUmfang anwenden können, benötigen Sie: 1. Die Geräteschnittstelle„Smart Service Key“ (Erwerb über den SHK Fachgroßhandel) 2. Einegültige jährliche Lizenz (Erwerb über einen In-App-Kauf) Die Lizenzist für ein Jahr gültig. Die Lizenz wird automatisch um einweiteres Jahr verlängert, sofern diese nicht entsprechend deriTunes gültigen Richtlinien gekündigt wird. Ohne gültige Lizenzsind der Demo-Modus und die Anzeige der Störcodes verfügbar. GenaueInformationen zu den Nutzungsbedingungen erhalten Sie unter:www.junkers.com/diagnose/nutzungsbedingungen/android Bei Fragenwenden Sie sich gern an Ihren zuständigen Bosch-Außendienstmitarbeiter oder rufen Sie unseren Bosch Infodienstunter (01806) 337 333 an. (20 Cent/Gespräch aus dem deutschenFestnetz, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 60 Cent/Gespräch).Wir freuen uns über Ihr Feedback um die App „EasyService“ weiter zuentwickeln.
EasyHeatpump 1.2
Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpennutzenkostengünstig und effizient die Energie aus der Luft. Siegibt esnicht nur wahlweise für die Innen- oder Außenaufstellung,sondernauch mit unterschiedlichen Leistungszahlen.Damit Sie die passende Maschine für Ihre Anforderungenfinden,haben wir diese App zur Berechnung des Bivalenzpunkteserstellt.Mit wenigen Eingaben erhalten Sie zudem einenSystemvorschlag.Buderus air-waterheatpumps utilize inexpensive and efficient energy from the air.Theynot only are there either for indoor or outdoor use, but alsowithdifferent performance figures.To help you find the right machine for your needs, we'vecreatedthis app to calculate the Bivalenzpunktes. With a fewinputs, youwill also receive a system proposal.
Buderus EasyMode 3.11.4-RELEASE_PUBLISHING
Buderus Logamatic TC 100 – smart control for heating and hot waterThe Buderus Logamatic TC 100 is an internet-connected programmablesmart thermostat for heating and hot water system control, whichcan be operated using the app EasyMode. Once installing the appEasyMode, there is the option to run the app in demo mode, withoutaccess to the internet, a Buderus Logamatic TC 100 or a Buderusappliance, to showcase the extensive features and simplicity ofuse. Simple to use The Buderus Logamatic TC 100's intuitiveoperation and modern design ensures it is very simple to operateusing either its built-in touch-screen or the app EasyMode. •Supplied with a pre-set schedule that can then be easily modifiedto fit your needs. • The Buderus Logamatic TC 100 features a‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date. • Aninstallation and operation manual is provided with each BuderusLogamatic TC 100 and there are helpful videos within the appEasyMode that provide further detail on specific functions. Simplysmarter The Buderus Logamatic TC 100’s advanced programming via theapp EasyMode enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as: • Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Buderus Logamatic TC 100 can also control yourdomestic hot water settings, helping provide additional energysavings and comfort. • Visual representation of gas usage data canhelp you easily identify where potential savings could be made.Want a Buderus Logamatic TC 100 for your home? To take smartercontrol of your heating, first check if your Buderus boiler iscompatible with the Buderus Logamatic TC 100 by visiting our website. The Buderus Logamatic TC 100 only requires a 2- wireconnection between the control and the boiler; all otherconnections are made via the Wi-Fi network.
Bosch ProSizing 1.0.2.0
Size your commercial Bosch Therm tanklesswaterheating jobs with Bosch’s easy ProSizing Tool. Additionalbenefitsinclude easy troubleshooting on-the-job with manual andtechnicalbulletin downloads - all from your mobile device!Features: Sizing Tool for School, Restaurant, Hospital, Hotel&Other Commercial Projects, Product Selection Tool,ReferenceMaterials & Manuals
Bosch Water 2.2.0
Bosch Water! Download it now – Free of charge and ad-free. • Forusers! The BoschWater is an app that will allow you, to manage yourwater heater. • Give the possibility to check your consumptions(gas and water) and evaluate appliance performance. • Report form:o Quick and convenient monitoring of GWI status o Access to thecurrent operating data and the operating data history o Directchanging of the settings o Information about water and gasconsumption This is an app provided by the brand, which ischaracterized by the quality and requirements of the Bosch group.
multiHome 1.4
Sie möchten die Heizungsanlagen IhrerKundenüber das Internet überwachen und fernsteuern? Sie wolleneinenschnellen Überblick über den Status aller HeizungsanlagenIhrerKunden erlangen und evtl. ohne Vorort zu sein, Abhilfe leistenoderIhren Kunden kontaktieren?Mit der speziell für Installateure entwickelten AppJunkersmultiHome ist dies kein Problem mehr. Sie können ganzeinfachmithilfe der App Kundendaten auf Ihren Smartphone speichernundInformationen zur Heizungsanlage abrufen, als auchService-Terminemit Erinnerungen zur besseren Planung IhrerKundendiensteinsätzehinterlegen. Ihr Vorteil: auf Störungen kannschneller reagiertwerden und Sie steigern gleichzeitig dieZufriedenheit IhrerKunden.Merkmale:- Kundendaten und Termin werden auf dem Smartphonegespeichert- Lese- oder Schreib- Zugriff auf Heizungsanlagen müssen durchdenNutzer der Anlage in der App Junkers multiHome erteiltwerden- Unterstützung von Gas- und Öl- Heizgeräten mit bis zu4Heizkreisen (mehr Details zur Gerätekompatibilitätunterwww.junkers.com)Bedienungs- und Überwachungsfunktionen:- Statusanzeige der Anlagen als Übersicht und in Google Maps- Anzeige aktuelle Wartungs- und Störmeldungen- Soll/Ist- und Status-Werte zur Heizungsanlage- Systemzeit für des Heizsystems anpassen- Sommer / Winter Schwellwert undAuslegungstemperaturverändernAnzeigen/Einstellungen über die verlinkte App Junkers Home:- Betriebsarten, Zeitprogramm und Raumtemperatur verändern- Grafische Anzeige des Raum- und Außentemperaturverlaufes sowiedenErtrag einer Solaranlage für den aktuellen Tag oder Monat- weitere Monitorwerte zur AnlageWie funktioniert der ferngesteuerte Zugriff aufdieHeizungsanlage?Ihr Kunde muss Ihnen in seiner App Junkers HomeunterEinstellungen/Servicefreigabe die Lese- oder Schreibrechtefürseine Heizung erlauben. Sie haben nach der Freigabe durchIhrenKunden ein Zeitfenster von 1h um die Kundenanlage in derAppJunkers multiHome mit einem eigenen Profi-Passwort anzulegen.Wennder Anlagenzugriff in der App Junkers Home deaktiviert werden,wirddamit Ihr Profi-Passwort gelöscht und die Anlage erscheintinmultiHome mit dem Status "Offline". Sie können IhrProfi-Passwortnach erneuter Kunden-Freigabe unterKunden/Verbindungseinstellungenneu vergeben um wieder Zugriff aufdie Anlage zu bekommen. Wenn Sieauf weiteren Smartphone den Zugriffauf die Anlagen haben möchten,nutzen Sie bitte das bereitsvergebene Profi-Passwort.Das Bedienkonzept der App Junkers multiHome gleicht demderintuitiven App Junkers Home. Der kennwortgeschützte Zugang zudenHeizungsanlagen gewährleistet dabei ein hohes Maß an Sicherheit.Zubeachten ist, dass vergessene Passwörter nichtwiederhergestelltwerden können.Technische Voraussetzungen:Damit Sie die App Junkers multiHome anwenden können, benötigtIhrKunde:- eine Heizungsanlage mit einem Junkers Home tauglichenRegler- ein Internet-Gateway MB LAN(2) oder im Gerät integriert- ein Smartphone mit iOS ab Version 4.3- einen Router mit LAN-Anschuss zum Anschluss desInternet-Gatewaysder Heizung- die App Junkers HomeSie können bis zu 2 Anlagen kostenfrei testen. DurcheinenIn-App-Kauf können Sie eine Lizenz mit der Gültigkeit voneinemJahr für bis zu 50 Anlagen erwerben.Hinweis: Es können zusätzliche Kosten für dieInternetverbindungentstehen, eine Internet Flatrate wird daherempfohlen.You want to monitorandremotely control the heating systems of your clients ontheInternet? You want to gain a quick overview of the status ofallheating systems and your customers may be without Suburb,provideremedial or contact your customers?With the specially developed for installers App Junkersmultihomethis is no longer a problem. You can easily save usingthe app onyour smartphone customer data and retrieve informationabout theheating system, as well as service appointments depositwithmemories to better plan your service calls. Your advantage:onfaults can be more responsive and increase at the same timethesatisfaction of your customers.Characteristics:- Customer information and date are saved on your smartphone- Read or write access to heating systems must be provided bytheuser of the plant in the App Junkers multihome- Support of gas and oil heaters with up to 4 heating circuits(moredetails on device compatibility under www.junkers.com)Operating and monitoring functions:- Status display of the equipment as an overview and inGoogleMaps- Display of current maintenance and fault messages- Nominal / actual and status values ​​for the heating systemAdjust the system time for the heating system -Change Summer / Winter threshold and design temperature -Indicators / settings on the Linked App Junkers Home:- Change modes, Timed and room temperature- Graphical display of the indoor and outdoor temperature curveandthe yield of a solar system for the current day or month- Further monitor values ​​to the plantHow does the remote access to the heating system?Your client needs you in his app Junkers Home Settings /Servicereleased the read or write rights allow for its heating.They haveafter being released by your customers a time window of 1hour tothe customer system in the App Junkers multihome create aprivateprofessional password. If the system access in the appJunkers Homebe deactivated so that your professional password iscleared andthe system appears in multihome with the status"Offline". You canre-assigned to get back access to the plant yourpro-password afterre-released under Customers customer / connectionsettings. If youwant to have access to the equipment on anothersmartphone, pleaseuse the already allocated pro password.The operating concept of the App Junkers multihome resemblestheintuitive app Junkers Home. The password-protected access totheheating systems ensured while maintaining a high level ofsecurity.It should be noted that forgotten passwords can notberecovered.Technical requirements:To apply the App Junkers multihome, your customer needs:- A heating system with a Junkers Home-compatible controller- Integrates an Internet gateway MB LAN (2) or in the device- A smartphone with iOS version 4.3- A router with LAN connector to connect the Internet gatewayofheating- The app Junkers HomeYou can test free of charge up to 2 systems. Through anin-apppurchase, you can purchase a license with the validity of oneyearfor up to 50 systems.Note: There may be additional costs for the Internetconnection,a flat rate Internet is recommended.
Nefit Scan 2.0.4
De Nefit Scan App is een praktischhulpmiddelvoor deelnemers aan het Nefit Partner Programma. DezeScan Appmaakt het makkelijk om serienummers van Nefit en Boschtoestellente registreren. U heeft hiervoor een standaard QR-codescannernodig. GPS bepaalt de locatie en de gegevens wordenvervolgensautomatisch vastgelegd in het Nefit Partner Programma.Ideaaltijdens installatiewerkzaamheden.The Nefit Scan App isapractical tool for participants in the Nefit Partner Program.Scanthis app makes it easy to record serial numbers Nefit andBoschappliances. You will need a standard QR code scanner.GPSdetermines the location and the data is then automaticallystoredin the Nefit Partner Program. Ideal duringinstallation.
CerapowerControl 1.0.0
Junkers CerapowerControl
Junkers Partner 2.2.1
Om uw drukke leven als installateur tecombineren met het Junkers Partner Performance Plan hebben we eenspeciale app ontwikkeld voor uw smartphone of tablet waarmee u uwketels of warmtepompen op de werf kan registreren. U hoeft deregistratie dus niet meer op kantoor uit te voeren en de gespaardepunten worden meteen toegevoegd aan uw saldo. Elke ketel of warmtepomp heeft een barcode. De app maakt hetmogelijk om deze barcode te scannen, waardoor alle nodigeinformatie over de ketel of warmtepomp direct beschikbaar wordt. Uhoeft enkel nog de installatiegegevens in te vullen om deregistratie te voltooien. Als de barcode niet leesbaar is, of ugeen camerafunctie heeft op uw smartphone of tablet, kan u degegevens ook manueel invoeren. Geen mobiel internet ? Geen probleem ! De app geeft u demogelijkheid om de registraties offline in te vullen, om zevervolgens allemaal tegelijk te registreren van zodra u opnieuw meteen Wifi netwerk verbonden bent. De app wordt automatisch verbonden met uw account van het JunkersPartner Performance Plan. U hoeft zich dus niet eerst in te loggenop de website van het Junkers Partner Performance Plan!To combine your busy lifeas an installer with the Junkers Partner Performance Plan we havedeveloped a special app for your smartphone or tablet to yourboilers or heat pumps can register on the site. You need tocomplete the registration no longer in office and the accumulatedpoints will be immediately added to your balance.Each boiler or heat pump has a barcode. The app allows you to scanthe barcode, making all the necessary information about the boileror heat pump is available immediately. You only need to completethe installation information to complete the registration. If thebarcode can not be read, or you do not have camera function on yoursmartphone or tablet, you can enter the information manually.No mobile Internet? No problem ! The app allows you to fill in theregistration offline, to register them, then all at once you arereconnected to a WiFi network.The app is automatically linked to your account from the JunkersPartner Performance Plan. You do not need to login first on theJunkers Partner Performance Plan website!
ProDimension 1.0.10
Buderus ProDimension – Auslegungshilfe für Flachheizkörper Mit denBuderus Apps stehen Ihnen ausgereifte Tools zur Optimierung IhrerArbeitsabläufe zur Verfügung. Von Profis für Profis. Mit der AppProDimension können Sie schnell und bedarfsspezifisch den richtigenHeizkörper für die jeweilige Anforderung ermitteln. Die intuitiveOberfläche beinhaltet eine automatische Heizkörperdimensionierung.Nach Eingabe von benötigter Leistung, Vor- und Rücklauftemperatursowie der Raumtemperatur werden die Leistungen der verschiedenenHeizkörpertypen übersichtlich dargestellt. Die dargestelltenErgebnisse können Sie ganz bequem per E-Mail versenden oder direktan den Buderus Onlineshop übergeben.
Buderus Star Club 1.3
Yıldızlara özel avantajlar ve ayrıcalıklarla dolu Buderus StarClubmobil uyguluması ile karşınızda! Modern tasarımı veyepyeniözellikleri ile artık tüm işlemlerinizi çok daha kolay veçok dahahızlı gerçekleştirebileceksiniz. Artık tek seferde hemdevreye almabildirimlerinizi oluşturup hem puan kazanımınıgerçekleştirmişolabileceksiniz! Montajını gerçekleştirdiğinizcihazın serinumarasını barkod okuma özelliği sayesinde tarayıp,müşteribilgilerini girerek devreye alma talebinizi oluşturabilirveprovizyon puanınızı kazanabilirsiniz. Servis tarafındandevreyealım işlemi gerçekleştikten sonra puanlarınız otomatikolarakmevcut puanınıza aktarılır
Bosch Connected Control 2.6.0
The Bosch Connected Control app allows you to remotely control allof your thermostat's settings. It also allows you to adjust yourschedule on-the-go or set it to vacation mode to save energy whileyou're away. You can also connect an unlimited number ofthermostats and manage up to 4 schedules per thermostat. This isthe perfect solution to achieve maximum comfort with minimumeffort!
elmLeCube.fr 1.0
C'est quoi ? elmLeCube.fr est un site internet dédié àlacollaboration métier entre elm.leblanc Bosch et sespartenairesprofessionnels.. Cette plateforme digitale sécurisée etévolutive apour but de développer l'écosystème professionnel deelm.leblanc etBosch. Son contenu est conçu pour les professionnelset avec eux.L’outil est développé sur-mesure pour répondre àl’ensemble deleurs besoins quotidiens. Ce site est dédiée à la foisauxinstallateurs, aux sociétés de service après-vente agréés,auxdistributeurs et aux prescripteurs.   Quel est l'objectif?Simplifier le quotidien de nos partenaires professionnels enleurproposant un panel d'outils digitaux et de services via unpointd'entrée unique. Grâce à elmLeCube.fr, ils ont accès à tousnosservices digitaux présents et futurs, à partir d’une uniqueadresseweb et d’un unique identifiant sécurisé par Bosch. DanselmLeCube.fr, chaque utilisateur est « membre » d’unesociété. Lepremier membre d’une société est dit « administrateur »,ce qui luipermet de sélectionner les applications auxquelles lesautresmembres de sa société auront accès. Ce système permet degérerl’utilisation de elmLeCube.fr à sa convenance avecsescollaborateurs.   Nos contenus et solutions :   -Gestiondes retours de pièces détachées sous garantie Cette solutionpermetde simplifier le renvoi des pièces détachées défectueuses etlesuivi de la prise en compte de la garantie pour nos partenaires.Leprocessus est entièrement digitalisé.   - CatalogueinteractifLe Catalogue interactif contient toutes lesdocumentationstechniques et fiches des produits elm.leblanc etBosch. Il disposedes fonctionnalités suivantes : - Recherchez unproduit ou unepièce détachée - Consultez ou téléchargez noscatalogues tarifs -Scannez vos pièces détachées avec votretéléphone - Téléchargez ouenvoyez sur une adresse email les noticeset documentations -Retrouvez les codes erreurs des produits ainsiqu’un module dediagnostic - Mode hors-connexion pour les produitssélectionnés Lesdonnées sont tenues à jour automatiquement.  - Commande depièces détachées Une solution qui permet à nospartenaires decommander en ligne des pièces détachées directementdepuis le"Catalogue interactif" Pour nos clients à Paris :Livraison ExpressDépannez plus rapidement vos clients ! Vous êtessur un chantier etil vous manque un article pour dépanner votreclient ? Commandezvos pièces en ligne via le Catalogue interactifet choisissez lemode de livraison « Livraison express ». Notreéquipe prépareravotre commande et un coursier vous l’apportera dansl’heure survotre chantier ! Click & Collect Commandez vospièces en lignevia le Catalogue interactif et choisissez l’optionde livraison «Click & Collect ». Notre équipe préparera votrecommande etelle vous sera remise lors de votre passage dans votreshowroomParis Bastille. - Distribution et suivi d'activités Aveccetteapplication, vous pourrez recevoir des demandesd’interventions oude mises en relation. - Appel vidéo Créez unappel vidéo depuisvotre ordinateur, votre tablette ou votretéléphone, et invitez lesparticipants avec qui vous souhaitezéchanger. Vous pouvez utiliserce service comme bon vous semble, parexemple pour préparer undiagnostic à distance face à une panne ouencore établir un devis.Cela permet de réduire les visites sur sitetout en prenant soin devos clients.   - Sur elmLeCube.fr,retrouvez aussi les accès à: - Espace pro elm.leblanc - Espace proBosch chauffage - Votreparc de chaudières connectées OPTIBOX -Outil de dimensionnementpompe à chaleur - Site prescription Boschelm.leblanc résidentiel -Edition d’étiquettes ErP
ProContact 1.4.0
NEU: Gezielte Unterstützung durch unsere Technische Beratung undBeauftragung eines Vor-Ort-Einsatzes des Werkskundendienstes –alles in Sekundenschnelle, alles in einer App. - Neues Design fürnoch intuitivere Nutzung - Noch komfortablere Beauftragung durchDatenübermittlung vor dem persönlichen Telefonat - GeringererErklärungsbedarf durch automatische Datenweiterleitung zwischenTechnischer Beratung und Auftragsannahme Das sind noch mehrVorteile für Sie: - Rasche Abwicklung durch Überspringen destelefonischen Sprachmenüs - Rasche Lösungsfindung durchDatenübermittlung an die Technische Beratung Weitere Informationen:Zum Auslesen von Daten aus der Heizungsanlage benötigen Sie die AppProWork, sowie das Servicetool ‚Smart Service Key‘ von Buderus. DerAnruf ist kostenpflichtig: aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60€ / Gespräch. Für den Datenversand und die Anzeige der Wartezeitist eine Internetverbindung erforderlich. Dies kann abhängig vonIhrem Betreibervertrag zusätzliche Kosten verursachen. Nach demersten Download können Sie ProContact direkt oder über die dafürvorgesehenen Apps aufrufen. Klicken Sie dazu z.B. in das Seitenmenüder App ProWork von Buderus und wählen den Menüpunkt Kontakt aus.Jetzt werden Sie zu ProContact weitergeleitet
HomeCom Easy 1.5.1
Welcome to HomeCom Easy, an application being carefully developedwith the help from our users to provide an amazing experience. WithHomeCom Easy you can control your devices remotely in a simple andintuitive way. Supported Products: • Heat Pumps and Boilers withLAN interface and system controller CR400 or CW400/800 • Heatpumps: Compress 7800i LW (M) with Connect-Key • Central VentilationSystem: Vent 5000 C, Vent 4000 CC • Split air conditioning units:Climate Series with IP gateway • Instantaneous water heater: Therm5000 Series Main functions are: • Operation of room temperature,operating modes, and time program • Operation of hot water • Energymonitoring with history values • Display of fan level • Display ofdevice status • Display of weather and outside temperature • Errornotifications Not all functions are supported by every device. Notevery device is available in all countries. Check the documentationof the device or the IP gateway for compatibility with HomeComEasy. New functions and additional device support will be addedregularly.
EasyCollect 2.17.1
The Bosch Partner Program app is specifically designed torewardusers for their purchases of Bosch heating equipment.Byregistering serial numbers of installed Bosch heatingappliancesinstaller will receive bonus points as reward. Thepointsattributed to each equipment’s registration are then accruedin theuser’s account. These points can then be used in the bonusshop fora variety of products including power tools, white goodsandpromotional articles.
Bosch EasyVent 1.1.2
Would you like to monitor your ventilation and control itremotelyvia the Internet? Bosch "EasyVent" makes this simple. Youcanexecute the following control and monitoring functions*: -Quicklyand easily switch between automatic, sensor controlled andmanualoperation mode - Change the room's set fan speed atmanueloperation mode - Quickly and easily switch betweennight,exhaustonly*, powerVent, party and fireplace -Convenient,intuitive changing of the switching times in yourventilationprograms - Display of selected system information -Display ofcurrent maintenance and fault messages *depending on theBosch Ventappliances Bosch EasyVent offers future-oriented,mobileventilation convenience that you can use to your advantageequallyfor both your home and holiday apartment. Operation isquitesimilar to that of your usual ventilation controls and thanksto anintuitive menu especially easy. Password-protected accessensures ahigh level of security. You need the following to use theEasyVentapp: - Gateway MB LANi or MB LAN HR and an appropriateBoschventilation system such as: - Bosch Vent 4000 CC - Bosch Vent5000C as well as an - Existing LAN network (router with a freeRJ45connection) - Android operating system version 4.0.3Notice:Additional costs for the Internet connection may apply; forthisreason, a flat-rate Internet con-nection is recommended.Theexpanded functionality of the app requires updating yourgatewaysoftware. Leave your gateway connected to the Internet forat least24 hours for the update. Your Bosch contractor can tell youwhetheryour ventilation system meets the technical require-ments,andsupply and install the appropriate gateway if necessary. Theycanalso advise you personally and provide support regarding use.Wewould like to take this opportunity to thank you in advanceforproviding detailed feedback regarding our Bosch EasyVent app.Thiscan lead to further product developments. Additionalinformation onthe EasyVent app and Bosch products can be found onourhomepage:https://www.bosch-thermotechnology.com/corporate/en/startpage.html
IVT Anywhere II 1.5.2
Welcome to IVT Anywhere II, an application being carefullydeveloped with the help from our users to provide a modern,user-friendly experience. With this app you can control yourdevices remotely in a simple and intuitive way. Main features: -Monitor and operate your device; - Define a location and see theoutdoor temperature and weather conditions; - Control your desiredtemperature; - Change airflow settings; - Check the status of yourappliance. Check in your device or connectivity accessorydocumentation the compatibility with IVT Anywhere II. Not allfeatures are supported by each device. New features and supporteddevices are being added frequently. If your device is notcompatible yet, check again soon.
Buderus MyVent 1.1.2
Would you like to monitor your ventilation and control itremotelyvia the Internet? The Buderus "MyVent" app makes thissimple. Youcan execute the following control and monitoringfunctions*: -Quickly and easily switch between automatic, sensorcontrolled andmanual operation mode - Change the room's set fanspeed at manueloperation mode - Quickly and easily switch betweennight,exhaustonly*, powerVent, party and fireplace -Convenient,intuitive changing of the switching times in yourventilationprograms - Display of selected system information -Display ofcurrent maintenance and fault messages *depending on theBuderusLogavent appliances Buderus MyVent offers future-oriented,mobileventilation convenience that you can use to your advantageequallyfor both your home and holiday apartment. Operation isquitesimilar to that of your usual ventilation controls and thanksto anintuitive menu especially easy. Password-protected accessensures ahigh level of security. You need the following to use theBuderusMyVent: - Logamatic web KM100 HRV or KM200 HRV and anappropriateBuderus ventilation system such as: - HRV2-140 -HRV2-230 -HRV2-350 - HRV156-100 K - HRV156-100 K B as well as an -ExistingLAN network (router with a free RJ45 connection) -Androidoperating system version 4.0.3 or higher and a resolution ofatleast 320 x 480 pixels (app display optimized forsmartphones)Notice: Additional costs for the Internet connectionmay apply, forthis reason, a flat-rate Internet connection isrecommended. Theexpanded functionality of the app requires updatingyour gatewaysoftware. Leave your gateway connected to the Internetfor at least24 hours for the update. Your Buderus contractor cantell youwhether your ventilation system meets the technicalrequirements,and supply and install the appropriate gateway ifnecessary. Theycan also advise you personally and provide supportregarding use.We would like to take this opportunity to thank youin advance forproviding detailed feedback regarding our BuderusMyVent app. Thiscan lead to further product developments.Additional information onthe MyVent app and Buderus products can befound on our homepage:www.buderus.de
Buderus ProLibrary 3.0.0 Build 18
"The Buderus ProLibrary app provides you with efficient supportduring the maintenance and installation of Buderus systems. Concisevideos display detailed processes. When using the app, scan thecode on the data plate of the Buderus product. You will thenreceive specific and comprehensive information for your particularapplication."
Vulcano Control Connect 3.11.3-RELEASE_PUBLISHING
Vulcano Control Connect – smart control for heating and hotwaterThe Vulcano Control Connect is an internet-connectedprogrammablesmart thermostat for heating and hot water systemcontrol, whichcan be operated using this app. Once the app isinstalled, there isthe option to run the app in demo mode withoutthe need for: accessto the internet, a Vulcano Control Connect or acompatible Vulcanoboiler, to showcase the extensive features andsimplicity of use.Simple to use The Vulcano Control Connect´sintuitive operation andmodern design ensures it is very simple tooperate using either itsbuilt-in touch-screen or the app. •Supplied with a pre-setschedule that can then be easily modified tofit your needs. • TheControlconnect features a ‘vacation mode’,requiring just abeginning and end date. • An installation andoperation manual isprovided with each Vulcano Control Connect andthere are helpfulvideos within this app that provide further detailon specificfunctions. Simply smarter The Vulcano Control Connect´sadvancedprogramming enables it to have intelligent communicationwith theboiler to take advantage of features which help improveenergyefficiency, such as: • Load and weather compensation whichreducethe boiler water temperature to help further increaseefficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smartheatingcontrols, the Vulcano Control Connect can also controlyourdomestic hot water settings, helping provide additionalenergysavings and comfort. • Visual representation of gas usagedata canhelp you easily identify where potential savings could bemade.Want a Vulcano Control Connect for your home? To takesmartercontrol of your heating, first check if your Vulcano boileriscompatible with the Vulcano Control Connect by visiting ourwebsite. The Vulcano Control Connect only requires a 2-wireconnection between the control and the boiler; allotherconnections are made via the WiFi network.
MyBuderus 1.5.1
Willkommen bei MyBuderus, Ihrer Verbindung mit der Zukunft.Mitdieser App können Sie Ihre Buderus Geräte auf bequeme undintuitiveWeise fernsteuern. Die wichtigsten Funktionen: •Überwachen undbedienen Sie Ihr Buderus System • Übersicht allerGeräte imHomescreen • Anpassung von Raumtemperatur, WarmwasserundEinstellung von Zeitprogrammen • Anzeige von Energieverbräuchenundderen Historie • Für Klimageräte können allenotwendigenInformationen und Einstellungen vorgenommen werdenPrüfen Sie inder Dokumentation zu Ihrem Gerät oder AnschlusszubehördieKompatibilität mit MyBuderus. Nicht alle Funktionen werdenvonjedem Gerät unterstützt. Unterstützte Systeme: • Wärmeerzeuger(Öl-und Gasbrennwertgeräte; Wärmepumpen) mit Logamatic EMSplusSystembedieneinheiten Logamatic RC300/RC310, LogamaticBC400,Logamatic HMC300/310 in Verbindung mit folgendenGateways:Integrierter IP-Schnittstelle Logamatic web KM 50 oderLogamaticweb KM100/200 und Funkmodul MX300 • Klimageräte LogacoolSerieHinweise: Ist einem Heizkreis eine Bedieneinheit LogamaticRC200zugeordnet, ist für diesen Heizkreis das Einsehen undVerändern desSchaltuhrenprogrammes nicht möglich. Es könnenzusätzliche Kostenfür die Internetverbindung entstehen, eineInternet Flatrate wirddaher empfohlen. Funktionserweiterungen derApp erfordern dieAktualisierung der Software auf Ihrem Gateway. ZumAktualisierenlassen Sie das Gateway für mindestens 24 Std. mit demInternetverbunden. Ob Ihre Heizung die technischen Voraussetzungenerfüllt,sagt Ihnen Ihr Buderus Heizungsfachbetrieb, der Sie gerneberät undIhnen bei Bedarf das passende Gateway liefert undinstalliert.Zudem bekommen Sie dort eine persönliche Beratung sowieSupport beider Anwendung. Für detaillierte Feedbacks zu unserer AppMyBuderusmöchten wir uns schon jetzt bei Ihnen bedanken. Dadurchkönnen wirweitere Produktentwicklungen anstoßen. Noch mehrInformationen zurApp MyBuderus und den Buderus Produkten erhaltenSie auf unsererHomepage: Deutschland: www.buderus.de Österreich:www.buderus.atSchweiz: www.buderus.ch Luxemburg: www.buderus.lu
Bosch Energy Manager 1.7.0
The Bosch Energy Manager It shows you the energy flow in yourhome,optimizes your home's power consumption and energy storageandtherefore completes your Smart Home. Simply be more independentTheheat pump uses low-cost solar electricity for heating and hotwaterand is controlled according to the ammount of availablesurplusenergy. Simply save energy The Energy Manager supports youwithsaving energy in your Bosch Smart Home and also easilyinetgratesfurther electricity consumers with the Bosch Smart HomeSmart Plug(from end 2019) oder Bosch household appliances. Simplykeep trackof your energy consumption Get an overview on yourenergyconsumption within your home at any time. The app providesthefollwing features: - Intuitive and guided commissioning-Dashboard: Everything at a glance - Energy Flows: Overview ontheactual distribution of energy in the building - Balance: Energyandcost history of your system - Success: Visualization ofselfconsumption and indepedence from grid supply - Components:Overviewand status of all components in your Energy Managementsystem -Configuration of the Energy Manager Further information youcanfindonhttps://www.bosch-thermotechnology.com/de/de/wohngebaeude/wissen/vernetzung/der-energiemanager/