1.1 / November 19, 2016
(4.7/5) (74)
Loading...

Description

Download de officiële app van de nieuwe politieke partij DENK!Misnu nooit meer iets van je favoriete politieke partij.Volg vanaf 1plek al onze sociale media kanalen als YouTube, Facebook, Twitter,LinkedIn en natuurlijk onze eigen website.Binnen de app vind je ookmogelijkheden om jezelf en anderen aan te melden als lid. Daardoordoe je direct mee in de strijd voor rechtvaardigheid en acceptatie.Doneren, vragen stellen, aanmelden als vrijwilliger, vacatures& stage het zit er allemaal in!Verder zullen wij door middelvan PUSH-notificaties, van tijd tot tijd exclusieve nieuwtjesuitbrengen over de partij en haar activiteiten.Help DENK groter temaken en download nu de GRATIS app!THINK Download the official appof the new political party!Never miss now anything from yourfavorite political party.Follow from one place all of our socialmedia channels like YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn and ofcourse our own website.Within the app you can also find ways toregister yourself and others as members. Therefore put you directlyin the struggle for justice and acceptance.Donation, ask questions,volunteer, job placement and it's all there!We will also releasethrough push notifications, from time to time exclusive news aboutthe party and its activities.Help THINK enlarge and download theFREE app!

App Information DENK

app-alacarte Show More...

Marokko App 1.4 APK
app-alacarte
Op de Marokko App bieden wij actuele informatie, achtergronden entips voor een optimale voorbereiding op zaken die betrekking hebbenop Marokko. De informatie die we aanbieden is uiteengezet in devolgende hoofdcategorieën; • Onroerend goed• Reizen • Algemeneinformatie• Toerisme en vrije tijd• Commerciële zaken• Praktischezaken• Documenten downloaden• Het Marokkaanse consulaat• GoederenverzendingPraktischDenk bijvoorbeeld het downloaden en invullen vanverschillende soorten formulieren die nodig zijn bij hetMarokkaanse consulaat of douane. De meeste formulieren zijn onlinein te vullen. Veder vind je hier informatie over onderwerpen zoalshuwelijk ,uitvaart of contactgegevens van instellingen enbedrijven.ComplementairVeel onderwerpen,rubrieken en artikel die opnaarmaroc.nl worden aangeboden vullen elkaar aan. Zo kun je despecifieke informatie of achtergronden over een onderwerp compleetopzoeken.Kortom, voor iedere Marokko - ganger wat wils. Marokko Appis 'jouw voorbereiding op Marokko'!Morocco on the App we offercurrent information, background and tips for optimal preparationfor matters relating to Morocco. The information we offer is setput into the following main categories;• Property• Travel• Generalinformation• Tourism and leisure• Commercial business• Practicalmatters• Download Documents• The Moroccan consulate• GoodsshippingPracticalThink downloading and completing different typesof forms needed at the Moroccan consulate or customs. Most formscan be filled online.Featherweight you find information on topicssuch as marriage, funeral or contact institutions andcompanies.ComplementaryMany topics, sections and article offered onnaarmaroc.nl complementary. So you can completely look up specificinformation about a topic or backgrounds.In short, for everyMorocco - goer tastes. Morocco app is 'your preparation forMorocco'!
Palacio Gueliz APK
app-alacarte
Palacio Gueliz comprehends several trips andappartment rentals in the city Marrakech, Morocco. You will findseveral different types of one-day trips as well as different typesof appartments. Palacio Gueliz offers you the possibility to payupon arrival or using PayPal.
LiveBuild 1.1 APK
app-alacarte
Wij geloven dat iedereen de kracht heeft om het leven van zichzelfen anderen te verbeteren. Maar zonder een goede basis – zonderschoon drinkwater, zonder sanitaire voorzieningen en zonder tekunnen lezen en schrijven – is dit een bijna onmogelijkeuitdaging.En dat is waar wij om de hoek komen kijken. Samen metdorpen bouwen we aan de voorzieningen die nodig zijn voor mensen omhun volledig potentieel te bereiken en benutten. Maar we bouwenniet “zomaar” toiletten, pijpleidingen en lokalen. We bouwenvertrouwen op zodat dorpsbewoners zich volledig durven tecommitteren, aan ons en aan elkaar. We bouwen de lokale kennis opzodat de dorpen weten hoe hun voorzieningen werken. We bouwen aande capaciteiten van alle inwoners zodat de dorpen zelf hunvoorzieningen kunnen onderhouden. En we ondersteunen dorpen om zichzo te organiseren dat zij hun voorzieningen volkomen onafhankelijken zelfstandig kunnen beheren. Ons ultieme doel? Dat de dorpen onsniet meer nodig hebben. Dat de dorpsbewoners kunnen voorzien in huneigen basisbehoeften, zodat ook zij hun volle kracht kunnenbenutten om het leven van zichzelf en dat van anderen teverbeteren. LiveBuild is een kleine zeven jaar geleden opgerichtdoor drie twintigers. Eerlijk communiceren naar mensen in Nederlandover de complexiteit van het uitvoeren van projecten in Afrika,ongeacht het succes en falen van projecten, was daarvoor eenbelangrijke drijfveer. Wij bereiken onze doelen door zowel inNederland als in Kameroen heel nauw samen te werken metenthousiaste, gedreven mensen. In Nederland proberen we viaallerlei events en acties met (veelal jonge) mensen op een ludiekemanier zoveel mogelijk geld op te halen. Van een race over deAfsluitdijk tot een piratenschip op een festival, en vaninstore-concertjes in Utrechtse winkels tot een feest in de Tivoli.In de LiveBuild App vindt je de laatste nieuwtjes en mogelijkhedentot inschrijving voor opkomende events.We believe that everyone hasthe power to improve the lives of themselves and others. Butwithout a good foundation - without clean water, without sanitationand without being able to read and write - this is an almostimpossible challenge.And that's where we come in the corner.Together with villages we are building the facilities necessary forpeople to reach their full potential and use. But we do notbuild "just" toilets, pipelines and facilities. We build trust sothat villagers dare to commit fully to us and to each other. Webuild local knowledge so that the villages know how to operatetheir facilities. We are building the capacities of all citizens sothat the villages can maintain their facilities. And we supportvillages to organize themselves so that they can manage theirservices completely independently and autonomously. Ourultimate goal? That the villages we no longer need. That thevillagers can meet their own basic needs so that they can also usetheir full power to improve the lives of themselves andothers. LiveBuild is a small founded seven years ago by threetwenties. Honestly communicate to people in the Netherlands aboutthe complexity of carrying out projects in Africa, regardless ofsuccess and failure of projects, was previously a keydriver. We achieve our goals both in the Netherlands andCameroon to work very closely with enthusiastic people. In theNetherlands we try to get through all kinds of events and actions(mostly young) people in a fun way much money as possible. A raceacross the Dam into a pirate ship on a festival, and in-storeconcerts in Utrecht stores to a party at the Tivoli.In LiveBuildApp you will find the latest news and opportunities to register forupcoming events.
Streek Bulletin 2.1 APK
app-alacarte
Streek-Bulletin staat voor snel lokaal Nieuws. Door een snelle enlokale samenwerking van fotografen, journalisten en burgers komthet lokale nieuws sneller naar de lezer.Het nieuws wordt pergemeente gebracht en is overzichtelijk en helder weergegeven. Metde Streek Bulletin app heeft u direct toegang tot het lokalenieuws, een overzicht van alle lokale evenementen, 112 nieuws ennog veel meer.Nieuws insturen via de app behoort tot demogelijkheden en is in een paar klikken gedaan. Tevens kunt uluisteren naar Universe Radio via de app... Universe Radio it's allabout the Music!Regional Bulletin for speed local news.Through arapid and local cooperation of photographers, journalists andcitizens is the local news quickly to the reader.The news broughtby municipality and is displayed clearly and brightly.The RegionalBulletin app gives you direct access to the local news, all localevents, 112 news and much more.Submitting news via the app ispossible and is done in a few clicks.You can also listen to RadioUniverse through the app ... Universe Radio it's all about themusic!
RVO - MWB 1.1 APK
app-alacarte
De Stichting Regionale Verkeersregelaars Organisatie Midden- enWest Brabant, verder te noemen RVO - MWB heeft deze app latenontwikkelen om daarmee een nog betere dienstverlening te kunnenbieden binnen de regio Midden- en West Brabant met als uitvalsbasisEtten-Leur.Het overzichtelijke hoofdmenu bestaande uit slechts vierknoppen en een zeer logische en intuïtieve opbouw van deachterliggende secties maakt deze app een aanwinst voor onzeOrganisatie, wij hopen dat ook u deze app als zeergebruiksvriendelijk en bruikbaar ervaart.Wie kan deze appgebruiken?• Verkeersregelaars• Leden van RVO - MWB• Politie,Brandweer en Gemeenten• PubliekWat kan deze app?• o.a. Meldingendoorgeven bij Incidenten & Calamiteiten vanuit Politie,Brandweer en/of Gemeente aan RVO - MWB. • Pushberichten inzettenbij oproepen en (blijven) informeren over o.a Inzetlokatie, Aardvan de Calamiteit en overige Operationele informatie voor de VKR’s(Verkeersregelaars). Ook het registreren welke VKR´s gaan komen enhoe laat ze er zijn maar ook een routeplanner naar inzetlokatie obvGPS is een onderdeel van deze app.• Informeren van het publiek overde werkzaamheden van RVO - MWB in het openbare gedeelte van dezeapp.• Informeren van Leden, VKR´s en andere gebruikers in hetafgeschermde gedeelte van deze app. Deze is enkel toegankelijk voorleden en obv gebruikersgroepen is Informatie gesorteerd enzichtbaar. Personen die toegang tot deze omgeving wensen kunnenzich in het openbare gedeelte van de app zeer gemakkelijk aanmeldenhiervoor. Na verificatie van de gegevens zal de aanvragergeìnformeerd worden.• Onderling contact via o.a. chat obvgebruikersgroepen.• Alle sociale media van RVO - MWB onder éénknop.• Kalenderoverzicht van komende Evenementen voor Leden.•Aanmelden voor Evenementen door VKR’s.• Inzetten van Pushnotificaties met Geo Fencing tijdens calamiteiten. Dat betekent datgebruikers van deze app tijdens verblijf, bij binnenkomen en/ofbuitengaan van een specifieke radius, Pushberichten kunnenontvangen.• Diverse Contactmogelijkheden met RVO - MWB.TheFoundation Organisation Regional Traffic controllers Central andWest Brabant, hereinafter RVO - MWB has devised this app to therebybe able to offer an even better service in the Central and WestBrabant with a base Etten-Leur.The concise menu consisting of onlyfour buttons and a very logical and intuitive structure of theunderlying sections makes this app an asset to our organization, wehope that you too will experience this app as easy to use anduseful.Who can use this app?• Traffic controllers• Members of RVO -MWB• Police, Fire and Municipalities• PublicWhat can this app?•Reports include mention in Incidents and Emergencies from police,fire and / or Municipality to RVO - MWB.• Push messages betting forcalls and (continue to) about ao Deployment Location, Nature ofDisaster and other operational information for the VKR's (Trafficcontrollers). The record which VKR's go out and what time they arethere, but also a route planner to bet obv GPS location is part ofthis app.• Informing the public about the work of RFO - MWB in thepublic section of this app.• Informing Members VKR's and otherusers in the protected part of this app. This is only accessible tomembers and based on user group information is sorted anddisplayed. Persons who have access to this environment needs canapply very easily in the public section of the app for this. Afterverifying the information, the applicant will be informed.•Intercommunication among others via chat obv user groups.• Allsocial media RVO - MWB one button.• Calendar overview of upcomingevents for members.• Sign up for events by VKR's.• Deployment ofPush notifications with Geo Fencing during emergencies. This meansthat users of this app during stay, to enter and / or exit of aspecific radius, Push Messages can be received.• Various ContactOptions with RVO - MWB.
QR King 1.1 APK
app-alacarte
The QR King App is a qr-code scanner with additional featuresinside. Alongside many other features whom will be updated soon,this App already has a Radio feature in it featuring UniverseRadio. This can be played on even when closing the App or turningyour screen off. Furthermore, there is a contact possibility shouldanyone have any questions regarding the App. Some other featuresthat will be available soon are:-Destination saver-Internalbrowser-Chat supportetc. etc.
DENK 1.1 APK
app-alacarte
Download de officiële app van de nieuwe politieke partij DENK!Misnu nooit meer iets van je favoriete politieke partij.Volg vanaf 1plek al onze sociale media kanalen als YouTube, Facebook, Twitter,LinkedIn en natuurlijk onze eigen website.Binnen de app vind je ookmogelijkheden om jezelf en anderen aan te melden als lid. Daardoordoe je direct mee in de strijd voor rechtvaardigheid en acceptatie.Doneren, vragen stellen, aanmelden als vrijwilliger, vacatures& stage het zit er allemaal in!Verder zullen wij door middelvan PUSH-notificaties, van tijd tot tijd exclusieve nieuwtjesuitbrengen over de partij en haar activiteiten.Help DENK groter temaken en download nu de GRATIS app!THINK Download the official appof the new political party!Never miss now anything from yourfavorite political party.Follow from one place all of our socialmedia channels like YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn and ofcourse our own website.Within the app you can also find ways toregister yourself and others as members. Therefore put you directlyin the struggle for justice and acceptance.Donation, ask questions,volunteer, job placement and it's all there!We will also releasethrough push notifications, from time to time exclusive news aboutthe party and its activities.Help THINK enlarge and download theFREE app!
ElBadii Cars 1.0 APK
app-alacarte
At ElBadii Cars we meet your needs from a budget car to a luxurycar with a driver who is bilingual, discreet and always available.Our limousine rental services are designed to meet your needs forcomfort and security, whether you are travelling for business orleisure. With your accommodation and flights booked, the onlyoutstanding issue is how you will travel around on your luxuryholiday. With the Luxury & Services Rent chauffeur service inMarrakech, Casablanca, Rabat & Tanger you can relax, sit backand take in the stunning views on offer.With a wealth of local andcultural knowledge, your experienced chauffeur can act as yourguide to help you experience the pleasure of a trip whether it bealong the Atlantic Coast, the Sahara or any other destination inMorocco. From a simple transfer to a made-to-measure itinerary,your driver will contribute to the enjoyment of your stay. Ourlimousine service is an excellent choice for groups of travellerstogether who want to take a break from driving and enjoy anexclusive break in the sun.Download our app now to discover ourextended fleet and services especially created to cater to yourdemands. Enjoy Morocco!
Loading...