Aeiou Apps

Loading...
Barcode Generator 3.3.1
Aeiou
Free (no ads, no special premissions) QR code / barcodegenerator,You can create the following barcodes: - QR codegenerator (Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510,ISO/IEC18004) - DataMatrix generator (ECC200, Data Matrix) - AztecCode generator (ANSI/AIM BC13 ITS/97/002) - Code 39 generator(ANSI/AIM Code 39, Uniform Symbology Specification Code 39, USSCode 39, USS 39, Code 3/9, Code 3 of 9, USD-3, LOGMARS, Alpha39,Code 39 Extended, Code 39 Full ASCII) - Code 128 generator(ANSI/AIM 128, ANSI/AIM Code 128, USS Code 128, Uniform SymbologySpecification Code 128, Code 128 Code Set A, Code 128 Code Set B,Code 128 Code Set C, Code 128A, Code 128B, Code 128C) - EAN-8generator (European Article Number 8, EAN-8 Supplement 5/Five-digitAdd-On, EAN-8 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-8+5, EAN-8+2,EAN8, EAN8+5, EAN13+2, UPC-8, GTIN-8, GS1-8, EAN/UCC-8) - EAN-13generator (European Article Number 13, EAN-13 Supplement5/Five-digit Add-On, EAN-13 Supplement 2/Two-digit Add-On,EAN-13+5, EAN-13+2, EAN13, EAN13+5, EAN13+2, UPC-13, GTIN-13,GS1-13, EAN/UCC-13) - UPC-A generator (Universal Product Codeversion A, UPC-A Supplement 5/Five-digit Add-On, UPC-A Supplement2/Two-digit Add-On, UPC-A+5, UPC-A+2, UPC Code, UPC Symbol,GTIN-12, GS1-12, UCC-12) - ITF generator (ANSI/AIM ITF 25, ANSI/AIMI-2/5, Uniform Symbology Specification ITF, USS ITF 2/5, ITF,I-2/5, 2 of 5 Interleaved, 2/5 Interleaved) - Codabar generator(ABC Codabar, USD-4, NW-7, Code 2 of 7, Monarch, Code-27, Amescode, Rationalized Codabar, 2 of 7 Code, ANSI/AIM Codabar, UniformSymbology Specification Codabar, USS Codabar) - PDF 417 generator(Portable Data File 417)
Lista Leków Refundowanych 3.10
Aeiou
Najlepsza bezpłatna aplikacja z listą 3472 refundowanych leków,środków i produktów medycznych obowiązującą od 1 lipca 2013.Niezbędna dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów.Najważniejsze cechy aplikacji:- wyszukiwanie leków po kodzie kreskowym, głosowo, tekstowo ponazwie, substancji czynnej i innych parametrach leku- tańsze zamienniki leków (farmaceuta ma obowiązek sprzedać namzamiennik leku z recepty jeśli tylko o to poprosimy)- poziomy refundacji wszystkich leków refundowanych- automatyczne podpowiadanie nazw leków- sortowanie leków po nazwie, substancji czynnej lub cenie- najłatwiejsza i bezproblemowa obsługa- przejrzysty interfejs z najważniejszymi danymi w jednymmiejscu- automatyczne aktualizacje bazy leków- nie wymaga stałego dostępu do Internetu (jest on potrzebny tylkodo aktualizacji bazy leków oraz do rozpoznawania mowy)- najlepsze wsparcie, szybka reakcja na sugestie użytkowników iczęste aktualizacjeAplikacja powstała przy aktywnym zaangażowaniu lekarzy ifarmaceutów, którzy używają jej w swojej pracy.Czekam na maile z propozycjami zmian lub informacjami ozauważonych błędach. Obiecuję uwzględnić je w następnych wersjach,które pojawią się niebawem.Zapraszam do odwiedzenia blogu http://listalekow.blogspot.com/oficjalnej strony na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Lista-Lek%C3%B3w-Refundowanych/162718460507695?sk=walloraz do dyskusji na forachhttp://forum.android.com.pl/f389/wyszukiwarka-leka-w-refundowanych-i-zamiennika-w-leka-w-na-androida-133640/http://forum-farmaceutyczne.org/topic/11876-wyszukiwarka-lekow-refundowanych-i-zamiennikow-z-czytnikiem-kodow-kreskowych-na-telefony-z-androidem/Proszę o pozytywne lub konstruktywne komentarze :)FAQ:Pytanie 1: Jak znaleźć lek przy pomocy czytnika kodówkreskowych?Odpowiedź: Z menu wybieramy opcję "skanuj kod kreskowy" i skanujemykod. Jeśli kod należy do leku refundowanego to automatycznieotworzą się szczegóły tego leku. Czytnik kodów wymagazainstalowanej aplikacji Barcode Scaner. Jeśli jej nie masz programzaproponuje Ci zainstalowanie jej bezpośrednio z AndroidMarketu.Pytanie 2: Jaki jest domyślny sposób wyszukiwania?Odpowiedź: Leki domyślnie wyszukiwane są po nazwie, substancjiczynnej i EAN. Istnieje możliwość wyszukiwania leków również pogrupie i zakresie wskazań objętych refundacją.Pytanie 3: Jak zmienić sposób wyszukiwania?Odpowiedź: Należy wejść do "Menu" -> "Ustawienia" izaznaczyć/odznaczyć odpowiednie opcje w sekcji "Wyszukiwanie".Istnieje możliwość wyłączenia wyszukiwania po substancji czynnej,włączenia wyszukiwania po grupie i zakresie wskazań objętychrefundacją.Pytanie 4: Jak zmienić sposób sortowania leków?Odpowiedź: Aby zmienić sposób sortowania leków należy wejść wustawienia aplikacji (przycisk "Menu" -> "Ustawienia") i wybraćopcję "Sortowanie leków". Wyświetli się lista ze wszystkimimożliwościami sortowania leków.Pytanie 5: Jak znaleźć zamienniki leku?Odpowiedź: Z listy znalezionych leków wybieramy dotknięciem lek,który nas interesuje. W ten sposób wchodzimy w szczegóły danegoleku. W szczegółach wybieramy zakładkę "Zamienniki" gdziewyświetlone są wszystkie zamienniki od najtańszego donajdroższego.Pytanie 6: Czy do działania wymagane jest połączenieinternetowe?Odpowiedź: Nie. Połączenie internetowe nie jest wymagane donormalnej pracy a aplikacją. Internet używany jest tylko doaktualizacji bazy leków. Domyślnie sprawdzenie aktualności bazyleków wykonywane jest automatycznie w momencie uruchomieniaaplikacji. Istnieje możliwość wyłączenia automatycznychaktualizacji bazy leków i aktualizowania jej ręcznie z poziomumenu.Pytanie 7: Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje bazyleków?Odpowiedź: Należy wejść w ustawienia aplikacji (przycisk "menu"-> "Ustawienia") i odznaczyć opcję "Automatycznaaktualizacja".**Zamienniki leków, Leki refundowane, Ustawa refundacyjna, Lekarz,Farmaceuta, Pacjent, Apteka, Generyki, Leki generyczneBest freeapp with a list of 3472 reimbursable drugs, and medical productswith effect from 1 July 2013. Essential for physicians, pharmacistsand patients.Key features of the application:- Search medicines barcode, voice, text-after the name of theactive ingredient and other parameters leku- Cheaper alternatives medicines (the pharmacist is obliged to sellus a replacement leku with prescription if only we ask)- Refund of all levels of reimbursed drugs- Automatic prompting drug names- Sorting medicines name of the active substance or a price- The easiest and hassle-free operation- A clear interface with the most important data in one place- Automatic database updates leków- Does not require constant access to the Internet (it is onlynecessary to update the database of drugs and voicerecognition)- The best support, quick response to customer feedback andfrequent aktualizacjeThe application was created with the active involvement ofphysicians and pharmacists who use it in their work.Waiting for emails with proposals for amendments or informationof errors. I promise to include them in the next version, whichwill appear soon.Feel free to visit the blog http://listalekow.blogspot.com/official Facebook page http://www.facebook.com/pages/Lista-Lek% C3%B3w-Refundowanych/162718460507695? sk = walland to the discussion in the forumsPlease, positive or constructive comments :)FAQ:Question # 1: How to find a drug with a barcode reader?Answer: From the menu, choose the option "Scan Barcode" and scanthe code. If the code is to be refunded to the drug it willautomatically open up the details of this drug. Barcode scannerapplication requires that you have Barcode Scaner. If you do nothave the program will ask you to install it directly from theAndroid Market.Question 2: What is the default search?Answer: Drugs are searched by default by name, active ingredient,and EAN. You can search for leków also in the group and themeasuring range between the refund.Question 3: How to change the way you look?Answer: Please go to "Menu" -> "Settings" and select / deselectthe options in the "Search". You can disable search on the activesubstance, the integration of search on the group and the measuringrange between the refund.Question 4: How do I change the sort order leków?Answer: To change the sort medicines must be input in theapplication settings (see the "Menu" -> "Settings") and select"Sort Drugs". A list of all the possibilities sort of drugs.Question 5: How to find replacements for medicine?Answer: In the list of found leków wybieramy touch a drug thatinterests us. In this way we enter into the details of the drug. Indetail wybieramy the "Alternatives" which displays all of thecheapest alternatives do the most expensive.Question 6: Is the action need an Internet connection?Answer: Do not. An Internet connection is not required for normaloperation and application. Internet is used only to update thedatabase of drugs. By default, the database update check leków isautomatically executed when you start the application. You candisable automatic database updates medications and update itmanually from the menu.Question 7: How to disable automatic updates, leków?Answer: Please enter in the application settings (press "menu"-> "Settings") and uncheck the "Automatically update".**Alternative medicines medicines reimbursed Reimbursement Act,Doctor, Pharmacist, Patient, Pharmacy, Generics, Generics
True Random Generator
Aeiou
Lightweight and powerful random values generator​​ comprising: -Random numbers generator (integer, floating-point: uniformdistribution, normal distribution (Gaussian), Pareto distribution,exponential distributions) - Strong password generator - QR code /barcode generator (QR Code, DataMatrix, Aztec Code, Codabar, Code39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ITF, PDF 417) - Dice rollgenerator (D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D14, D20, D24, D30,D48, D50, D100, D1000) - Lottery games picks generator (Bonoloto,Double Lotto, El Gordo, Euro Jackpot, Euro Millions, France Loto,Kenno, La Primitiva, Lotto, Lotto 6/49, New York Lotto, MegaMillions, Mega-Sena, Oz Lotto, Oz Powerball, Powerball,SuperEnalotto, SuperLotto Plus, UK Lottery) - International BankAccount Number (IBAN) generator - PESEL, NIP, REGON generator I amlooking for volunteers to translate The True Random Generator intoother languages - see the link belowhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zucj26IyKjaqpzZlHM5rnuRc6EzzJViwjOfRQZYPnlw/edit?usp=sharingThis application uses entropy source that provides randomness thatis guaranteed to be cryptographically-secure. It can generatevalues by shake
Prime Calc 0.6
Aeiou
PrimeCalc - free scientific symbolic calculator- 70 functions, 20mathematical constants and up to six variables- New functions andconstants can be defined by the user- Supports complex numbers-Matrices, vectors, sets and calculations on them- Solves themathematical equations- Calculate the integrals and derivatives-Step-by-step calculations - And many moreSupported functions,operators, and mathematical constants:Arithmetic:Operators +, -, ×,÷, %x^n - nth power of x√(x) - Square root of x√(n, x) - nth rootof xln(x) - Natural logarithm of xlog(x) - Logarithm of x to base10log(n, x) - Logarithm of x to base n∑(f(x), imin, imax) -Summation of f(x) from imin to imax∏(f(x), imin, imax) - Product off(x) from imin to imaxMathematical analysis:∫(f(x)) - Indefiniteintegral of f(x)∫(f(x), xmin, xmax) - Definite integral of f(x)from xmin to xmax∂(f(x)) - Derivative of f(x)lim(f(x), c) - Limitof f(x) when x approaches cEquation solving:Representation ofpolynomial - x^2+3x-2=0= - Polynomial equation operatorNumericalFunctions:m mod n - Remainder of m ÷ ngcd(m, n) - Greatest commondivisor of m and nlcm(m, n) - Least common multiple of m andnabs(n) - Absolute value of nround(n) - Integer closest to nfrac(n)- Fractional part of nfloor(n) - Floor value of nceil(n) - Ceilingvalue of nComplex numbers:Representation - 5+2ire(c) - Real part ofcomplex number cim(c) - Imaginary part of complex numbercStatistics:median([a]) - Median of [a]gmean([a]) - Geometric meanof [a]amean([a]) - Arithmetic mean of [a]randi(n) - Random integerfrom 0 to nrandr - Random real from 0 to 1Numbertheory:harmonicN(n) - nth harmonic numberCombinatorics:n! -Factorial of nbinomial(n, k) - Binomial coefficientmultinomial(n1,n2, ...) - Multinomial coefficientcatalanN(n) - nth Catalannumberfibonacci(n) - nth Fibonacci numberTrigonometricfunctions:sin(x), cos(x), tan(x)sec(x), csc(x), cot(x)asin(x),acos(x), atan(x), acot(x)Hyperbolic functions:sinh(x), cosh(x),tanh(x)arsinh(x), arcosh(x), artanh(x)Matrixes:Representation -[[1,2],[3,4]][m1]⋅[m2] - Product of [m1] and [m2]tran([m]) -Transpose [m]ctran([m]) - Conjugate and transpose [m]inverse([m]) -Invert [m]det([m]) - Determinant of [m]tr([m]) - Trace of[m]mpow([m], n) - nth matrix power of [m]Number sets:Representation- [1,2]union([a1], [a2]) - Union of two setsintersec([a1], [a2]) -Intersection of two setsmax([a]) - Largest element of [a]min([a]) -Smallest element of [a]Constants:π - Number Pie - Euler's numberi -Imaginary unit∞ - Infinityγ - Euler–Mascheroni constantG -Catalan's constantA - Glaisher–Kinkelin constantφ - Golden ratioκ -Khinchin's constantC₂ - Twin prime constantζ₃ - Apéry's constantB₄- Brun's constant for prime quadrupletsB₂ - Brun's constant fortwin primesEB - Erdős–Borwein constantδ - Feigenbaum firstconstantα - Feigenbaum second constantsBL - Legendre's constantM₁ -Meissel–Mertens constant
Sudoku Expert 1.1.4
Aeiou
It is a free Sudoku logic game, witch contains 5000 puzzles forbeginners and experts.You can also enter your own puzzle and solveit using Sudoku Expert.You can use facilities such as selectingzones, automatic determination of numbers that can be inserted intothe fields, board validation, hints etc., however, this has animpact on the result.The game is created by an enthusiast. It iscompletely free, does not show any ads and does not requireunnecessary permissions. It has a very clean and simpleinterface.I'm looking for betatesters:https://play.google.com/apps/testing/com.blogspot.aeioulabs.sudokuSudoku(数独), is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. Theobjective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column,each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the gridcontains all of the digits from 1 to 9.