„Нет Инфо” АД Apps

Gong.bg 1.0.25
Gong.bg е лидер в областта на спортнатаинформация в интернет. Сайтът предлага богато съдържание отактуални и ексклузивни новини от света на спорта, широк избор отаудио и видео материали, модерна визия и уникалнифункционалности.Gong.bg се стреми да бъде най-актуалният и най-достоверен източникна спортни новини в българското уеб пространство, като освенинформация от света на българския и световен футбол, на Gong.bgможе да откриете и богато съдържание за спортове като тенис,волейбол, баскетбол, моторни, зимни и др. Коментарите в Gong.bg садело на най-авторитетните спортни журналисти в България.Мисията на Gong.bg е да поднася информацията коректно ибързо.Вече приложението е и с Livescore за футбол.Gong.bg is a leader inthe field of sports information on the Internet. The site offersrich content from current and exclusive news from the world ofsports, a wide selection of audio and video materials, moderndesign and unique functionalities.Gong.bg strives to be the most recent and most reliable source ofsports news in Bulgarian web space, plus information from the worldof Bulgarian and world football, of Gong.bg can find rich contentfor sports such as tennis, volleyball , basketball, motor, winterand others. Comments Gong.bg are the work of the most respectedsports journalists in Bulgaria.Gong.bg mission is to deliver the information correctly andquickly.Now the application is and Livescore for football.
Gong Play 0.2.5
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
ABV Mail 2.2.7
Mobile application of ABV Mail gives you easyaccess to your correspondence.As with the desktop version and mobile app, you can check and readthe new letters, write emails and be in constant touch with yourfriends and business partners.
Vesti.bg 1.0
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Dariknews.bg 1.0.21
Dariknews.bg е сред лидерите в информационнотообслужване в България. Darik предлага на читателите си бърза, точнаи обективна информация за случващото се в страната и света, както игледните точки, реакциите, коментарите и анализите към събитията ипроцесите у нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg.Богатото информационно съдържание на Darik е плод на работата наредакторския екип на сайта и журналистите от Дарик радио. Нашитепотребители имат възможността да следят потока от новини и наместно ниво в 18 града на страната - София, Варна, Пловдив,Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово, Добрич, Шумен,Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Кърджали иРазград.Потребителите на Darik могат да „погледнат“ към случващото себлагодарение на своевременно представените видео и снимки къмматериалите от страната и чужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателите и дозаразвлечение, и усмивка чрез рубриката ни „Любопитно“.Dariknews.bg - oбективност, бързина, прецизност, богатство иразнообразие на информацията, винаги верни на журналистическитепринципи и на аудиторията си!Dariknews.bg is a leaderin information services in Bulgaria. Darik offers readers fast,accurate and objective information about what is happening in thecountry and the world, and the views, comments and analyzes theevents and processes at home and abroad. Copyright news trademarkDariknews.bg.The rich information content of Darik is the fruit of the work ofthe editorial staff of the site and journalists from Darik Radio.Our users have the ability to monitor the flow of news and locallyin 18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv, Blagoevgrad,Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich, Shumen, Vratsa,Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Kardzhali andRazgrad.Users of Darik can "look" at what is happening thanks to timelysubmitted videos and photos to the materials from home andabroad.Besides serious and precise information giving readers and a doseof fun and smile through the rubric "curious."Dariknews.bg - obektivnost, speed, precision, richness anddiversity of information always true to journalistic principles andyour audience!
Edna.bg 1.0.21
Edna е най-полезното и практично приложение зажени в България.Предоставя бърз достъп до вашия дневен, седмичен, месечен и годишенхороскоп, специално изготвен за вас от професионаленастролог.Тук ще откриете вашата персонална Таро карта на деня, ще получитесъвети за здраве, диети, връзки, секс, мода и козметика.Ще намерите своята лична Тайна на деня, Късмет на деня и Рецепта наденя.Edna вдъхновява жените в България и им дава възможност да откриятсебе си в качественото, актуално и авторско съдържание наприложението, създадено от лайфстайл редактори, специалисти иментори.Edna is the most usefuland practical application for women in Bulgaria.Provides quick access to your daily, weekly, monthly and yearlyhoroscope, specially prepared for you by a professionalastrologer.Here you will find your personal Tarot card of the day, you'll gettips on health, diet, relationships, sex, fashion andcosmetics.You'll find your personal secret of the day, luck of the day andRecipe of the day.Edna inspire women in Bulgaria and enables them to find themselvesin quality, current, and copyright content application created bylifestyle editors, experts and mentors.