1.4.1 / December 10, 2018
(2.3/5) (86)
Loading...

Beschreibung

Denne app er udviklet af sundhed.dk – Den fælles offentligesundhedsportal. App’en trækker på information fra sundhed.dk’s’Find behandler’, som bygger på både data fra regionerne og data,som den enkelte klinik selv vedligeholder. Det er ikke muligt atsøge på egne sundhedsoplysninger. Dette kan gøres ved at logge indpå sundhed.dk. App’en er udviklet i samarbejde med XL-Force ApS.This app is developed by sundhed.dk - The common public health.  The app draws on information from sundhed.dk's 'Find treat',based on both data from the regions and data that each clinic aremaintained. It is not possible to search for their own healthinformation. This can be done by logging into sundhed.dk.  The app was developed in collaboration with XL-Force ApS.

App Information Find behandler

 • App Name
  Find behandler
 • Paketname
  com.tsa.sundheddk
 • Updated
  December 10, 2018
 • Datei
  1.9M
 • Erforderliche Android-Version
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.4.1
 • Hersteller
  sundhed.dk
 • Installationen
  5,000+
 • Price
  Kostenlos
 • Kategorie
  Medical
 • Hersteller
 • Google Play Link

sundhed.dk Zeig Mehr...

Medicinkortet 3.05 APK
sundhed.dk
Med denne app kan du se din aktuelle medicin, som er registeret påFælles Medicinkort af en læge. Du kan også se dine åbne recepter,det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin påapoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin, duallerede har fået udleveret på apotek. Du kan sende anmodning omreceptfornyelse til din praktiserende læge på de lægemidler, deroptræder som aktive. Er den seneste recept oprettet af enspeciallæge, vil anmodninger blive sendt til denne. Har du ikke enpraktiserende læge og er den seneste recept for lægemidlet ikkeoprettet af en speciallæge, er det desværre ikke muligt at anmodeom receptfornyelse. Bestemte lægemidler kan ikke receptfornyes viaappen. App’en indeholder udvalgte oplysninger fra dit medicinkort,som er registreret på Fælles Medicinkort. Du kan altid gå påSundhed.dk for at se alle oplysninger. Her finder du fx oplysningerom ældre recepter, der ikke længere kan udleveres på apotek, hvemder senest har ændret dit medicinkort mm. På sundhed.dk kan du ogsåi din log se, hvem der har haft adgang til dine data. Du kan sesamme oplysninger omkring medicin og recepter for dine børn. Fra ogmed version 2.0 benytter appen en ny løsning til login med NemID.Løsningen er udviklet og driftes på vegne af Sundhedsdatastyrelsenaf firmaet Trifork A/S. Den nye løsning kræver at man skalregistrere sig igen med sit NemID før man igen kan benytteMedicinkortet. Registreringen med NemID foregår nu afsikkerhedsmæssige grunde i en selvstændig browser, hvor brugerenefter endt NemID-login ledes tilbage til appen, hvor man skalregistrere en pinkode og evt. om man vil benytte fingeraftryk, somsupplement til pinkoden. Det er muligt at lave et gæstelogin iappen ved at anvende NemID. Gæstelogin virker ligesom et almindeliglogin bortset fra at man ikke kan tilknytte pin-kode og i stedetskal anvende NemID ved hvert login. App’en er udviklet afSundhedsdatastyrelsen. Eventuelle spørgsmål omkring brug af app’enkan rettes til info@sundhed.dk. With this app you can see yourcurrent medicine, which is registered on the Common Medical Card bya doctor. You can also see your open prescriptions, ieprescriptions, where you can still receive medication at thepharmacy. Along with the open prescriptions, you also see themedicine you have already received at a pharmacy.   You cansend a prescription renewal request to your medical practitionerfor the active drugs. If the most recent prescription is created bya specialist, requests will be sent to this specialist. If you donot have a general practitioner and the latest prescription for themedicine is not created by a specialist, it is unfortunately notpossible to request a prescription renewal. Certain drugs cannot bere-administered via the app.   The app contains selectedinformation from your medical card registered on the JointMedication Card. You can always go to Sundhed.dk to see all theinformation. Here you will find, for example, information aboutolder prescriptions that can no longer be handed out at a pharmacy,who recently changed your medicine card etc. At häld.dk you canalso see in your log who has had access to your data. You can seethe same information about medicines and prescriptions for yourchildren. Starting with version 2.0, the app uses a new solutionfor login with NemID. The solution has been developed and operatedon behalf of the Health Data Board of the company Trifork A / S.The new solution requires you to register again with your NemIDbefore you can use the Medicine Card again. The registration withNemID now takes place for security reasons in an independentbrowser, where the user, after completing the NemID login, is ledback to the app, where one must register a PIN code and possibly.if you want to use fingerprints, in addition to the pin code. It ispossible to create a guest log in the app using NemID. The guestlog works just like a regular login except that one cannot attachpin code and instead must use NemID at each login.   The appis developed by the Health Data Board. Any questions about usingthe app can be directed to info@sundhed.dk.
Find behandler 1.4.1 APK
sundhed.dk
Denne app er udviklet af sundhed.dk – Den fælles offentligesundhedsportal. App’en trækker på information fra sundhed.dk’s’Find behandler’, som bygger på både data fra regionerne og data,som den enkelte klinik selv vedligeholder. Det er ikke muligt atsøge på egne sundhedsoplysninger. Dette kan gøres ved at logge indpå sundhed.dk. App’en er udviklet i samarbejde med XL-Force ApS.This app is developed by sundhed.dk - The common public health.  The app draws on information from sundhed.dk's 'Find treat',based on both data from the regions and data that each clinic aremaintained. It is not possible to search for their own healthinformation. This can be done by logging into sundhed.dk.  The app was developed in collaboration with XL-Force ApS.
Find behandler 1.2 2.5 APK
sundhed.dk
Denne app er udviklet af sundhed.dk – Denfælles offentlige sundhedsportal.App’en trækker på information fra sundhed.dk’s ’Find behandler’,som bygger på både data fra regionerne og data, som den enkelteklinik selv vedligeholder. Det er ikke muligt at søge på egnesundhedsoplysninger. Dette kan gøres ved at logge ind påsundhed.dk.App’en er udviklet i samarbejde med XL-Force ApS.This app is developed bysundhed.dk - The common public health. The app draws on information from sundhed.dk's 'Find treat', basedon both data from the regions and data that each clinic aremaintained. It is not possible to search for their own healthinformation. This can be done by logging into sundhed.dk. The app was developed in collaboration with XL-Force ApS.
Mobilklinik 1.5.0 APK
sundhed.dk
Sundhed.dk og Danske Regioners tilbud til sundhedsfaglige om enkomplet og gratis service til de mest benyttede opslag isundhedsvæsenet: Diagnose- og Operationskoder Medicinoplysningerfra pro.medicin.dk Lægehåndbogen og Patienthåndbogens artiklerBasislistens regionale artikler og anbefalinger. Appen kan brugespå farten og ved skrivebordet, til stuegang ved sygesengen og ilægeambulancen, til epikriser og indlæggelsesjournaler. Velskrevetog opdateret viden, relevante koder til det kliniske arbejde ogpraktiske oplysninger til medicingivningen. Basislisten finderautomatisk din region og du kan søge specifikt i dens tekster. Dukan også manuelt vælge patientens region, for at se Basislistengældende hos patientens region. Appen er testet og udviklet af ogtil læger og sygeplejersker af Trifork Medical. Appen henter ogviser oplysninger fra Pro.medicin.dk, SKS koder på diagnosekoder.dkog de sundhedsfaglige artikler fra Lægehåndbogen.dk ogPatienthåndbogen.dk samt medicinanbefalinger og vejledninger fraBasislisten. Sundhed.dk and Danske Regiones offer to healthprofessionals about a complete and free service for the mostfrequently used announcements in the health service:    Diagnostic and Operation Codes    Medicine information from pro.medicin.dk    The Medical Handbook and Articles of thePatient Handbook     Basic list's regionalarticles and recommendations. The app can be used on the go and atthe desk, for room attendance at the hospital bed and in themedical ambulance, for episodes and hospital records. Well-writtenand updated knowledge, relevant codes for the clinical work andpractical information for the medication. The base listautomatically finds your region and you can search specifically inits texts. You can also manually select the patient's region to seethe Basic List of the patient's region. The app has been tested anddeveloped by and for doctors and nurses by Trifork Medical. The appretrieves and displays information from Pro.medicin.dk, SKS codeson diagnosekoder.dk and the healthcare articles fromLægehåndbogen.dk and Patienthåndbogen.dk, as well as medicinerecommendations and guidelines from the Basic List.
Loading...