1.3 / June 26, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Free Android Application for 13th International Conference onAccomplishments in Mechanical and Industrial EngineeringBanja Luka2017

App Information DEMI 2017 Conference

 • App Name
  DEMI 2017 Conference
 • Package Name
  bslz.demi
 • Updated
  June 26, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  BitLab Ltd. (bitlab.rs)
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Jevrejska bb 78000 Banja Luka Republic of Srpska
 • Google Play Link

BitLab Ltd. (bitlab.rs) Show More...

RTRS 2.1.7 APK
Following the trends of modern communication and informing, RTRSpresents to you the new android application that follows the newestinformation on our portal. Stay informed in every moment - thelatest news and interesting stories are available on yoursmartphone. We have provided modern design, promptness ofannouncements, adjustable user interface and communication with ourservices. If you want to read the latest info from our country, theworld, to follow culture and sport events, watch or listen TV orradio program on your smart devices live... Android RTRS gives youall in one place. The application provides direct communication,calls and e-mail toward our services. RTRS is always with you. Fromnow on, on your smartphone!
Vostok 1.0.2 APK
www.Vostok.rs - Vostok's first web portal in the Serbian languagenews from Russian sources, without intermediaries.
BSLZ 1.1 APK
Dobro došli na aplikaciju „BSLZ RS“ Agencijezabezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Aplikacija dajekorisneinformacije o Međunarodnoj konferenciji „Bezbjednostsaobraćaja ulokalnoj zajednici“, načinu prijave teme i praćenjustatusaprijavljenog rada.Više detalja o samoj konferenciji možete naći u nastavku.OrganizatoriMinistarstvo saobraćaja i veza i Agencija zabezbjednostsaobraćaja Republike Srpske poziva Vas da uzmete aktivnoučešće uMeđunarodnoj konferenciji „Bezbjednost saobraćaja ulokalnojzajednici“ koja se tradicionalno održava od 2011. godineuposlednjoj sedmici oktobra.Pokrovitelj ove Međunarodne konferencije je Savjet zabezbjednostsaobraćaja Republike Srpske.Mjesto održavanjaAdministrativni centar Vlade Republike SrpskeTrg Republike Srpske br. 1, Banja Luka, GPS koordinate:H-44.777852, Y- 17.197731Tematske oblasti konferencije1. Stub - Upravljanje bezbjednošću saobraćaja,2. Stub - Bezbjedniji putevi,3. Stub - Bezbjednija vozila,4. Stub - Bezbjedniji učesnici u saobraćaju i5. Stub - Njega poslije saobraćajne nezgode.Poziv autorimaPoštovani,Republika Srpska svake godine u saobraćajnim nezgodama,poredgubitka onog najvrijednijeg a to su ljudski životi, trpi iogromnetroškove u ekonomskom smislu. Stručnjaci Ekonomskoginstituta uBanjoj Luci su, uz podršku najboljih stranih stručnjaka,izračunalida su ukupni društveno ekonomski troškovi saobraćajnihnezgoda uRepublici Srpskoj oko 170 miliona KM, što nam govori daRepublikaSrpska svake godine u saobraćaju pretrpi elementarnunepogoduvelikih razmjera.Zbog svega toga, nosioci vlasti u Republici Srpskoj suodlučnokrenuli u jačanje institucionalnih kapacitetabezbjednostisaobraćaja. Savjet za bezbjednost saobraćaja redovnozasjeda,Agencija za bezbjednost saobraćaja uspješno radi, Narodnaskupštinaje usvojila Strategiju za bezbjednost saobraćaja RepublikeSrpske2013-2022, a Vlada Republike Srpske je usvojilaProgrambezbjednosti saobraćaja 2014 – 2018, čime su stvorenepretpostavkeza unapređenje bezbjednosti saobraćaja u RepubliciSrpskoj.Na tragu toga svake godine se održava i Međunarodnakonferencija„Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, s ciljemkonstantnogjačanja i animiranja kapaciteta na republičkom ilokalnom nivou istvaranja grupa stručnjaka koji će imati dovoljnoentuzijazma,hrabrosti i volje da se bore s ovim problemom društvaucjelini.Stoga pozivamo sve zainteresovane autore i stručnu javnost dauzmuaktivno učešće na ovogodišnjoj konferenciji i time doprinesuprijesvega jačanju svijesti o važnosti bezbjednosti saobraćaja, aliiunapređenju stanja u ovoj oblasti.S poštovanjem, Organizacioni odborUputstvo za prijavu radaDa biste prijavili temu jedan od autora mora bitiregistrovan.Otvaranje naloga omogućava korisnicima da prateinformacije oprijavljenoj temi, odnosno radu.Prihvaćeni radoviPrihvaćeni radovi biće objavljeni na internetstraniciwww.absrs.org . Odabrani radovi biće objavljeni u štampanomizdanjuZbornika radova na jeziku na kom su napisani.Pisano Upustvo za korišćenje aplikacije za prijavu tema i Upustvozapisanje rada možete preuzeti na internet adresi:www.absrs.orgUČEŠĆE NA KONFERENCIJI JE BESPLATNO!Na konferenciji vam je obezbijeđena akreditacija; zbornik radovaidr. štampani materijal; dvd; koktel dobrodošlice; svečana večeraisertifikat o učešćuWelcome to theapplication"RSLC RS," Agency for Traffic Safety of the Republic ofSerbian. Theapplication provides useful information about theInternationalConference "Road safety in the local community," themethod ofregistering and monitoring the status of thenotifiedoperation.More details about the conference can be found below.OrganisersThe Ministry of Transport and Communications and the AgencyforTraffic Safety of the Republic of Serbian invites you to takeanactive part in the international conference "Road safety inthelocal community" which is traditionally held since 2011 in thelastweek of October.Sponsored by the International Conference of the Council forTrafficSafety of the Republic of Serbian.VenueAdministrative center of the Government of the RepublicofSerbianSerbian Republic Square no. 1, Banja Luka, GPS coordinates:H-44.777852, 17.197731 Y-Thematic areas of the conference1. Pillar - Management of safety of traffic,Pillar 2 - Safer roads,3. Pillar - safer vehiclesPillar 4 - Safer road users and5. Lift - Eye after the accident.Call for papersRespected,Serbian Republic each year in traffic accidents, in additiontolosing that most valuable and these are human lives, sufferingandenormous costs in economic terms. Experts of the EconomicInstitutein Banja Luka, supported by the best international expertshavecalculated that the total socio-economic cost of road accidentsinthe Republic of Serbian around 170 million KM, which tells usthatthe Serbian Republic each year in traffic suffered anaturaldisaster of large proportions.Consequently, public authorities in the Serbian Republic havemoveddecisively to strengthen the institutional capacity oftrafficsafety. Tips for traffic safety regular sessions, the Agencyfortraffic safety works successfully, the National Assemblyadoptedthe Strategy for Traffic Safety 2013-2022 Serbian Republicand theGovernment of the Republic of Serbian adopted a program oftrafficsafety 2014 - 2018, which created the preconditions forimprovingtraffic safety in Serbian Republic.Along these lines, every year is held the InternationalConference"Road safety in the local community", with the aim ofconstantlystrengthening and animating capacity at national andlocal leveland the creation of a group of experts who will haveplenty ofenthusiasm, courage and willingness to fight with thisproblem ofsociety as a whole.Therefore we invite all potential authors and professional publictoactively participate in this year's conference, whichwillcontribute primarily raising awareness of the importance oftrafficsafety, as well as improving the situation in this area.Sincerely, Organizing CommitteeInstructions for papersTo report the subject of one of the authors must beregistered.Creating an account allows users to track informationabout theregistered subject, or work.accepted papersAccepted papers will be published on the websitewww.absrs.org.Selected papers will be published in the printededition of theProceedings of the language in which they arewritten.Pisano Instructions for using the application for registrationoftopics and Instructions for writing a paper can be downloadedat:www.absrs.orgPARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE!At the conference you have secured accreditation; Proceedingsandothers. printed material; dvd; welcome cocktail; gala dinner,and acertificate of participation
FOČA travel guide 1.4.1 APK
Turisticka Organizacija Opstine FocaTourist Organisation of theMunicipality of Foca
Testovi Auto škole 1.3 APK
Naučite testove za polaganje vozačkog ispita na veoma jednostavan imoderan način! Pratite Vaše rezultate iz dana u dan, pratiteostvareni napredak i pripremite se za polaganje pomoću VašegtelefonaNapretkom tehnike i tehnologije, klasični vidovi učenja sveviše izlaze iz opticaja, pa se tako u sistem učenja sve više uvodeweb i mobilne tehnologije. Testovi Auto škole su mobilna aplikacijakoja Vam omogućava da učite teoretska pitanja, znakove, raskrsnicei prvu pomoć putem Vašeg mobilnog uređaja, da testirate svojeznanje i pratite rezultate koje se ostvarili iz dana udan.Aplikacija funkcioniše tako što se aktivira putem tokena kojegdobijete od auto škole koja Vas obučava ili tokena kojeg dobijetedirektno od nas, a oba su validna 30 dana. Nakon isteka tog periodaneophodno je pribaviti novi token da bi mogli koristiti aplikacijunovih 30 dana.Da biste vidjeli kako to izgleda obezbijedili smo Vamprobni period od jednog sata, koji se aktivira prilikom prvogpreuzimanja i učitavanja aplikacije, nakon čega se možete obratitidirektno nama ili Vašoj auto školi.Poručite token, postanitedistributer tokena, popuniteobrazachttp://eAnkete.com/anketa/28Posjetitet isajt:http://testoviAutoskole.comSrećan put!*Pitanja su u skladu saZakonom BiH i propisana su od strane Ministarstva saobraćaja ikomunikacija BiHLearn tests for driving tests in a simple andmodern way! Track your results from day to day, follow the progressand prepare for taking using your phoneAdvances in technology have,the classic forms of learning more and more out of circulation, sothat the learning system is increasingly introducing web and mobiletechnology. Tests Driving schools are mobile application thatallows you to study theoretical questions, signs, intersections andfirst aid through your mobile device to test your knowledge andtrack the results you achieve from day to day.The application worksby being activated by tokens, which you get from driving schools totrain you or token that you get directly from us, and both arevalid for 30 days. After the expiry of this period it is necessaryto obtain a new token to be able to use the new application 30days.To see how it looks, we provide you with a trial period of onehour, which is activated when first downloading and loading theapplication, after which you can contact us directly or your autoschool.Tell token, become a distributor of the token, fill out theformhttp://eAnkete.com/anketa/28Visit the website andwebsite:http://testoviAutoskole.comHave a nice trip!* Questions arein accordance with the BiH and regulated by the Ministry ofTransport and Communications
Banja Luka Travel Guide 1.1 APK
If you are planning to visit Banja Luka, install Androidapplication Banja Luka Travel Guide. This application will provideyou with all necessary information about tourism attractions,accommodation capacities, possible excursions and holidays in ruralareas and everything else you need to enjoy your stay in Banja Lukaand make it unforgettable. Banja Luka Travel Guide is officialAndroid application of Tourism organization of Banja Luka, whichcan be downloaded for free and used in offline mode, includingmaps, thus avoiding roaming costs. Numerous photos, routecalculation to all major facilities, contact information aboutimportant institutions and emergency services - are some of thereasons for application Banja Luka Travel Guide to become youressential companion.
Compass 1.0.3 APK
Compass applications offers you compass service with GPS location,movement speed and height. Also saving locations of interest ispossible with pictures and with option to point tu that locationany time. Follow the arrow and you'll get there.
Uno Radio 1.3.1 APK
Uno Radio je android aplikacija koja omogućava slušanje livestreaming-a istoimenog radija putem Vaših mobilnih uređaja.Slušajte radio, uživajte u našem muzičkom izboru te budite u tokunajnovijih dešavanja kako u Banjaluci tako i u svijetu. Korištenjemaplikacije možete biti upoznati sa aktuelnostima iz oblasti sporta,kulture, zanimljivosti te svakodnevnih banjalučkih dešavanja.Aplikacija radi u pozadini Vašeg mobilnog uređaja a da pri tome nezahtijeva velike utroške resursa mobilnog uređaja i ne utičeznačajno na potrošnju baterije.Preuzmite aplikaciju i uživajte uzvuku sa najviše boja!Uno Radio is android application that letsyou listen to live streaming radio eponymous through your mobiledevice. Listen to the radio, enjoy our music selection, and staytuned to the latest developments in Banja Luka and in theworld.Using the application you can be familiar with the currenttrends in the field of sports, culture, entertainment and everydayevents of Banja Luka.The application works in the background ofyour mobile device and that when it does not require big spendingof the resources of the mobile device and does not significantlyaffect battery consumption.Download the app and enjoy the soundwith the most colors!
Loading...