Kingdom App 1988 Apps

Loading...
សង្រ្គាម​កូរ៉េ ​(១៩៥០-១៩៥៣) 1.0
Kingdom App 1988
សង្រ្គាម​កូរ៉េ​បាន​ចាប់ផ្តើម​​ផ្ទុះឡើង​​ដំបូង​ជា​សង្រ្គាម​ស៊ីវិលរវាង​កូរ៉េ​ខាង​ជើង និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ក៏ប៉ុន្តែក្រោយ​មក​ត្រូវ​រាលដាល​ទៅ​ជា​ជម្លោះ​ប្រដាប់​អាវុធ​អន្តរជាតិក្រោយ​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​អ.ស.ប ចូល​ជួយ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងហើយ​​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិនចូល​ជួយ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង។សង្រ្គាម​កូរ៉េ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​សង្រ្គាម​លោក​ជាលើកទី៣ហើយ​បាន​នាំ​សង្រ្គាម​ត្រជាក់​ចេញ​ពី​អឺរ៉ុបឆ្លង​ចូល​មក​ដល់​តំបន់​អាស៊ី។Korean War started, the first outbreakof civil war between North Korea and South Korea, but later spreadto the armed conflict International weapons after the United Statesand the United Nations.. to help South Korea and the People'sRepublic of China into North Korea. Korean War made the world facea second World War 3 and brought the Cold War, the Europeans cameto Asia.
All Easy Browser 1.0
Kingdom App 1988
Disentangle your versatile life. Give it a chance to do all thework so you don't need to. It is a free portable web program thatputs the energy of the open web in your grasp. Quick—Access,peruse, and seek the web at blasting rates Keen—Keep your mostloved destinations and portable recordings readily available withbrilliant seeking, and desktop-to-versatile Sync highlightsSafe—Make beyond any doubt your Android web program remains safeand private with broad security settings, additional items, andelements like Do Not Track Key Features: - Have basic, perfect andsimple to utilize UI - Quick to fire up, speedy to load and renderpages - Multi-touch Pinch Zoom - Support full screen alternative inmenu - Easy to include bookmarks - Can shroud Zoom in/Zoom outcatches in settings - Support download supervisor - New landingpage For other more incredible components, please download and havean attempt! It's the perfect web program to use on quick systemassociations, for example, Wi-Fi, 3G and 4G. It's intended to makeyour Android gadget more successful and simple to interface thesystem!Every single Social Network consolidated for you in oneapplication. The interpersonal organization you need to get to asolitary application. We are working keeping in mind the end goalto invest more energy with your friends and family. This the bestuntil we will improve the one… Substance; Instagram FacebookTwitter Snapchat LinkedIn Pinterest
ច្បាប់ស្ដីពីឯក​ពន្ធភាព​ 1.0
Kingdom App 1988
ច្បាប់​នេះ​មាន​គោល​បំណង​ការពារ​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​និង​ពង្រឹង​សុខដុមរមនា​ សុភមង្គល​ក្នុង​គ្រួសារ​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​រវាង​ប្ដី​និង​ប្រពន្ធ​ស្រប​តាម​មាត្រា​ ៤៥​ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ដោយ​បំពេញ​បន្ថែម​លើ​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ​ជា​ធរមាន។ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ដែល​មាន​ចំណង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ត្រូវ​គោរព​គោលការណ៍​ឯក​ពន្ធភាព​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ប្ដី​មួយ​ប្រពន្ធ​មួយ​ដោយ​មាន​ចុះ​បញ្ជី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ចំពោះ​មុខ​មន្ត្រី​អត្រានុកូលដ្ឋាន​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​និង​គ្រួសារ។The law aims to protect the dignity and enhance familyharmony, happiness and respect for each other back and forthbetween her husband and wife in accordance with Article 45 of theConstitution of the Kingdom of Cambodia to build on the existinglegal norms.Citizens of both sexes, marriage must respect theprinciples of monogamy, voluntary monogamy with registrationmarriage before the Registrar in accordance with the conditions setforth in the Law on marriage and Family.
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 1.0
Kingdom App 1988
គោលបំនង ៖រក្សាសន្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលបើកអោយធ្វើចរាចរណ៍ជាសាធារណៈទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការពារអាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ និងការពារបរិស្ថានទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្ស និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជន ទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់។ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងខ្ញុំផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាចំនេៈដឹងដែលទាក់ទងទៅនិងច្បាប់ចរាចរណ៍។ជាពិសេសទាក់ទងទៅនិងការប្រព្រឹត​និងអនុវត្តច្បាប់ដែលឈានទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោៈថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ។ម៉្យាងវិញទៀតកម្មវិធីនេៈគឺជាកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលអានងាយយល់ ស្រួលDownlaod។
Lovely Pugs Wallpaper 1.0
Kingdom App 1988
. Adorable Puppy Graphics Art Photography. Free Download thisphenomenal gathering of "Pug Pictures" Specially intended for KidsThe Pug is a type of canine with a wrinkly, short-gagged confrontand twisted tail. The breed has a fine, shiny coat that arrives inan assortment of hues, frequently grovel or dark, and a smallersquare body with very much created muscles. Pugs were conveyed fromChina to Europe in the sixteenth century and were promoted inWestern Europe by the House of Orange of the Netherlands, and theHouse of Stuart. In the United Kingdom in the nineteenth centuryQueen Victoria built up an enthusiasm for Pugs which she passed onto different individuals from the Royal family. Pick among manyCool Pics for women of any age and experience the best telephonecustomization ever! Extremely Cute Dogs Images for Women? what'smore, turned into the Queen B among your Girlfriends! • Popular FunBlack "Pug Puppies" Wallpapers For Samsung Galaxy Note Tablet. Lookat this Beautiful New App today! - Amazing Bonus Joke Images AndHappy Kids Photos For Motorola Nexus Pleasant Features OF "PugWallpaper" Application For LG and HTC - Full support for scenemode. - Compatible with 99% of cell phones and gadgets. - Optimizedbattery utilization! - Fully bolsters flat introduction - Add totop choices - New Wallpapers are included day by day – gather themall! - You can spare or Share Funny "Pug Pictures" to Facebook,Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, Flickr, Stumble, Instagram OrLine with your Good Friends or entire family. Best Apps 2016 andAPK Free Download!- Awesome Hi Quality Unique "Pug Backgrounds"Full HD Widescreen For Android Smartphone Moto X.
Berry Wallpaper HD 1.0
Kingdom App 1988
Excellent "Organic product Wallpaper" HD For all fanatics of CutestFood Photos - Amazing Orange And Banana Fruit Pattern Clipart -Funny Colorful Fresh Fruit Pictures Free Download! Organic productsare the methods by which these plants scatter seeds. A heftyportion of them that bear consumable natural products,specifically, have proliferated with the developments of people andcreatures in a cooperative relationship as a methods for seeddispersal and nourishment, separately; indeed, people have turnedout to be reliant on organic products as a wellspring ofsustenance. Natural products represent a generous division of theworld's farming yield, and a few, (for example, the Apple and thePomegranate) have procured broad social and typical implications.In like manner dialect use, "Natural product" ordinarily impliesthe meaty seed-related structures of a plant that are sweet orsharp and consumable in the crude state, for example, Apples,Orange, Grapes, Strawberry, Banana, Watermelon, Coconut, Cherries,Mangoes, and Lemons. Then again, the natural feeling of "Organicproduct Background" incorporates many structures that are notregularly called "Natural products, for example, bean units, cornpieces, wheat grains, and Tomatoes. Pick among several BeautifulImages for Girls, Boys, women of any age and experience the besttelephone customization ever. Magnificent Tropical "Natural productIllustrations" 3D Wallpapers for Samsung Galaxy Note Tablet •Lovely Art Thai "Natural product Images" And Vegetable JuicePhotography High Resolution Full HD Widescreen For Motorola Nexus.Look at this Cool New App today! - Big Bonus Jokes Pictures DesktopBackgrounds And Fantasy Graphics Abstract Pink, Yellow Geometric,Red Glitter Pics For LG and HTC Phone Free! Pleasant Features OF"Natural product Wallpaper" Application: - Full support for scenemode. - Compatible with 99% of cell phones and gadgets. - Optimizedbattery utilization! - Fully bolsters even introduction - Add totop choices - New Wallpapers are included day by day – gather themall! - You can spare or Share "Organic product Pictures" toFacebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, Flickr, Stumble,Instagram Or Line with your Good Friends or entire family. BestMobile Apps 2016 and APK Free Download!- Hi Quality Unique"Sustenance Wallpapers" For Android Smartphone Moto X. CharmingImages can without much of a stretch fill you with cute sentimentsof adoration and satisfaction. Basic Beautiful Photos that we havegiven in this free application and lovely up your home screen morethan ever!
My Lord Ganesha Wallpaper 1.0
Kingdom App 1988
Master Ganesha Mantra 3 in One(Om Ganeshaya Namaha, Om GamGanapataye Namaha and Ganapathi Moola Mantra) Ruler Ganesha is theace of astuteness and information. He is the remover ofobstructions, and watchman of excellence, thriving, effortlessnessand empathy. Master Ganesha is the primary divinity to bereverenced in Hindu rituals. He is a watchman of entryways ofhouses and sanctuaries. He is the God that evacuates the inward andouter impediments of our prosperity, and he is the one thatconcedes the opening of your otherworldly endowments. He isadditionally the defender of all creatures. Ruler Ganesha is knownas the Guardian of Knowledge, speaking to the sage, or a conditionof cognizance where a man achieves self-acknowledgment andabundance of endowments. He is the main child of Shiva, the Lord ofTransformation and incomparable reality and the Goddess Parvati,the Mother of the Cosmos. Master Ganesha is an epitome ofshrewdness and joy. He is the Lord of Brahmacharins. He is theprincipal among Brahmacharins or celibates.
My Lord shiva Wallpaper 1.0
Kingdom App 1988
Enliven your Android home screen with this magnificent backdropwhich incorporate Shiva Live Wallpaper with shower of vivifiedarbitrarily show up blooms. Master Shiva is most effective god inIndia, Nepal and Sri Lanka. Significance of Shiva is "TheAuspicious One" otherwise called Mahadeva, Mahesh ("Great God") orBholenath ("Simple Lord"). Master Shiva is a standout amongst themost well known God in Hindu. Master Shiva Refer asMahadev,Bholenath,Shiv Sambhu, Nilkanth and Rudra. Highlights:: 1.High Quality Shiva Live Wallpaper HD 2. You can interface withmoving things simply touch to associate with them. 3. You canchoose speed of moving articles. 4. Free Of Cost 5. No AdditionalBattery Consumed.
ជីវប្រវត្តិ លោក នួន ជា 1.0
Kingdom App 1988
នួនជា ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ រុងឡឺត ឡាវឌី កើតនៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដាឆ្នាំ១៩២៩ នៅភូមិវត្តគរ ឃុំវត្តគរ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។គាត់គឺជាអតីតអ្នកនយោបាយក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តប្រទេសកម្ពុជាហើយជាប្រធានអ្នកមនោគមន៍វិជ្ជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈថាជាបងធំទីពីរបន្ទាប់ពីលោកប៉ុលពត ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលការកាប់សំលាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧៥ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ ។Nuon Chea was known as a den Lao Ballard was bornon July 7, 1929 in the village of Kor Kor Commune, SangkeBattambang. He is a former politician in the Communist country'sideological chief of the Khmer Rouge. He was publicly known asBrother Number Two, after Pol Pot's leadership during the killingCambodians between 1975 and 1979.
សង្គ្រាម កម្ពុជា-វៀតណាម 1.0
Kingdom App 1988
សង្គ្រាម កម្ពុជា-វៀតណាមគឺជាការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។សង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកនិងសមុទ្រវៀតណាមនិងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ១៩៧៥ និង១៩៧៧ជួនកាលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភាគកងទ័ពយោធានានាដែលមានទំហំស្មើនឹងកងពលធំ។ថ្ងៃ ២៥ធ្នូ ១៩៧៨ វៀតណាមបានផ្ដើមការលុកលុយកម្ពុជាពេញទីនិងជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានដកចេញពីអំណាច។-កូនខ្មែរគប្បីអានពីដើមដ់ល់ចប់-សូមរូមគ្នាថែររក្សាសន្តិភាពប្រទេសយើងកុំអោយមានប្រវត្តិសាស្រ្តច្រំដែលកើតឡើងទៀត។-ខ្ញុំស្រលាញ់កម្ពុជាCambodian-VietnameseWar was an armed conflict between the Socialist Republic of Vietnamand Kampuchea. The war began with separate clashes along the landand maritime boundaries of Vietnam and Cambodia between 1975 and1977, occasionally involving the military that is equal to thedivision. On 25 December 1978, Vietnam launched a full-scaleinvasion and subsequently occupied the country after the KhmerRouge were removed from power.- Kon should read from Conniefinished- jointly maintain peace, we might not historicalrepetitions occur.- I love
ទសជាតក 1.0
Kingdom App 1988
ពាក្យថា "ទសជាតក" គឺជា​អតីត​ប្រវត្តិ​របស់​ព្រះសក្យមុនី​គោតមបរម​សម្ពុទ្ធ​ក្នុង ១០ ព្រះជាតិ មុន​ព្រះជាតិ ដែល​បាន​ត្រាស់​។រឿង​នេះ​ប្រភព​ដើម​ជា​ភាសាបាលី មាន​នៅក្នុង​គម្ពីរ​ខុទ្ទកនិកាយ​ជាតកមហានិបាត ដែល​គេ​ប្រកាន់​ជឿថា​ជា​ព្រះពុទ្ធវចនៈហើយនិង​ក្នុង​គម្ពីរ​ជាតកអដ្ឋកថាដែល​មាន​មក​ជាង​ពីរ​ពាន់​ឆ្នាំ​ហើយ​។សេចក្ដី​នៃ​ព្រះពុទ្ធវចនៈ​គ្រប់តែ​ជាតកសុទ្ធតែ​ជា​គាថា​ខ្លី​។ លំបាក​ប្រែ លំបាក​ស្ដាប់​។ឯ​សេចក្ដី​ក្នុង​អដ្ឋកថា ដែល​ជា​ការពន្យល់​នូវ​ពាក្យ​ជា​ព្រះពុទ្ធវចនៈនោះ​ទើប​ងាយ​ស្ដាប់ ហើយ​ជា​របៀប​ចងក្រង​រឿង​ជាតក​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ​ផង​។អ្នកប្រាជ្ញ​បុរាណ​ក្នុង​កម្ពុជរដ្ឋ​បាន​ប្រែ​ជា​សម្រាយយ៉ាង​ពិស្ដារ​តាម​អដ្ឋកថា ចែកចេញជា ១០គម្ពីរស្លឹករឹត​ដែល​រួមគ្នា​ហៅថា "គម្ពីរទសជាតក"ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​ឧត្ដមគតិ ដំបូន្មាន និង ភាសិត​ដ៏​សំខាន់ៗ​។គម្ពីរទសជាតក​ជា​គ្រឿង​និយម​រាប់អាននៃ​ពុទ្ធសាសនិកជន​ទូទៅ​ក្នុង​កម្ពុជរដ្ឋ (ប្រទេសថៃ និងលាវ​ក៏​រាប់អាន​ដូចគ្នា​ដែរ) ។The word "tosacheatak" was ahistorical Shakyamuni Gautama's Royal National sampout 10 beforethe National Trust. The story originated Balinese in khottoknikeaycheatak General Assembly that they believe that it is pejorativeand cheatak AthakathaThamabot containing more than two thousandyears.All of the pejorative cheatak are short spells. Difficultiesbecome difficult to hear. AthakathaThamabot which explains the termas pejorative, just listen and how to compile cheatak conversion.Ancient scholars kampouchorod turned proofs detailedAthakathaThamabot divided into 10 Bible manuscripts, collectivelycalled the "Bible" tosacheatak contains ideals and advice onimportant maxim. Tosacheatak favor of Buddhists in general (SiemThailand and Laos, and others as well).
អត្ថនយ័ ការអុជធូប 1.0
Kingdom App 1988
ខ្មែរជំនាន់ដើមមានជំនឿលើបាតុភូតធម្មជាតិតែក្រោយមកក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាដោយកាន់ពុទ្ធសាសនា និងព្រហ្មញ្ញសាសនា។បច្ចុប្បន្ននេះ ថ្វីត្បិតតែខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏ក្នុងប្រតិបត្តិនេះ មានលាយនឹងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរ។ដើម្បីជាការដឹងគុណ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែបន់ស្រន់បួងសួងដោយការអុជធូប។EARLYbelieve a natural phenomenon but later influenced by India,Buddhism and Hinduism. Currently, although Cambodian Buddhism,mixed with Hindu beliefs. To be grateful people often pray praykaroch incense.
បញ្ជីរាយនាម ប្រាសាទខ្មែរ 2.1
Kingdom App 1988
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយនាម​ប្រាសាទខ្មែរទាំងអស់ ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាថៃ ឡាវ វៀតណាម ។ សូមជួយបំពេញបន្ថែមបន្តផង.។ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជី​រាយនាមប្រាសាទខ្មែរលើទឹកដីកម្ពុជា។ឈ្មោះទាំងអស់ត្រូវបានតំរៀបតាមលំដាប់អក្ខរក្រមខ្មែរ។ក្នុងវង់ក្រចកជាឈ្មោះខេត្តដែលប្រាសាទតាំងនៅ។Below is a list of allthe temples in Cambodia, Thailand, Laos, Vietnam. Please helpcomplement continues .. Below is a list of Khmer temples Cambodianterritory. All names are listed in alphabetical alphabet. Inparentheses is the name of the province where the temple islocated.
Guide Code For Samsung 0.1
Kingdom App 1988
In fact sound something like however not really, Secret codes arenot intended to your advanced mobile phone's product. Actually,Samsung Galaxy mystery codes are produced to investigate and settlea few specialized issues. For Samsung gadgets, there are vastquantities of mystery codes for designers which are generallyutilized by a few propelled clients. These Samsung Galaxy codes areutilized broadly to settle issues, investigate and test thetelephone.Content of Samsung Galaxy Secret Code .(Display IMEInumber) .(Display current firmware) .(Diagnostic and generalsettings mode) .(Factory soft reset)or .(Factory hard reset to ROMfirmware default settings) .(To display product code).(Display/change CSC code)or .(GPS test settings) .(Service modemain menu) .(SW & HW Info) .(Bluetooth Address).(Bluetooth TestMode) .(WLAN MAC Address).(ADC Reading) .(Ciphering Info) .(RF BandSelection) .(Diagnostic ConfiguratioN) .(USB I2C Mode Control).(WLAN Test Mode).(Vibra Motor Test Mode) .(Real Time Clock Test).(Audio Test Mode) .(General Test Mode) .(USB Logging Control).(GCF Configuration) .(Audio Loopback Control) .(GPS Control Menu).(LBS Test Mode) .(RIL Dump Menu) .(NAND Flash S/N).(Light SensorTest Mode) .(Proximity Sensor Test Mode) .(Data Create Menu).(Camera Firmware Update) .(WLAN Engineering Mode).(Debug DumpMenu) .(System Dump Mode) .(Sofware Version Info) .(Data Create SDCard) .(Data Usage Status).(Remap Shutdown to End Call TSK).(MelodyTest Mode).(TSP / TSK firmware update) (WLAN Engineering Mode).(Camera Firmware Menu)or .(Unknown)(.Test History) .(GCF ModeStatus) .(Auto Answer Selection) .(OTA Update Menu) .(HSDPA/HSUPAControl Menu) .(Quick Test Menu). (Sellout SMS / PCODE view).(ViewPhone Lock Status) .(Configure Network Lock NSP) .(Insert NetworkLock Keycode NSP/CP) .(Insert Content Provider Keycode) .(InsertPartitial Network Lock Keycode) .(Insert Network Lock KeycodeSP).(Insert Operator Lock Keycode). (Configure Network LockMCC/MNC). (Insert Network Lock Keycode)
Fece Changer Pro 1.0
Kingdom App 1988
• Face Warp Camera - apply amusing face twist impacts on yourvideo. Monstrous Camera. • Face Swap - Face Swap Live. Swapconfronts between 2 individuals. • Face Mask - Animal live facechannels, Skeleton video confront channels and that's only the tipof the iceberg. Live Animal Face Swap. • Face Blend - Blend twoappearances into one. • Chin Face - Turns your face topsy turvy,and put your eyes on your jaw. It's somewhat strange, however tryChin Face out! • Face Puppet - Move your mouth to vitalize anotherface utilizing your face. • Face Sticker - Add confront stickers(caps, glasses, mustaches and so on.) to your selfie recordings. •Developer - Demonstration of our continuous face identification andmany point live face following calculation. • Many more componentsare coming soon...
Find My Car+ 1.0
Kingdom App 1988
*What is Find My Car?* Discover My Car enables you to spare thecorrect area of your stopped auto so you can later recollect whereit's. Once spared the area of their stopped auto, you will have thecapacity to see the separation to it and its address, you will havethe capacity to likewise share the area of the auto and open theGPS to manage you to it. Likewise demonstrates to you the parkingsthat exist around you and considerably more. *Features*: ★ Rememberand go to the area of the stopped auto by GPS. ★ See and go to theparkings you have around you. ★ Set an alert to advise you of theculmination of the stopping meter. ★ Save the stopping range inwhich you stopped the auto Discover My Car utilizes the GPSposition to find where you exited the stopped auto.
ប៉ុលពត ជា នរណា? 3.0
Kingdom App 1988
សាឡុត ស (១៩ ឧសភា ១៩២៥ ដល់ ១៥មេសា ១៩៩៨) មនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ថាឈ្មោះប៉ុល ពត ជាអ្នកបដិវត្តកម្ពុជា ចិន ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ពីឆ្នាំ១៩៦៣ដល់គាត់ស្លាប់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ពីឆ្នាំ១៩៧៦ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ គាត់បំរើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា។Lot (19 May 1925 to 15 April 1998) Most people know thatPol Pot was a Chinese revolutionary leader of the Khmer Rougeregime from 1963 until his death in 1998. From 1976 to 1979 heserved as prime minister of a democratic country.
ដែនដីកម្ពុជាក្រោម 1.1
Kingdom App 1988
កម្ពុជា​ក្រោម 下柬埔寨 ជា​ដែនដី​មួយ​ភាគ​ស្ថិត​នៅ​ប៉ែក​ខាងកើតប្រទេស​កម្ពុជា​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន  ។​​កាលពី​សម័យ​ដើម​ដែនដី​នេះ ​មានឈ្មោះ​ហៅ​ថា ​កម្ពុជា​ទឹក​លិច 水真腊 ។ តាម​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​ឲ្យដឹង​ថា ​កាល​សម័យ​នោះ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​​មាន​វិសាលភាព​ធំធេង​ណាស់​,អ្នក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​សន្មត​ហៅថាចក្រភព​ខ្មែរ(高棉帝国)  ។Krom down 柬埔寨 territory located inthe eastern part of present-day Cambodia. The early land is calledthe Water west 水 真 腊. Historical documents show that period, thecountry has a huge historical, presumably called the Khmer Empire(高棉 帝国).
ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ 1.0
Kingdom App 1988
. មានគោល ដៅដាក់បទបញ្ជា និងការពារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹងជីវភាពគ្រួសារ ធានាសមភាពរវាងសហព័ទ្ធក្នុង អាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្នុងគ្រួសារ ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អូវពុកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូន និង ជុំរុញការបណ្ដុះប ណ្ដាលសីលធម៌ និងការអប់រំកូនដើម្បីអោយទៅជាពលរដ្ឋល្អ មានមនសិការស្នេហាជាតិស្រលាញ់ការងារមាន សម្បជញ្ញៈទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ។.ហាមឃាត់ដាច់ខាតនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគូស្រករនៅក្មេងពេក អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលបង្ខិតបង្ខំអំពើដែលមាន ឧបស័គ្គដល់សេរីភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។. Aims to regulate, andprotect marriage and family life guaranteed equality betweenspouses in marriage and family, strengthening the responsibility ofparents to take care of their children and encourage ethicalBilateral training and educating children to become good citizens,gay patriotic conscience conscientiously fulfill socialresponsibility.. Absolutely prohibited married couples forcedmarriage is too young an obstacle to the freedom of marriage.
ខៀវ សំផន ជា នរណា? 2.1
Kingdom App 1988
លោក ខៀវ-សំផនគឺ​ជា​អតីត​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល​ម្នាក់​របស់​របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(ខ្មែរ​ក្រហម)។ លោក​ធ្លាប់​បម្រើ​ជា​ប្រមុខរដ្ឋនិង​ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ​របប​នេះ។សូមdownloadដើម្បីអានបន្ត...Mr.Khieu Samphan, a former influential Democratic Kampuchea (KhmerRouge). He previously served as head of state and the primeminister of the regime.Please download to read more ...
លោក សឺង ង៉ុកថាញ់ 2.0
Kingdom App 1988
វីរបណ្ឌិត សឺង ង៉ុកថាញ់ (ភាសាអង់គ្លេសៈSon Ngoc Thanh , ភាសាយួនៈ SơnNgọc Thành)កើតឆ្នាំ ១៩០៨ ស្លាប់ ១៩៧៧ នៅក្នុងគុកជីវ៉ា (Chí Hòa)របស់បក្សកុម្មុយនិស្តយួន ។ជាអតីតនា យករដ្ឋមន្រីខ្មែរឆ្នាំ ១៩៤៥ និង១៩៧២ ,ជាអតីតប្រមុខចលនាខ្មែរសេរី និង កងកម្លាំងពិសេសខ្មែរនិងជាអ្នកបានបង្កើតសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរមុនដំបូងនៅកម្ពុជាឈ្មោះ«នគរវត្ត»នាឆ្នាំ ១៩៣៦ ។Hero Dr.Son Ngoc Thanh (English language Son Ngoc Thanh, Lemuel seats SơnNgoc Thanh), born 1908, died in 1977 in prison Vejjajiva (CHI Hoa)of the communist party. The former Prime Minister in 1945 and 1972,the former head of the free movement and the special forces and theestablished media in English at first in the country named 'Nagara'in 1936.
How to Draw Dogs- Easy Lessons 1.0
Kingdom App 1988
Figure out how to attract with How to Draw! Like an individualcraftsmanship educator, it will show you how to draw manydistinctive questions and make stunning pictures. • EASY: youneedn't bother with any extraordinary aptitudes, simply begindrawing • INTERESTING: attempt diverse styles of drawings • FUNNY:now you can draw pleasant creatures, or toon characters or autosand the sky is the limit from there • self-instructing(instructive) Principle highlights: • the application incorporatesloads of drawings, for example, toon characters, creatures, autos,mythical beasts, planes, blossoms, and significantly more! • eachdrawing is partitioned into various strides which are anything butdifficult to take after. • beginning from a couple of lines, you'llwind up with a total picture. • You can make your own drawing anddraw ideal on the screen. • guardians can utilize it to giveattracting lessons to their children. The following consents: •android.permission.INTERNET, •android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE utilized for appearing andmaintance advertisements as it were •android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE utilized for sparing yourown drawings as it were
វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ 2.0
Kingdom App 1988
ក្នុង​ទំព័រ​នេះ​បាន​ដក​ស្រង់​​ទាំង​ស្រុង​ចេញ​ពី​​វចនានុក្រមខ្មែរ​អេឡិចត្រូនិក​កំណែ​ទី២ ​នៃ​ វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត្យ​។​អត្ថបទ​វេយ្យាករណ៍​នេះ​ត្រូវបាន​រៀប​រៀង​ចង​ក្រង​ដោយ​​ លោក ​មៀចប៉ុណ្ណ​ ដែល​​បង្ហាញ​ត្រួសៗ​នូវ​ចំណុច​ចាំ​បាច់​ខ្លះ​​មានក្នុង​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ។បន្តវិគីភីឌា ដោយ ចន្ទតារាThis page hasbeen completely extracted from the electronic dictionary version 2of the Institute of Buddhist text. Grammar is being organized Eachcompiled by Meach Pon, who outlined some necessary points ofgrammar. Wikipedia by Monday
Birds Wallpaper HD 1.0
Kingdom App 1988
portrayed by plumes, toothless hooked jaws, the laying ofhard-shelled eggs, a high metabolic rate, a four-chambered heart,and a lightweight yet solid skeleton. Winged creatures liveworldwide and range in size from the 5 cm (2 in) honey beehummingbird to the 2.75 m (9 ft) ostrich. They rank as the class oftetrapods with the most living species, at around ten thousand,with the greater part of these being passerines, at times known asroosting flying creatures or, less precisely, as larks. The fossilrecord demonstrates that winged animals are the last survivingdinosaurs, named avian dinosaurs, having developed from featheredpredecessors inside the theropod gathering of saurischiandinosaurs. Genuine fowls initially showed up amid the Cretaceoustime frame, around 100 million years prior. DNA-based confirmationfinds that winged animals differentiated drastically around theseason of the Cretaceous–Paleogene eradication occasion thatslaughtered off every single other dinosaur. Feathered creatures inSouth America survived this occasion and after that moved todifferent parts of the world by means of numerous land spans whilebroadening amid times of worldwide cooling.[4] Primitive fowl likedinosaurs that lie outside class Aves legitimate, in the moreextensive gathering Avialae, have been discovered going back to themid-Jurassic time frame. Fowls have wings which are pretty muchcreated relying upon the species; the main known gatherings withoutwings are the terminated groans and elephant flying creatures.Wings, which advanced from forelimbs, give most feathered creaturesthe capacity to fly, albeit facilitate determination has promptedsome flightless fowls, including ratites, penguins, and assortedendemic island types of flying creatures. The stomach related andrespiratory frameworks of feathered creatures are likewiseinterestingly adjusted for flight. Some winged animal types ofsea-going conditions, especially the previously mentionedflightless penguins, and furthermore individuals from the duckfamily, have additionally advanced for swimming. Featheredcreatures, particularly Darwin's finches, had a vital impact in thecommencement of Darwin's hypothesis of advancement by commondetermination. A few feathered creatures, particularly corvids andparrots, are among the most keen creatures; a few winged creatureanimal groups make and utilize instruments, and numerous socialspecies pass on learning crosswise over eras, which is viewed as atype of culture. Numerous species every year move extraordinaryseparations. Feathered creatures are social, speaking with visualflags, calls, and winged animal tunes, and partaking in such socialpractices as helpful rearing and chasing, running, and mobbing ofpredators. Most by far of winged animal species are sociallymonogamous, as a rule for one reproducing season at once, some ofthe time for a considerable length of time, yet infrequentlyforever. Different species have polygynous ("numerous females") or,once in a while, polyandrous ("numerous guys") rearing frameworks.Feathered creatures deliver posterity by laying eggs which aretreated through sexual proliferation. They are typically laid in ahome and hatched by the guardians. Most winged creatures have abroadened time of parental care in the wake of bring forth. A fewfeathered creatures, for example, hens, lay eggs notwithstandingwhen not treated, however unfertilized eggs don't deliverposterity. Thus, we made this application. In this application.contains 10+ Birds backdrops. Basic, Cool, Smart!!! Why are youholding up... Download quick and Enjoy i
Laos Map 1.0
Kingdom App 1988
Laos, (/ˈlɑːoʊs/ ( listen),[7] /ˈlaʊs/, /ˈlɑːɒs/, or/ˈleɪɒs/; Lao: ລາວ, Lao pronunciation: [láːw], Lāo) officiallythe Lao People's Democratic Republic, (Lao: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao) or commonlyreferred to its colloquial name of Muang Lao (Lao: ເມືອງລາວ, MuangLao) is a landlocked country in the heart of the Indochinesepeninsula of Mainland Southeast Asia, bordered by Myanmar (Burma)and China to the northwest, Vietnam to the east, Cambodia to thesouthwest, and Thailand to the west and southwest.Present day Laostraces its historic and cultural identity to the kingdom of LanXang Hom Khao (Kingdom of a Million Elephants Under the WhiteParasol), which existed for four centuries as one of the largestkingdoms in Southeast Asia.[11] Due to Lan Xang's centralgeographical location in Southeast Asia, the kingdom was able tobecome a popular hub for overland trade, becoming wealthyeconomically as well as culturally-Laos Map show as:--GPS-GoogleMap,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
ពុទ្ធប្រវត្តិ សង្ខេប 1.0
Kingdom App 1988
ព្រះគោតម​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​គឺ​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ​អង្គ​ទី​៤​នៅ​ក្នុង​ភទ្ទកប្ប​នេះ។បាន​ជា​កប្ប​នេះ​ឈ្មោះ​ភទ្ទកប្ប​ព្រោះ​អត្ថ​ថា ជា​កប្ប​ដ៏​ចម្រើនដែល​មាន​ព្រះ​ពុទ្ធ​៥​ព្រះ​អង្គ​ត្រាស់​ដឹងតួ​យ៉ាង​ដូច​ជា​កប្ប​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ មាន​ព្រះ​សព្វញ្ញូពុទ្ធ​ ៥​ព្រះ​អង្គ ​គឺ ​កុកសន្ធោ ​កោនាគមនោ ​កស្សបោ ​គោតម និង​​អរិយមេតេ្តយ្យ ​ដែល​នឹង​​ត្រាស់​ដឹង​​នា​អនាគត​កាល ។Gautama Buddhameditation sampout is 4th in phottokab. The character namesphottokab advantage that the emerging character of Buddhism 5 hecalled known as stereotypical behavior Today we have the omniscientBuddha 5. He was Kok lonely dragon carbon mono bishop Gautamakindergarten and civilization that enlightened future.
Myanmar (Burma) Map and Geography 2.0
Kingdom App 1988
Myanmar (Burmese pronunciation: [mjəmà]), officially theRepublic of the Union of Myanmar, also known as Burma, is asovereign state in the region of Southeast Asia. Myanmar isbordered by India and Bangladesh to its west, Thailand and Laos toits east, and China to its north and northeast. To its south, aboutone third of Myanmar's total perimeter of 5,876 km(3,651 miles) forms an uninterrupted coastline of1,930 km (1,200 mi) along the Bay of Bengal and theAndaman Sea. The country's 2014 census counted a much lowerpopulation than expected, with 51 million people recorded. Myanmaris 676,578 square kilometres (261,227 sq mi) insize. Its capital city is Naypyidaw and its largest city and formercapital city is Yangon (Rangoon). Myanmar has been a member of theAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) since 1997.-Myanmar(Burma) Map and Geography show as:-GPS-Google Map,-YourPlace,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
លោក អៀង សារី 1.0
Kingdom App 1988
លោក អៀង សារីអតីត​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​នៃ​របប​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវ​បាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ឃុំ​ខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដើម្បី​រង់ចាំ​ការជម្រះ​ក្តីពី​បទ​ថា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ​និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​រវាង​ឆ្នាំ​១៩៧៥ ដល់​ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។Ieng Sary,the former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs ofthe Democratic Kampuchea was the Extraordinary Chambers in theCourts of Cambodia detained temporarily to await trial on chargesof committing crimes against humanity and war crimes committedbetween 1975 and 1979.
សុភាសិត​ខ្មែរភាគ១ 1.0
Kingdom App 1988
សុភាសិត​ខ្មែរ ជា​ឃ្លា​​​ខ្លី​ៗ តែ​មាន​អត្ថន័យ​​ជ្រៅ​ជ្រះ​​​ជា​​ឱវាទ​ល្អៗ​​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​គួរ​រៀន​គួរ​ស្តាប់។​ទំព័រ​នេះគឺ​ជា​កម្រង​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុភាសិត​ខ្មែរដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវ​ភៅប្រមូល​ភាសិត​ខ្មែរ​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​សមាគម​សម្តេច​ ជួន ណាត​។Proverbs are short phrases meanas much useful advice which should learn to listen. This is aseries of rallies Proverbs excerpts from books collected maxim fromthe Association pope NAT.
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរល្បីៗភាគ១ 2.0
Kingdom App 1988
រឿងព្រេងខ្មែរ​ ជារឿងនិទានប្រកបដោយគតិអប់រំទាក់ទិននឹងសីលធម៌សង្គមក៏ដូចជាការរិះគន់ដល់អំពើដែលសង្គមមិនផ្ដល់តំលៃឬនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ពីប្រវត្តិទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី បាតុភូតធម្មជាតិ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនានាជាដើម។រឿងព្រេងខ្មែរភាគច្រើន​មានកំនើតតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយត្រូវបានគេចងក្រងអោយទៅជាឯកសារសំរាប់បន្សល់ទុកអោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយ។ឯកសារទាំងនោះមានដូចជា គតិលោក ស្រីហិតោបទេស ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ និងសៀវភៅរូបភាពសំរាប់កុមារជាដើម។ នៅមានរឿងនិទានមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកនិពន្ឋជំនាន់ថ្មីនិពន្ឋដែលកាលៈទេសៈក្នុងរឿងមានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងសង្គមដែលគេនិពន្ឋនោះ។Thelegendary tale of educational ideals regarding social morality, aswell as criticism of the society does not value or recount thehistory, tradition and natural phenomena, geographical location andso on. Most legends are born a long time ago and have been compiledinto a document for leaving the next generation. These documentsinclude financial ktelok pathetic Lions Legends and picture booksfor children. In some tales, the guy is a new generation author ofthe circumstances in the film resembles the society author.
សុភាសិត​ខ្មែរភាគ២ 1.0
Kingdom App 1988
សុភាសិត​ខ្មែរ ជា​ឃ្លា​​​ខ្លី​ៗ តែ​មាន​អត្ថន័យ​​ជ្រៅ​ជ្រះ​​​ជា​​ឱវាទ​ល្អៗ​​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​គួរ​រៀន​គួរ​ស្តាប់។​ទំព័រ​នេះគឺ​ជា​កម្រង​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុភាសិត​ខ្មែរដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវ​ភៅប្រមូល​ភាសិត​ខ្មែរ​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​សមាគម​សម្តេច​ ជួន ណាត​។Proverbs are short phrases meanas much useful advice which should learn to listen. This is aseries of rallies Proverbs excerpts from books collected maxim fromthe Association pope NAT.
Singapore MapHD 1.0
Kingdom App 1988
Highlights: * Absolutely Free and no In-application buy. * You canpick driving or strolling mode * Four sorts of guide: Normal,Hybrid, Satellite and Terrain * User can get present area *Approximate separation and time length is accessible * Near byspots like ATM, Aquarium, Extinguisher, Grocery Shop and somemore... * List of Near By Places around 500 meter-10000 meter andget Direction from your area. * Get bearing and course b/w twoareas. * Finding Shortest way. .Singapore Maps .Johor Maps .withongoing information. .Free Offline Maps, once you download thedisconnected guide, you can utilize the guide without webassociation.
Burnei Map and Geography 2.0
Kingdom App 1988
Brunei (/bruːˈnaɪ/ ( listen), broo-NYE), officially theNation of Brunei, the Abode of Peace (Malay: Negara BruneiDarussalam, Jawi: نڬارا بروني دارالسلام‎), is a sovereign statelocated on the north coast of the island of Borneo in SoutheastAsia. Apart from its coastline with the South China Sea, thecountry is completely surrounded by the Malaysian state of Sarawak.It is separated into two parts by the Sarawak district of Limbang.Brunei is the only sovereign state completely on the island ofBorneo; the remainder of the island's territory is divided betweenthe nations of Malaysia and Indonesia. Brunei's population was408,786 in July 2012.At the peak of the Bruneian Empire, SultanBolkiah (reigned 1485–1528) is alleged to have had control overmost regions of Borneo, including modern-day Sarawak and Sabah, aswell as the Sulu archipelago off the northeast tip of Borneo,Seludong (modern-day Manila), and the islands off the northwest tipof Borneo. The maritime state was visited by Spain's MagellanExpedition in 1521 and fought against Spain in the 1578 CastilleWar.Burnei Map and Geography show as: -Brunei Map :.- GPS-GoogleMap-Your Place-Restaurants-GasStations-ATMs,Coffee-Pharmacies-Hotels-Bars-Department-PostOffice-Parking......
Taiwan Map and Geography 3.0
Kingdom App 1988
-Taiwan Map-Taiwan (/ˌtaɪˈwɑːn/ ( listen)), officiallythe Republic of China (ROC), is a state in East Asia. Its neighborsinclude China (officially the People's Republic of China, PRC) tothe west, Japan to the northeast, and the Philippines to the south.Taiwan is the most populous state and largest economy that is not amember of the United Nations.The island of Taiwan, formerly knownas Formosa, was inhabited by Taiwanese aborigines before the 17thcentury, when Dutch and Spanish colonies opened the island to massHan immigration. After a brief rule by the Kingdom of Tungning, theisland was annexed by the Qing dynasty, the last dynasty of China.The Qing ceded Taiwan to Japan in 1895 after the Sino-Japanese War.While Taiwan was under Japanese rule, the Republic of China (ROC)was established on the mainland in 1912 after the fall of the Qingdynasty. Following the Japanese surrender to the Allies in 1945,the ROC took control of Taiwan. However, the resumption of theChinese Civil War led to the ROC's loss of the mainland to theCommunists, and the flight of the ROC government to Taiwan in 1949.Although the ROC continued to claim to be the legitimate governmentof China, its effective jurisdiction has, since the loss of Hainanin 1950, been limited to Taiwan and its surrounding islands, withthe main island making up 99% of its de facto territory. As afounding member of the United Nations, the ROC continued torepresent China at the United Nations until 1971, when the PRCassumed China's seat, causing the ROC to lose its UN membership.Inthe early 1960s, Taiwan entered a period of rapid economic growthand industrialization, creating a stable industrial economy. In the1980s and early 1990s, it changed from a one-party militarydictatorship dominated by the Kuomintang to a multi-party democracywith a semi-presidential system. Taiwan is the 22nd-largest economyin the world, and its high-tech industry plays a key role in theglobal economy. It is ranked highly in terms of freedom of thepress, healthcare, public education, economic freedom, and humandevelopment. The country benefits from a highly skilled workforceand is among the most highly educated countries in the world withone of the highest percentages of its citizens holding a tertiaryeducation degree.-The PRC has consistently claimed sovereignty overTaiwan and asserted the ROC is no longer in legitimate existence.Under its One-China Policy the PRC refused diplomatic relationswith any country that recognizes the ROC. Today 20 countriesrecognize the ROC as the sole legal representative of China, butmany other states maintain unofficial ties through representativeoffices and institutions that function as de facto embassies andconsulates. Although Taiwan is fully self-governing, mostinternational organizations in which the PRC participates eitherrefuse to grant membership to Taiwan or allow it to participateonly as a non-state actor. Internally, the major division inpolitics is between the aspirations of eventual Chinese unificationor Taiwanese independence, though both sides have moderated theirpositions to broaden their appeal. The PRC has threatened the useof military force in response to any formal declaration ofindependence by Taiwan or if PRC leaders decide that peacefulunification is no longer possible-Taiwan Map and Geography showas:- GPS-Google Map-Your Place-Restaurants-GasStations-ATMs,Coffee-Pharmacies-Hotels-Bars-Department-PostOffice-Parking......
ក្បួនវេទមន្ត 1.0
Kingdom App 1988
-ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ការ​ប្រើប្រាស់​មន្តអាគម​ក្នុង​ចំណោម​ជនជាតិ​ចាម​មូស្លីមអាច​ជា​គន្លឹះ​ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​វប្បធម៌ ដោយ​មាន​ហេតុផល​បី​យ៉ាង-ទី​១.វេទមន្ត​គឺ​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​សិក្សា​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​តម្លៃ​ឬ​ទស្សនៈ​ជា​សកល​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ជនជាតិ​ចាម​សាមញ្ញ---ទី​២. មន្តអាគម​មាន​អត្ថន័យ​ថាជា​និមិត្តរូប​អំពី​ការ​កកើត​របស់​ជនជាតិ​ចាម​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជាដែល​ថា​តើ​វា​ជា​ការ​ពិត​ឬ​យ៉ាងណា --ទី​៣.មន្តអាគម​គឺជា​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម​មូស្លីម ។មាន​បញ្ញវន្ត​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈិមបូព៌ា​ទទូច​ថាការ​ប្រើប្រាស់​មន្តអាគម​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់ដោយសារ​វា​ប្រឆាំង​ទៅ​នឹង​ជំនឿ​របស់​សាសនា​អ៊ិស្លាម ។ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ការ​ប្រើ​មន្តអាគម​នៅ​តែ​មាន ។-ព្រះរាជណាចក្រ​កម្ពុជា​ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់​ថាជា​ប្រទេសមួយ​ដែលមាន​អារ្យធម៌​ចំណាស់​ជាងគេ​នៅក្នុង​ភូមិភាគ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​យើង​នេះហើយ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែលមាន​ឈ្មោះថា​ហ្វូ​-​ណន ចាប់តាំងពី​ដើ​សតវត្ស​ទី​១នៃ​គ​.​ស ស្ថិតក្រោម​វប្បធម៌​ឥទ្ធិពល​ឥណ្ឌា​។ អ្វីមួយ​ដែល​លោក​ហ្ស​កស៊ឺ​ដេ​ស ឲ្យ​ឈ្មោះថា ឥណ្ឌូ​រូបនីយកម្ម​។ ក៏ប៉ុន្តែ​មិនមែន​មានន័យថាបុព្វការី​ជន​ខ្មែរ​ស្ថិតនៅក្នុង​អម្បូរ​មន​-​ខ្មែរដែលមាន​សមាសធាតុ​សំខាន់​ជាងគេ គឺ​ប្រជាជន​មន និង​ខ្មែរដែល​បាន​បង្កើត​រដ្ឋ គ្មាន​វប្បធម៌​អារ្យធម៌​របស់ខ្លួន​នោះទេ​។ហើយក៏​មិន​មានន័យថាដូនតា​ខ្មែរ​បាន​ចម្លង​វប្បធម៌​ឥណ្ឌា​ទាំងស្រុង​នោះទេ​ដែរជាពិសេស​ខាង​វិស័យ​ជំនឿ​សាសនា ដូច​ករណី​មន្តអាគម​អូមអាម​ជាដើម​។​-បើមិនជឿសូមកុំប្រមាទ-គ្រាន់តែជាឯកសារសំរាប់កូនខ្មែរធ្វើការស្វែងយល់-Itfree, Not for sale- However, the use of the magic of the ChamMuslims could be the key to understand the culture, there are threereasons- 1. Magic is part of the content of the most importantstudies in understanding of universal values ​​or opinions relatedto Cham will be simple -- 2. Magic is defined as a symbol of theformation of the Cham people in society, whether it's true or not-3. Magic view is controversial in Muslim societies. There are manyintellectuals in the Middle East argue that the use of magic isforbidden because it is opposed to the faith of Islam. However, theuse of magic is still there.- The Kingdom of Cambodia has beenrecognized as one of the oldest civilizations in Asia and theterritories named Fu-Nan since for centuries 1st AD. Under theIndian cultural influences. Something Jean Shi heated Pradesh,Indonesia, Urban Planning. But that does not mean the ancestors arein the ethnic Mon-Khmer, the most important components is generatedand its culture, civilization . Nor does it mean that fatherscopied the entire Indian culture, especially the religious sectoras magic Armstrong.- Do not believe the offensive- just forexploratory Kon-It free, not for sale
ការបង្កើនផលិតកម្មមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ 2.0
Kingdom App 1988
+ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុកគឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានតាំងពីយួរយាណាស់មកហើយ។ព្រោៈការចិញ្ចឹមមាន់វាមានគុណប្រយោជន៏៖-ផ្តល់ជាអាហារដ៍ឆ្ងាញ់ពិសារ-ផ្តល់ជាជីធម្មជាតិដល់កសិករ-លើកស្ទួយជីវភាពកសិករដោយការលក់សាច់ទៅកាន់ទីផ្សារ។ល។+ម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៍អាចផ្តល់នូវគុណវិបត្តិផងដែរបើសិនជាកសិករចិញ្ចឹមដោយខ្វៈបញ្ចេកទេសដែលអាចខាតបង់ថវិការរឹធ្វើអោយមានជំងឺនិងអាចប៉ៈពាល់ដ់ល់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វផងដែរ។-ខាងលើនេៈគឺជាសៀវភៅបញ្ចេកទេស(ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក)ដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីឯកសាររបស់(ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ)ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ជាឯកសារដើម្បីអោយជីវភាពប្រជាពលរដ្ធខ្មែរកាន់់តែប្រសើរឡើងដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយកាត់បន្ថយយភាពក្រីក្ររបស់ប្រមុខរាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា។+It Free ,Not For Sale+ Feed content is a traditional Khmer from thelaptop back much further.Pro-quality chicken feed it useful:-London delicious food- providing a natural fertilizer for farmers-improve the farmers to sell meat to the market..+ On the otherhand, it may also provide a disadvantage if farmers lack theunderlying techniques that can be lost or cause disease and mayimpact Connie human and animal life as well.Top - ne is theunderlying feeding technique (content)We quote from the document(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) in order topromote and provide documents to their citizens State to put betterpolicy in line with reduced poverty, the head of the RoyalGovernment of Cambodia.+ It Free, Not For Sale
ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក 2.0
Kingdom App 1988
+ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុកគឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានតាំងពីយួរយាណាស់មកហើយ។ព្រោៈការចិញ្ចឹមមាន់វាមានគុណប្រយោជន៏៖-ផ្តល់ជាអាហារដ៍ឆ្ងាញ់ពិសារ-ផ្តល់ជាជីធម្មជាតិដល់កសិករ-លើកស្ទួយជីវភាពកសិករដោយការលក់សាច់ទៅកាន់ទីផ្សារ។ល។+ម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៍អាចផ្តល់នូវគុណវិបត្តិផងដែរបើសិនជាកសិករចិញ្ចឹមដោយខ្វៈបញ្ចេកទេសដែលអាចខាតបង់ថវិការរឹធ្វើអោយមានជំងឺនិងអាចប៉ៈពាល់ដ់ល់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វផងដែរ។-ខាងលើនេៈគឺជាសៀវភៅបញ្ចេកទេស(ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក)ដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីឯកសាររបស់(ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ)ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ជាឯកសារដើម្បីអោយជីវភាពប្រជាពលរដ្ធខ្មែរកាន់់តែប្រសើរឡើងដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយកាត់បន្ថយយភាពក្រីក្ររបស់ប្រមុខរាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា។+Feed content is a traditional Khmer from the laptop back muchfurther.Pro-quality chicken feed it useful:- London delicious food-providing a natural fertilizer for farmers- improve the farmers tosell meat to the market..+ On the other hand, it may also provide adisadvantage if farmers lack the underlying techniques that can belost or cause disease and may impact Connie human and animal lifeas well.Top - ne is the underlying feeding technique (content)Wequote from the document (Ministry of Agriculture, Forestry andFisheries) in order to promote and provide documents to theircitizens State to put better policy in line with reduced poverty,the head of the Royal Government of Cambodia.
Singapore Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
-The Republic of Singapore (/ˈsɪŋəpɔːr/ (About this sound listen),/ˈsɪŋɡə-/) is a sovereign city-state in Southeast Asia. It issometimes referred to as the "Lion City", "Garden City" or the"Little Red Dot". It lies one degree (137 km) north of the equator,at the southern tip of the Malay Peninsula, with Indonesia's RiauIslands to the south. Singapore's territory consists of one mainisland along with 62 other islets. It shares maritime borders withIndonesia at the south while at the north Malaysia. Sinceindependence, extensive land reclamation has increased its totalsize by 23% (130 km2) and its greening policy has covered thedensely populated island with tropical flora, parks andgardens.Stamford Raffles founded colonial Singapore in 1819 as atrading post of the East India Company, but after its collapse andthe eventual establishment of the British Raj, the islands wereceded to Britain and became part of its Straits Settlements in1826. During the Second World War, Singapore was occupied by Japan.It gained independence from the UK in 1963 by federating with otherformer British territories to form Malaysia, but separated twoyears later over ideological differences, becoming a sovereignnation in 1965. After early years of turbulence and despite lackingnatural resources and a hinterland, the nation developed rapidly asan Asian Tiger economy, based on external trade and itsworkforce.Singapore is a global commerce, finance and transporthub. Its standings include: the most "technology-ready" nation(WEF), top International-meetings city (UIA), city with "bestinvestment potential" (BERI), second-most competitive country,third-largest foreign exchange market, third-largest financialcentre, third-largest oil refining and trading centre and thesecond-busiest container port. The country has also been identifiedas a tax haven.Singapore ranks 5th on the UN Human DevelopmentIndex and the 3rd highest GDP per capita. It is ranked highly ineducation, healthcare, life expectancy, quality of life, personalsafety and housing. Although income inequality is high, 90% ofhomes are owner-occupied. 38% of Singapore's 5.6 million residentsare permanent residents and other foreign nationals. There are fourofficial languages: English (common and first language), Malay,Mandarin and Tamil, though almost all Singaporeans arebilingual.-Singapore Map and Geography Show as:- GPS-GoogleMap,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
North Korea Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
North Korea, officially the Democratic People's Republic of Korea(abbreviated DPRK), is a country in East Asia constituting thenorthern part of the Korean Peninsula. Pyongyang is the nation'scapital and largest city. To the north and northwest the country isbordered by China and by Russia along the Amnok (known as the Yaluin China) and Tumen rivers; it is bordered to the south by SouthKorea, with the heavily fortified Korean Demilitarized Zone (DMZ)separating the two. Nevertheless, North Korea, like its southerncounterpart, claims to be the legitimate government of the entireKorean peninsula.In 1910, Korea was annexed by the Empire of Japan.After the Japanese surrender at the end of World War II, in 1945,Korea was divided into two zones, with the north occupied by theSoviets and the south by the Americans. Negotiations onreunification failed, and in 1948, separate governments wereformed: the socialist Democratic People's Republic of Korea in thenorth, and the capitalist Republic of Korea in the south. Aninvasion initiated by North Korea led to the Korean War(1950–1953). The Korean Armistice Agreement brought about aceasefire, but no peace treaty was signed-North Korea Map andGeography show as:-- GPS-Google Map,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
El Salvador Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
El Salvador (/ɛl ˈsælvədɔːr/ ( listen); Spanish: [elsalβaˈðor]), officially the Republic of El Salvador (Spanish:República de El Salvador, literally "Republic of The Savior"), isthe smallest and the most densely populated country in CentralAmerica. El Salvador's capital and largest city is San Salvador. Asof 2016, the country had a population of approximately 6.34million, consisting largely of Mestizos of European and IndigenousAmerican descent.El Salvador was for centuries inhabited by severalMesoamerican nations, especially the Cuzcatlecs, as well as theLenca and Maya. In the early 16th century, the Spanish Empireconquered the territory, incorporating it into the Viceroyalty ofNew Spain ruled from Mexico City. In 1821, the country achievedindependence from Spain as part of the First Mexican Empire, onlyto further secede as part of the Federal Republic of CentralAmerica in 1823. Upon the republic's dissolution in 1841, ElSalvador became sovereign until forming a short-lived union withHonduras and Nicaragua called the Greater Republic of CentralAmerica, which lasted from 1895 to 1898.From the late 19th to themid-20th century, El Salvador endured chronic political andeconomic instability characterized by coups, revolts, and asuccession of authoritarian rulers. Persistent socioeconomicinequality and civil unrest culminated in the devastatingSalvadoran Civil War (1979–1992), which was fought between themilitary-led government and a coalition of left-wing guerrillagroups. The conflict ended with a negotiated settlement thatestablished a multiparty constitutional republic, which remains inplace to this day.El Salvador's economy was historically dominatedby agriculture, beginning with the indigo plant (añil in Spanish),the most important crop during the colonial period, and followedthereafter by coffee, which by the early 20th century accounted for90 percent of export earnings. El Salvador has since reduced itsdependence on coffee and embarked on diversifying the economy byopening up trade and financial links and expanding themanufacturing sector. The colón, the official currency of ElSalvador since 1892, was replaced by the U.S. dollar in 2001-ElSalvador Map and Geography show as:-GPS-Google Map,-YourPlace,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
India Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
India, officially the Republic of India (Bhārat Gaṇarājya),[e] is acountry in South Asia. It is the seventh-largest country by area,the second-most populous country (with over 1.2 billion people),and the most populous democracy in the world. It is bounded by theIndian Ocean on the south, the Arabian Sea on the southwest, andthe Bay of Bengal on the southeast. It shares land borders withPakistan to the west; China, Nepal, and Bhutan to the northeast;and Myanmar (Burma) and Bangladesh to the east. In the IndianOcean, India is in the vicinity of Sri Lanka and the Maldives.India's Andaman and Nicobar Islands share a maritime border withThailand and Indonesia.The Indian subcontinent was home to theurban Indus Valley Civilisation of the 3rd millennium BCE. In thefollowing millennium, the oldest scriptures associated withHinduism began to be composed. Social stratification, based oncaste, emerged in the first millennium BCE, and Buddhism andJainism arose. Early political consolidations took place under theMaurya and Gupta empires; the later peninsular Middle Kingdomsinfluenced cultures as far as southeast Asia. In the medieval era,Judaism, Zoroastrianism, Christianity, and Islam arrived, andSikhism emerged, all adding to the region's diverse culture. Muchof the north fell to the Delhi sultanate; the south was unitedunder the Vijayanagara Empire. The economy expanded in the 17thcentury in the Mughal Empire. In the mid-18th century, thesubcontinent came under British East India Company rule, and in themid-19th under British crown rule. A nationalist movement emergedin the late 19th century, which later, under Mahatma Gandhi, wasnoted for nonviolent resistance and led to India's independence in1947.-India Map and Geography show as:- GPS-Google Map,-YourPlace,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Bolivia Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Bolivia (/bəˈlɪviə/ ( listen); Spanish: [boˈliβja];Guarani: Mborivia [ᵐboˈɾiʋja]; Quechua: Buliwya [bʊlɪwja]; Aymara:Wuliwya [wʊlɪwja]), officially known as the Plurinational State ofBolivia (Spanish: Estado Plurinacional de Bolivia),[8][9] islocated in western-central South America. It is bordered to thenorth and east by Brazil, to the southeast by Paraguay, to thesouth by Argentina, to the southwest by Chile, and to the northwestby Peru. It has no ocean access. One-third of the country is theAndean mountain range.The largest city and principal economic andfinancial center is Santa Cruz de la Sierra, located on the LlanosOrientales (Tropical lowlands) a mostly flat region in the East ofBolivia. Bolivia and its smaller neighbor Paraguay are the onlylandlocked counries in the Americas. With 1,098,581 km2 of area,Bolivia is the 27th largest country but it remains a relativelyweak in economic and military terms.Before Spanish colonization,the Andean region of Bolivia was part of the Inca Empire, while thenorthern and eastern lowlands were inhabited by independent tribes.Spanish conquistadors arriving from Cuzco and Asunción took controlof the region in the 16th century. During the Spanish colonialperiod Bolivia was administered by the Royal Audiencia of Charcas.Spain built its empire in great part upon the silver that wasextracted from Bolivia's mines.After the first call forindependence in 1809, 16 years of war followed before theestablishment of the Republic, named for Simón Bolívar, on 6 August1825. Since independence, Bolivia has endured periods of politicaland economic instability, including the loss of various peripheralterritories to its neighbors, such as Acre and parts of the GranChaco. It has been landlocked since the annexation of its Pacificcoast territory by Chile following the War of the Pacific(1879–84), but agreements with neighboring countries have grantedit indirect access to the Pacific and Atlanticoceans.-Bolivia Map and Geography show as:-GPS-GoogleMap,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Peru Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Peru (/pəˈruː/ ( listen); Spanish: Perú [peˈɾu]; Quechua:Piruw [pʰɪɾʊw]; Aymara: Piruw [pɪɾʊw]), officially the Republic ofPeru (Spanish:  República del Perú , is a sovereign statein western South America. It is bordered in the north by Ecuadorand Colombia, in the east by Brazil, in the southeast by Bolivia,in the south by Chile, and in the west by the Pacific Ocean. Peruis an extremely biodiverse country with habitats ranging from thearid plains of the Pacific coastal region in the west to the peaksof the Andes mountains vertically extending from the north to thesoutheast of the country to the tropical Amazon Basin rainforest inthe east with the Amazon river.Peruvian territory was home toseveral ancient cultures, ranging from the Norte Chico civilizationin the 32nd century BC, the oldest civilization in the Americas, tothe Inca Empire, the largest and most sophisticated state inpre-Columbian America. The Spanish Empire conquered the region inthe 16th century and established a Viceroyalty that encompassedmost of its South American colonies, with its capital in Lima. Peruformally proclaimed independence in 1821, and following themilitary campaigns of José de San Martín and Simón Bolívar, and thedecisive battle of Ayacucho, Peru secured independence in 1824. Inthe ensuing years, the country enjoyed relative economic andpolitical stability, which ended shortly before the War of thePacific with Chile. Throughout 20th century, Peru endured armedterritorial disputes, coups, social unrest, and internal conflicts,as well as periods of stability and economic upswing.-Peru Mapand Geography show as:-GPS-Google Map,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Ecuador Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Ecuador (/ˈɛkwədɔːr/ ( listen) EK-wə-dor,Spanish: [ekwaˈðor]) (Quechua: Ikwadur), officially theRepublic of Ecuador (Spanish: República del Ecuador, whichliterally translates as "Republic of the Equator"; Quechua: IkwadurRipuwlika), is a representative democratic republic in northwesternSouth America, bordered by Colombia on the north, Peru on the eastand south, and the Pacific Ocean to the west. Ecuador also includesthe Galápagos Islands in the Pacific, about 1,000 kilometres(620 mi) west of the mainland. The capital city is Quito,while the largest city is Guayaquil.What is now Ecuador was home toa variety of Amerindian groups that were gradually incorporatedinto the Inca Empire during the 15th century. The territory wascolonized by Spain during the 16th century, achieving independencein 1820 as part of Gran Colombia, from which it emerged as its ownsovereign state in 1830. The legacy of both empires is reflected inEcuador's ethnically diverse population, with most of its 16.4million people being mestizos, followed by large minorities ofEuropean, Amerindian, and African descendants. Spanish is theofficial language and is spoken by a majority of the population,though 13 Amerindian languages are also recognized, includingQuichua and Shuar.Ecuador is a middle-income country, with adeveloping economy that is highly dependent on commodities, namelypetroleum and agricultural products. It is governed as a democraticpresidential republic. One of 17 megadiverse countries in theworld, Ecuador hosts many endemic plants and animals, such as thoseof the Galápagos Islands. In recognition of its unique ecologicalheritage, the new constitution of 2008 is the first in the world torecognize legally enforceable Rights of Nature, or ecosystemrights.-Ecuador Map and Geography show as:-GPS-GoogleMap,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Colombia Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Colombia (/kəˈlʌmbiə/ kə-LUM-biə or /kəˈlɒmbiə/ kə-LOM-biə;Spanish: [koˈlombja] (About this sound listen)), officially theRepublic of Colombia (Spanish: About this sound República deColombia (help·info)), is a sovereign state largely situated in thenorthwest of South America, with territories in Central America.Colombia shares a border to the northwest with Panama, to the eastwith Venezuela and Brazil and to the south with Ecuador and Peru.It shares its maritime limits with Costa Rica, Nicaragua, Honduras,Jamaica, Haiti and the Dominican Republic. It is a unitary,constitutional republic comprising thirty-two departments. Theterritory of what is now Colombia was originally inhabited byindigenous peoples, with as most advanced the Muisca, Quimbaya andthe Tairona.The Spanish set foot on Colombian soil for the firsttime in 1499 and in the first half of the 16th century initiated aperiod of conquest and colonization, ultimately creating the NewKingdom of Granada, with as capital Santafé de Bogotá. Independencefrom Spain was acquired in 1819, but by 1830 the "Gran Colombia"Federation was dissolved. What is now Colombia and Panama emergedas the Republic of New Granada. The new nation experimented withfederalism as the Granadine Confederation (1858), and then theUnited States of Colombia (1863), before the Republic of Colombiawas finally declared in 1886. Panama seceded in 1903. Since the1960s, the country has suffered from an asymmetric low-intensityarmed conflict, which escalated in the 1990s but then decreasedfrom 2005 onward.] Colombia is one of the most ethnically andlinguistically diverse countries in the world, and therebypossesses a rich cultural heritage. The urban centres are mostlylocated in the highlands of the Andes mountains.-Colombia Mapand Geography show as:-GPS-Google Map,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Panama Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Panama (/ˈpænəmɑː/ (About this sound listen) PAN-ə-mah; Spanish:Panamá [panaˈma]), officially called the Republic of Panama(Spanish: República de Panamá), is a sovereign state in CentralAmerica. It is bordered by Costa Rica to the west, Colombia (inSouth America) to the southeast, the Caribbean Sea to the north andthe Pacific Ocean to the south. The capital and largest city isPanama City, whose metropolitan area is home to nearly half of thecountry's 4 million people.Panama was inhabited by severalindigenous tribes prior to settlement by the Spanish in the 16thcentury. Panama broke away from Spain in 1821 and joined a union ofNueva Granada, Ecuador, and Venezuela named the Republic of GranColombia. When Gran Colombia dissolved in 1831, Panama and NuevaGranada remained joined, eventually becoming the Republic ofColombia. With the backing of the United States, Panama secededfrom Colombia in 1903, allowing the Panama Canal to be built by theU.S. Army Corps of Engineers between 1904 and 1914. In 1977 anagreement was signed for the transfer of the Canal from the UnitedStates to Panama by the end of the 20th century, which culminatedon December 31, 1999.Revenue from canal tolls continues torepresent a significant portion of Panama's GDP, although commerce,banking, and tourism are major and growing sectors. In 2015 Panamaranked 60th in the world in terms of the Human Development Index.Since 2010, Panama has been the second-most competitive economy inLatin America, according to the World Economic Forum's GlobalCompetitiveness Index. Covering around 40% of its land area,Panama's jungles are home to an abundance of tropical plants andanimals – some of them found nowhere else on theplanet.-Panama Map and Geography show as:-GPS-Google Map,-YourPlace,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Japan Map and Geography 2.0
Kingdom App 1988
Japan (Japanese: 日本 Nippon [ɲippoɴ] or Nihon [ɲihoɴ]; formally 日本国About this sound Nippon-koku or Nihon-koku, meaning "State ofJapan") is a sovereign island nation in East Asia. Located in thePacific Ocean, it lies off the eastern coast of the Asian mainlandand stretches from the Sea of Okhotsk in the north to the EastChina Sea and China in the southwest.The kanji that make up Japan'sname mean "sun origin". 日 can be read as ni and means "sun", while本 can be read as hon or pon and means "origin". Japan is oftenreferred to by the famous epithet "Land of the Rising Sun" inreference to its Japanese name. Japan is a stratovolcanicarchipelago consisting of about 6,852 islands. The four largest areHonshu, Hokkaido, Kyushu and Shikoku, which make up aboutninety-seven percent of Japan's land area and often are referred toas home islands. The country is divided into 47 prefectures ineight regions, with Hokkaido being the northernmost prefecture andOkinawa being the southernmost one. The population of 127 millionis the world's tenth largest. Japanese people make up 98.5% ofJapan's total population. Approximately 9.1 million people live inTokyo, the capital of Japan.-Japan Map and Geography-you can seeas:-GPS-Google Map-Your Place-Restaurants-GasStations-ATMs,Coffee-Pharmacies-Hotels-Bars-Department-PostOffice-Parking.....
GAME15 CATS 0.1
Kingdom App 1988
zoo and water creatures through fun and play. A lovely voice willdependably energize and laud your children and rouse them to keepon building their vocabulary, memory, and subjective abilitieswhile playing. The diversion is improved with livelinesss,articulations, sounds and intuitiveness for rehash playing andlearning. It will keep your children occupied but you will never bestressed over them losing any bit of the riddles! Highlights:Straightforward and natural kid well disposed interface Allinclusive application for all telephones and tablets 30 distinctdialects and elocutions - English, Afrikaans, Arabic, Bengali,Chinese, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek,Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Macedonian, Malay,Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish, Swedish,Thai, Turkish, Ukrainian and Vietnamese. Several baffle pieces in84 distinct riddles Simple route between riddles Simple developmentof astound pieces crosswise over screen Amazing representationSweet mood melodies Drag and drop activitys Swell movement andupbeat cheering after each effectively illuminated astound Thetopic of this Puzzle is 'Creatures', check our differentapplications for more subjects like , "Cats" and "" What's more, towrap things up ***All riddles are accessible for FREE***
New Zealand Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
New Zealand /njuːˈziːlənd/ ( listen) (Māori: Aotearoa[aɔˈtɛaɾɔa]) is an island country in the southwestern PacificOcean. The country geographically comprises two main landmasses—theNorth Island (or Te Ika-a-Māui), and the South Island (or TeWaipounamu)—and around 600 smaller islands. New Zealand is situatedsome 1,500 kilometres (900 mi) east of Australia across theTasman Sea and roughly 1,000 kilometres (600 mi) south of thePacific island areas of New Caledonia, Fiji, and Tonga. Because ofits remoteness, it was one of the last lands to be settled byhumans. During its long period of isolation, New Zealand developeda distinct biodiversity of animal, fungal and plant life. Thecountry's varied topography and its sharp mountain peaks, such asthe Southern Alps, owe much to the tectonic uplift of land andvolcanic eruptions. New Zealand's capital city is Wellington, whileits most populous city is Auckland.Sometime between 1250 and 1300CE, Polynesians settled in the islands that later were named NewZealand and developed a distinctive Māori culture. In 1642, Dutchexplorer Abel Tasman became the first European to sight NewZealand. In 1840, representatives of Britain and Māori chiefssigned the Treaty of Waitangi, which declared British sovereigntyover the islands. In 1841, New Zealand became a colony within theBritish Empire and in 1907 it became a Dominion. Today, themajority of New Zealand's population of 4.7 million is of Europeandescent; the indigenous Māori are the largest minority, followed byAsians and Pacific Islanders. Reflecting this, New Zealand'sculture is mainly derived from Māori and early British settlers,with recent broadening arising from increased immigration. Theofficial languages are English, Māori and New Zealand SignLanguage, with English predominant.-New Zealand Map and Geographyshow as:-- GPS-Google Map,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.
Hong Kong Map and Geography 1.0
Kingdom App 1988
Hong Kong, officially the Hong Kong Special Administrative Regionof the People's Republic of China, is an autonomous territory inChina, south of the mainland Chinese province of Guangdong and eastof the former Portuguese colony and fellow Special AdministrativeRegion (SAR) of Macao. With around 7.2 million Hong Kongers ofvarious nationalities in a territory of 1,104 km2, Hong Kong is theworld's fourth most densely populated country or territory.HongKong used to be a British colony with the perpetual cession of HongKong Island from the Qing Empire after the First Opium War(1839–1842). The colony expanded to the Kowloon Peninsula in 1860and acquired a 99-year lease of the New Territories from 1898. HongKong was later occupied by Japan during the Second World War untilBritish control resumed in 1945. The Sino-British Joint Declarationsigned between the United Kingdom and China in 1984 paved way forthe transfer of sovereignty of Hong Kong in 1997, when it became aspecial administrative region of the People's Republic of Chinawith a high degree of autonomy.Under the principle of "one country,two systems",Hong Kong maintains a separate political and economicsystem from China. Except in military defence and foreign affairs,Hong Kong maintains its independent executive, legislative andjudiciary powers. In addition, Hong Kong develops relationsdirectly with foreign states and international organisations in abroad range of "appropriate fields". Hong Kong involves ininternational organizations, such as the Asia-Pacific EconomicCooperation (APEC) and the World Trade Organization (WOR), activelyand independently.-Hong Kong Map and Geography showas:-GPS-Google Map,-Your Place,-Restaurants,-GasStations,-ATMs,Coffee,-Pharmacies,-Hotels,-Bars,-Department,-PostOffice,-Parking.,.