AndroidTJ1 Apps

Loading...
Рубоиёт. Рӯдакӣ 1.0
AndroidTJ1
Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост,Тарсам, ки бимирад аз фароғе,ки турост.Бӯйи ҷигари сухта олам бигирифт,Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе,ки турост.2Бо он ки дилам аз ғами ҳаҷрат хун аст,Шодӣ зи ғами туамзи ғам афзун аст!Андеша кунам ҳар шабу гӯям, ё раб,Ҳиҷрон-ш чунинаст, висолаш чун аст?3Ҷойе, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст,Он ҷо дуҳазор найза болои хун аст.Лайлисифатон зи ҳоли мо бехабаранд,Маҷнундонад, ки ҳоли Маҷнун чун аст!4Дил хаставу бастаимусалсалмӯйест,Хунгаштаву куштаи бути ҳиндуест.Суде накунаднасиҳатат, эй воиз,Ин хонахароб турфа якпаҳлуест.5Тақдир, ки бакуштанат озарм надошт,Бар ҳусну ҷавони-т дили нарм надошт.Андараҷабам зи ҷонситон, к-аз чу туеҶон бистуду аз ҷамоли ту шармнадошт.6Чашмам зи ғамат ба ҳар ақиқе, ки бисуфт,Бар чеҳра ҳазор гулзи розам бишкуфт.Розе, ки дилам зи ҷон ҳамедошт нуҳуфт,Ашкам базабони ҳол бо халқ бигуфт.7Бе рӯйи ту хуршеди ҷаҳонсӯз мабод,Ҳам бету чароғи оламафрӯз мабод!Бо васли ту касс чу ман бадомӯзмабод,Рӯзе, ки туро набинам он рӯз мабод!8Зулфаш бикашӣ, шаби дарозандозад,В-ар бикшойӣ, ҷангали боз андозад,В-ар печу хамаш зиякдигар бикшоянд,Доман-доман мушки Тароз андозад.9Чун субҳ алам задба ҳисомат монад,Чун якшаба шуд моҳ, ба ҷамоат монад!Тақдир ба аспитезгомат монад,Рӯзӣ ба ато додани омат монад!10Ҷуз ҳодиса ҳаргизталабам кас накунад,Як пурсиши гарм ҷуз табам касс накунадВ-ар ҷонба лаб оядам ба ҷуз мардуми чашмЯк қатраи об бар лабам каснакунад.Gift raҳguzari baud charoғe, ki turost,Tarsus, ki azbimirad faroғe, turost ki.Bӯyi ҷigari suhta bigirift olam,Gardnashnidӣ, ziҳӣ dimoғe, turost ki.2Bo he dilam ki az ғami ҳaҷrathong ast,Shodӣ communication ғami Tuam communication ғam afzunACT!Andesha coon ҳar shabu gӯyam, e slaveҲiҷron-w Chunin ast, astvisolash Chun?3Ҷoye, ki guzargoҳi Dili maҳzun ast,He ҷo do ҳazorNaiza Bolo hong ast.Laylisifaton communication ҳoli mobehabarand,Maҷnun Donado, ki ҳoli Maҷnun Chun ACT!4Deal hastavumusalsalmӯyest Bastan,Hungashtavu Kushtan Buti ҳinduest.Courtnakunad nasiҳatat hey voiz,John honaharob Turf yakpaҳluest.5Taқdir,ki ba kushtanat ozarm nadosht,Bar-t ҳusnu ҷavoni Dili narmanadosht.Andar aҷabam ҷonsiton connection to al-chu mycҶon bistudual ҷamoli the charm nadosht.6Chashma communication ғamat ba ҳaraқiқe, ki bisuft,Bar cheҳra ҳazor rumble roses bishkuftcommunication.Rose ki dilam communication ҷon ҳamedoshtnuҳuft,Ashkam ba bo zaboni ҳol halқ biguft.7Be the rӯyi Khurshediҷaҳonsӯz mabod,Ҳam Be the charoғi olamafrӯz mabod!Bo Wasley thebanks hark Mans badomӯz mabod,Rӯze, ki Touro Nabinaud he rӯzmabod!8Zulfash bikashӣ, Shabi daroz andozad,In al-bikshoyӣ, ҷangaliBoz andozad,In al-pechu hamash communication yakdigarbikshoyand,Doman House flies Taroza andozad.9Chun subҳ alam ba bumҳisomat monads,Chun yakshaba moҳ shud ba ҷamoat monads!Taқdir baASPI tezgomat monads,Rӯzӣ Ba atoms Dodanim OMAT monads!10Ҷuz ҳodisaҳargiz Talaba kas nakunad,Yak pursishi Garm ҷuz tabam banksnakunadIn al-ҷon ba ba lab oyadam ҷuz Mardum ChashmaYak қatrai ofbar labam kas nakunad.
ЧОРДАРВЕШ 1.0
AndroidTJ1
«Чор дарвеш» бори аввал дар соли 1295 ҳиҷрӣ (1878) дар Бамбай(Ҳиндустон) дар матбааи Ҳайдарӣ чоп карда шудааст. Дар ин чоп дарварақаи унвон (титульный лист) ба китоб «Чор дарвеш» ном дода шудава номи муаллиф навишта нашудааст."Chor Darwesh" bori Awwal giftsalt ҳiҷrӣ 1295 (1878), a gift Bamban (Ҳinduston) gift matbaaiҲaydarӣ chop shudaast infarction. Dar Institute chop gift varaқaiunvon (title page) ba Kitob "Chor Darwesh" Mr. Doda Shudala wa Nomimuallif navishta nashudaast.
Наврузи 1.0
AndroidTJ1
ШЕЪРХОИ НАВРУЗИНавруз шуду лолаи хушранг баромад,Булбул ба тамошоидаъфу чанг баромад,Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз,Мурғи дилиман аз қафаси танг баромад. Навруза ба навбаҳор кай мебинамГулҳораба шаш қатор кай мебинамГулҳора ба шаш қатор дар фасли баҳорДунёраба як қарор кай мебинам Муборак бод Наврӯз бар тоҷику бартоҷикистонӣ,Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ,Расидем боз барНавруз, ба соли нав, ба рӯзи нав,Дар ин дунёи бераҳму дар ин дунёисарсонӣ,Илоҳо Иди Навруз чун сарҳаде бошад ба самти нек,Орову торбахшад бар ҳаёти ҳар яки Шумо,Руҳи болидаву ҳам шодӣ бахшад идиосмонӣ.Намо бахшад, наво бахшад, ба ҳар қалбе даво бахшад,Озодивуадолат бишкуфад дар хоки Сомонӣ.Муборак Рузи Нав ай тоҷику, айтоҷикистонӣ,Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ!SHERHOINavruzNavruz shudu Lola hushrang baromad,Bulbul ba tamoshoi dafubaromad chang,Murғoni ҳavo ҷumla bikardand parvoz,Murғi Dili manaal қafasi baromad tang. Navruz ba navbaҳor kai mebinamGulҳoraba Shash қator kai mebinamGulҳora ba Shash қator gift faslbaҳorDunёra ba yak қaror kai mebinam Muborak baud Navrӯz bartoҷiku toҷikistonӣ bar,Azizoni Dilou iodide, Muborak goorёnӣ,Rasidem Boz bar Navruz, salt nav ba, ba rӯzi Nav,Gift YingYing dunyo beraҳmu gift dunyo sarsonӣ,Iloҳo Idi Navruz Chun sarҳadeboshad ba nek Samten,Hur torus bahshad bar ҳaёti ҳar yakinoise-,Ruҳi bolidavu ҳam shodӣ bahshad go osmonӣ.Namo bahshad,Navoi bahshad, ba ҳar қalbe Davo bahshad,Ozodivu Adolat bishkufadgift hoki Somonӣ.Muborak Ruzi Nav toҷiku ah, ah toҷikistonӣ,AzizoniDilou iodide, Muborak orёnӣ go!
МОДАР. МИРЗО ТУРСУНЗОДА 1.0
AndroidTJ1
ХАЙР, МОДАРИ АЗИЗ Модарам, меравам аз пеши ту ман, Ба дифои шарафушаъни Ватан. Меравам то ки зиреҳ пўшам ман, Дар роҳи фатҳу зафаркўшам ман. Хабар омад, ки бар тороҷи чаман Боз карда пари худ зоғузаған. Модарам, дар сари хашму ғазабам, Бар сари гарму тани ғарқитабам. Мепарам сўйи фазо мисли уқоб, То кунам зоғи сияҳродарёб.Hyrum, Modari AZIZModari, meravam al Pesci the manna,Ba difoiSharaf shani Watan.Meravam the ki zireҳ pўsham MansGift roҳi fatҳuZafar kўsham man.Khabar Omad, ki bar toroҷi chamanBoz infarctionbet thin zoғu zaғan.Modari, gift sari ғazabam Hashmi,Bar sari Garmtani ғarқi tabam.Meparam sўyi phase misli uқob,That coon zoғisiyaҳro darёb.
Мавлоно Ҷалолуддин 800 ҒАЗАЛ 1.0
AndroidTJ1
Ҷуз вай чӣ бошад, к-аз аҷал андаррабояд кулли мо?!Сад ҷонбарафшонам бар ӯ, гӯям: «Ҳанийян, марҳабо!».Рақсон суви гардуншавам, з-он ҷо суви бечун шавам,Сабру қарорам бурдайӣ, ай мизбон,зутар биё!Аз маҳ ситора мебарӣ, ту пора-пора мебарӣ,Гаҳ ширхорамебарӣ, гаҳ мекашонӣ дояро!Дорам диле ҳамчун ҷаҳон, то мекашад кӯҳигарон,Ман куҳкашам, каҳ кай кашад з-ин коҳдон охир маро?!Гар мӯйиман чун шир шуд, аз шавқи мурдан пир шуд,Ман ордам, гандум наям,чун омадам дар осиё?!Дар осиё гандум равад, к-аз сунбула зодастӯ,Зодай маҳам, не сунбула, дар осиё бошам чаро?!Не, не, фитад даросиё ҳам нури маҳ аз равзане,З-он ҷо ба сӯйи маҳ равад, не дардукон нонбо!Бо ақли худ гар ҷуфтаме, ман гуфтаниҳо гуфтаме,Хомӯшкун, то нашнавад ин гуфтаро боди ҳаво!2Ай навбаҳори ошиқон, дорӣхабар аз ёри мо?!Ай аз ту обастан чаман в-ай аз ту хандон боғҳо!Айбодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,Ай поктар аз ҷону ҷон, охир куҷобудӣ, куҷо?!Ай фитнаи Руму Ҳабаш, ҳайрон шудам, ч-ин бӯйих(в)ашПироҳани Юсуф бувад ё худ ридои Мустафо?!Ай ҷӯйбори ростӣ, азҷӯйи ёри мостӣ,Бар синаҳо Синостӣ, бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу айқоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи ту хуш,Моҳи ту хуш, соли ту хуш, айсолу маҳ чокар туро!3Ҷuz wai chӣ boshad to al-aҷal andarraboyadkulli mo ?!Garden ҷon barafshonam bar u with macron, gӯyam"Ҳaniyyan, marҳabo!".Raқson Suvi Gardun Shavam, h-he ҷo Suvi bechunShavam,Sabra қaroram burdayӣ, ah mizbon, zutar biё!Az maҳ Sitoramebarӣ, that it is time-time to mebarӣ,Gaҳ shirhora mebarӣ, gaҳmekashonӣ milker!Deal drama ҳamchun ҷaҳon then mekashad kӯҳiGaron,Man kuҳkasham, kaҳ kai h kashad-in koҳdon Ohira Maro ?!Gardmӯyi Man Chun shud br, al shavқi Murdaev shud feast,Man hordesgandum Nayama, Chun OMAD gift Osie ?!Gift Osie gandum ravad toal-sunbula zodast u with macron,Zod maҳam not sunbula, gift OsieBeauchamp Charo ?!No, no, fitad gift Osie ҳam maҳ Nuri alravzane,H-he ҷo ba sӯyi maҳ ravad not Dukono nonbo gift!Bo aқlithin gar ҷuftame, man guftaniҳo guftame,Homӯsh kun, then nashnavadJohn guftaro body ҳavo!2Ai navbaҳori oshiқon, dorӣ khabar al Yorimo ?!Hay al the obastan in Chaman-i al the handon boғҳo!Ai bodҳoihushnafas, ushshoқro farёdras,Ai poktar al ҷonu ҷon, Ohira kuҷobudӣ, kuҷo ?!Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayron shudam, h-in bӯyi x (c)ashPiroҳani Yusuf Buvadi g thin Rideau Mustafo ?!Ai ҷӯybori rostӣ,az ҷӯyi Yori mostӣ,Bar sinaҳo Sinostӣ bar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!Ah ahқilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkoli the hush,Moҳi the hush, hushthe salt, ah Solu maҳ chokar Touro!3
Умари Хайём. Рубоиёт 1.0
AndroidTJ1
То битвонӣ ранҷа магардон касро,Бар оташи хашми хеш маншонкасро,Гар роҳати ҷовидон тамаъ медорӣ,Меранҷ ҳамешаву маранҷонкасро. * * *Абр омаду боз бар сари сабза гирист,Бе бодаи арғувоннамебояд зист.Ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи мост,То сабзаи хоки мотамошогаҳи кист. * * *Чун дар гузарам, ба бода шӯед маро,Талқин зишароби ноб гӯед маро.Хоҳед ба рӯзи ҳашр ёбед маро,Аз хоки даримайкада ҷӯед маро * * *That bitvonӣ ranҷa magardon Qasr,Bar OtashHashmi hash manshon Qasr,Gard roҳati ҷovidon tama medorӣ,Meranҷҳameshavu maranҷon Qasr. * * *ADB OMAD Boz bar sari Sabzagirist,Be Boda arғuvon nameboyad Zist.John Sabza, ki imrӯztamoshogaҳi bridgeThat Sabzali hoki mo tamoshogaҳi cysts. * **Chun gift Husar, ba baud shӯed Marot,Talқin communication sharobiNob gӯed Maro.Hoҳed ba rӯzi ҳashr ёbed Marot,Az hoki Dari maykadaҷӯed Maro * * *
«ЧОРУНСУР»-И МИРЗО БЕДИЛ 1.0
AndroidTJ1
«Чорунсур» бузургтарин асари мансури Мирзо Абдулқодири Бедил(1644-1720) буда, дар баробари фаро гирифтани масъалаҳои гуногунифалсафию ахлоқӣ ва адабию эстетикӣ маъхази муҳимми таърихиюэтнографӣ низ ба шумор меравад. Ин асар дар кори тадқиқ ва омўзишиаҳвол ва осори худи шоир низ аз манбаъҳои асосӣ маҳсубмешавад."Chorunsur" buzurgtarin asari Mansouri Mirzo AbdulқodiriBedil (1644-1720) Buda, gift barobari faro giriftani masalaҳoigunoguni Falsafa ahloқӣ Adab wa estetikӣ mahazi muҳimmi tarihiyuetnografӣ bottom ba shumor meravad. John asar gift measles tadқiқva va omўzishi aҳvol Osorio hoodies Shoira bottom al manbaҳoi asosӣmaҳsub meshavad.
ШОХНОМА Ч1 1.0
AndroidTJ1
ШОҲНОМА Ҷилди 1ОҒОЗИ КИТОББа номи худованди ҷону хирад,К-аз инбартар андеша барнагзарад:Худованди ному худованди ҷой, Худовандирўзидиҳу раҳнамой.Худованди Кайҳону гардонсипеҳр, Фурўзандаи МоҳуНоҳиду Меҳр.Зи ному нишону гумон бартар аст, Нигорандаи баршудагавҳар аст.Ба бинандагон офаринандаро Набинӣ, маранҷон дубинандаро!Наёбад бад-ў низ андеша роҳ, Ки ў бартар аз ному азҷойгоҳ.SHOҲNOMA Ҷildi 1OҒOZI whalerBa nomi hudovandi ҷonuHirado,For al-Ying bartar andesha barnagzarad:Hudovandi Nomehudovandi ҷoy,Hudovandi rўzidiҳu raҳnamoy.Hudovandi Kayҳonugardonsipeҳr,Furўzandai Moҳu Noҳidu Meҳr.Zee Nome Nishonov gumonbartar ast,Nigorandai barshuda gavҳar ast.Ba binandagonofarinandaroNabinӣ, maranҷon do binandaro!Naёbad Bad ¢ bottomandesha roҳ,Key ¢ bartar az az ҷoygoҳ Nome.
Модарнома. Лоиқ Шералӣ 2.0
AndroidTJ1
Модарнома. Лоиқ ШералӣНАСИҲАТИ МОДАРМодарам мегуфт доим вақтихоб:«Хоб кун, албатта, бо паҳлуи рост!Он ҳама коре, ки ниятмекунӣ,Сар бикун бо қувваи бозуи рост.Нонро доим ба дасти ростгир,Пӯш аввал остини ростро,Гар бибандӣ аҳд, дасти рост деҳ,Дастичап не хайр дорад, не бақо».Хурд будам, бехабар будам ҳанӯз:Фарқбайни дасти чаппу рост чист?Хоб кардан, сер будан муддао,Муддао дардасти чаппу рост нест.Баъд фаҳмидам, муроди модарамЗ-ин насиҳатҳошдигар будааст:Бо чунин панду насиҳатҳо ба манРостиро тарбиятбинмудааст.Modarnoma. Loiқ SheralӣNASIҲATI MODARModari meguftmilking vaқti COB:"Haub kun albatta, more paҳlui growth!He ҳamacrust ki Niyat mekunӣ,Sar bikun bo қuvvai Bozu growth.Nonro milkingba Dusty growth Gere,Pӯsh Awwal Austin rostro,Gard bibandӣ aҳd,Dusty growth deҳ,Dusty CHAP not khayr dorado not baқo ".Hurd budam,behabar budam ҳanӯz:Farқ Biney Dusty Chappy increase in net?Hobcardan Ser Budan muddao,Muddao gift Dusty Chappy nest growth.Badfaҳmidam, Murod ModariW-in nasiҳatҳosh Digard budaast:Bo chuuninpanda nasiҳatҳo ba MansRostiro Tarbes binmudaast.
ПИСАРИ ВАТАН 1.0
AndroidTJ1
ДОСТОН. МИРЗО ТУРСУНЗОДА ПИСАРИ ВАТАН Падар мезад нишаста наздифарзанд, Варақ заррин китоби ҳикмату панд. Ба ӯ мехонд дарсинавҷавонӣ, Саросар достони қаҳрамонӣ:Гаҳе аз мардии Фарҳодмегуфт,Гаҳе аз Хусрави бедод мегуфт;Гаҳ аз виҷдони Лайлиигуҳарпок,Гаҳ аз фарёди Маҷнуни ҷигарчок; Гаҳ аз Заҳҳоки морондостоне, Гаҳе аз ҷанги Оҳангар баёне;Ба фарзандаш падар мегуфттакрор,Ки ин панди маро дар гӯши худ дор,Дар ин дунё ҳар он чизе,ки дидамҲар он чизе, ки аз мардум шунидам,Doston. MIRZOTursunzodaPisarev VATANPadar mezad nishasta nazdi Farzand,VaraқZarrin whaler ҳikmatu pandas.Ba u with macron mehond navҷavonӣdarcy,Sarosar Dostoni қaҳramonӣ:Gaҳe al Mardi Farҳod meguft,Gaҳe alKhusrawi bedod meguft;Gaҳ al viҷdoni Lyle guҳarpok,Gaҳ al farёdiMaҷnuni ҷigarchok;Gaҳ al Zaҳҳoki Dostoni Moron,Gaҳe al ҷangiOҳangar baёne;Ba farzandash Padar meguft takror,Qi Ying Pandey Marogift gӯshi thin dor,Gift Ying dunyo ҳar he chize, Didam kiҲar hechize, ki az Mardum shunidam,
ТЕМУРМАЛИК 1.0
AndroidTJ1
Айни Садриддин Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ.Очеркҳои адабӣ-таърихӣ. (Барои бачагони синни миѐна ва калонимактабӣ). Ин ду очерки таърихӣ ҳаѐт ва фаъолияти дў марди бузургигузаштаи халқамон — Темурмалик ва Муқаннаъро, ки бар зидди аҷнабиѐнмубориза бурда, қурбон шудаанд, дар бар мегиранд.АйниСадриддинГерой тяджикского народа ТемурмаликВосстание Муканны.AiniSadriddin    Қaҳramoni halқi toҷik Temurmalik.Isёni Muқanna. Ocherkҳoi adabӣ-tarihӣ. (Baro bachagoni Sinni miѐnaIslands Kalona maktabӣ).John du essays tarihӣ ҳaѐt Islandsfaoliyati dў Mardi Buzurg guzashtai halқamon - Temurmalik Muқannarowa, ki bar Ziddi aҷnabiѐn muboriza slops, қurbon shudaand, giftmegirand bar.Aini Sadriddintyadzhikskogo people TemurmalikHeroRebellion Mukanna.
Калила ва Димна.Рудаки 1.0
AndroidTJ1
КАЛИЛА ВА ДИМНА\nМуқаддама\nҲар киро эзад-ш лахте ҳуш дод,,\nРӯзгор ӯро басанда устод. ,\nҲар ки н-омухт аз гузашти рузгор,,\nНиз н-омӯзад зи ҳеҷ омузгор. ,\nТо ҷаҳон буд аз сари Одам фароз,,\nКасс набуд аз рози дониш бениёз. ,\nМардумони бихрад андар ҳарзамон, ,\n Рози донишро бо ҳар гунна забон,\nГирд карданду гиромӣдоштанд, ,\nТо ба санг андар ҳаме бингоштанд. ,\nДониш андар дилчароғи равшан аст, ,\nВ-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст…,\nҲеҷганҷе нест аз фарҳанг беҳ, ,\nТо тавонӣ рав Туву ин ганҷ неҳ.,\n,\n,\nKalila Dimna BA \ nMuқaddama \ nҲar Kiro ezad co-Lahtiҳush dod,, ​​\ nRӯzgor ӯro basanda ustod. , \ NҲar ki n ds omuhtguzashti ruzgor,, \ nThe bottom of the n-omӯzad communication ҳeҷOmuzgor. , \ NThat ҷaҳon Bud al sari Odam faroz,, \ nCass Naboodahal Rosie Donish beniёz. , \ NMardumoni bihrad Andar ҳar zamon,, \nRosie donishro bo ҳar Hun zabon, \ nGird kardandu giromӣdoshtand,, \ nThat ba sang Andar ҳame bingoshtand. , \ NDonishAndar dil charoғi Ravshan ast,, \ nIn al-Bar Tani ҳama Bad ҷavshanthe ast ..., \ nҲeҷ ganҷe Nest al farҳang beҳ,, \ nThat tavonӣequal Tuva John ganҷ neҳ. , \ N, \ n, \ n
Шах-наме 1.0
AndroidTJ1
Шах-намеХаким Абулькасим ФирдоусиПоэма Фирдоуси «Шах-наме» впереводе означает «Книга царей». Это чудесный поэтический эпос,состоящий из 55 тысяч двустиший, в которых причудливо переплелисьсюжеты извечной борьбы славы и позора, любви и ненависти, света итьмы, дружбы и вражды, смерти и жизни, победы и поражения. Поэмапредставляет повествование мудреца из Туса о легендарной династииПишдадидов и перипетиях истории Киянидов, уходящие в глубь вековистории Таджиков через мифы и легенды.В качестве источников длясоздания поэмы автор использовал легенды о первых шахах Таджиков,сказания о богатырях-героях, на которые опирался таджикский тронэпоху династии Ахеменидов (VI-IV века до н. э.), реальные события илегенды.Абулькасим Фирдоуси работал над своей поэмой 35 лет изакончил ее в в 1011 году.Современные исследователи условноразделили «Шах-наме» на три части: мифологическая, героическая иисторическая.ShahnamaHakim Ferdowsi AbulkasimThe poem Firdausi"Shahnama" means "Book of Kings". This is a wonderful poetic epic,consisting of 55 thousand couplets in which intricately intertwinedstories eternal struggle of glory and disgrace, love and hate,light and darkness, friendship and hatred, life and death, victoryand defeat. The poem is the story of the wise man of the legendarydynasty Tusa Pishdadidov and the vicissitudes of history Kiyanidovthat go back centuries of history Tajiks through myths andlegends.The sources for the creation of the poem, the author usedthe legend of the first shahah Tajiks, tales of heroes-heroes, whorelied on the Tajik throne Achaemenid dynasty (VI-IV century BC.Oe.), The real events and legends.Abulkasim Ferdowsi worked on hispoem 35 years old and graduated from it in 1011 year.Modernresearchers have conditionally divided the "Shahnama" into threeparts: the mythical, heroic, and historical.
МИНИ ФУТБОЛ 1.0
AndroidTJ1
Правила игры в мини-футболRules of the game in mini-football
Радио Точикистон 1.0
AndroidTJ1
Радио Соат Точикистон. Радио онлайн аз шабакахои радиохои ватани.Азия Плюс, Диёр, Ватан, Оханг, Тироз, Ховар ва дигар. Хамчунинсоати овози бо забони точики.Radio Soatov Tochikiston. Radio onlineshabakahoi radiohoi al Watani. Asia Plus, Diyor, Vatan, Ohang,tyrosyl, Khovar wa Digard. Hamchunin Soatov ovozi bo zaboniTochiki.
Саъдӣ Шерозӣ. Ғазалиёт 1.0
AndroidTJ1
Саъдӣ Шерозӣ. Ғазалиёт Эй боғи ҳусн чун ту ниҳоле наёфта, Рухсораизамин чу ту холе наёфта. Тобандатар зи рӯи ту моҳе надида чарҳ,хуштар зи абрӯи ту ҳилоле наёфта. Бар даври орази ту назар кардаофтоб, Худро латофатеву ҷамоле наёфта. Чархи мушаъбид аз рухи тудилфиребтар Дар зери ҳафт парда ҳаёле наёфта. То кай зи дарди ишrиту нолад равони ман, Рӯзе ба лутф аз ту мисоле наёфта. Худро базери чангали шоҳини ишrи ту Анrои сабри ман пару боле наёфта Афтодадар забони халоиr ҳадиси ман, Бо ту ба як ҳадис маҷоле наёфта. Зоилшавад, ҳар он чӣ ба куллӣ камол ёфт, Умрам завол ёфт, камоленаёфта. Гулбарги ишrи ман ба чӣ уммед бишкуфад, Аз бӯстони васлшамоле наёфта Саъдӣ ҳазор ҷома ба рӯзе rабо кунад, Як меҳрубонӣ азту ба соле наёфта.Sadӣ Sherozӣ. ҒazaliёtHey boғi ҳusn Chun thatniҳole naёfta,Ruhsorai Zamin chu naёfta the lobby.Tobandatarcommunication rӯi the moҳe charҳ Hadid,hushtar communication abrӯithe ҳilole naёfta.Bar d'Avray Oraz the Nazar Oftobinfarction,Khudri latofatevu ҷamole naёfta.Ruhi al Charkhi mushabidthe dilfirebtarGift Zeri ҳaft pard ҳaёle naёfta.That kaicommunication Darden ishri the Nolad Ravonna MansRӯze ba Lutfi althe Misol naёfta.Khudri ba Zeri Chang'an shoҳini the ishriAnroiSabri mana couple Bole naёftaAftoda gift zaboni haloir ҳadisiMansBo the ba yak ҳadis maҷole naёfta.Zoilus shavad, ҳar he chӣ bakullӣ Kamol ёft,Umram zavol ёft, Kamol naёfta.Gulbarga ishri manaba chӣ ummed bishkufad,Az bӯstoni Wasl Shamolov naёftaSadӣ ҳazorҷoma ba rӯze rabo KUNADI,Yak meҳrubonӣ the ba al Sole naёfta.
ҚИССАИ ҲИНДУСТОН. 1.0
AndroidTJ1
ҚИССАИ ҲИНДУСТОН(Силсилаи шеърҳо)БОЗГАШТЧун ниҳодам пои худро барсари хоки Ватан,Борҳо бӯсидам аз рухсораи поки Ватан.Муддате будамагарчи дур, аммо ёди онМевазонидам ба сар боди фараҳнокиВатан.Хешро мебинам акнун боз дар оғӯши ӯ,Боз мехонам суруди тозаедар гӯши ӯ,Боз мегирам нафас ман аз ҳавои беғубор,Боз менӯшам маноб аз чашмаи пурҷӯши ӯ.Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре,Дарназар меоварам тороҷгашта кишваре.Халқи ҳиндуи ситамкашро расон азмо салом,Эй суруди ман, агар дорӣ ту ҳам болу паре.Ман аминам,мерасад ҳар як садои мо ба ӯ,Ҳар як овози пур аз меҳру вафои мо баӯ,Кӯҳсорон ҳеҷ натвонанд садди раҳ шаванд,Мебарад бӯи муаттарроҳавои мо ба ӯ.1947ҚISSAI ҲINDUSTON(Silsilai sherҳo)BOZGASHTChunniҳodam poi Khudri bar sari Hoki Vatan,Borҳo bӯsidam ruhsorai Pokeyal Watan.Muddate budam agarchi fools, ammo he ёdiMevazonidam ba capbody faraҳnoki Watan.Heshro mebinam aknun Boz gift oғӯshi u withmacron,Boz mehonam surudi TOZAN gift gӯshi u with macron,Bozmegiram nafas mana al ҳavoi beғubor,Boz menӯsham mana of alChashmai purҷӯshi u with macron.Shodam, ammo mehӯram ғamҳoi halқiDigard,Dar Nazar meovaram toroҷgashta Kishwar.Halқi ҳinduisitamkashro Rason az mo bacon,Hey surudi Mans, agar dorӣ the ҳamBolu pair.Man amines merasad ҳar yak Sadoi mo ba u with macron,Ҳaryak ovozi Pur al meҳru Vafo mo ba u with macron,Kӯҳsoron ҳeҷnatvonand Saddi raҳ shavand,Mebarad bӯi muattarro ҳavoi mo ba uwith macron.1947
ҲАЛҚАИ ЗАРРИН 1.0
AndroidTJ1
ЧАШМИ МАН Чашми ман серӣ надорад аз тамошои замин, Хоҳам аз маддиназар н-афтад ягон ҷои замин. Чашми ман хоҳад, ки бинад навбаҳоронбешумор Борҳо бинад шукуфтанҳои гулҳои замин. Чашми ман маҳвиҷамолу ҳусни зан бошад мудом, Бењ зи ҳусни зан набошад ҳусни зебоизамин. Аз азал зан бо замин як гашт чун ду модарон, Бўйи зан оядмашомамро аз ақсои замин. Гар намешуд дасти зан, ҳусни замин пайдонабуд З-ин сабаб гўем занро маҳфилорои замин. Ҳокимият гар ба дастизан саросар мегузашт, Мардҳоро бештар буд кайфи дунёи замин.ChashmaMANChashma Mans serӣ nadorad al tamoshoi Zamin,Hoҳam Muddy Nazar aln aftad yagon ҷoi Zamin.Chashma Mans hoҳad, ki binad navbaҳoronbeshumorBorҳo binad shukuftanҳoi gulҳoi Zamin.Chashma Mans maҳviҷamolu ҳusni associated boshad mudom,Beњ communication ҳusniassociated naboshad ҳusni Zebo Zamin.Az AZAL associated bo Zaminyak gasht chun do modaron,Bўyi associated oyad mashomamro al aқsoiZamin.Gard nameshud Dusty busy, ҳusni Zamin Paid NaboodahW-in sababgўem zanro maҳfiloroi Zamin.Ҳokimiyat gar ba Dusty associatedsarosar meguzasht,Mardҳoro beshtar bud Kaif dunyo Zamin.
Хасани аробакаш (достон) 1.0
AndroidTJ1
ҲАСАНИ АРОБАКАШ 1Пўшт, машкоб! Бохабар, мардум!Ба қафоят нигоҳ кун,нонвой!Ҷой, ҳезумфурўши варзобӣ,Хари худро каш аз даруни лой!Бочунин дўғу валвала омадҲасани ошно аробасавор,Одамонро ба ду тарафронда,Мегузашт аз миёнаи бозор.Мегузашт аз даруни обу гил,Аз баричойхонаю дуккон,Аз таги бомгўшаҳои паст,Аз раҳи танг – кўчаивайрон.Мекашонид санги дарёроАз барои кадом деворе,Хонае, кўчае,саройи наве,Ё барои дигар ягон коре.ҲASANIAROBAKASH                                     1Pўsht,mashkob!                             Bohabar,Mardum!Ba қafoyat nigoҳ kun nonvoy!Ҷoy, ҳezumfurўshi varzobӣ,HariKhudri Kash al Darun loi!Bo Chunin dўғu valvala OmadҲasani oshnoarobasavor,Odamonro ba do Taraf Ronda,Meguzasht al miёnaiBozor.Meguzasht al Darun OCU gil,Az barium choyhonayu dukkon,Aztags bomgўshaҳoi pastes,Az raҳi tang - kўchai vayron.Mekashonidsanga darёroAz Baro Kadom DeborahHon, kўchae, Sarah Nave,E BaroDigard yagon crust.
505 ruboi Omar Khayyam 1.0
AndroidTJ1
Бисёр бигаштем ба гириди дару дашт, Андар ҳама офоқ бигаштем багашт, Аз кас нашунидем, ки ома з ин роҳ, Роҳе, ки бирафт роҳрав,боз нагашт. ***Я скитался всю жизнь по горам и долам, Но нисколькосвои не поправил дела. Я доволен и тем, хоть превратности были Всеже жизнь и приятного дала.***Fullmaby a hill and vale I journeyedo'er; Journeyed around the wide the wide world'squartered fout, Butnever heard pilgrim who returned; When once they go, to come nomore.Bisёr bigashtem ba giridi gift Dasht,Andar ҳama ofoқ bigashtemba gasht,Az kas nashunidem, ki ohm s John roҳ,Roҳe, ki biraftroҳrav, Boz Nagast.***I wandered all his life in the mountains andvalleys,But he does not correct its cause.I am pleased with thefact, although the vicissitudes wereStill life and gavepleasant.***Fullmaby a hill and vale I journeyed o'er;Journeyedaround the wide the wide world'squartered fout,But never heardpilgrim who returned;When once they go, to come no more.
Умар Хайём. Рубаи о боге 1.0
AndroidTJ1
В колыбели - младенец, покойник - в гробу:Вот и все, что известнопро нашу судьбу.Выпей чашу до дна - и не спрашивай много:Господинне откроет секрета рабу.In the cradle - the baby, dead - in acoffin:That's all that we know about our destiny.Drink a cup to thedregs - and do not ask a lot:Lord will not open secret slave.
Умари Хайём -«Widget» 1.0
AndroidTJ1
Саҳифача «Widget» - Умари Хайём-ро аз бахши Widget дастгоҳотан насбкунед, Ҳар лаҳза таъби худро бо рубоиётҳои нотакрор, ки худ навонав гирд гарданда, хуш намоед. Ҳамчунин тариқи гузариш дар саҳифааз рубоиҳо ҳаловат гиред.Saҳifacha «Widget» - Umari Hayom al-roBakhshi Widget dastgoҳotan nasb kuned, Ҳar laҳza Khudri tabi poruboiotҳoi notakror, ki thin navo Nav GIRD gardanda, hush namoed.Ҳamchunin tariқi guzarish gift saҳifa al ruboiҳo ҳalovat gired.
Ҳофизи Шерозӣ. 1.0
AndroidTJ1
Рубоиёт1Ҷуз нақши ту дар назар наёмад моро, Ҷуз кӯйи ту раҳгузарнаёмад моро.Хоб арчи хуш омад ҳамаро дар дида Ҳаққо, ки ба чашмдарнаёмад моро. 2Баргир шароби тарабангезу биё, Пинҳон зи рақибисифла бистезу биё! Машнав сухани хасм, ки биншину марав,Бишнав зиман ин нукта, ки бархезу биё! 3Гуфтем, ки: «Лабат». Гуфт: «Лабамоби ҳаёт». Гуфтам: «Даҳанат». Гуфт: «Зиҳӣ ҳабби набот!» Гуфтам:«Сухани ту?» Гуфт: «Ҳофиз гуфто: Шодии ҳама латифагӯён,салавот!»4Моҳе, ки қадаш ба сарв мемонад, рост, Оина ба дасту рӯйихуд меорост.Дасторчае пешкашаш кардам, гуфт:«Васлам талабӣ? Зиҳӣхаёле, ки турост!» 5Ман бо камари ту дар миён кардам даст,Пиндоштамаш, ки дар миён чизе ҳаст?Пайдост аз он миён, чу барбасткамар, То ман зи камар чӣ тарф хоҳам барбаст! 6Ту бадриву хуршедтуро банда шудаст, То бандаи ту шудаст, тобанда шудаст. З-он рӯй,ки аз шуои нури рухи ту Хуршеди муниру моҳ тобандашудаст.Ruboiot1Ҷuz naқshi the gift Nazar naomad Moro,Ҷuz kӯyi theraҳguzar naomad Moro.Hob juniper hush Omad ҳamaro gift DidaҲaққo,ki ba Chashma darnaomad Moro.2Bargir sharobi tarabangezu bio,Pinҳoncommunication raқibi sifla bistezu bio!Mashnav Sukhanov Hasmy,binshinu ki MaraBishnav communication mana Institute Nukta, kibarhezu bio!3Guftem, ki: "Labat". Guft "Labam ҳaot obi".Guftam"Daҳanat". Guft "Ziҳӣ ҳabbi Nabotov!"Guftam: "Sukhanov that" Guft"Ҳofiz gufto:Shodii ҳama latifagӯon, salavot! "4Moҳe, ki ba қadashSarv memonad, growth,Oina ba Dusty rӯyi thin meorost.Dastorchaepeshkashash cardio guft:"Vaslui talabӣ? Ziҳӣ khayol, ki turost!"5Man Bo Kamari the gift Miyona Kardam will,Pindoshtamash, ki giftMiyona chize ҳast?Paydost al Miyona it, chu Barbaste KamariThatmanna communication Kamar chӣ Tarf hoҳam Barbaste!6The badrivuHurshed Touro gang shudast,That bandana that shudast, Tobandashudast.H-he rӯy, ki az shuoi Nuri Ruhi theKhurshedi Munir moҳTobanda shudast.
Пандҳо аз Анӯшервон 1.0
AndroidTJ1
«Пандҳо аз Анӯшервон» аз осори ҷолибу мондагори пандиву ахлоқииниёкони шакаргуфтори мост, ки номи нигорандаи равоншодаш алҳолномаълум буда, тақќрибан дар асрҳои XI-XII офарида шудаааст. Матниманзума, ки дар иттиқол ба навиштаҳои пандомўзи гузаштагонидилсўзамон иншо гардида, ахлоқи ҳамидаи инсониро ситойишу аъмолиғализаро накўҳиш мекунад,Пандномаи АнўшервонСипос аз Худовандичархи баланд,Ки дар дил нагунҷад аз ў чуну чанд.Љањонофаринкирдигори сипињр,Фурўзандаи пайкари моҳу миҳр,Ба ҷуз бандагӣ мартуро кор нест,Бад-ин парда-андар туро бор нест!Нињоле зи донишбикорам њаме,Хирадро бар ў баргуморам ҳаме,Ки чун чашм гардад варошоху нард,Аз ў баҳра гирад хирадманд мард!"Pandҳo al Anӯshervon" alOsorio ҷolibu mondagori pandivu ahloқii niёkoni shakarguftoribridge ki nomi nigorandai ravonshodash alҳol nomalum Buda taқќribangift asrҳoi XI-XII ofarida shudaaast.IDA manzuma, ki ba giftittiқol navishtaҳoi pandomўzi guzashtagoni dilsўzamon Inshogardida, ahloқi ҳamidai insoniro sitoyishu amoli ғalizaro nakўҳishmekunad,Pandnomai AnўshervonSipos al Hudovandi Charkhi Baland,Kidil gift nagunҷad al ¢ Chung Chand.Љaњonofarin kirdigorisipiњr,Furўzandai Paikar moҳu miҳr,Ba ҷuz bandagӣ March Touro corenest,Bad-in-pard Touro Andar boron wear!Niњole communication DonishBikor њame,Hiradro bar ¢ bargumoram ҳame,Ki Chun Chashma gardadVaro shohu backgammon,Az ¢ baҳra girad hiradmand Mard!
ШОХНОМА Ч2 1.0
AndroidTJ1
ОВАРДАНИ РУСТАМ КАЙҚУБОДРОАЗ КЎҲИ АЛБУРЗБа Рустам чунин гуфтфархунда Зол, Ки «Баргир кўполу бифроз ёл.Бирав тозиён то баАлбурзкўҳ, Гузин кун яке лашкари ҳамгурўҳ.Абар Кайқубод офарин куняке, Макун пеши ў - дар диранг андаке.Ба ду ҳафта бояд, ки эдарбувӣ, Гаҳу бегаҳ аз тохтан нағнавӣ.Бигўӣ, ки лашкар туро хостанд,Ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд,Ки дархурди тоҷи каён ҷуз ту касНабинем, шоҳо, ту фарёд рас!»,Чу Золи Зар ин достонҳо бигуфт,Таҳамтан заминро ба мижгон бируфт.Ба Рахш андаромад ҳамон гоҳ шод,Гурозон биёмад бари Кайқубод.Зи туркон басе буд талоя ба роҳ,Расиданд дар Рустами кинахоҳ.Баровехт бо номдорон ба ҷанг, Якегурзаи говпайкар ба чангБаровард гурзу баромад ба ҷўш, Ҳамекўфтгурзу ҳамезад хурўш.Рамид аз дили турк якбора ҳуш, Ба бозу басегашт бетову туш.Далерони Турон баровехтанд,OVARDANI RUSTAMKAYҚUBODROAZ KЎҲI AlburzBa Rustam chuunin guft farhunda angryKi"Bargir kўpolu bifroz Yol.Birao is ba tozion Alburzkўҳ, Guzinokun yak Lashkari ҳamgurўҳ.Abar Kayқubod Ofarin kun yak,Makoun Pesci¢ - gift dirang andake.Ba dy ҳafta boyad, Ki Edar buvӣ,Gaҳu begaҳal tohtan naғnavӣ.Bigўӣ, ki Lashkar Touro hostand,Ҳame Takhti shoҳӣbiorostand,Key darhurdi toҷi Kayon ҷuz the CASNabinaud, shoҳo,farod the races! "Chu Ying Zoli Zar dostonҳo biguft,Taҳamtanzaminro ba mizhgon biruft.Ba Rakhsh andaromad ҳamon goҳShod,Gurozon biomad Bari Kayқubod.Communication turkon bass budTalo ba roҳ,Rasidand gift Rustam kinahoҳ.Baroveht nomdoron bo baҷang,Jake Gurzan govpaykar ba changBarovard Gurzo baromad baҷўsh,Ҳamekўft Gurzo ҳamezad hurўsh.Ramid al Turk dili yakboraҳush,Ba Bozu bass gasht bets carcasses.Daleron barovehtand Turon,
Шашмаком 1.0
AndroidTJ1
Шашмаком (Хамсадо) Истифода аз наво ва матни сурудҳо, ҳамоҳангинавоиз шавед ва бо ҳамроҳии барнома суруд хонед. Барои худ ваназдиконатон таъби болида ҳадя намоед.Shashmaqom (Hamsado) Istifodaal navo badwords surudҳo va, va ҳamoҳangi navoiz shaved bo ҳamroҳiibarnoma surud honed. Baro thin tabi wa nazdikonaton car ҳadyanamoed.
ҲАМСАДО. ИШҚНОМА 1.0
AndroidTJ1
ҲАМСАДО. ИШҚНОМА. Сурудҳо аз Аҳмад Зоҳир. Истифода аз наво ва матнисурудҳо, ҳамоҳанги навоиз шавед ва бо ҳамроҳии Аҳмад Зоҳир сурудхонед. Барои худ ва наздиконатон таъби болида ҳадя намоед.ҲAMSADO.ISHҚNOMA. Surudҳo al Aҳmad Zoҳir. Istifoda al Navo Island badwordssurudҳo, ҳamoҳangi navoiz shaved wa bo ҳamroҳii Aҳmad Zoҳir surudhoned. Baro thin tabi wa nazdikonaton car ҳadya namoed.
Ҷони ШИРИН 1.0
AndroidTJ1
Ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, Ин қадар беҳуда дилтангам макун.Гашта-гашта дар сафар боз омадам, Боз дар наздат ба парвоз омадам.Ҳар куҷо, ки хоб кардам, хестам, Ҳар куҷо, ки буд ҷойи зистам, Индили ман манзили ёди ту буд,\Ҷoni widths, John қadar ҷangamMakoun,John қadar beҳuda diltangam Makoun.Gashta-gashta gift SafarBoz OMAD,Boz gift nazdat ba parvoz OMAD.Ҳar kuҷo, ki COB cardio,Hestia,Ҳar kuҷo, ki bud ҷoyi ZistJohn Dili mana manzili ёdi thebud, \
Рубаи о счастье. Омар Хайём 1.0
AndroidTJ1
Да пребудет со мною любовь и вино! Будь что будет: безумье, позор -все равно! Чему быть суждено - неминуемо будет, Но не больше того,чему быть суждено. Лучше пить и веселых красавиц ласкать, Чем впостах и молитвах спасенья искать. Если место в аду для влюбленныхи пьяниц То кого же прикажете в рай допускать? В жизни сейопьянение лучше всего, Нежной гурии пение лучше всего, Вольноймысли кипение лучше всего, Всех запретов забвение лучше всего.Maythe love with me, and wine!     Whetherthat is: madness, shame - all thesame!     What is destined to be - willinevitably,     But no more of what isdestined tobe.            Itis better to drink and be merry beautiescaress,     The fasting and prayer to seeksalvation.     If the place in hell forlovers and drunks     So whom do you wantto allow inparadise?            Inthis life it is best tointoxication,     Gentle houris singingbest,     Free Thoughts boilbest     All inhibitions are bestforgotten.
Омар Хайям. Рубаи о человеке 1.0
AndroidTJ1
Раз не нашею волей вершатся дела, Беззаботному сердцу и честь ихвала. Не грусти, что ты смертен, не хмурься в печали, А не то тебестанет и жизнь не мила. Зерна наших надежд до конца не сберем,Уходя, не захватим ни сад и ни дом. Не жалей для друзей своегодостоянья, Чтобы недруг его не присвоил потом. Чем за общее счастьебез толку страдать Лучше счастье кому-нибудь близкому дать. Лучшедруга к себе привязать добротою, Чем от пут человечествоосвобождать. Ты при всех на меня накликаешь позор: Я безбожник, япьяница, чуть ли не вор! Я готов согласиться с твоими словами. Нодостоин ли ты выносить приговор?Since not even by our will arebeing carried out case     Carefree heartand honor and praise.     Do not be sadthat you are mortal, do not frown insadness,     And then you will not, andlife is not sweet.     Grains of our hopesis not fully BEAC     Before leaving, donot capture any garden and not ahouse.     Do not feel sorry for thefriends of his heritage,     To his foe isnot awarded afterwards.      What forthe general happiness of no avail tosuffer     Better luck to someone closeto.     The best friend to his tiekindness,     The release from the bondsof humanity.     You're a self-fulfillingfor all the shame on me:     I am anatheist, I was drunk, almost athief!     I would agree with yourwords.     But if you are worthy to passsentence?
Айнӣ С. Ёддоштҳо, қ. 1 1.0
AndroidTJ1
Пора аз китоб: ДАРОМАДИ СУХАНАзбаски зиндагонии кӯдакӣ ва хурдсолииман дар саҳро, асосан дар ду деҳа гузаштааст ва ин деҳаҳо аз ҳамдур буда, аз ҷиҳати ободонӣ маданият ва урфу одат аз ҳам фарқдоштанд, ман мехоҳам пеш аз сар кардани ёддоштҳои худ дар бораи инду деҳа як қадар маълумоти географӣ, этнографӣ ва тарҷимаиҳолӣ додагузарам, то ки фаҳмидани ҷойи ин ёддоштҳо барои хонандагон осонтаршавад.1. Деҳаи Соктаре. Ин деҳа аз тобеоти райони Ғиждувон буда, якфарсах — 8 километр дуртар аз маркази район ва дар тарафи шарқиион, дар канори дарёи Зарафшон воқеъ аст.Азбаски ин деҳа дарназдикии дарёи Зарафшон воқеъ шудааст ва аз байни деҳа ҳам ба номиМазрангон як ҷӯйи калон мегузарад, сероб ва обод буда, бештариниҳавлиҳояш рӯйидаричадор чорбоғнок ва пурмева аст. Заминҳои ин деҳаҳосилхез буда, дар онҳо киштҳои гуногун мерасиданд ва аз шолӣгирифта то сабзавот, ки киштҳои серобталаб мебошанд, дар деҳа киштамешуданд.Бошандагони ин деҳа аз ҷиҳати ирқ ба номи тоҷикон, арабон,урганҷиён ва хоҷагон — асосан ба чор ҷамоа тақсим ёфта, хоҷагон баноми миракониҳо, сайидатоиҳо, ғиждувониҳо ва соктарегиҳо — чорқабиларо ташкил медоданд.Аҳолии аслӣ-қадимии ин деҳа тоҷикон вахоҷагони соктарегӣ буда, урганҷиён аз Урганҷ, миракониён аз Машҳад,ғиждувониён аз қалъаи Ғиждувон, сайидатоиҳо аз Сайидато ном деҳаирайони Шофирком муҳоҷир шуда омадагӣ буда, арабҳо аз боқимондагонимуҳоҷирони араб ба шумор мерафтанд.Забони аҳолии ин деҳа асосантоҷикӣ буда, аз хоҷагон сайидатоиҳо ӯзбекӣ гап мезаданд ва бархилофи одати арабони дигар, арабони ин ҷо ҳам бо забони ӯзбекӣгуфтугузор менамуданд.It's time to al Kitob:Suha DAROMADIAzbaskizindagonii kӯdakӣ wa hurdsolii Mans gift saҳro, asosan gift do deҳaguzashtaast Island Institute deҳaҳo al ҳam fools Buda az ҷiҳatiobodonӣ Madaniat wa UFU Odat al ҳam farқ doshtand, man mehoҳam Pechaz sar cardan oddoshtҳoi thin gift Borai yn dy deҳa yak қadarmalumoti geografӣ, etnografӣ wa tarҷimaiҳolӣ Doda Husar, the kifaҳmidani ҷoyi Institute oddoshtҳo Baro honandagon osontarshavad.1. Deҳai Soktare. John deҳa al tobeoti areas Ғizhduvon Buda,yak farces - 8 kilometer durtar al Markazi district wa gift Tarafhe sharқii, gift kanori daroi Zarafshan voқe ast.Azbaski Institutedeҳa gift nazdikii daroi Zarafshan voқe shudaast wa al Biney deҳaҳam ba nomi Mazrangon yak ҷӯyi Kalon meguzarad Serob wa rim Budabeshtarini ҳavliҳoyash rӯyidarichador chorboғnok wa purmeva ast.Zaminҳoi Institute deҳa ҳosilhez Buda gift onҳo kishtҳoi gunogunmerasidand wa al sholӣ girifta the sabzavot, ki kishtҳoi serobtalabmeboshand, gift deҳa Kishta meshudand.Boshandagoni Institute deҳaal ҷiҳati irқ ba nomi toҷikon, arabon, urganҷion wa hoҷagon -asosan ba chor ҷamoa taқsim ofta, hoҷagon ba nomi mirakoniҳo,sayidatoiҳo, ғizhduvoniҳo wa soktaregiҳo - chor қabilaro Tashkilmedodand.Aҳolii aslӣ-қadimii Institute deҳa toҷikon wa hoҷagonisoktaregӣ Buda urganҷion Urganҷ AZ, az mirakonion Mashҳad,ғizhduvonion al қalai Ғizhduvon, sayidatoiҳo al Sayidato Mr. deҳaiareas Shofirkom muҳoҷir Shudala omadagӣ Buda az arabҳoboқimondagoni muҳoҷironi Arab ba shumor meraftand.Zaboni aҳoliiInstitute deҳa asosan toҷikӣ Buda az hoҷagon sayidatoiҳo ӯzbekӣ GAPmezadand wa bar hilofi Odat araboni Digard, Araboni In ҷo ҳam bozaboni ӯzbekӣ guftuguzor menamudand.
Умар Хайём. Любов 1.0
AndroidTJ1
Да пребудет со мною любовь и вино! Будь что будет: безумье, позор -все равно! Чему быть суждено - неминуемо будет, Но не больше того,чему быть суждено. Не устану в неверном театре теней Совершенстваискать до конца своих дней. Утверждаю: лицо твое - солнца светлее,Утверждаю: твой стан - кипариса стройней. Много сект насчитал я висламе. Из всех Я избрал себе секту любовных утех. Ты - мой бог!Подари же мне радости рая. Слиться с богом, любовью пылая, - негрех!May the love with me, andwine!     Whether that is: madness, shame- all the same!     What is destined to be- will inevitably,     But no more of whatis destined tobe.          I donot get tired in the wrong theater ofshadows     Perfection look to the end ofhis days.     Approved: your face - thesun brighter,     Approved: thy camp -cypressslimmer.          Manysects in Islam, I counted. Of all     Ichose a sect love comfort.     You are myGod! Give me the joy of heaven.     Tomerge with God, love blazing - not a sin!
ҚОБУСНОМА 2.0
AndroidTJ1
«Қобуснома» асари барҷастаи панду ахлоқист, ки хонандаро ҷонибихулқи неку атвори ҳамида ҳидоят мекунад. Барои он ки шумо, бачаҳоиазиз, ҳарчи накӯву бурдбор зиндагӣ кунеду аз рамзи ҳаёт баҳрамандубархурдор бошед, бароятон ин хазинаи бепоёни хираду андарзигузаштагонро пешкаш менамоем."Қobusnoma" asari barҷastai pandaahloқist, ki honandaro ҷonibi hulқi Neka Shutter ҳamida ҳidoyatmekunad. Baro ki he noise-, bachaҳoi Aziz ҳarchi nakӯvu burdborzindagӣ kunedu Ramzi al ҳaot baҳramandu barhurdor boshed, baroyatonInstitute hazinai bepooni Hirado andarzi guzashtagonro peshkashmenamoem.
Нақибхони Туғрали Аҳрорӣ 1.0
AndroidTJ1
Ғазалҳо1Ҳар кас, ки рухи ту дид, ҷоно,Ошиқ ба ту гашт онзамоно.Мурғи дили сад ҳазор ошиқДар қайди ту шуд зи баҳри доно.Тиринигаҳат гузашт аз ҷон,Абруи каҷи ту чун камоно.Хун шуд дили мо,чаро нагӯйӣҲарфе зи вафо аз он даҳоно?!Аз чини ҷабини тустмаълум,Ранҷидӣ зи ошиқон ҳамоно.Тасдиқ макун, тасаввуре кунОннуктаи мо зи душманоно.Гашта ба ҷаҳон фасона ТуғралБо тири маломатӯ нишоно.Ғazalҳo1Ҳar Kas Ruhi ki that BITs, ҷono,Oshiқ ba gashtthat he Zamon.Murғi Dili Garden ҳazor oshiқGift қaydi that shudcommunication baҳri dono.Thiry nigaҳat guzasht al ҷon,Abru kaҷi theChun Camon.Hong shud Dili mo, Charo nagӯyӣҲarfe communication Vafoal daҳono it ?!Az chini ҷabini TUST malum,Ranҷidӣ communicationoshiқon ҳamono.Tasdiқ Makoun, tasavvure kunHe nuktai mocommunication dushmanono.Gashta ba ҷaҳon style TuғralBo ThiryMalomat Nishonov u with macron.
Казахстан Онлайн Радио 2.0
AndroidTJ1
Казахстан Онлайн РадиоKazakhstan Online Radio
ЧАРОҒИ АБАДӢ 1.0
AndroidTJ1
Шабе, ки то саҳар бедор будам, Мушавваш, тангдил, ночор будам,Нахуфтам, доштам уммедворӣ, Диламро мефишорид интизорӣ. Гирифтадуди тамоку гулўям, Хамида мўйи сар то чашму рўям, Задамгўгирд,Shaba, ki is saҳar bedorbudam,Mushavvash,                    tangdil,                                   nochorbudam,Nahuftam,                  doshtamummedvorӣ,Dilamro mefishorid intizorӣ.Girifta Doody Tamokogulўyam,Hamid mўyi cap the Chashma rўyam,I will ask gўgird,
Сурудхои тоҷикӣ (Хамсадо) 4.0
AndroidTJ1
Сурудхои тоҷикӣ (Хамсадо) Истифода аз наво ва матни сурудҳо,ҳамоҳанги навоиз шавед ва суруд хонед. Барои худ ва наздиконатонтаъби болида ҳадя намоед.Surudhoi toҷikӣ (Hamsado) Istifoda al navobadwords surudҳo va, va ҳamoҳangi navoiz shaved surud honed. Barrotthin tabi wa nazdikonaton car ҳadya namoed.
800 ғазали дилошӯб 2.0
AndroidTJ1
Ай навбаҳори ошиқон, дорӣ хабар аз ёри мо?!Ай аз ту обастан чаманв-ай аз ту хандон боғҳо!Ай бодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,Айпоктар аз ҷону ҷон, охир куҷо будӣ, куҷо?!Ай фитнаи Руму Ҳабаш,ҳайрон шудам, ч-ин бӯйи х(в)ашПироҳани Юсуф бувад ё худ ридоиМустафо?!Ай ҷӯйбори ростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ,Бар синаҳо Синостӣ,бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу ай қоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи тухуш,Моҳи ту хуш, соли ту хуш, ай солу маҳ чокар туро!Ai navbaҳorioshiқon, dorӣ khabar al Yori mo ?!Hay al the obastan in Chaman-i althe handon boғҳo!Ai bodҳoi hushnafas, ushshoқro farёdras,Ai poktaral ҷonu ҷon, Ohira kuҷo budӣ, kuҷo ?!Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayronshudam, h-in bӯyi x (c) ashPiroҳani Yusuf Buvadi g thin RideauMustafo ?!Ai ҷӯybori rostӣ, az ҷӯyi Yori mostӣ,Bar sinaҳo Sinostӣbar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!Ah ah қilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkolithe hush,Moҳi the hush, hush the salt, ah Solu maҳ chokar Touro!
ТАНЗИМ 3.0
AndroidTJ1
Шарҳи тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораитанзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигарсанадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти танзими анъана ва ҷашнумаросимҳоSharҳi taғyiru ilovaҳo ba Қonuni Ҷumҳurii Tojikiston "DarBorai Tanzi anana wa ҷashnu marosimҳo gift Ҷumҳurii Tojikiston" vaDigard sanadҳoi meorii ҳuқuқӣ gift Samten Tanzi anana wa ҷashnumarosimҳo
Афсона 1.0
AndroidTJ1
Афсона барои хурдтараконAfsona Baro hurdtarakon
Ёддоштҳо.Қ 2 1.0
AndroidTJ1
«Ёддоштҳо» беҳтарин намунаи насри муосири тоҷик буда осонфаҳм,равон, дилрас ва ҷаззоб аст. «Ёддоштҳо»-ро як навъ феҳриститафсирии дигар асарҳои устод Айнӣ номидан шояд иштибоҳ набошад,зеро агар амиқ андешед, пай хоҳед бурд, ки устод воқеаеро ба тавримуҷаз дар «Ёддоштҳо» оварда бо як ҷумлаи ҳаволаӣ иброз медоранд, ки«ин матлабро дар фалон асарам пурра овардаам» (мазмунан) ва ё дарбораи қаҳрамони ҳодисае маълумот дода иттилои комилро ба яке азроманҳояш ҳавола мекунанд."Oddoshtҳo" beҳtarin namunai Nasrimuosiri toҷik Buda osonfaҳm, Ravon, dilras wa ҷazzob ast."Oddoshtҳo" -PO yak Navier feҳristi Tafsir Digard asarҳoi ustodAynӣ nomidan shoyad ishtiboҳ naboshad, zero agar amiқ andeshed,share hoҳed Burd, ki ba ustod voқeaero BRAND muҷaz gift "Oddoshtҳo"ovarda bo yak ҷumlai ҳavolaӣ ibroz medorand, ki "John matlabro giftFalun Asari Pourrat ovardaam "(mazmunan) wa yo gift Borai қaҳramoniҳodisae malumot Doda ittiloi komilro ba yak al romanҳoyash ҳavolamekunand.
Uzbekistan Radio 2.0
AndroidTJ1
Online Radio UzbekistanOnline Radio Uzbekistan
Omar Khayyam 1.0
AndroidTJ1
And, as the Cock crew, those who stood before The Tavernshouted--"Open then the Door! You know how little while we have tostay, And, once departed, may return no more." Now the New Yearreviving old Desires, The thoughtful Soul to Solitude retires,Where the White Hand Of Moses on the Bough Puts out, and Jesus fromthe Ground suspires. Iram indeed is gone with all his Rose, AndJamshyd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows; But still a Rubykindles in the Vine, And many a Garden by the Water blows,
Kyrgyzstan online radio 3.0
AndroidTJ1
Онлайн Радио Кыргызстан
Таджикистан oнлайн радио 1.0
AndroidTJ1
Онлайн Радио Таджикистан.Добро пожаловать!Радио Таджикистана,позволит вам найти и слушать свою любимую радиостанцию вТаджикистане. И это абсолютно бесплатно! Это приложение оченьпроста в использовании и легко понять.Online RadioTadzhikistan.Dobro Welcome!Radio Tajikistan, will allow you to findand listen to your favorite radio station in Tajikistan. And it'sabsolutely free! This application is very easy to use and easy tounderstand.
Ҳофизи Шерозӣ. ҚАСОИД 2.0
AndroidTJ1
Дар ситойиши шоҳ шайх Абӯисҳоқи Инҷӯ Сапедадам, ки сабо бӯйи лутфиҷон гирад, Чаман зи лутфи ҳаво нукта бар ҷинон гирад.Ҳаво зинакҳати гул дар чаман тутуқ бандад.Уфуқ зи акси шафақ рангигулситон гирад, Навои чанг бад-он сон занад салоҳи сабӯҳ. Ки пирисавмаа роҳи дари муғон гирад.Ниҳоли шаб, ки кунад дар қадаҳ сиёҳиимушк. Дар ӯ шарори чароғи саҳаргаҳон гирад.Шаҳи сипеҳр чу зарринсипар кашад дар рӯй, Ба теғи субҳу амуди уфуқ ҷаҳон гирад. Ба рағмизоғи сияҳ шоҳбози зарринбол, Дар ин муқарнаси зангорӣ ошён гирад.Ба базмгоҳ чаман рав, ки хуш тамошоест, Чу лола косаи насринуарғавон гирад.Чу шаҳсавори фалак бингарад ба ҷоми сабӯҳ, Ки чун башаъшааи меҳр Ховарон гирад.Муҳити шамс кашад сӯйи хеш дурри хушоб,Ки то ба қабзаи шамшери зарфишон гирад. Сабо нигар, ки дамодам чуринди шоҳидбоз, Гаҳе лаби гулу гаҳ зулфи зимрон гирад.Зи иттиҳодиҳаюлову ихтилофи суварХирад зи ҳар гули нав нақши сад бутон гирад.Ман андар он, ки дами кист ин муборак дам, Ки вақти субҳ дар интира хокдон гирад?Чӣ ҳолат аст, ки гул дар саҳар намояд рӯй, Чӣоташ аст, ки дар мурғи субҳхон гирад? Чӣ партав аст, ки нури чароғисубҳ диҳад, Чӣ шӯъла аст, ки дар шамъи осмон гирад? Чаро ба садғаму ҳасрат сипеҳри доирашакл, Маро чу нуқтаи паргор дар миёнгирад?Замири дил накушоям ба кас маро он беҳ, Ки рӯзгор ғаюр астуногаҳон гирад.Чу шамъ ҳар кӣ ба ифшои роз шуд машғул, Басаш замоначу миқроз дар забон гирад. Куҷост соқии маҳрӯйи ман, ки аз саримеҳр, Чу чашми масти худаш соғари гарон гирад. Паёме оварад аз ёрудар паяш ҷомеБа шодии рухи он ёри меҳрубон гирад. Навои маҷлисиморо чу бар кашад мутриб, Гаҳе Ироқ занад, гоҳе Исфаҳонгирад.Фариштае ба ҳақиқат сурӯши олами ғайб, Ки равзаи карамашнукта бар ҷинон гирад. Сикандаре, ки муқими ҳарими ӯ чун Хизр, Зифайзи хоки дараш умри ҷовидон гирад. Ҷамоли чеҳраи ислом ШайхАбӯисҳоқ,Ки мулк дар қадамаш зеби бӯстон гирад. Гаҳе, ки бар фалакисарварӣ уруҷ кунад, Нахуст пояи худ фарқи Фарқдон гирад.Чароғидидаи Маҳмуд он, ки душманроGift sitoyishi shoҳ Shaykh AbӯisҳoқiInҷӯSapedadam, clogs ki bӯyi Lutfi ҷon girad,Chaman communicationLutfi ҳavo Nuqta ҷinon girad bar.Ҳavo communication nakҳati humgift chaman tutuқ bandad.Ufuқ communication axiom shafaқ gradesgulsiton girad,Navoi chang Bad dream he Xanadu saloҳisabӯҳ. Key piri savmaa roҳi Dari muғon girad.Niҳoli Shab, kiKUNADI gift қadaҳ sioҳii fly. Gift u with macron Sharorcharoғi saҳargaҳon girad.Shaҳi sipeҳr chu Zarrin Sipar kashad giftrӯy,Ba teғi subҳu Amoudi ufuқ ҷaҳon girad. Ba raғmi zoғi siyaҳshoҳbozi zarrinbol,Dar Institute muқarnasi zangorӣ Oshyoni girad.Babazmgoҳ chaman Rabbi, ki hush tamoshoest,Chu Lola Spit Nasreenarғavon girad.Chu shaҳsavori Falak bingarad ba ҷomisabӯҳ, Chun Ki ba shashaai meҳr Hovaron girad.Muҳiti ShamsKashad sӯyi hash hushob Durr,Ki is ba қabzai Shamsher zarfishongirad.Sabo Nigar, ki damodam chu Rind shoҳidboz, Gaҳe Labi humgaҳ Zulfiya zimron girad.Communication ittiҳodi ҳayulovu ihtilofisuwarHirado communication ҳar ghouls Nav naқshi garden budgirad.Man he Andar, ki rows cysts Institute Muborak ladiesKey vaқtisubҳ gift Institute Tir hokdon girad?Chӣ ҳolat ast, ki hum giftsaҳar namoyad rӯy,Chӣ Otash ast, ki gift murғi subҳhon girad?ChӣPartav ast, ki Nuri charoғi subҳ diҳad,Chӣ shӯla ast, ki gift shamiOsmon girad?Charo ba Garden ғamu ҳasrat sipeҳri doirashakl,Maro Chunuқtai pargori gift Miyona girad?Zamir dil nakushoyam ba kas marohe beҳ,Key rӯzgor ғayur astu nogaҳon girad.Chu sham ҳar kӣ baifshoi roses shud mashғul,Basash Zamon chu miқroz gift zabongirad. Kuҷost soқii maҳrӯyi mana ki az meҳr saris,Chu Chashmasuit hudash soғari Garon girad.Paome ovarad al oru gift payashҷomeBa shodii Ruhi he Yori meҳrubon girad.Navoi maҷlisi Moro chubar kashad Mutriba Gaҳe Iroқ Xanadu, goҳe Isfaҳongirad.Farishtae ba ҳaқiқat surӯshi olami ғayb,Key Ravzana karamashNukta bar ҷinon girad.Sikandar, ki muқimi ҳarimi u with macron ChunKhizr,Communication Faizi hoki darash die ҷovidon girad.Ҷamolicheҳrai Islom Shaikh Abӯisҳoқ,Mulk ki gift қadamash zebi bӯstongirad.Gaҳe, ki bar falaka sarvarӣ uruҷ KUNADI,Nakhust poyai thinfarқi Farқdon girad.Charoғi Dida he Maҳmud, ki dushmanro
Афсонахо 1.0
AndroidTJ1
АфсонахоAfsonaho
Омар Хайям. Рубаи о мире 1.0
AndroidTJ1
О невежды! Наш облик телесный - ничто,Да и весь этот мирподнебесный - ничто.Веселитесь же, тленные пленники мига,Ибо миг вэтой камере тесной - ничто!About ignorant! Our reputation as asolid - nothingAnd the whole world the Middle Kingdom - nothing.Beglad in the same moment of mortal prisoners,For a moment in yourcamera close - nothing!