1.3 / March 10, 2015
(1.0/5) (4)

Description

Ponownie poszukujesz informacji w Internecienatemat zasad rozliczania delegacji, lub aktualnych diet iryczałtówdla konkretnych państw?
Zdarza się Tobie popełniać błędy w rozliczeniach delegacji imusisztracić cenny czas na wprowadzanie korekt?
Często dokumenty do rozliczenia trafiają z opóźnieniem i niesąrozliczane w terminie, bo Pan Marek nie miał czasualbozapomniał?
Rozliczenie delegacji zagranicznej potrafi zająć Tobie nawetdwiegodziny?
Tracisz cenne godziny na analizie, ile razy Pan Adam był wdelegacjiw zeszłym roku i jaki był koszt tych podróży?
Zastanawia Cię, jak wygląda cały proces wyjazdów służbowychwfirmach, które często delegują swoich pracowników i do tegobezproblemu rozliczają wszystko na czas, przy minimalnymnakładziepracy?

Nasz system jest dopasowany do Twoich potrzeb! Sprawdź Nas!

REWOLUCJA W ROZLICZANIU DELEGACJI TO JESZCZE NIGDY NIE BYŁOTAKIEPROSTE.
- Intuicyjna obsługa, prosta konfiguracja systemu.
- Szybkie rozliczanie nawet wieloetapowychdelegacjizagranicznych.
- System sam nalicza należne diety i ryczałty.
- Możliwość dodawania rachunków i innych wydatków wg kursu zdniapoprzedzającego dany rachunek.
- Kontrola całego procesu rozliczania delegacji dzięki,ścieżkomakceptacji, powiadomieniom, raportom.

ODKRYJ TAJEMNICĘ ROZLICZANIA WIELOETAPOWYCHDELEGACJIZAGRANICZNYCH W KILKA MINUT
- Jeżeli potrzebujesz zaliczki, wnioskuj o nią w tymsamymformularzu i zapisz wniosek.
- Po uzupełnieniu dat możesz w prosty sposób dodać rachunki iinnewydatki przeliczane według kursu z dnia poprzedniego.
- Należne diety i ryczałty krajowe oraz zagraniczne naliczająsięautomatycznie. Możesz je również dowolnie modyfikować.
- Sprawdź szczegółowe podsumowanie, zapisz i wydrukujrozliczenie.
- Wypełnij prosty formularz polecenia wyjazdu oraz wybierz zlistykraje i dodaj kolejne miejsca docelowe podróżyzagranicznej.

JAK SZYBKO I BEZBŁĘDNIE ROZLICZAĆ DELEGACJE KRAJOWEIZAGRANICZNE
- Wpisuj dane tylko raz! Zostaną zapamiętane w systemie.
- Wykorzystaj system, który wyręczy Cię w rozliczeniudelegacji,ponieważ system sam zaproponuje rozliczeniedelegacji…
- Raz przypisane do pracownika informacje uzupełniająsięautomatycznie.
- Drukuj gotowe polecenia wyjazdu oraz rozliczenia delegacji.
- Dzięki wszystkim dostępnym opcjom, rozliczeniedelegacjizagranicznej, możesz zrealizować nawet w 5 minut.

Re looking forinformationon the Internet about the accounting rules of thedelegation, orcurrent diet and lump sums for specificcountries?
Sometimes you make mistakes in the accounts of the delegationandthe need to waste valuable time to make some adjustments?
Often, the settlement documents get delayed and they are notsettledin time, because Mr. Marek did not have time orforgotten?
Settlement of foreign delegation can take you up to twohours?
You lose precious hours on an analysis of how many times Mr.Adamwas on a business trip last year and what was the cost ofthetrip?
You wonder, how the whole process of business trips incompanies,which often delegate their employees and to easilysettleeverything on time, with minimal effort?

Our system is tailored to your needs! Check us!

REVOLUTION IN THE DELEGATION TO HAVE settlement NEVER BEENSOSIMPLE.
- Intuitive, simple configuration of the system.
- Fast settling even multi foreign delegations.
- The same charge due to diet and lump sums.
- Ability to add bills and other expenses of the exchange rateonthe day preceding the account.
- Control of the whole process of settlement of thedelegationthanks, paths acceptance, alerts, reports.

DISCOVER THE SECRET OF ACCOUNTING multi FOREIGNDELEGATIONMINUTES
- If you need to advance, requesting for it in the same formandsave the application.
- After filling in the dates, you can easily add your billsandother expenses translated at the exchange rate of thepreviousday.
- Called diet and lump-sum payments and foreign national tochargeautomatically. You may also be modified in any way.
- Make a detailed summary, save and print the settlement.
- Fill out a simple form and leave the command select from thelistthe countries and add additional destinations travelingabroad.

HOW FAST AND ERROR settle DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONS
- When writing data only once! Will be stored in the system.
- Use a system that relieve you in the settlement of thedelegation,because the system will propose a settlement of thedelegation...
- Once assigned to the employee information filledinautomatically.
- Print Ready travel orders and settlement of the delegation.
- With all the options available, the settlement offoreigndelegations, you can accomplish even in 5 minutes.

App Information Delegowany.pl

xnnDesign Show More...
Delegowany.pl 1.3 APK
xnnDesign
Ponownie poszukujesz informacji w Internecienatemat zasad rozliczania delegacji, lub aktualnych diet iryczałtówdla konkretnych państw?Zdarza się Tobie popełniać błędy w rozliczeniach delegacji imusisztracić cenny czas na wprowadzanie korekt?Często dokumenty do rozliczenia trafiają z opóźnieniem i niesąrozliczane w terminie, bo Pan Marek nie miał czasualbozapomniał?Rozliczenie delegacji zagranicznej potrafi zająć Tobie nawetdwiegodziny?Tracisz cenne godziny na analizie, ile razy Pan Adam był wdelegacjiw zeszłym roku i jaki był koszt tych podróży?Zastanawia Cię, jak wygląda cały proces wyjazdów służbowychwfirmach, które często delegują swoich pracowników i do tegobezproblemu rozliczają wszystko na czas, przy minimalnymnakładziepracy?Nasz system jest dopasowany do Twoich potrzeb! Sprawdź Nas!REWOLUCJA W ROZLICZANIU DELEGACJI TO JESZCZE NIGDY NIE BYŁOTAKIEPROSTE.- Intuicyjna obsługa, prosta konfiguracja systemu.- Szybkie rozliczanie nawet wieloetapowychdelegacjizagranicznych.- System sam nalicza należne diety i ryczałty.- Możliwość dodawania rachunków i innych wydatków wg kursu zdniapoprzedzającego dany rachunek.- Kontrola całego procesu rozliczania delegacji dzięki,ścieżkomakceptacji, powiadomieniom, raportom.ODKRYJ TAJEMNICĘ ROZLICZANIA WIELOETAPOWYCHDELEGACJIZAGRANICZNYCH W KILKA MINUT- Jeżeli potrzebujesz zaliczki, wnioskuj o nią w tymsamymformularzu i zapisz wniosek.- Po uzupełnieniu dat możesz w prosty sposób dodać rachunki iinnewydatki przeliczane według kursu z dnia poprzedniego.- Należne diety i ryczałty krajowe oraz zagraniczne naliczająsięautomatycznie. Możesz je również dowolnie modyfikować.- Sprawdź szczegółowe podsumowanie, zapisz i wydrukujrozliczenie.- Wypełnij prosty formularz polecenia wyjazdu oraz wybierz zlistykraje i dodaj kolejne miejsca docelowe podróżyzagranicznej.JAK SZYBKO I BEZBŁĘDNIE ROZLICZAĆ DELEGACJE KRAJOWEIZAGRANICZNE- Wpisuj dane tylko raz! Zostaną zapamiętane w systemie.- Wykorzystaj system, który wyręczy Cię w rozliczeniudelegacji,ponieważ system sam zaproponuje rozliczeniedelegacji…- Raz przypisane do pracownika informacje uzupełniająsięautomatycznie.- Drukuj gotowe polecenia wyjazdu oraz rozliczenia delegacji.- Dzięki wszystkim dostępnym opcjom, rozliczeniedelegacjizagranicznej, możesz zrealizować nawet w 5 minut.Re looking forinformationon the Internet about the accounting rules of thedelegation, orcurrent diet and lump sums for specificcountries?Sometimes you make mistakes in the accounts of the delegationandthe need to waste valuable time to make some adjustments?Often, the settlement documents get delayed and they are notsettledin time, because Mr. Marek did not have time orforgotten?Settlement of foreign delegation can take you up to twohours?You lose precious hours on an analysis of how many times Mr.Adamwas on a business trip last year and what was the cost ofthetrip?You wonder, how the whole process of business trips incompanies,which often delegate their employees and to easilysettleeverything on time, with minimal effort?Our system is tailored to your needs! Check us!REVOLUTION IN THE DELEGATION TO HAVE settlement NEVER BEENSOSIMPLE.- Intuitive, simple configuration of the system.- Fast settling even multi foreign delegations.- The same charge due to diet and lump sums.- Ability to add bills and other expenses of the exchange rateonthe day preceding the account.- Control of the whole process of settlement of thedelegationthanks, paths acceptance, alerts, reports.DISCOVER THE SECRET OF ACCOUNTING multi FOREIGNDELEGATIONMINUTES- If you need to advance, requesting for it in the same formandsave the application.- After filling in the dates, you can easily add your billsandother expenses translated at the exchange rate of thepreviousday.- Called diet and lump-sum payments and foreign national tochargeautomatically. You may also be modified in any way.- Make a detailed summary, save and print the settlement.- Fill out a simple form and leave the command select from thelistthe countries and add additional destinations travelingabroad.HOW FAST AND ERROR settle DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONS- When writing data only once! Will be stored in the system.- Use a system that relieve you in the settlement of thedelegation,because the system will propose a settlement of thedelegation...- Once assigned to the employee information filledinautomatically.- Print Ready travel orders and settlement of the delegation.- With all the options available, the settlement offoreigndelegations, you can accomplish even in 5 minutes.
Loading...