1.5 / January 13, 2017
(2.3/5) (3)
Loading...

Description

Met de DELTA Veilig Wonen app kunt u via uw smartphone of tablet uwalarmsysteem aan- en uitschakelen, live meekijken via de camera, degeschiedenis raadplegen etc.'Kies voor DELTA Veilig Wonen om uwhuis slim te beveiligen met een camera en/of een alarmsysteem. Viade DELTA Veilig Wonen app bedient en beheert u zelfs uwbeveiligingssysteem op afstand. Zo heeft u altijd zicht op wat erthuis gebeurt. Ook als u onderweg bent. Op welke manier, datbepaalt u zelf, want u kunt kiezen welk pakket het beste bij upast.Met DELTA Veilig Wonen heeft u altijd:• controle over uwwoning, thuis en onderweg• een systeem dat u eenvoudig zelf kuntinstalleren en beheren• de mogelijkheid om ondersteuning vanbeveiligingsbedrijf Securitas in te schakelen• de gelegenheid omextra accessoires toe te voegen, zonder dat uw abonnementskostenomhoog gaan.

App Information DELTA Veilig Wonen

 • App Name
  DELTA Veilig Wonen
 • Package Name
  com.intamac.deltaveiligwonen
 • Updated
  January 13, 2017
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  DELTA verbindt
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

DELTA verbindt Show More...

DELTA TV 4.2.1 APK
Als klant van DELTA kunt u met de nieuwe DELTA TV app kijken naar50 zenders uit het televisieaanbod van DELTA. Welke zenders u kuntbekijken, is afhankelijk van uw televisieabonnement. Ook biedt deapp een actuele tv gids van deze 50 zenders. Deze app is bedoeldvoor alle klanten van DELTA met een televisie-abonnement (TV Basis)en een ZeelandNet internetabonnement. Naast live tv kijken ende tv gids kan ook gebruik gemaakt worden van:Programma Gemist:kijk uw favoriete programma’s tot 7 dagen geleden terugBeginGemist: kijk programma’s die net begonnen zijn terug vanaf hetbeginOpnemen: neem uw favoriete programma’s op. U heeft 250 uur aanopslagruimte beschikbaar. Bovenstaande interactievemogelijkheden zijn beschikbaar op de 25 meest populaire zenders,maar worden later ook beschikbaar op andere zenders. Het isbovendien mogelijk om programma’s (terug) te kijken waar je ookbent: binnenhuis via WiFi en buitenshuis via een mobieledataverbinding. Let op: programma’s (terug)kijken over eenmobiele dataverbinding gaat wel ten koste van uw mobieledatabundel. Programma Gemist, Begin Gemist en Opnemen isalleen mogelijk voor klanten met een abonnement op Alles-in-1Premium of Super of Alles-in-1 Zakelijk Standaard of Premium. Welis er de mogelijkheid om Opnemen als aparte abonnement af te nemenvoor € 5,50 per maand. Om gebruik te kunnen maken van de appdient u in te loggen met uw DELTA-account. Heeft u nog geenDELTA-account, dan kunt u deze aanmakenvia https://account.delta.nl. Zorg ook dat uwabonnementsgegevens van ZeelandNet en Digitale TV (indien vantoepassing) zijn gekoppeld aan uw account, zodat u gebruik kuntmaken van de DELTA TV app. Minimale vereisten en voorwaarden:Deze app werkt alleen op toestellen met Android 4.4 en hoger.Hetkan voorkomen dat de app niet optimaal werkt op apparaten met eenrooted besturingssysteem.Indien u de DELTA TV app installeert,verklaart u ons privacybeleid en onze te hebben gelezen en hiermeeakkoord te zijn. Deze zijn te vinden op onze website:www.zeelandnet.nl/overzeelandnet/privacybeleid DisclaimerDezeinformatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kaner een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. DELTA kan nietaansprakelijk worden gesteld of instaan voor de volledigheid,juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud vande app.As a customer of DELTA you can watch the new DELTA TV app to50 channels from the DELTA television offerings. Which channels youcan view depends on your television subscription. The app providesa current TV guide of the 50 channels. This app is designed for allcustomers of DELTA with a TV subscription (TV Basic) and aZeelandNet Internet subscription.In addition to watching live TVand the TV guide can also be used:Program Missed: watch yourfavorite shows up to 7 days ago backStart Missed: watch programsthat are just getting started again from the beginningRecording:record your favorite programs. You have 250 hours of storageavailable.The above interactive opportunities are available in the25 most popular channels, but later also available on otherchannels. It is also possible to watch programs (back) where youare: indoors and outdoors over WiFi via a mobile dataconnection.Note: Programs (back) look over a mobile data connectionis at the expense of your mobile data.Program Missed, Missed Startand Recording is only possible for customers with a subscription toAll-In-1 Premium or Super or All-in-1 Business Standard or Premium.However, there is the possibility to purchase recording as aseparate subscription for € 5.50 per month.In order to use the app,you need to log in using your Delta account. If you do not DELTAaccount, please create one through https://account.delta.nl. Alsomake sure that your subscription data ZeelandNet and digital TV (ifany) associated with your account so you can use the DELTA TVapp.Minimum requirements and conditions:This app only works ondevices with Android 4.4 and above.It may happen that the app doesnot work optimally on devices with a rooted system.If you installthe DELTA TV app, you agree to our privacy policy and have read andour assent to that agreement. These can be found on our website:www.zeelandnet.nl/overzeelandnet/privacybeleidDisclaimerThisinformation has been compiled with the utmost care. Yet there is anerror or omission in its crept. DELTA can not be held liable orguarantee the completeness, accuracy or timeliness of the data andcontents of the app.
DELTA Veilig Wonen 1.5 APK
Met de DELTA Veilig Wonen app kunt u via uw smartphone of tablet uwalarmsysteem aan- en uitschakelen, live meekijken via de camera, degeschiedenis raadplegen etc.'Kies voor DELTA Veilig Wonen om uwhuis slim te beveiligen met een camera en/of een alarmsysteem. Viade DELTA Veilig Wonen app bedient en beheert u zelfs uwbeveiligingssysteem op afstand. Zo heeft u altijd zicht op wat erthuis gebeurt. Ook als u onderweg bent. Op welke manier, datbepaalt u zelf, want u kunt kiezen welk pakket het beste bij upast.Met DELTA Veilig Wonen heeft u altijd:• controle over uwwoning, thuis en onderweg• een systeem dat u eenvoudig zelf kuntinstalleren en beheren• de mogelijkheid om ondersteuning vanbeveiligingsbedrijf Securitas in te schakelen• de gelegenheid omextra accessoires toe te voegen, zonder dat uw abonnementskostenomhoog gaan.
DELTA Slim Wonen 1.4.8 APK
Ben je onderweg naar huis en wil je thuis alvast de verwarminghoger zetten, het licht aan doen of je apparaten bedienen? Wil jeop elk gewenst moment inzicht in je actuele energieverbruik of deopbrengst van je zonnepanelen inzien? Of wil je de internet-toegangvoor specifieke draadloze apparaten blokkeren? Met deze versie vande DELTA Slim Wonen app kan het allemaal! Daarnaast blijf je via deapp op de hoogte van het actuele weer in je woonplaats en krijg jehet laatste nieuws rondom slim wonen. DELTA biedt diverse productenen diensten die je via je smartphone of tablet kunt bedienen: DELTAComfort Wijzer (met o.a. de DELTA Slimme Thermostaat) en DELTAInzicht. Nieuw in deze versie is o.a de internet-blokkade functie.Hiermee kun je draadloos verbonden apparaten direct blokkeren voorinternetgebruik (via je DELTA modem). Op de verbruikstab is vanafnu ook een doelverbruik-widget zichtbaar, deze toont dedag-weergave van het doelverbruik dat door uzelf is ingesteld ophet DELTA Inzicht-portaal. Are you on the way home and your homealready want to turn up the heat, the light turn on and operateyour devices? Would you at any time insight into your actual energyor the yield of your solar panels see? Whether you want to blockinternet access to specific wireless devices?   With thisversion of the DELTA Smart Living app has it all! Additionally, youstay in your hometown and get the latest news on smart livingthrough the app up to date with the current weather. DELTA offersvarious products and services that you can control via yoursmartphone or tablet: DELTA Comfort Guide (to include the DELTASmart Thermostat) and DELTA Insight. New in this version I includethe Internet blockade function. Allows you to block wirelessdevices directly connected to Internet (via your modem DELTA). Theverbruikstab is now also a target demand widget visible, it showsthe day view of the target consumption set yourself on the DELTAInsight portal.
Loading...