வெளியீட்டுப்பிரிவு Apps

Loading...
தேசிய தலைவரின் சிந்தனை துளிகள் 5
தமிழீழ தேசிய தலைவரின் தீர்க்கதரிசனம் மிக்க சிந்தனைகளை உலகில் உள்ளஅனைவருக்கும் கொண்டுசெல்வதே எமது நோக்கமாகும் அதற்கான சிறு முயற்சியேஇந்த செயலி.Tamil Eelam National Leader's farsighted ideas foreveryone in the world, the small effort, we aim kontucelvate thisprocessor.