„Нет Инфо” АД Apps

Loading...
Sinoptik.bg 1.05
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяковреме.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлнадесетдневна прогноза за 80 000 локации в цял свят.На Sinoptik.bgможете да се информирате и за условията за ски в най-големитебългарски зимни курорти, както и да видите картина от камерите напистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усещасе като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение исъстояние на времето в момента;- Почасова прогноза за следващите 24ч., с конкретни детайли за всеки час;- Детайлна 10-дневнапрогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големитебългарски зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояниена пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как даизползвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видитедетайли за времето в момента;- Плъзнете екрана наляво, за дапреминете на 24-часова или 10-дневна прогноза;- Добавете любималокация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името награда за бързо превключване между любими локации;- За детайли законкретен ден или час - натиснете върху конкретния ред;- За дапуснете камера от конкретна местност, натиснете върху реда илималката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горнияляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bglargest website weather forecast for Bulgarian Internet space.Thesite provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in thebiggest Bulgarian ski resorts, and view pictures from cameras onthe slopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available toyou wherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperaturevalue;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours,with specific details for each hour;- Detailed 10 day forecast;-Quick access to favorite locations;- Ski conditions in majorBulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State ofslopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use theapplication:- Slide the screen upwards to view the details of thecurrent weather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-dayforecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upperright corner;- Click on the city name to quickly switch betweenyour favorite locations;- For details on a particular day or hour -click on this line;- To start the camera from a particular place,click on the row or small camera right;- Get the full menu of thesymbol in the upper left corner;
Vbox7 2.0.2
---- НЕЩО СВЕЖО В ТЕЛЕФОНА ТИ ----Изтегли Vbox7 App игледайпоследните епизоди на любимите си уеб сериали и реалитиформати. Непропускай най-свежите и култови видеа от България иVbox7 в Изборна Редактора и ТОП 40! Бъди в час с най-популярнитемузикалнипарчета и класации във Vbox7. Гледаш, коментираш исподеляш с 1клик! ---- ЗАЩО ДА ИЗТЕГЛИШ VBOX7 APP? ----▸ Фън безкрай - очакватте милиони видеа и часове забавление▸ Енджойвайексклузивносъдържание, коментирай и споделяй с приятели▸ За да си вчас каквогледат и за какво си говорят твоите хора
Gong.bg 1.0.27
Gong.bg е лидер в областта на спортната информация в интернет.Сайтът предлага богато съдържание от актуални и ексклузивни новиниот света на спорта, широк избор от аудио и видео материали, модернавизия и уникални функционалности.Gong.bg се стреми да бъденай-актуалният и най-достоверен източник на спортни новини вбългарското уеб пространство, като освен информация от света набългарския и световен футбол, на Gong.bg може да откриете и богатосъдържание за спортове като тенис, волейбол, баскетбол, моторни,зимни и др. Коментарите в Gong.bg са дело на най-авторитетнитеспортни журналисти в България.Мисията на Gong.bg е да поднасяинформацията коректно и бързо.Вече приложението е и с Livescore зафутбол.Gong.bg is a leader in the field of sports information onthe Internet. The site offers rich content from current andexclusive news from the world of sports, a wide selection of audioand video materials, modern design and uniquefunctionalities.Gong.bg strives to be the most recent and mostreliable source of sports news in Bulgarian web space, plusinformation from the world of Bulgarian and world football, ofGong.bg can find rich content for sports such as tennis, volleyball, basketball, motor, winter and others. Comments Gong.bg are thework of the most respected sports journalists in Bulgaria.Gong.bgmission is to deliver the information correctly and quickly.Now theapplication is and Livescore for football.
Gong Play 0.2.5
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
ABV Mail 2.2.11
Mobile application of ABV Mail gives you easy access to yourcorrespondence.As with the desktop version and mobile app, you cancheck and read the new letters, write emails and be in constanttouch with your friends and business partners.
Vesti.bg 1.0
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Vesti.bg 1.0.27
Vesti.bg - новини от България и света и...не само новини. Тук щенамерите най-актуалните теми от деня, авторски материали, човешкиистории, любопитна информация, илюстрирани с много снимки ивидео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното завас от света на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесепо интересен начин.Vesti.bg e информационен сайт, в който можете дапрочетете най-важните новини от деня, любопитни истории, да научитенови факти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи. Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажис видео от интересни събития в реално време и ще ви срещнат синтересни хора.Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат даучастват в създаването на съдържанието чрез своите коментари, (асъщо и като ни изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали наинтересно събитие)Vesti.bg - news from Bulgaria and the world ...and not just news. Here you will find the current topics of the daycopyrighted material, human stories, infotainment, illustrated withmany photos and videos.Team Vesti.bg aims to select the mostinteresting for you from the world of politics, finance,entertainment, and present it in an interesting way.Vesti.bg einformative website where you can read the most important news ofthe day, curious stories, learn new facts entertaining way to findout which are the top topics on social networks.Reporters Vesti.bgwill offer video reports from interesting events in real time andyou meet interesting people.Vesti.bg is the platform in whichreaders can participate in the creation of content through theircomments (as well as send us your photos and videos if you comeacross an interesting event)
Dariknews.bg 1.0.27
Dariknews.bg е сред лидерите в информационното обслужване вБългария. Darik предлага на читателите си бърза, точна и обективнаинформация за случващото се в страната и света, както и гледнитеточки, реакциите, коментарите и анализите към събитията и процеситеу нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg.Богатото информационно съдържание на Darik е плод наработата на редакторския екип на сайта и журналистите от Дарикрадио. Нашите потребители имат възможността да следят потока отновини и на местно ниво в 18 града на страната - София, Варна,Пловдив, Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово,Добрич, Шумен, Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, СтараЗагора, Кърджали и Разград.Потребителите на Darik могат да„погледнат“ към случващото се благодарение на своевременнопредставените видео и снимки към материалите от страната ичужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателитеи доза развлечение, и усмивка чрез рубриката ни„Любопитно“.Dariknews.bg - oбективност, бързина, прецизност,богатство и разнообразие на информацията, винаги верни нажурналистическите принципи и на аудиторията си!Dariknews.bg is aleader in information services in Bulgaria. Darik offers readersfast, accurate and objective information about what is happening inthe country and the world, and the views, comments and analyzes theevents and processes at home and abroad. Copyright news trademarkDariknews.bg.The rich information content of Darik is the fruit ofthe work of the editorial staff of the site and journalists fromDarik Radio. Our users have the ability to monitor the flow of newsand locally in 18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv,Blagoevgrad, Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich,Shumen, Vratsa, Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora,Kardzhali and Razgrad.Users of Darik can "look" at what ishappening thanks to timely submitted videos and photos to thematerials from home and abroad.Besides serious and preciseinformation giving readers and a dose of fun and smile through therubric "curious."Dariknews.bg - obektivnost, speed, precision,richness and diversity of information always true to journalisticprinciples and your audience!
Edna.bg 1.0.27
Edna е най-полезното и практично приложение за жени вБългария.Предоставя бърз достъп до вашия дневен, седмичен, месечени годишен хороскоп, специално изготвен за вас от професионаленастролог.Тук ще откриете вашата персонална Таро карта на деня, щеполучите съвети за здраве, диети, връзки, секс, мода и козметика.Щенамерите своята лична Тайна на деня, Късмет на деня и Рецепта наденя.Edna вдъхновява жените в България и им дава възможност даоткрият себе си в качественото, актуално и авторско съдържание наприложението, създадено от лайфстайл редактори, специалисти иментори.Edna is the most useful and practical application for womenin Bulgaria.Provides quick access to your daily, weekly, monthlyand yearly horoscope, specially prepared for you by a professionalastrologer.Here you will find your personal Tarot card of the day,you'll get tips on health, diet, relationships, sex, fashion andcosmetics.You'll find your personal secret of the day, luck of theday and Recipe of the day.Edna inspire women in Bulgaria andenables them to find themselves in quality, current, and copyrightcontent application created by lifestyle editors, experts andmentors.