上海时光科技股份有限公司 Apps

Loading...
ตำนานการจับปลา 1.5.8
《ตำนานการจับปล》เป็นเกมจับปลาที่ยอดเยี่ยมมีวิธีเล่นอีกมากมายเพื่อจะอำนวยความสะใจจากเหรียญทองที่มาแบบไม่หยุดนิ่ง[วิธีเล่นใหม่]- ฟ้าผ่า จับปลาอย่างไร้แบบแผน- เวลาหยุดนิ่ง ล็อคเวลาไว้ เพื่อความสะใจในการผ่านเวลา- ล็อคเป้าหมาย ล็อคเป้าหมาย เสริมกำลัง- โหมดบ้า ความเสียหายเป็นเท่า รางวัลเป็นเท่า- เกมลึกลับ - เล่นเกมลึกลับ ให้แรงสุดๆ[ลักษณะเกม]- ทักษะพิเศษ ตกปลาได้รับเหรียญทองอย่างง่ายๆ- เล่นเกมลึกลับ ท้าทายบอสลึกลับ- แพคเกจเกมมากมายทุกวัน ให้เหรีบญทองไม่เคยจบ"Capturing the legend" isan excellent game fishing. How many players have to be afulfillment of a gold medal at the non-stop.[How to Play]- Lightning fishing without a pattern.- Time stands still locked in time to satisfy the test oftime.- Targeted targeted replenishment.- How much damage is insane mode. What is the prize- Games - mystery games mystery to the end.[FEATURES]- Gold Medal fishing skills easily.- Play Mystery Challenge mysterious boss- Package games everyday. I rushed to the gold never end.
Fishing Saga-Ace Fish Casino! 1.0
Millions players join and love fishing sagaslots,it has repeatedly been rated as the most popular actiongame!In Fishing Saga, you’ll be able to have a deep-oceanexperience catching magnificent species of fish and creatures theeco-friendly way! The game features stunning deep-sea graphics,music, sound fx’s for a more enjoyable and pleasant experience. Aimand shoot your multi-Level power nets to catch fish and earn Goldand XP!【Game Features】★ The rebounded bullet to ensure each shot can hit fish!Reward isup to 10000 times!★ Transplantation by original arcade game,add new stages and bringnew experience!★ Hundreds of different scenes,multiple cannon choices!★ Exciting fishing combos and items will bring each of you to amagic ocean world!★ Simple and intuitive interface and controls, easy and fun toplay, challenging to master!【Game Description】★ Hundreds of colorful sea creatures which also includes lovelyNemo and powerful shark~★ The hottest arcade game. Rich game contente with a variety offunny elements. There is not only touching oriental mermaid andbeautiful underwater world. Besides, you can also enjoy theexciting of the arcade.Added Slot machines elements, Ace Fish Casino gives you the chanceto WIN BIG! The Roulette and a number of funny mini-games whichwill make you fondle admiringly!★Make a fortune with Free Daily Games, Slots Bonus Games, and more!Have an adventure like no other in our original SlotMachines!★ When you feel bored and you do not in party or without friendsaround. You only have to download our game, and it will get rid ofloneliness and bring you happiness!★ If you chase lively, stimulate and pleasure from Gambling, evenfrequently go to casinos. You also only have to download our game,although we dont have Dice and Poker,we can provide the excitingexperience of Casino through special features such as Roulette.Youcan enjoy the feeling of Casino without going out.However, you haveto be lucky enough.★ don't waitting, invite your friends and play together! Fishingsaga will keep you glued to the screen!Share it with your facebook friends will get coins rewards!
Slots Machine Water Margin 5.0.0.0
When I first used Chinese Air Elemental tocreate perfect game! Use water margin element and connectionmachine combination of arcade type Mobile Games! .Pick up your mobile phone, whenever and wherever possible,experience the thrill of casino slot machine with Macao's truefeelings. Quickly turn up!To top five / dice game classification before the first nineChinese wind line connection machine Mobile GamesProduct brief swordThe slot machine inherits the characters of Water Margin ChinaWater Margin, according to the needs of users to build gamblingarcade game! Let 108 will accompany you to explore the gamemysterious gift!It is this class nine line connection mode Mobile Games arcademachine, real arcade reduction! Each round after winning, lucky youhave stud than the size of the game. If you are lucky enough toalso trigger "little Marie" to send the prize links, hurry to tryyour luck!To this thrilling casino games, can take you to experience the mostauthentic Macao tiger machine. You can be in the subway, busstation whenever and wherever possible play on a few, Internet alsocan play, to save game progress.The product features a sword] game and escort link line: unlike poker to more sophisticated,unlike landlords to calculate, not fried golden flower to a lot ofprincipal, it is similar to roulette game form, see your luck andadvance awareness can be pressed, in three or more than three ofthe "leading" logo can enter the game winnings, Mary rotating withthe familiar sound, allowing the player to relive thosehappy!You than the times links: the game uses dice game mode, theoriginal 3D animation, Las Vegas style table. To experience anotherkind of style in ancient casinos!You little Marie: link in a small world of heroes, little Marie isbetween you and your treasure only obstacle. No one can in thisepic game mission went to the final and win the final "king ofbirds", except for those who have courage and luck. In order tohave the slot machine nine line connection to beat Marie, won itsamazing treasure! With the chess game, game, game Keno and slotwheel of fortune game more exciting and challenging!] overall prize link: the wholesale dragon 5000 times, 27 timesMary, super grand prix, like the God of wealth to the rhythm, butalso the whole service notice! Is it right? Ratio high slotmachine! More stimulating than apple! More fun than a fruitmachine!] game operation all selected only creasing, with your hand toclick to direct the game, click automatic can reasonable help youat high magnification, the injection pressure.The above link you enough to let you experience the carnival likeslot machines! Gambling baccarat! Never go to Las Vegas or Macao.With this game, as long as you pick up the phone and you canexperience the luxury version of the gambling feast, there is asaying is that on the roller coaster over the hands of the gamemusic"Sword reminderIt is hot, exciting, thrilling, fun! And let you can't imagine thewonderful and exciting, super fun on the connection machine game,Madden arcade experience, perfect interpretation of mad pull coolcock fried days, all bets and reward is simply minutes turnedtyrant rhythm, like the players don't miss it!Official website: http://www.91shz.com
SLOT of WaterMargin-Slotomania 1.0.0.1
When I first used Chinese Air Elemental tocreate perfect game! Use water margin element and connectionmachine combination of arcade type Mobile Games! .Pick up your mobile phone, whenever and wherever possible,experience the thrill of casino slot machine with Macao's truefeelings. Quickly turn up!To top five / dice game classification before the first nineChinese wind line connection machine Mobile GamesProduct brief swordThe slot machine inherits the characters of Water Margin ChinaWater Margin, according to the needs of users to build gamblingarcade game! Let 108 will accompany you to explore the gamemysterious gift!It is this class nine line connection mode Mobile Games arcademachine, real arcade reduction! Each round after winning, lucky youhave stud than the size of the game. If you are lucky enough toalso trigger "little Marie" to send the prize links, hurry to tryyour luck!To this thrilling casino games, can take you to experience the mostauthentic Macao tiger machine. You can be in the subway, busstation whenever and wherever possible play on a few, Internet alsocan play, to save game progress.The product features a sword] game and escort link line: unlike poker to more sophisticated,unlike landlords to calculate, not fried golden flower to a lot ofprincipal, it is similar to roulette game form, see your luck andadvance awareness can be pressed, in three or more than three ofthe "leading" logo can enter the game winnings, Mary rotating withthe familiar sound, allowing the player to relive thosehappy!You than the times links: the game uses dice game mode, theoriginal 3D animation, Las Vegas style table. To experience anotherkind of style in ancient casinos!You little Marie: link in a small world of heroes, little Marie isbetween you and your treasure only obstacle. No one can in thisepic game mission went to the final and win the final "king ofbirds", except for those who have courage and luck. In order tohave the slot machine nine line connection to beat Marie, won itsamazing treasure! With the chess game, game, game Keno and slotwheel of fortune game more exciting and challenging!] overall prize link: the wholesale dragon 5000 times, 27 timesMary, super grand prix, like the God of wealth to the rhythm, butalso the whole service notice! Is it right? Ratio high slotmachine! More stimulating than apple! More fun than a fruitmachine!] game operation all selected only creasing, with your hand toclick to direct the game, click automatic can reasonable help youat high magnification, the injection pressure.The above link you enough to let you experience the carnival likeslot machines! Gambling baccarat! Never go to Las Vegas or Macao.With this game, as long as you pick up the phone and you canexperience the luxury version of the gambling feast, there is asaying is that on the roller coaster over the hands of the gamemusic"Sword reminderIt is hot, exciting, thrilling, fun! And let you can't imagine thewonderful and exciting, super fun on the connection machine game,Madden arcade experience, perfect interpretation of mad pull coolcock fried days, all bets and reward is simply minutes turnedtyrant rhythm, like the players don't miss it!Official website: http://www.91shz.com
亂鬥貪吃蛇 1.0.0
《亂鬥貪吃蛇》是一款Q萌帶有策略挑戰性的競技手游,通過操控自己的小蛇吞食地圖上的不同大小的光球,讓自己變大變長。同時又不能碰觸其他玩家的蛇蛇,趕快來加入全球玩家對抗的大家庭吧!