0.41 / November 30, 2018
(3.9/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

✯ How to Defend Towers? Select defence building from the defensebarand click on the game area. Move it to the best location(notoccupied by another object). Confirm the position and it willstartshooting! ✯ Or maybe some magic? You can surprise your enemieswitharea spells! Each of them works for 30 seconds. Their effectsare:* Reducing enemies armor by 50%. * Area damage taking 10% ofanenemy's life every second * Reducing enemy movement speed by 50%.✯Upgrade or sell During the game click on the working building.Nowyou can upgrade it (up to level 3) or sell it for half itsvalue.Remember that in order to build or cast spells you must havecoins.You receive coins by killing enemies. Your best resultisautomatically saved and displayed in the internationalranking!(You do not need to log in) GOOD LUCK!

App Information Defend My Towers!

 • App Name
  Defend My Towers!
 • Package Name
  pl.m4games.tower
 • Updated
  November 30, 2018
 • File Size
  41M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  0.41
 • Developer
  Marcin Kowalczyk
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Ul. Wolska 54 01-134 Warszawa
 • Google Play Link

Marcin Kowalczyk Show More...

Ortografia dla Dzieci DEMO 4.4 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Ortografia dla Dzieci to aplikacja stworzona dla dzieci w każdymwieku. Jej zadaniem jest pomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasadortografii. ★ Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia, że dzieci beztrudu będą poruszać się po aplikacji. ★ W pełnej wersji około 640ćwiczeń ze słówkami. W wersji demo po 5 ćwiczeń z puli 10 wyrazówdla każdej kategorii wyrazów. ★ W pełnej wersji ponad 440 wyrazów wdyktandach (w chwili obecnej 16 dyktand). W wersji demo są dostępne3 dyktanda. ★ Zasady ortograficzne. W tym dziale łączymy teorię zpraktyką. ★ Nowy dział - Sprawdzian. W tym miejscu sprawdzimywiedzę nabytą podczas ćwiczeń! ★ Wyrazy pisane szkolną czcionką takaby uczeń przyswoił zasady ortografii oraz sposób pisowni. ★Aplikacja nie wyświetla błędnie napisanych wyrazów aby dzieci nienabierały złych nawyków pisząc "z pamięci". Aplikacja ĆwiczeniaOrtograficzne od pierwszego dnia była testowana na dzieciach. Toich opinie i uwagi stworzyły tę aplikację. Szczególne podziękowaniadla córki Amelii, która spędziła godziny na testowaniu aplikacji iwytykaniu mi każdego niedociągnięcia ;) Słówka oraz dyktandazostały zebrane z książek szkolnych oraz dyktand przygotowanych dlanauczycieli klas od pierwszej do szóstej. Aplikacja umożliwia: ★ustawienie limitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bezokreślenia czasu, ★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi nakażde ćwiczenie aby wyraz został uznany za przyswojony. ★ ustaleniewyrazów z którymi uczeń miał największe problemy podczas nauki lubsprawdzianów. In the car. In the queue to see a doctor. On the bus.Your Comfort may, at any place and at any time to spend time oneducation. Spelling for Kids is an application designed forchildren of all ages. Its mission is to help our little ones inmastering spelling rules. ★ friendly and colorful interface makeschildren will easily navigate the application. ★ The full versionof about 640 exercises vocabulary. The demo version of the 5exercises from a pool of 10 words for each category of words. ★ Thefull version more than 440 words in the dictations (currently 16dictations). The demo version is available 3 dictations. ★ rulesspelling. In this section we combine theory with practice. ★ Newsection - Test. At this point, we check the knowledge acquiredduring training! ★ Words in capital letters the school so that thestudent mastered the rules of orthography and spelling. ★ Theapplication does not display the misspelled words that childrentook on the bad habits of writing "from memory". Applicationexercises in spelling from the first day has been tested onchildren. It is their opinions and remarks have created thisapplication. Special thanks to her daughter Amelia, who spent hourstesting applications and pointing out any shortcomings me;) Wordsand dictations were collected from school books and dictationsprepared for teachers in grades one through six. The applicationenables: ★ setting a time limit on each task or activity withoutspecifying the time, ★ specify the number of correct answers foreach exercise that word was considered to be absorbed. ★ establishthe words with which the student had the biggest problems duringthe study or tests.
Ortografia dla Dzieci 4.5 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Ćwiczenia ortograficzne to aplikacja stworzona dla dzieci w każdymwieku. Jej zadaniem jest pomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasadortografii. ★ Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia, że dzieci beztrudu będą poruszać się po aplikacji. ★ ponad 1000 wyrazówpodzielonych na: ★ ★ 640 ćwiczeń ze słówkami - w każdejaktualizacji będą pojawiać się nowe. ★ ★ 440 wyrazów w dyktandach.W chwili obecnej 16 dyktand (po aktualizacji 3 nowe!). Kilka wprzygotowaniu! ★ Zasady ortograficzne. Dzięki niemu łączymy teorięz praktyką. ★ Nowość: Sprawdzian. W tym dziale sprawdzimy wiedzęnabytą podczas nauki :) ★ Wyrazy pisane szkolną czcionką tak abyuczeń przyswoił zasady ortografii oraz sposób pisowni. ★ Aplikacjanie wyświetla błędnie napisanych wyrazów aby dzieci nie nabierałyzłych nawyków pisząc z pamięci. Aplikacja Ćwiczenia Ortograficzneod pierwszego dnia była testowana na dzieciach. To ich opinie iuwagi stworzyły tę aplikację. Szczególne podziękowania dla córkiAmelii, która spędziła godziny na testowaniu aplikacji i wytykaniumi każdego niedociągnięcia ;) Słówka oraz dyktanda zostały zebranez książek szkolnych oraz dyktand przygotowanych dla nauczycieliklas od pierwszej do szóstej. Aplikacja umożliwia: ★ ustawienielimitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bez określeniaczasu, ★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi na każde ćwiczenieaby wyraz został uznany za przyswojony. ★ ustalenie wyrazów zktórymi uczeń miał największe problemy podczas nauki lubsprawdzianów. In the car. In the queue to see a doctor. On the bus.Your Comfort may, at any place and at any time to spend time oneducation. Exercises spelling is an application designed forchildren of all ages. Its mission is to help our little ones inmastering spelling rules. ★ friendly and colorful interface makeschildren will easily navigate the application. ★ more than 1000words divided into: ★ ★ 640 exercises with words - in each updatethere will be more. ★ ★ 440 words in the dictations. At the moment,16 dictation (after update 3 new!). Few in preparation! ★ rulesspelling. Thanks to combine theory with practice. ★ New: Test. Inthis section, we check the knowledge acquired while learning :) ★Words in capital letters the school so that the student masteredthe rules of orthography and spelling. ★ The application does notdisplay the misspelled words that children took on the bad habitsof writing from memory. Application exercises in spelling from thefirst day has been tested on children. It is their opinions andremarks have created this application. Special thanks to herdaughter Amelia, who spent hours testing applications and pointingout any shortcomings me;) Words and dictations were collected fromschool books and dictations prepared for teachers in grades onethrough six. The application enables: ★ setting a time limit oneach task or activity without specifying the time, ★ specify thenumber of correct answers for each exercise that word wasconsidered to be absorbed. ★ establish the words with which thestudent had the biggest problems during the study or tests.
Fly Blue Bird! 1.3 APK
Click on the screen and control bird named Blue.Avoid obstacles andearn points.A game for people with nerves of steel ;)
pl.m4games.airport 1.63 APK
What do you need to do? Watch the flying planes and land them onthe appropriate lanes, watching closely for what is happeningaround. As an controller, you must be careful not to make acollision and every aeroplane and helicopter must land safely.Determine a safe route to the right airport with your finger on thescreen! You must be self-controlled, alert and make decisionsquickly. Every second of delay in making the right decision is ofenormous importance - it can lead to the collision of aircraft!There are several airports at your disposal with differentdifficulty levels, where you will control several different typesof planes and helicopters. Good luck!
Gramatyka dla Dzieci Demo 1.3 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Ćwiczenia z podstaw gramatyki języka polskiego to aplikacjastworzona dla dzieci w każdym wieku. Jej zadaniem jest pomóc NaszymMaluchom w przyswojeniu zasad gramatyki. ★ Przyjazny i kolorowyinterfejs sprawia, że dzieci bez trudu będą poruszać się poaplikacji. ★ ★ 20 ćwiczeń ze słówkami (w pełnej wersji 330 ćwiczeńze słówkami - w każdej aktualizacji pojawią się nowe). ★ ★ 50wyrazów w 10 zdaniach (w pełnej wersji 370 wyrazów w 75 z zdaniach- tu również w każdej aktualizacji pojawią się nowe) ★ Zasadygramatyki. Dzięki niemu łączymy teorię z praktyką. Wyrazy pisaneszkolną czcionką tak aby uczeń przyswoił zasady gramatyki orazortografii jak i sposób pisowni. Aplikacja nie wyświetla błędnienapisanych wyrazów ani zasad aby dzieci nie nabierały złych nawykówpisząc z pamięci. Aplikacja Gramatyka dla Dzieci od pierwszego dniabyła testowana na dzieciach. To ich opinie i uwagi stworzyły tęaplikację. Szczególne podziękowania dla córki Amelii, któraspędziła godziny na testowaniu aplikacji i wytykaniu mi każdegoniedociągnięcia ;) Wyrazy oraz zdania zostały zebrane z książekszkolnych oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych dlanauczycieli klas od pierwszej do trzeciej. Aplikacja umożliwia: ★ustawienie limitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bezokreślenia czasu, ★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi nakażde ćwiczenie aby zostało zaliczone. ★ ustalenie wyrazów zktórymi uczeń miał największe problemy podczas nauki. In the car.In the queue to see a doctor. On the bus. Your Comfort may, at anyplace and at any time to spend time on education. Exercises withthe basics of the Polish grammar is an application designed forchildren of all ages. Its mission is to help our little ones inmastering the rules of grammar. ★ friendly and colorful interfacemakes children will easily navigate the application. ★ ★ 20exercises with words (in the full version 330 exercises with words- in each update there will be new). ★ ★ 50 words in 10 sentences(in the full version of the 370 words in 75 sentences with - alsoin each update there will be new) ★ rules of grammar. Thanks tocombine theory with practice. Words in capital letters the schoolso that the student mastered the rules of grammar and spelling andspelling. The application does not display the misspelled words orprinciples to children took on the bad habits of writing frommemory. Application Grammar for Children from the first day hasbeen tested on children. It is their opinions and remarks havecreated this application. Special thanks to her daughter Amelia,who spent hours testing applications and pointing out anyshortcomings me;) Words and sentences were collected from schoolbooks and teaching materials prepared for teachers of classes fromfirst to third. The application enables: ★ setting a time limit oneach task or activity without specifying the time, ★ specify thenumber of correct answers for each exercise that is classified. ★establish the words with which the student had the biggest problemswhen learning.
Seven 4.03 APK
Simple logical game in which your task is to arrange the balls sothat their sum is 7 or a multiple of 7 (e. g. 14,21,28, etc.).vertically or horizontally.A mysterious black ball will interferewith your tasks. In order to get rid of it, place a proper row ofballs next to it. Your results will be saved on the scoreboard. Youcan compete with your friends!
Matematyka dla Dzieci 3.2 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Aplikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym oraz dlarodziców, którzy chcą aby ich pociechy przyswoiły podstawy nieraztrudnej matematyki. Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia, żedzieci bez trudu będą się poruszać po częściach aplikacji:dodawaniu i odejmowaniu, tabliczce mnożenia oraz dzieleniu.Aplikacja Ćwiczenia Matematyczne od pierwszego dnia była testowanana dzieciach. To ich opinie i uwagi stworzyły tę aplikację.Ćwiczenia Matematyczne składają się z czterech częściprzeznaczonych do ćwiczeń: ★ dodawanie, ★ odejmowanie, ★ tabliczkamnożenia, ★ dzielenie oraz części informacyjnej w której możemyobserwować postępy w ćwiczeniach. Aplikacja umożliwia: ★zdefiniowanie zakresu liczbowego w jakim będą wykonywane ćwiczenia,★ możliwość ogranicznia wyniku działań dodawania i mnożenia tak abyuczeń ćwiczył do określonego zakresu (np. tabliczka mnożenia do30). ★ ustawienie limitu czasowego na każde zadanie matematycznelub ćwiczeń bez określenia czasu, ★ określenie, czy niewiadoma wzadaniu będzie zawsze wynikiem czy pojawi się przed znakiem "równasię". In the car. In the queue to see a doctor. On the bus. YourComfort may, at any place and at any time to spend time oneducation. The application is designed for school-age children andfor parents who want their comfort assimilated base sometimesdifficult mathematics. Friendly and colorful interface makeschildren will easily move around the parts of the application:adding and subtracting, multiplying and dividing plate. Applicationof Mathematical Exercise from the first day has been tested onchildren. It is their opinions and remarks have created thisapplication. Mathematical exercises consist of four parts to theexercises: ★ adding, ★ subtraction, ★ multiplication table, ★sharing and the information part in which we can observe theprogress of the exercise. The application enables: ★ define therange of numbers in which they performed exercises ★ possibilityLimiting result of addition and multiplication so that the studenttrained to a certain extent (eg. The multiplication table to 30). ★setting a time limit for each math problem or exercise withoutspecifying the time, ★ determine whether the unknown is always theresult of task or appears before the "equals".
Diamond Run v3.0 4.33 APK
If you do not have patience and give up quickly - do not installthis game. Please! ✦ Do you like difficult games? ✦ Are you tiredof simply clicking to go further? ✦ Do not give up after 20failures? Try to play Diamond Run v3.0 The new version 3.0 is: ✦ 2Game modes: - Time challenge mode - randomly generated moredifficult boards. To go to the next one you have to collect all thediamonds and fit in the set time - Classic mode - Thinking andobservation are important here. Time does not chase you. Onlystones ... ✦ Online level editor. Now you can not only play butcreate your own levels. And not only for yourself (it would beboring ...) but for all players! Each level has its internationalscoreboard. You can compare your results with the best (or be thebest!). You do not need to log in to participate in thecompetition. Have fun!
Loading...