Androbros Apps

Loading...
Kelime Treni 1.1
Androbros
Kelime Treni, 5x5'lik bir kare üzerindeoynanan bir kelime üretme oyunudur. 5x5'lik kare üzerinde bulunan25 harfi kullanarak kelimeler oluşturulur.Kelime oluşturmak için aşağıdaki kurallar kullanılır:1. Kelimeyi oluşturan ardışık harfler birbirine sağdan, soldan,üstten, alttan veya çaprazdan dokunmalıdır.2. Bir kelimeyi oluşturmak için 5x5'lik kare üzerindeki harflerdenherbiri en fazla bir kere kullanılabilir.3. Kelimeyi oluşturmak için parmağınızı harfler üzerindesürüklemeniz yeterlidir. Parmağınızı kaldırdığınızda oluşan kelimekontrol edilir.4. Kelime kontrol edildikten sonra 5x5'lik tahta ilk haline dönerve yeni kelimeler oluşturabilirsiniz.Eğer oluşan kelime sözlükte varsa, kelimeyi oluşturan harflerüzerindeki değerlerin toplamı ile kelime uzunluğu çarpılarak okelime için puanınız hesaplanır.İlk 10 yüksek skorunuzu öğrenmek için giriş ekranından YüksekSkorlar düğmesine basabilirsiniz.
2048 3.30
Androbros
2048 game is a number puzzle game that is one of the cool mathgames of all times! 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024... Join thenumbers and get to the 2048 tile! Now, you can also play with 3x3grid! 2048 is an extremely addictive number puzzle game is now inAndroid with online leaderboard. You can login with Google+ tosubmit your score and compete other fans all around the world. Youcan also play in offline mode, in that case your score is notsubmitted to online scoreboard. 2048 game features : - Game isautomatically saved - Keeps track of best score - Keep playingafter reaching 2048 (Optional) - 3x3 and 4x4 grid size - OnlineLeaderboard - Compete with friends - Clear and simple UI - Supportsall devices including tablets (Android 3.0.* and above devices) -Restart new game with confirmation (No more restarts by mistake) -Remove ads! 2048 game is played on a simple gray 4×4 grid withtiles of varying colors overlaid that slide smoothly when a playermoves them.To move tiles left, right, up, and down just slide yourfinger to desired direction. If two tiles of the same numbercollide while moving, they will merge into a tile with the totalvalue of the two tiles that collided. The resulting tile cannotmerge with another tile again in the same move. Higher-scoringtiles emit a soft glow.Every turn, a new tile will randomly appearin an empty spot on the outer frame of the board with a value ofeither 2 or 4. A scoreboard on the upper-right keeps track of theuser's score. The user's score starts at zero, and is incrementedwhenever two tiles combine, by the value of the new tile. Theuser's best score is shown alongside the current score. 2048 gameis won when a tile with a value of 2048 appears on the board, whenyou merge two 1024 tiles. After reaching the target score, playerscan continue beyond and reach to 4096 or further. When the playerhas no legal moves (there are no empty spaces and no adjacent tileswith the same value), the game ends. You can watch this video tolearn how to play. http://www.youtube.com/watch?v=E6jQ6xqAKOI.Thanks! Enjoy!
Word Find : Hidden Words 3.1.5
Androbros
A different word find game! Find words hidden in the grid. Similarto classic word find games except the words are not hidden onstraight lines. It is simple yet challenging and even more fun withonline scoreboard feature on Google Play. Word Find is a free andpopular word game, enjoy it! Challenge your brain with this puzzleapp and improve your brain power! Features: - Online leaderboard -Compete with your friends - Almost infinite number of random wordpuzzles - Supports tablets and all screen sizes Achieve the highestscores and compete with your friends and also other word findpuzzle fans! There are list of words hidden in the 5X5 grid. Youraim is to find these words as quickly as possible. Score iscalculated based on the length of the found words and the elapsedtime. When you find all the words in the puzzle, the score is sentto the online scoreboard on Google Play. You can see the bestplayers daily, weekly or for all times. If you do not prefer tosign in with Google, you can still play the game in offline modebut your score is not submitted to online scoreboard in this case.Have fun everyone!
İsim Şehir Hayvan 2.8
Androbros
Çocukluğumuzun unutulmaz kelime oyunlarından İsim Şehir Hayvanşimdi Android'e uyarlandı.Hem de online skor tablosu ile! Klasikkelime bulmaca oyunlarından biri olan bu oyunda amaç verilen harflebaşlayan kelimeler bulmaktır. İsim Şehir Hayvan uygulamasındasizden belirli bir harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki veülke isimleri bulmanız istenir. Orjinal oyundan farklı olarak buisimleri bulurken, sadece size verilmiş harfleri kullanabilirsiniz.Bu harflerle kaç farklı kelime oluşturulabileceği oyun ekranındabelirtilmektedir. Önemli olan en az kullanılan harflerle ve mümkünolduğunca uzun kelimeler bulmaktır. Kelimelerin puanlaması bunagöre yapılmaktadır. Eğer verilen harfleri kullanarak bir kelimeoluşturamıyorsanız Pas düğmesine basabilirsiniz. Pas seçeneğiseçildiğinde süreniz 10 saniye kısalır. Eğer 10 saniyeden az zamankaldıysa, artık Pas seçeneği kullanılamaz. Her oyun 90 saniyesürmektedir. Amaç bu süre içinde maksimum sayıda kelime bularak enyüksek skoru elde etmektir. Oyun bittiğinde aldığınız puan sunucuyagönderilir. Bu puanlar Google Play tarafından sağlanan yüksekskorlar servisi kullanılarak sıralanır. Sıralamalar günlük,haftalık ve tüm zamanlar olmak üzere ayrı ayrı tutulur. Oyunu hemonline (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı) olarakoynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+ hesabınızlaoturum açmanız gerekir. Oturum açmadan offline olarak daoynayabilirsiniz. Ancak offline oyun sırasında kazandığınız puanlarsıralamaya katılmaz. Bir başka deyişle offline modda skorunuzsunucuya gönderilemediği için yüksek skor olarak değerlendirilemez.
Word Search 2.17
Androbros
Word Search Puzzle fans! We have good news for you! Word SearchPuzzle is now on Android phones and tablets with online scoreboardfeature on Google+. Challenge your brain with this puzzle app andimprove your brain power! Features: - Online leaderboard - Competewith your friends - Almost infinite number of random puzzles -Supports tablets and all screen sizes Achieve the highest scoresand compete with your friends and also other Word Search Puzzlefans! There are 12 words hidden horizontally, vertically ordiagonally on a 10X10 puzzle. Your aim is to find these words asquickly as possible. Score is calculated based on the length of thefound words and the elapsed time. When you find all the words inthe puzzle, the score is sent to the online scoreboard on Google+.You can see the best players daily, weekly or for all times. If youdo not prefer to sign in with Google+, you can still play the gamein offline mode but your score is not submitted to onlinescoreboard in this case. Have fun everyone!
поиск слова 1.1
Androbros
поиск слова болельщиков! У нас есть хорошиеновости для вас! поиск слова сейчас находится на Google Play сонлайн-функции табло в Google+.Достижение самые высокие баллы и соревноваться с друзьями, атакже других поиск слова болельщиков!Есть 12 слов скрытые горизонтально, вертикально или по диагоналина головоломки 10x10. Ваша цель состоит, чтобы найти эти слова какможно быстрее.Оценка рассчитывается на основе длины найденных слов и истекшеевремя. Когда вы найдете все слова в загадке, счет отправляется наонлайн-табло в Google+. Вы можете ежедневно видеть лучших игроков,еженедельно или на все времена.Если вы не предпочитаете войти в систему с Google+, вы все ещеможете играть в игру в автономном режиме, но ваш счет не будетпредставлен онлайн табло в этом случае.Удачи всем!word search fans! We havegood news for you! word search is now on Google Play with onlinescoreboard features in Google+.Achieving the highest scores and compete with friends and otherfans search for words!There are 12 words hidden horizontally, vertically or diagonallyon a jigsaw puzzle 10x10. Your goal is to find these words asquickly as possible.The score is calculated based on the length of found words andelapsed time. When you find all the words in the puzzle, the billis sent to the online scoreboard in Google+. You can see the bestplayers daily, weekly, or at all times.If you prefer to sign in with Google+, you can still play thegame offline, but your score will not be submitted onlinescoreboard in this case.Good luck to all!
2048 Ultimate 2.0.6
Androbros
2048 number puzzle is one of the cool math games of all times! 2048mania goes on! 2048 Ultimate is the ultimate version of 2048 gamewhich is optimized for performance and comes with many differentboard sizes from 3x3 to 8x8!. Join the numbers and get to the 2048tile! Extremely addictive number puzzle game 2048. You can loginwith Google+ to submit your score and compete other 2048 fans allaround the world. You can also play in offline mode, in that caseyour score is not submitted to online scoreboard. Features : - Manydifferent board sizes, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8! - Undo lastmove! - Flawless gameplay, no lags, extremely fast - Game isautomatically saved - Keeps track of best score - Keep playingafter reaching 2048 (Optional) - Online Leaderboard - Compete withfriends - Clear and simple UI - Restart new game with confirmation(No more restarts by mistake) - Very small file size 2048 game isplayed on a simple gray N×N grid with tiles of varying colorsoverlaid that slide smoothly when a player moves them.To move tilesleft, right, up, and down just slide your finger to desireddirection. If two tiles of the same number collide while moving,they will merge into a tile with the total value of the two tilesthat collided. The resulting tile cannot merge with another tileagain in the same move. Higher-scoring tiles emit a soft glow.Everyturn, a new tile will randomly appear in an empty spot on the outerframe of the board with a value of either 2 or 4. A scoreboard onthe upper-right keeps track of the user's score. The user's scorestarts at zero, and is incremented whenever two tiles combine, bythe value of the new tile. The user's best score is shown alongsidethe current score. The game is won when a tile with a value of 2048appears on the board, when you merge two 1024 tiles. After reachingthe target score, players can continue beyond 2048 and reach to4096 or further. When the player has no legal moves (there are noempty spaces and no adjacent tiles with the same value), the gameends. You can watch this video to learn how to win 2048 game and2048 tips. http://www.youtube.com/watch?v=E6jQ6xqAKOI. Thanks!Enjoy!
Word Search German 2.09
Androbros
Word Search Puzzle fans! We have good news for you! Word SearchPuzzle is now at Google Play with online scoreboard feature onGoogle+. Challenge your brain with this puzzle app and improve yourbrain power! Features: - Online leaderboard - Compete with yourfriends - Almost infinite number of random puzzles - Supportstablets and all screen sizes Achieve the highest scores and competewith your friends and also other Word Search Puzzle fans! There are12 words hidden horizontally, vertically or diagonally on a 10X10puzzle. Your aim is to find these words as quickly as possible.Score is calculated based on the length of the found words and theelapsed time. When you find all the words in the puzzle, the scoreis sent to the online scoreboard on Google+. You can see the bestplayers daily, weekly or for all times. If you do not prefer tosign in with Google+, you can still play the game in offline modebut your score is not submitted to online scoreboard in this case.Have fun everyone!
Adam Asmaca 2.17
Androbros
Adam Asmaca kelime oyunu şimdi Online Skor Tablosu özelliği ileAndroid'de! Adam Asmaca oyununda şimdi kategori de seçebilirsiniz.Oyunu intersiz yani offline olarak da oyanayabilirsiniz. KelimeBulmaca, Kelime Avı ve Sözcük Bulmaca oyunlarını sevenler içinsüper bir Adam Asmaca oyunu sizlerle. -Hayvanlar -Şehirler-Bitkiler -Ülkeler Kelime Bulmaca, Sözcük Bulmaca ve İsim ŞehirHayvan uygulamalarının geliştiricisi Androbros'tan yine çokseveceğinizi umduğumuz bir Adam Asmaca yorumu... Zamana karşıyarışarak 5 kelimeyi en hızlı siz bulun ve Online skor tablosundakisıranızı alın. Hem Google+'daki arkadaşlarınızla hem de oyunakatılan binlerce diğer oyuncuyla yarışın. Adamımızı asılmaktankurtarmak için gizli kelimeyi bulmanız gerekiyor. Adam asıldığındaoyun biter. Eğer adam asılmadan kelimeyi bulursanız bir sonrakikelimeye geçer ve daha çok puan kazanabilirsiniz. 7 kere yanlışharf seçtiğinizde adam asılmış olur. Bu nedenle 7 den daha az hatayapmak gerekmektedir. Takıldığınız zaman ip ucu kullanarak harfaçtırabilirsiniz. Oyunu isterseniz Google+ ile online isterseniz deoffline modda oynayabilirsiniz. Google+ ile login olduğunuzdapuanınız otomatik olarak online skor tablosuna gönderilir. Offlinemodda kazandığınız puanlar skor tablosuna gönderilmez. iyieğlenceler
Word Search Indonesian 2.16
Androbros
Word Search is now on Google Play with online scoreboard featuresin Google+. Achieve the highest score and compete with your friendsand other fans Word Search Puzzles! Search words a classic puzzlegame. The goal to find and mark all the words hidden on the gameboard during a certain time limit. There are 15 hidden wordshorizontally, vertically or diagonally on the 11x11 puzzle. Yourgoal is to find these words as quickly as possible. You can alsochoose your desired color theme among many options. Score iscalculated based on the length of words found and the time that haspassed. When you find all the words in the puzzle, scores are sentto the online scoreboard on Google+. You can see the best playersdaily, weekly or at any time. If you do not choose to go withGoogle+, you still can play the game in offline mode but yourscores are not submitted online to the board in this case. Have funeveryone!
Word Search Polish 1.0
Androbros
Word Search Puzzle is now in Polish! Word search game is on Androidphones and tablets with online scoreboard feature on Google+.Challenge your brain with this puzzle app and improve your brainpower!Features:- Online leaderboard- Compete with your friends- Almost infinite number of random puzzles- Supports tablets and all screen sizesAchieve the highest scores and compete with your friends andalso other Word Search Puzzle fans!There are 12 words hidden horizontally, vertically or diagonallyon a 10X10 puzzle. Your aim is to find these words as quickly aspossible.Score is calculated based on the length of the found words andthe elapsed time. When you find all the words in the puzzle, thescore is sent to the online scoreboard on Google+. You can see thebest players daily, weekly or for all times.If you do not prefer to sign in with Google+, you can still playthe game in offline mode but your score is not submitted to onlinescoreboard in this case.Have fun everyone!
Hafıza Oyunu 1.3
Androbros
Hafızasına güvenenler buraya! Hafıza oyunu ilekartları eşleştir, puanları kazan, arkadaşlarınla ve diğeroyuncularla yarış.Hafıza Oyunu klasik kart eşleştirme oyununun Android'euyarlanmış versiyonudur. Oyun başladığında kartlar kapalı şekildedururlar. Her oyunda her karttan sadece 2 tane vardır. Kartlarıeşleştirdikçe kartlar açılmaya başlar. Bütün kartlar açıldığındaoyun biter.Kartları ne kadar hızlı eşleştirirseniz ve ne kadar az hatayaparak eşleştirirseniz o kadar fazla puan alırsınız.Hafıza Oyunu'nda 4x4, 5x5 ve 6x6 olmak üzere farklı kartsayılarını seçerek oyunun zorluk derecesini artırabilirsiniz.Ayrıca Tek Renk seçeneği ile oyunu daha da zor halegetirebilirsiniz. Oyun zorlaştıkça kazanacağınız puanlar daartacaktır.Bütün kartlar eşleştirildiğinde aldığınız puan sunucuyagönderilir. Bu puanlar Google Play'in sağladığı yüksek skorlarservisi kullanılarak sıralanır. Sıralamalar günlük, haftalık ve tümzamanlar olmak üzere ayrı ayrı tutulur.Oyunu hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı)olarak oynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+hesabınızla oturum açmanız gerekir. Oturum açmadan offline olarakda oynayabilirsiniz. Ancak offline oyun sırasında kazandığınızpuanlar sıralamaya katılmaz. Bir başka deyişle offline moddaskorunuz sunucuya gönderilemediği için yüksek skor olarakdeğerlendirilemez.Herkese iyi eğlenceler...And relying on memoryhere! Matching memory game with cards, points earned, with yourfriends and compete with other players.Memory Game is an adapted version of the classic card matchinggame for Android. When the game starts, stops cards are way off.There are only 2 units each card in each game. Cards eşleştirdik ofcards begins to open. The game ends when all the cards areopened.If you match the cards and how fast you get more points if youmatch it up by how few mistakes.Memory game in 4x4, 5x5 and 6x6, including selecting a differentnumber of cards you can increase the difficulty of the game. Youcan also make the game more difficult with a single color options.Game Points you earn will increase tougher.All cards are sent to the server, you receive points whenpaired. These points are ranked using a high score on servicesprovided by Google Play. Ranking daily, weekly and kept separate inorder to separate all the time.Game both online (online) and offline (offline) can play. Toplay online, you must log in with your Google+ account. You canplay it offline without login. However, offline points earnedduring the game are not included in the rankings. In other words,your score can not be considered as an offline mode for high scorescan not be sent to the server.Everybody have fun ...
Aritmetik 1.0
Androbros
Aritmetik oyunu dört işlemi ne kadar hızlı vedoğru yapabildiğinizi test eden Türkçe bir uygulamadır.Aritmetik oyununda toplam 24 seviye vardır. Her seviyedetoplama, çıkarma, çarpma ve bölme sorularının olduğu toplam 25 sorubulunur. Seviyelerde zaman kısıtı da bulunmaktadır. Size verilenzaman seviye arttıkça azalır. Kalan zaman alacağınız puanı daetkiler. Ayrıca seviye arttıkça soruların zorluğu daartmaktadır.Eğer belirli bir seviyede yeterli puan alırsanız bir, iki veyaüç yıldız alabilirsiniz. Yeterli puan aldığınızda bir sonrakiseviyeyi oynama hakkı kazanırsınız.İyi eğlenceler..
Boyama Kitabı 2 1.2
Androbros
Boyama Kutusu uygulaması içerisinde boyamasayfaları içeren ve bu sayfaların boyanmasına izin veren biruygulamadır. Bu uygulama çocukların renkleri tanımasına ve boyamakabiliyetlerini geliştirebilmesine faydalı olabileceği düşüncesiylegeliştirilmiştir.Renk seçmek için sağ üst tarafta bulunan renk kutusunadokunmanız yeterli olacaktır. Açılan paletten istediğiniz rengioluşturabilirsiniz. Boyamak istediğiniz parçanın üzerine dokunmanızo parçayı seçili renkle kolayca boyamanızı sağlayacaktır.Oluşturduğunuz resimleri SD karta kaydedebilirsiniz. Kayıtettiğiniz dosyalar SD kartınızda "BoyamaKutusu" klasörünekaydedilecektir.Boyama sayfalarını zaman geçtikçe güncellemeyi ve sayısınıartırmayı planlıyoruz.Hem eğitici hem de eğlenceli olan bu uygulamayla güzel vakitlergeçirmeniz dileğiyle...
Sayı Boyama 1.1
Androbros
Sayı boyama oyunu, rakamları boyamaya izinveren bir boyama kitabı uygulamasıdır. Bu sayede çocuklarınızboyama yaparken 1'den 9'a kadar olan rakamları yakından tanımafırsatı bulurlar.Sayıları öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bu uygulama çocuklarınçok rahat kullanabileceği bir şekilde tasarlanmıştır.Palet yardımıyla istediğiniz rengi oluşturabilir ve istediğinizbölgede kullanabilirsiniz. Boyamak istediğiniz parçanın içinedokunmanız yeterli olacaktır.Oluşturduğunuz resimleri SD karta kaydedebilirsiniz. Kayıtettiğiniz dosyalar SD kartınızda "SayiBoyama" klasörünekaydedilecektir.
Memory Game 1.2
Androbros
How good is your visual memory? You can testit with our memory game and also compete with people all around theworld thanks to the online scoreboard on Google+.Achieve the highest scores and compete with your friends andalso other Memory Game fans!You can select the difficulty level among the table size andcolor options. There 4X4, 5X5 and 6X6 table options. If you want tomake it even harder, you can play in single color mode.Score is calculated based on the chosen difficulty level and theelapsed time during the game. When you find all the pairs on thetable, the score is sent to the online scoreboard on Google+. Youcan see the best players daily, weekly or for all times.If you do not prefer to sign in with Google+, you can still playthe game in offline mode but your score is not submitted to onlinescoreboard in this case.Have fun everyone!
حديقة الحيوانات 1.0
Androbros
هل تشعر بالملل؟ دعونا نذهب إلى حديقة الحيوان!الحيوانات لطيف في انتظاركم.حديقة الحيوان هو 3 في صف واحد لعبة اللغز مع الحيوانات لطيف.حديقة حيوان لعبة اللغز هو لكلا الأطفال والبالغين.في هذه اللعبة الهدف هو تحقيق الجانب الحيوانات إلى جنب أفقيا أوعموديا. وتبادلت الحيوانات التي هي المجاورة لبعضها البعض من أجلتحقيق هذا الهدف.تختفي عند الحيوانات هي 3 منهم على الاقل في صف واحد أفقيا أو عموديا.اكتساب نقاط تختلف وفقا لهذا الحيوان كما يلي:الخنفساء 1،فراشة 2،البطريق 3،القط 4، والفيل 5 نقاط.ويعد سلسلة والمزيد من النقاط تكسب أنت حسنات.والهدف من هذه اللعبة هو جعل أعلى الدرجات في وقت معين. ويرد على أعلىالدرجات في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية لتحقيقهاDo you feel bored? Let'sgo to the zoo! Cute animals waiting for you.Zoo is 3 in a row puzzle game with cute animals.Zoo is a puzzle game for both children and adults.In this game the goal is to achieve the animals side by sidehorizontally or vertically. And exchanged animals that are adjacentto each other in order to achieve this goal.Disappear when the animals are at least 3 of them in a rowhorizontally or vertically. Gain points vary according to theanimal as follows:Ladybug 1,2 butterfly,Penguins 3,Cat 4, andElephant 5 points.The longer the chain the more points you earn you gain.The goal of this game is to make the highest score in a given time.Is the highest score in the bottom of the main screen toachieve
Kinder Puzzle Deutsch 1.0
Androbros
Kinder Puzzle ist ein kostenloses Puzzle-Spielfür Kinder. Es enthält viele schöne Bilder. Diese Bilder können in12 Stücke geteilt werden, um ein Puzzle zu bilden. Es bietet eineeinfache Schnittstelle für die Kinder. Pieces vertauscht in dieserArt von Puzzle bewegen. Es macht das Rätsel einfacher für Kinder zulösen. Es ist ein lustiges Spiel für Kinder. Viel Spaß!
Renk Cümbüşü 1.0
Androbros
Renk Cümbüşü ile rengarenk desenlerparmaklarınızın ucunda... Bir kaç dokunuşla göze hitap edenrengarenk görseller oluşturabilir ve bunu yaparken eğlenceli vakitgeçirebilirsiniz.Bir tek kare veya yuvarlağı bir kaç parmak hareketi ile bir andayüzlerce parçaya ayırabilir ve rengarenk desenler eldeedebilirsiniz.Seçtiğiniz şekil her dokunuşta farklı renkli dört parçaya bölünür.İsterseniz parmağınızı kaldırmadan çok daha hızlı bir şekilderastgele desenler de oluşturabilirsiniz..İyi eğlenceler...
Kids Color & Save 1.0
Androbros
Fun for kids!!! Just color your page and saveit!!!Kids Color & Save game contains several coloring pages forkids to paint. This application helps children to learn the colorsand to develop their coloring skills.You can choose whichever color you want by blending the colorsin color picker palette. The coloring pages are splitted intocoloring regions. When you touch to the related region, it iscolored with the selected color.The colored pages can be saved to your SD card. The saved filesare stored in KidsColorAndSave folder on your SD card.Enjoy the game!!!
Snake - Classic 1.6
Androbros
Classic Snake game remade for Android.Snake game was originally developed for Nokia phones in late90s.Our game is similar to classic nokia snake game.Just swap your finger to move the snake to desired direction.Achieve high scores and take your place in onlineleaderboard.
SOS Game 2.11
Androbros
SOS game is now on Android. You can play SOS game against yourAndroid phone or your friends! Enjoy SOS game for free! Achieve ahigh score and it will be published on the online leaderboard. Howto play SOS game? - You can play this game against a friend or yourAndroid device. - If you want to play against your Android device,select Single Player. - Or select Two Players to play with afriend. - You can watch your turn from the top panel. - When it isyour turn, tap on a tile where you want to put a letter. - Select Sor O letter from the open dialog. - If you complete an SOS,vertically, horizontally or diagonal, it is your turn again untilyou cannot make an SOS. - Then other player takes the turn. - Youget 1 point for each SOS. - Player who makes more SOS wins thegame. Compete against other SOS player and your friends! Enjoy!
Crossword : Word Fill 1.8
Androbros
Word Fill Puzzle game is similar to the well known crossword puzzleand fill ins. You have to put the words into their correctlocations as quickly as possible. Word Fill Puzzle app createsunlimited number of puzzles. You will always have a new puzzle eachtime you start a new game. It is simple yet challenging and evenmore fun with online scoreboard feature on Google+. Word FillPuzzle is a free and popular word game, fill it in and enjoy!Challenge your brain with this puzzle app and improve your brainpower! Features: - Online leaderboard - Compete with your friends -Almost infinite number of random word puzzles - Supports tabletsand all screen sizes Achieve the highest scores and compete withyour friends and also other Word Fill fans! Score is calculatedbased on how fast you completed the crossword puzzle. When youlocate all the words in the puzzle, the score is sent to the onlinescoreboard on Google+. You can see the best players daily, weeklyor for all times. If you do not prefer to sign in with Google+, youcan still play the game in offline mode but your score is notsubmitted to online scoreboard in this case. Have fun!
Bilge Kral 1.8
Androbros
Startup Weekend birincisi Bilge Kraluygulamasıkarşınızda.Bilgi yarışmalarına yeni bir soluk getiren Bilge Kral sizlereçokdaha heyecanlı, çekişmeli ve zevkli bir yarışma deneyimisunuyor.Gerçek oyuncularla aynı anda online olarak yarışın,herkesi eleyinve Bilge Kral siz olun!Bilge Kral, eleme usulüne dayalı, online ve multiplayer birbilgiyarışması oyunudur.Belirli aralıklarla açılan oyunlara katılan oyuncularlabaşlayanbilgi yarışmasındaher oyuncuya aynı anda aynı sorular sorulur. Soruyu bilenler birüsttura çıkar. Bilemeyenler iseelenirler. Elenenler bir sonraki oyuna katılabilirler. Buyarışmatek kişi kalıncaya kadar devam eder.Bütün soruları bilen ve diğer oyuncuları eleyen oyuncubirinciolur.Bilge Kral'a Facebook hesabınızla giriş yapabileceğinizgibimisafir olarak da katılabilirsiniz.Şu ana kadar aldığınız en yüksek puana göre sıralamadayerinizbelirlenir.Startup Weekend infrontof the first application of the wise king.Information competitions wise king brought a new breath youmuchmore exciting, hotly contested and enjoyablecompetitionexperience. Compete with real players online at the sametime,everyone Eliminate and wise king Be the first!Wise King, the screening procedure, based on the quiz onlineandmultiplayer game.From the drop-down at certain intervals quiz playersparticipatingin the gameseach player will be asked the same questions at the sametime.Remove those who question the next round. If, did noteliminated. IVa participate in the next game. This contestwillcontinue until only one person.The first is a player who knows all the questions andeliminatingother players.Like wise, you can log in as guests can also join the kingwithyour Facebook account.So far, the highest score you receive is determined by thesequencespace.
Solo Test 1.1
Androbros
Solo Testi sevenler ve başkalarıyla yarışmakisteyenler buraya!Solo Test 32 piyonla oynanan bir zeka oyunudur. Oyundaki amaçpiyonları komşu piyonlar üzerinden atlatarak piyonları yemek vetahta üzerinde en az sayıda piyon bırakmaya çalışmaktır. Bir piyonuyiyebilmek için o piyon üzerinden boş bir deliğe atlamak gerekir.Piyonlar sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket edebilirler. Çaprazhareket edemezler.Androbros Solo Test oyununu diğerlerinden ayıran temelözellikleri aşağıda listelenmiştir:- Oyunu bitirme zamanınıza ve kalan piyon sayısına göre puanınızhesaplanır.- Hesaplanan puan sunucuya gönderilir. Bu puanlar Google Play'insağladığı yüksek skorlar servisi kullanılarak sıralanır.- Sıralamalar günlük, haftalık ve tüm zamanlar olmak üzere ayrıayrı tutulur.- Klasik Solo Test oyunu modern bir arayüzlegeliştirilmiştir.- Yarım kalan oyununuza kaldığı yerden devam edebilirsiniz.Oyunu hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı)olarak oynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+hesabınızla oturum açmanız gerekir. Oturum açmadan offline olarakda oynayabilirsiniz. Ancak offline oyun sırasında kazandığınızpuanlar sıralamaya katılmaz. Bir başka deyişle offline moddaskorunuz sunucuya gönderilemediği için yüksek skor olarakdeğerlendirilemez.Herkese iyi eğlenceler...Solo Test lovers andthose who want to compete with others here!Solo Test 32 is a board game played with pawns. The goal of thegame dodging pawns pawns pawns adjacent dining and the minimumnumber of pawns on the board is to try to leave. In order to eat itout of a pawn pawn must jump to an empty hole. Pawns left, right,can move up and down. Can not move diagonally.Androbros Solo Test game The main distinguishing features arelisted below:- And the rest of your time to finish the game your score iscalculated by the number of pawns.- The calculated scores are sent to the server. These pointsprovide Google Play high scores are ranked using the service.- Standing on a daily, weekly and all-time is kept separateto.- Classic Solo Test the game with a modern interface has beendeveloped.- Half the rest can continue your game from where you left.Game both online (online) and offline (offline) can play. Toplay online you need to log in to your Google+ account. You canplay it offline without login. However, offline points that youearn during the game by not participating in the. In other words,can not be sent to the server in offline mode your score will notbe considered for the highest score.Good luck to everyone ...
Snake 1.8
Androbros
Classic nokia snake game remadeforAndroid.Snake game was originally developed for Nokia phones inlate90s.Our game is similar to classic nokia snake game.There are 2 different options to move the snake. Choose the onethatyou like.Achieve high scores and take your place in onlineleaderboard.Have fun!
Kelime Yarışı 2.8
Androbros
Onlarca hatta yüzlerce kişiyle aynı andaonlineolarak aynı kelime bulma oyununu oynamak ve aldığın puanıdiğeroyuncularla kıyaslamak ister misiniz?Cevabınız evetse Kelime Yarışı tam size göre. Her gün her2dakikada değişen kelime bulmacalarını, online olarakonlarcakişiyle birlikte çözün, en fazla kelimeyi siz üretin vesıralamadaen üstlerde yer alın. Hiç bitmeyen bu yarışa katılın, hembeyinegzersizi yapın hem de eğlenin!Kelime Yarışı, karışık halde verilen 8 harfi kullanarakTürkçekelimeler üretme oyunudur.Oyuna başlamadan önce Profil kısmından bir kullanıcıadıbelirlemeniz gerekmektedir. Kullanıcı bilgileriniz SDkartınızayazılır. Bu sayede güncellemeler sonrasında hesabınızsilinmez vekaldığınız yerden yarışa devam edebilirsiniz.Profil oluşturduktan sonra Oyuna Başla düğmesine bastığınızdaoyunekranı açılacaktır.Kelime Yarışı oyuncuların hep birlikte aynı anda oynadığı biroyunolduğu için oyuna belli zaman aralıklarında dahilolabilirsiniz.Eğer önceki oyun bitmek üzere ise ya da puanhesaplama aşamasındaise, bir sonraki oyunu beklersiniz. Bu durumdabir sonraki oyunbaşladığı anda otomatik olarak oyuna dahilolursunuz.Oyun başladığında size 8 harf verilecektir.Verilen her 8 harf, var olan 8 harfli bir Türkçekelimeninharflerinin karıştırılmış halidir. Diğer bir deyişleverilenharflerden 8 harfli bir kelime kesinlikleüretilebilmektedir.8 harfli kelimeyi bulduğunuzda zamanınınız kaldığı sürece sizeyeni8 harf verilir. 8 harfli kelimeyi bulamazsanız var olanharflerlekelimeler üretmeniz gerekir. Zamanınız bittiğinde oyun dasonaerer.Size verilen 8 harften istediklerinizin üstüne dokunarakkelimenizioluşturabilirsiniz. Yukarıda oluşturmakta olduğunuzkelimeninharflerinden istediğinizin üstüne dokunarak da harfitekrar gerialabilirsiniz.Ürettiğiniz her kelimenin puanı, kelimeyi oluşturanharflerinüzerinde yazan puanların toplamının kelimeuzunluğuylaçarpılmasıyla hesaplanır. Eğer kelime 8 harfli ise extra50 puankazanırsınız.Oyun sırasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.ONAYLA: Yazmış olduğunuz kelimeyi kontrol eder.PAS: Verilen 8 harfi yenileriyle değiştirir. Ancak 50puanınızsilinir. Eğer 50 puanınız yoksa kelimeyi pasgeçemezsiniz.VAZGEÇ: Girmekte olduğunuz kelimenin harflerini geri alır.KARIŞTIR: Var olan harfleri karıştırır.Oyun süresi 90 saniyedir. Bu süre dolduğunda puanınızotomatikolarak sunucuya gönderilir ve tüm youncular arasındakisıranızhesaplanır.Bu arada oyun sırasında bulduğunuz ve bulamadığınız 8harflikelimeler gösterilir.Her oyunda topladığınız puanlar toplam puanınıza eklenir. Bu datümoyuncular arasındaki sıranızı belirler. Tüm oyunculararasındakisıranızı Profil düğmesine basarak görebilirsiniz.Yüksek skorları öğrenmek için giriş ekranından YüksekSkorlardüğmesine basabilirsiniz.Oyun hakkındaki görüş ve önerilerinizi lütfen AndroidMarkettenbelirtin.UYARI: Yaklaşık 30000 kelimelik bir sözlük kullanılmasınarağmenyine de bazı kelimeler sözlükte yer almayabilir. Ancakherkesineşit şartlarda yarıştığı göz önüne alınmalıdır.Fiiler emir kipi şeklinde değil mastar halleriyle (-mak,-mekekiyle) sözlükte yer almaktadır."
Hızlı Kelime 1.1
Androbros
Hızlı Kelime, verilen 8 harfi kullanarakTürkçekelime üretme oyunudur.Verilen her 8 harf, var olan 8 harfli bir Türkçekelimeninharflerinin karıştırılmış halidir. Diğer bir deyişleverilenharflerden 8 harfli bir sözcük kesinlikleüretilebilmektedir.8 harfli kelimeyi bulduğunuzda zamanınınız kaldığı sürece sizeyeni8 harf verilir. 8 harfli kelimeyi bulamazsanız var olanharflerlekelimeler üretmeniz gerekir. Zamanınız bittiğinde oyun dasonaerer.Size verilen 8 harften istediklerinizin üstüne dokunarakkelimenizioluşturabilirsiniz. Yukarıda oluşturmakta olduğunuzkelimeninharflerinden istediğinizin üstüne dokunarak da harfitekrar gerialabilirsiniz.Ürettiğiniz her kelimenin puanı, kelimeyi oluşturanharflerinüzerinde yazan puanların toplamının kelimeuzunluğuylaçarpılmasıyla hesaplanır. Eğer kelime 8 harfli ise extra50 puanverilir.
Kelime Tahmin 1.1
Androbros
Kelime Tahmin oyununda amaç 5 tahminde 5harflikelimeyi bulmaktır. Her tahmininiz için yeşil, sarı ve grirenklerile geri bildirim yapılır.Eğer tahmin ettiğiniz kelime ile gerçek kelimede örtüşenharflervarsa bu harfler yeşil olarak gösterilir.Eğer tahmin ettiğiniz kelimenin harfleri gerçek kelimedevarsaama yerleri örtüşmüyorsa bu harfler sarı olarakgösterilir.Eğer tahmin ettiğiniz kelimenin harfleri gerçek kelimedeyoksaolmayan harfler gri olarak kalır.Türkçe klavye yüklü olmayan cihazlarda ı, ğ, u, ş, ö veçharfleri için oyun ekranında bulunan ilgilidüğmelerkullanılmalıdır.Kelime tahmin oyunu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.İyieğlenceler...
Harita Uzmanı 2.8
Androbros
Şehirlerin yerlerini doğru işaretle, enyüksekpuanı kazan, günün en iyisi sen ol!Harita Uzmanı oyununda amaç verilen şehrin yerini haritadaenkısa sürede işaretleyebilmektir.Her oyun 20 sorudan oluşur.Her soruda Türkiye haritasında bir şehrin yeri sorulur.Sorulan bir şehrin yerini işaretlemek için 10 saniyesürenizvardır.Sorulara kısa sürede cevap vermek daha fazla puan kazandırır.Bu süre içerisinde şehrin yerini işaretlemezseniz 0 puanalırsınızve diğer soruya geçilir.Haritada işaretlediğiniz nokta şehrin gerçek konumuna nekadaryakınsa o kadar fazla puan kazanırsınız.Her soru sonunda işaretlediğiniz nokta ile şehrin gerçekkonumuharita üzerinde gösterilir.Sarı işaretçi sizin işaretlediğiniz noktayı, kırmızıişaretçisorulan şehrin gerçek konumunu gösterir.Eğer işaretlenen nokta ile gerçek konum arasında 120 km'denfazlafark varsa puan kazanamazsınız. Şehir sınırları içinde kalanbirnoktayı işaretlemiş olsanız bile bu nokta şehir merkezineuzaksapuan alamayabilirsiniz. Şehir sınırları sadece ipucu vermekiçingösterilmektedir.120 km yarıçapındaki daire her soru sonunda yeşil renkliolarakgösterilir.Sonraki soruya geçmek için ekranın sağ alt kısmındaki yeşilrenklioka dokunun.Oyun bittikten sonra aldığınız puanı sunucuya göndererekgünlüksıralamada kaçıncı olduğunuzu görebilirsiniz.Genel sıralama günlük olarak yenilenmektedir.Günün en iyi 10 kullanıcısını öğrenmek için giriş ekranındanBugününEn İyileri düğmesine basabilirsiniz.
Meyve Bahçesi 1.0
Androbros
Meyve toplamak ister misiniz? HaydiMeyveBahçesi'ne!!!Meyve Bahçesi oyununda amaç aynı meyveleri yatay ya dadikeyolarak yan yana getirmektir. Bunu başarabilmek için birbirinekomşuolan meyveler yer değiştirilir.3 veya daha fazla aynı meyveyanyana geldiğinde bu meyveler yok olur.Her meyvenin kazandırdığı puan farklıdır. Elma 1, kayısı 2,çilek3, muz 4 ve kiraz 5 kat puan kazandırır.Bir hamle yapıldığında oluşan zincir uzadıkça alınanpuanlarkatlanır.Bu oyunda amaç verilen süre içinde en fazla puanı kazanmaktır.Şuana kadar alınan en yüksek puan giriş ekranının altkısmındagösterilir."Do you want to collectthefruit? Come Fruit Garden!The objective of Orchard side by side horizontally orverticallyto bring the fruits. Değiştirilir.3 fruits that areadjacent toeach other in order to achieve this, more of the samefruit or nofruit will be side by side when it comes.Points gained in each different fruit. 1 apple, apricot 2,3strawberries, banana and cherry 5 times 4 points.The longer the chain folding the scores of moves made.Objective in this game is to win the most points in thegiventime. So far, the highest score is shown at the bottom of thehomescreen. "
Snake 1.0
Androbros
Modern looking Snake game remadeforAndroid.Snake game was originally developed for Nokia phones inlate90s.Our game is similar to classic nokia snake game.There are 3 different options to move the snake. Choose the onethatyou like.Achieve high scores and take your place in onlineleaderboard.
Swap Puzzle for Kids 1.0
Androbros
Kids love puzzles! This application makesiteasier for kids. Just swap the pieces and get the whole picture!Swap Puzzle for Kids is a free puzzle game for kids. Itcontainsmany lovely pictures. These picture can be divided into 12piecesto form a jigsaw puzzle. The application provides asimpleinterface for the children. Pieces swapped around in thiskind ofpuzzle. It makes the puzzle easier for kids to solve. It isa fungame for kids. Enjoy!
Sayı Avı 1.2
Androbros
Şeker patlatmaktan sıkıldınız mı? Şimdisayılarve renkler arasında dolaşma zamanı.Sayı Avı farklı renklerdeki kutucuklarda yer alansayılarlaoynanan keyifli bir zeka ve bulmaca oyunudur.Sayı Avı oyununda amaç aynı renkli kutucukları yatay ya dadikeyolarak yan yana getirmektir. Bunu başarabilmek için birbirinekomşuolan kutucuklar yer değiştirilir.3 veya daha fazla aynı renkli kutu yan yana geldiğindebukutucuklar yok olur. Yan yana getirilen kutucuklardaki sayilarnekadar büyükse ve ne kadar çok sayıda kutucuk yan yanagelmişsekazanılan puan da o kadar fazla olur.Bu oyunda amaç verilen süre içinde en fazla puanıkazanmaktır.Süre bittiğinde kazanılan puan skor listesindepaylaşılmak üzeresunucuya gönderilir."Are you tired ofblowingsugar? Now time to move between numbers and colors.Hunt points out the different colored boxes with numbers intheintelligence and enjoyable puzzle game.Number of the same colored boxes Hunt The objective is tobringtogether as horizontal or vertical. Fields that are adjacenttoeach other in order to achieve this change. When three or more same colored boxes side by side,theseboxes will disappear. Delivered by side box tell how muchgreaternumbers, and how much has to come side by side with a largenumberof points earned in the box will be that much more.Objective in this game is to win the most points in thegiventime. Score the winning point after this time will be sent thelistto the server to be shared. "
Yap Boz Klasik 1.0
Androbros
Yap Boz Oyunu uygulamasınınbeğenilmesindensonra yapbozun klasik uygulamasını da çıkarmayıdüşündüm.Bildiğiniz gibi klasik yapbozda parçaları sadece boşalanakaydırabiliyoruz. Yap Boz oyununda ise istediğimizparçayıistediğimiz ile değiştirebiliyorduk. YapBoz Klasik tabikiYapBozoyununa göre daha zor. Ama klasik oyunu da oynamakisteyenlerinolabileceğini düşünerek YapBoz Klasik uygulamasınıgeliştirdim.YapBoz Klasik, galerinizde bulunan resimleri puzzlehalinegetirir. Seçtiğiniz resmi 2x3, 3x4, 3x5, 4x5, ve 4x6şeklindeparçalara bölebilirsiniz. Yapboz bütün ekranı kaplayacakşekildeoluşturulmaktadır.Yapbozu tamamlamak için boş kareyi kullanarak parçalarınhareketettirilmesi gerekir. Parçaların hareket edebilmesi için boşkareninyanında olması gerekmektedir. Oyunda amaç minimum hamlederesmitamamlamaktır. Resim tamamlandığında boş kare otomatikolaraktamamlanacaktır.Yapboz Klasik arayüzü tamamen Türkçedir. İyi eğlenceler...
Hayvanat Bahçesi 1.0
Androbros
Hayvanat Bahçesinde gezintiye çıkmayanedersiniz? Let's go to zoo!! Sevimli hayvanlar sizleri bekliyor.Hayvaant Bahçesi hem çocuklara hem de çocuk kalan büyüklerehitapediyor.Hayvanat Bahçesi oyununda amaç aynı hayvanları yatay ya dadikeyolarak yan yana getirmektir. Bunu başarabilmek için birbirinekomşuolan hayvanlar yer değiştirilir.3 veya daha fazla aynı hayvanlar yan yana geldiğinde buhayvanlaryok olur. Her hayvanın kazandırdığı puan farklıdır. Uğurböceği 1,Kelebek 2, Penguen 3, Kedi 4 ve Fil 5 kat puankazandırır.Bir hamle yapıldığında oluşan zincir uzadıkça alınanpuanlarkatlanır.Bu oyunda amaç verilen süre içinde en fazla puanı kazanmaktır.Şuana kadar alınan en yüksek puan giriş ekranının altkısmındagösterilir.How about a strolltoemerge from the Zoo? Let's go to zoo! Cute animals are waitingforyou.Hayvaant Playground appeals to both children and adultssurvivingchildren.Zoo The objective is to bring the animals side bysidehorizontally or vertically. Animals that are adjacent to eachotherin order to achieve this change.3 or more side by side in the same animals when these animalsaredestroyed. Imparted score of each animal is different. 1ladybug,butterfly 2, Penguin 3, Cat 4, and 5 times Fil points.The longer the chain folding the scores of moves made.Objective in this game is to win the most points in thegiventime. So far, the highest score is shown at the bottom of thehomescreen.
Amiral Battı 1.2
Androbros
Amiral Battı 10x10'luk bir tabloüzerindeoynanan bir oyundur. Bu tablo aslında bir denizi ifadeeder.Oyunun amacı bu tabloda gizlenmiş gemileri mümkün olan en azhamleile batırabilmektir.Amiral Battı oyununda5 birim uzunluğunda bir uçak gemisi4 birim uzunluğunda bir savaş gemisi3 birim uzunluğunda bir fırkateyn3 birim uzunluğunda bir denizaltı2 birim uzunluğunda bir mayın gemisi bulunur.Batırılan gemi uzunluğuna bağlı olarak puan kazanılır. Ayrıcabirgemi vurulduğunda ne kadar açılmamış kare varsa yani ne kadarazhamle yapılmışsa o kadar çok puan kazanılır.Tüm gemiler batırıldığında oyun biter ve puanınız otomatikolarakyüksek skorların tutulduğu sunucuya gönderilir.Yüksek skorlar günlük ve tüm zamanları gösterecekşekildetutulmaktadır.
Üç Taş Online 1.4
Androbros
Online Üç Taş oyunu, klasik üç taşoyunununonline versiyonudur. Bu oyunda karşınıza otomatik olarakatanangerçek kişilerle üç taş oynayabilirsiniz.Oyun Google Play Services alt yapısıkullanılarakgeliştirilmiştir. Bu altyapı sizin Google hesabınızıkullanarakoturum açmanızı ve diğer kişilerle gerçek zamanlıoyunoynayabilmenizi sağlayan bir altyapıdır. Bu altyapıayrıcayaptığınız yüksek skorlarınızı arkadaşlarınızla ve diğertümoyuncularla kıyaslamanıza olanak sağlar. Bütün veriler GooglePlayServices tarafından yönetildiği için oyun geliştiricilersizinverilerinize ulaşamaz.Online Üç taş oyununun kuralları aşağıdaki gibidir.• Her oyuncunun başlangıçta 3 taşı vardır. Yeşil taşlarsize,kırmızı taşlar ise rakip oyuncuya aittir.• Oyuna ilk başlayacak oyuncu otomatik olarak sistemtarafındanbelirlenir.• Taşlar tahta üzerine sırayla yerleştirilir.• Taşların hepsi tahtaya yerleştirildiğinde artıktaşlarınızıoynatmaya başlayabilirsiniz.• Taşları oynatmak için oynatmak istediğiniz taşı seçiniz.Seçilentaş mavi renge döner.• Sonra hareket ettirmek istediğiniz boş bir komşuyadokununuz.Seçili olan taş boş komşuya taşınmış olacaktır.• Kendi taşlarını yatay ya da dikey olarak üçlü yapmayı başaranilkoyuncu oyunu kazanır.• Kazanan oyuncu 3 puan, kaybeden oyuncu ise 1 puan kazanır.• Puanlarınızı Günlük, Haftalık ve Tüm Zamanlar olarakgirişekranındaki “Yüksek Skorlar” düğmesinebasarakgörebilirsiniz.İyi eğlenceler… Yorumlarınızı ve iyileştirmeönerilerinizibekliyoruz…Three Stone onlinegame,online version of the game is a classic three stone. In thisgameagainst the automatically assigned to your three stone canplaywith real people.Games infrastructure has been developed using GooglePlayServices. This infrastructure to log in using your Googleaccount,and we can play real-time games with other people isaninfrastructure that allows you to. This infrastructure alsoyourhigh scores with your friends and allows you to compare withotherplayers. All data managed by Google Play Services forgamedevelopers can not reach to your data.Three-stone rules of online games is as follows.• Each player is initially carry 3. Green gems you, redstonesbelong to the opponent.• The first player to start the game automatically determined bythesystem.• Stones are placed in order on the board.• All of the stone when it is placed on the board can nowstartplaying your stone.• Move the blocks you want to play Choose to play. Selectedstoneturns blue.• Then you want to move, touch an empty neighbor. The stone willbemoved to the selected neighboring empty.• Self-blocks either horizontally or vertically managed totriplethe first player to win the game.• The winning player gets 3 points, the losing player will earn1point.• Rate your daily, weekly and all-time on the home screen as a"HighScores" button you can see.Good luck ... We are waiting for your comments and suggestionsforimprovements ...
SOS اللعبة 1.1
Androbros
هذا التطبيق هو نسخة أندرويد مناللعبةالكلاسيكية SOS.يمكنك ان تلعب ضد جهاز الروبوت الخاص بك. يمكنك أيضا أن تلعبمعأصدقائك باستخدام الخيار لاعبين اثنين.يتم إرسال النتيجة من المباريات التي لعبت ضد جهاز الروبوت تلقائياإلىالجدول درجة على الانترنت.جميع الأوقات والجداول اليومية الترتيب تتوفر في اللعبة.حظا سعيدا ...This application istheAndroid version of the classic game SOS.You can play against your Android device. You can also playwithyour friends using the option for two players.The result is sent from the games played against Androiddeviceautomatically to the table an online degree.All times daily and tables are available in the game ranking.Good luck ...
Bayrak Bilmece 1.0
Androbros
Bayrak Bilmece, ülke bayraklarını nekadartanıdığınızı test eden Türkçe bir oyundur.Oyun başladığında size bir ülke ismi verilir ve bu ülkeninbayrağını4 seçenek arasından bulmanız istenir.Doğru bilinen her ülke 10 puan kazandırır. Üst üste 3, 5, 10,15,20... kere doğru bildiğinizde üst üste bildiğiniz ülkesayısınınkaresi kadar ekstra puan kazanırsınız. Mesela 10 kere üstüstebildiğinizde 100 ekstra puan kazanırsınız.Bir soru doğru veya yanlış cevaplandığında diğer soruyageçilir.Zamanınız bitene kadar soru cevaplayabilirsiniz.Oyun bittiğinde aldığınız puan sunucuya gönderilir. BupuanlarGoogle Play'in sağladığı yüksek skorlar servisikullanılaraksıralanır. Sıralamalar günlük, haftalık ve tüm zamanlarolmak üzereayrı ayrı tutulur.Oyunu hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı)olarakoynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+hesabınızlaoturum açmanız gerekir. Oturum açmadan offline olarakdaoynayabilirsiniz. Ancak offline oyun sırasında kazandığınızpuanlarsıralamaya katılmaz.Herkese iyi eğlenceler...Riddle flag, countryflagsthat you know how much is a game that tests Turkish.When the game starts you will be given a country name and flagofthe country you are asked to find four of options.Accurate known each country gives 10 points. On top of 3, 5,10,15, 20 in a row when you know .. you know the correct timesthesquare of the number of countries you can earn extra points.Forexample, when you know that 10 times in a row you earn 100extrapoints.When a question is answered true or false to switch tootherquestions. When you can answer the question until youhavefinished.When the game your score is sent to the server. Thesepointsprovide Google Play high scores are ranked using the service.Sortby: daily, weekly and all time is to be kept separately.Game both online (online) and offline (offline) can play. Toplayonline you need to sign in to your Google+ account. You canplay itoffline without login. But the ranking points earned duringtheoffline game will not join.Have fun everyone ...
Bubble Shooter 1.11
Androbros
Classic bubble shoot game with HD graphics and ocean theme. Enjoy600+ free puzzle levels. It is a fun and addictive bubble shootergame! Start shooting bubbles now! How to play Bubble Shooter HD: -Tap on the screen to shoot the bubbles in the direction that arrowindicates. - 3 or more same colored bubbles should come together tobe popped. - Clear all the bubbles in the puzzle and advance to thenext level. - Levels get more challenging as you move forward. Itruns on all android phones and tablets! (2.3+) This game ispublished by Androbros, producer of many cool games. Have fun!
YapBoz Çocuk 1.2
Androbros
Yap Boz Çocuk, "Yap Boz" olarakmarkettebulunan Türkçe yapboz uygulamasının çocuklar içinolanversiyonudur.YapBoz Çocuk'ta yapboz haline getirilecek resimler hazırolarakverilir. Oyunda amaç karışık bir şekilde 3x4'e bölünmüşparçalardangerçek resmi oluşturmaktır. Gerçek resmi oluştururkenbir parçabaşka bir parçanın üzerine taşınır ve bu parçalar yerdeğiştirmişolur. Bu şekilde parçaların yerleri değiştirilerekgerçek resmeulaşılır.İyi eğlenceler...
Kelime Oyunu 1.46
Androbros
Kelime oyunu tutkunları buraya!!! Tekbaşınaveya online multiplayer olarak oynanabilen kelime oyunuKelimaniayayında.İster rastgele atanan biriyle oyna, istersen arkadaşarınlaoyna,istersen de kendin oyna.Kelimania oyununda hedef karışık olarak verilen 8harftenkelimeler türetmektir. Size verilen her 8 harften mutlaka 8harflibir kelime türetilebilmektedir. Bu 8 harfli kelimeyibulamadığınıztakdirde daha kısa kelimeler de türetebilirsiniz.Online oyunda kelimeleri oyuncular sıra ile türetir. Herkelimetüretildiğinde sıra karşı tarafa geçer. Puanlar bulunankelimelerinuzunluğuna göre verilir. 8 harfli kelime bulunduğundabulan ekstrapuan kazanır ve yeni kelimeye geçilir.Toplam 16 tur oyun oynanır. 16 tur bittiğinde yüksek puanalanoyunu kazanır. Kazanan kendi puanı kadar kazanırkenkaybedenpuanının yarısını kazanır. Oyundan ayrılan puan kazanamaz.Oyunsonunda kazanılan puan eski puanlarınıza eklenir.Skorlar Google Play'in sağladığı yüksek skorlarservisikullanılarak sıralanır. Sıralamalar günlük, haftalık vetümzamanlar olmak üzere ayrı ayrı tutulur.Kelimania oyunu rastgele gerçek bir oyuncu ile hemenoynamaimkanı sunduğu gibi, arkadaşlarına davet göndererek deoynamaimkanı sunar. Ayrıca tek kişi oynama seçeneği desunmaktadır.Herkese iyi eğlenceler...Word game lovers here!!!Alone or as online multiplayer word game that can be playedon-airKelimani.Whether you play with someone assigned randomly, if you wanttoplay with arkadaşarı, if you want to play for yourself.Kelimani game mixed in the target is to derive the8-letterwords. Necessarily given to you every 8 letters 8 letterword thatcan be derived. If you can not find this 8-letter word mayderivefrom shorter words.Online game players in turn derives from the words. Each orderisderived from the word go to the opposite side. Points areawardedbased on the length of the word. When 8-letter word earnsextrapoints and find new words is shown.A total of 16 round games will be played. When finished theroundof 16 with high scores wins the game. Winners lose theirpoints wonup half of the points is the winner. Left the gamepoints to win. Atthe end of the game points earned will be addedto the oldpoints.Scores provided by Google Play high scores are ranked usingtheservice. Sort by: daily, weekly and all-time is keptseparateto.Kelimani game with one player playing now offers random facts,asthe play offers by sending invitations to your friends. Alsooffersthe option of playing single person.Good luck to everyone ...
Tile Puzzle 1.2
Androbros
Tile Puzzle converts your picturesintopuzzles. Take a selfie and convert it to a puzzle. Haveunlimitedfun.You can also select a picture from your gallery / CameraPuzzle'sGallery or take a picture via your camera and convert itinto apuzzle just in seconds.It is easy to play Tile Puzzle. Just swap a tile with anyothertile. It is not necessary for swapping tiles to beneighbors.You can convert your pictures into a puzzle usingdifferentpartition ratios which are 2x3, 3x4, 3x5, 4x5, 4x6, 5x7and 5x8.Tile puzzle preserves the original picture's aspect ratiowhileconverting it to a puzzle.We are listening to your suggestions to improve our TilePuzzleapp.Have fun...Tile Puzzle's icon is based on the icon in thefollowinglink:https://www.iconfinder.com/icons/190316/puzzle_red_icon#size=1042(It is designed by Vlad Marin:Web:https://www.iconfinder.com/quizanswers)
Hangman German 2.11
Androbros
Hangman German is now on Android with the online scoreboardfeature! Play hangman for free! From the developers of WortSucheDeutsch which was downloaded by more than 100K users ... In thisgame, you have 90 seconds. You have to find the hidden words. Ifyou make more than 6 mistakes, the man is hung and the game isover. You have two hints for each word. You can also pass thewords. If you pass a word, you lose 10 seconds. When the game isover, your score is submitted to the online scoreboard on Google+.You can see the best players daily, weekly or for all time. If youprefer not to use Google+, you can still play the game in offlinemode, but your score is not submitted to the online scoreboard inthis case. Have fun everyone!
Bilgi Yarışması 1.2
Androbros
Kim milyoner olmak isterse istesin,gerçekbilgi yarışması isteyenler buraya...Bir çoğumuzun severekoynadığıBilgi Yarışması kaliteli sorularıyla ve Online SkorTablosuözelliği ile Android'de!Kelime Bulmaca, Sözcük Bulmaca ve İsim ŞehirHayvanuygulamalarının geliştiricisi Androbros'tan yine çokseveceğiniziumduğumuz bir bilgi yarışması...Bu oyunda her soru için 15 saniye süreniz vardır. Bu süreiçindesoruyu cevaplamanız gerekmektedir. Eğer cevaptan emindeğilsenizsoruyu Pas geçebilir ya da yüzde 50 jokerhakkınızıkullanabilirsiniz. Soruları doğru yanıtladığınız süreceoyun devameder. Herhangi bir soruya yanlış cevap verdiğinizde ya da15 saniyeiçinde cevap vermediğinizde oyun biter.Bu oyunda sorular genel kültür, tarih, coğrafya, müzik,edebiyat,matematik, spor vb. alanlardan karışık olarakgelir.Sorular kolaydanbaşlar ve oyun ilerledikçe daha zor sorulargelmeye başlar.Soruların zorluk seviyesi arttıkça kazanılan puanda artar. Ayrıcabir soruya ne kadar kısa sürede cevap verirseniz,o sorudan o kadaryüksek puan alırsınız.Oyunu isterseniz Google+ ile online isterseniz de offlinemoddaoynayabilirsiniz. Google+ ile login olduğunuzda puanınızotomatikolarak online skor tablosuna gönderilir. Offline moddakazandığınızpuanlar skor tablosuna gönderilmez.iyi eğlencelerWho wants to beamillionaire if you want, those who want a real quiz here ...Quizplayed one of our most fondly for its quality questions andonAndroid with online Scoreboard feature!Word Puzzles, Word Puzzles and Name developers a quiz we hopewestill love the Androbros the City Animal application ...In this game you have 15 seconds for each question. Youmustanswer the question within this period. If you are not sure oftheanswer to the question can now use your wildcard rust or about50percent. The game continues as long as you answerquestionscorrectly. If you give the wrong answer to any questionyou do notanswer within 15 seconds or the game ends.In this game, the questions of general culture,history,geography, music, literature, mathematics, sports and soon.gelir.soru are easy to start from the field as the gameprogressesmixed start to come more difficult questions. Itincreases thelevel of difficulty of the questions increases thepoints earned.There is also a question of how soon you give theanswer, then thequestion you'll get the higher score.If you want to play in offline mode if you want you can alsoplayonline with Google+. Log in to Google+ when your scoreisautomatically sent to the online leaderboards. Points earnedinoffline mode is not sent to the score table.Have fun
Yap Boz Oyunu 1.0
Androbros
Yap Boz Oyunu, galerinizde bulunanresimleripuzzle haline getirir. Seçtiğiniz resmi 2x3, 3x4, 3x5,4x5, 4x6,5x7 ve 5x8 şeklinde parçalara bölebilirsiniz. Yapboz bütünekranıkaplayacak şekilde oluşturulmaktadır.Yap Boz'un diğer puzzle'lardan farkı parçaların birbiriyleyerdeğiştirilerek oynanmasıdır. Diğer bir deyişle, birparçayıherhangi başka bir parça üzerine sürükleyip bıraktığınızdabu ikiparça yer değiştirir. Oyunda amaç minimum hamlederesmitamamlamaktır.Yapboz arayüzü tamamen Türkçedir. İyi eğlenceler...
Sayı Sayma 1.2
Androbros
Sayı sayma uygulaması çocuklarınsayılarlatanışmasına yardımcı olan bir oyundur. Ekranda belirlisayıdagösterilen renksiz nesnelere dokunulduğunda nesnelerrenklenir.Aynı zamanda renklendirdiğiniz nesne sayısı sevimlihayvan figürlürakamlar olarak ifade edilir. Bir ekrandakinesnelerin hepsirenklendirildiğinde farklı sayıda nesneler içierenyeni bir ekranoluşturulur. Bu sayede çocuğunuz eğlenirken aynızamanda 1'den 9'akadar olan sayıları yakından tanımış olur.İyi eğlenceler...
Bilgi Küpü Bilgi Yarışması 1.8
Androbros
Mobil Bilgi Yarışmalarına yenibiryaklaşım...Bilgi Küpü online bilgi yarışması...Bilgi Küpünde tüm sorular sunucuda tutulduğundan,uygulamanızıgüncellemeye gerek duymadan yeni eklenensorularlayarışabilirsiniz.Ayrıca sorular Android cihazınızın hafızasındatutulmadığındanuygulama çok az yer kaplar.Bilgi Küpü online olarak oynanan bir bilgi yarışmasıdır.Sorularsunucuda tutulmakta ve zaman zaman güncellenmektedir.Bu sayede uygulamayı güncellemeye gerek kalmadan yenisorularlayarışma olanağı elde edersiniz.Oyuna başlamadan önce Profil kısmından bir kullanıcıadıbelirlemeniz gerekmektedir. Kullanıcı bilgileriniz SDkartınızayazılır. Bu sayede güncellemeler sonrasında hesabınızsilinmez vekaldığınız yerden yarışmaya devam edebilirsiniz.Profil oluşturduktan sonra Oyuna Başla düğmesinebastığınızdaoyun ekranı açılacaktır.Oyun başladığında sorular genel olarak basitten zora doğrugelir.Her soru sunucudan rastgele seçilir. Her sorudan alınan puansorununzorluk seviyesine göre belirlenir.Sorulara doğru cevap verildiği sürece oyun devam eder.Herhangibir soruya yanlış cevap verildiğinde ya da verilen süreiçindecevap işaretlenmediğinde oyun biter.Oyun bittiğinde puanınızı sunucuya gönderebilir vesıralamadakiyerinizi öğrenebilirsiniz.Sunucuda almış olduğunuz en yüksek puan tutulur vesıralamadakiyeriniz buna göre belirlenir.Yüksek skorları öğrenmek için giriş ekranından YüksekSkorlardüğmesine basabilirsiniz.
Sevimli Sayılar 1.0
Androbros
Sevimli sayılar hem eğlenceli hem deöğreticive oynaması keyifli bir bulmaca oyunudur.Sevimli Sayılar oyununda amaç aynı sayıları yatay ya dadikeyolarak yan yana getirmektir. Bunu başarabilmek için birbirinekomşuolan sayılar yer değiştirilir.3 veya daha fazla aynı sayı yan yana geldiğinde bu sayılar yokolur.Her sayının kazandırdığı puan farklıdır. Her sayı kendideğeri ileorantılı olarak puan kazandırır.Bir hamle yapıldığında oluşan zincir uzadıkça alınanpuanlarkatlanır.Bu oyunda amaç verilen süre içinde en fazla puanı kazanmaktır.Şuana kadar alınan en yüksek puan giriş ekranının altkısmındagösterilir.Cute numbers to playbothfun and instructive and enjoyable puzzle game.The objective of cute numbers side by side horizontallyorvertically to bring the same numbers. The numbers next toeachother in order to achieve this change.         3 or moreofthese numbers are put side by side the same number aredestroyed.Imparted score of each number are different. Each numberinproportion to their value in points.        The longer thechainfolding the scores of moves made.         Objectiveinthis game is to win the most points in the given time. So far,thehighest score is shown at the bottom of the home screen.