AppSisto Apps

Franck Provost 2.9917
AppSisto
V samém centru Prahy naleznete oázu klidu a luxusu v elegantnímprostřední salónu FRANCK PROVOST Slovanský dům. Profesionální týmkadeřníků Vám poradí s novým účesem podle posledních pařížskýchtrendů. Naši odborníci Vám pomohou s výběrem vhodné vlasovékosmetiky. Nehte se hýčkat exkluzivními kosmetikými službami,profesionální manikúrou či spa pedikúrou. V našem kadeřnickémsalónu používáme výrobky: Franck Provost, L'Oréal Paris, KÉRASTASEFranck Provost - oficiální kadeřnický salón České Miss.In the verycenter of Prague, you will find an oasis of tranquility and luxuryin an elegant salon FRANCK PROVOST middle Slavic House.Theprofessional team of stylists will advise you with a new hairstyleaccording to the latest Parisian trends. Our experts will help youchoose the right hair care products. Nails pampered with exclusivekosmetikými services, professional manicures and spa pedicures.Inour hairdressing salon use products: Franck Provost, L'Oréal Paris,KÉRASTASEFranck Provost - The official hairdresser Czech Miss.
SCOMP
AppSisto
Vše, co potřebujete umět pro úspěch v práci,najdete u nás. IT kurzy, rekvalifikační kurzy účetnictví, profesníkurzy pro správce sítě, asistentky, lektory dalšího vzdělávání.Poradíme, jak nastartovat novou kariéru v práci.Everything you need toknow to succeed at work, you will find us. IT courses, retrainingcourses in accounting, professional courses for networkadministrators, assistants, continuing education teachers. We willadvise how to start a new career in a job.
WPC Woodplastic 2.82
AppSisto
Naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. jepředním českým výrobcem unikátních produktů z materiálu WPC dlelicence Strandex Corporation.Our company WPC -Forexia® Inc. is a leading Czech producer of unique product made ofWPC under license Strandex Corporation.
Toni & Guy 2.83
AppSisto
Komorní atmosféra, sehraný tým profesionálů,prvotřídní nabídka kadeřnických služeb, manikúra, pedikúra, odbornéporadenství - to vše hledejte na adrese Michalská 17, Praha 1. Vaševlasy si zaslouží jen to nejlepší!Intimate atmosphere, ateam of professionals offering world-class hairdressing, manicure,pedicure, expert advice - all look at Michalska 17, Prague 1. Yourhair deserves only the best!
Ecostep 1.0
AppSisto
Vítejte v aplikaci společnosti EcoStep s.r.o., výhradnímdistributorem, servisem a výrobcem hygienického a sanitárníhozařízení a doplňků. Naše produkty jsou ekologické a ekonomické skompletní zárukou 2 až 5 let. Pomůžeme vám snížit vysoké náklady natoalety, úklid a spotřebu vody či energie. Garantujeme špičkovýservis a údržbu maximálně do 48 hodin po celé ČR a SR. Neváhejtenás kontaktovat za účelem osobní schůzky a prezentace v místěvašeho podnikání.Welcome in the company EcoStep Ltd., exclusivedistributor, service and manufacturer of hygienic and sanitaryequipment and accessories. Our products are environmentallyfriendly and economical complete with warranty 2-5 years. We canhelp you reduce the high costs of the toilets, cleaning andconsumption of water and energy. We guarantee superior service andmaintenance within 48 hours all over the Czech Republic andSlovakia. Please contact us for personal meetings and presentationsat your place of business.
RC Sale 1.0.0
AppSisto
Kvalita za rozumné ceny je strategienašíspolečnosti. Společnost RCsale.cz byla založena v roce2008Ladislavem Žákem, který působí v obchodě již 18 let, a RCmodely sezabývá od útlého věku.Své zkušenosti jsme přenesli do vybudování vlastní značky,kterápřináší na trh špičkovou kvalitu za výhodné ceny, a to přímoodzavedených obchodních společností z Německa. Samozřejmostíjerychlý servis a dodávky náhradních dílů.Neustále sledujeme trh a rychle reagujeme na nové trendy.Našímcílem je najít a uvést na trh modely pro každého. Špičkovýservisje naší nejvyšší prioritou a naši technici z modelářskébrandžepřinášejí své vlastní praktické zkušenosti, a rychlezabezpečíopravu produktu, jestliže jí budete potřebovat.Quality at areasonableprice, our company strategy. RCsale.cz company wasfounded in 2008by Ladislav pupil, who works in the shop for 18years, and RC isengaged from an early age.We brought her experience to build their own brand, which bringstomarket top quality at competitive prices, directly fromestablishedtrading companies in Germany. Of course there is fastservice andspare parts supply.Constantly we are watching the market and react quickly tonewtrends. Our goal is to find and bring to market modelsforeveryone. Top service is our top priority and ourengineersmodeling Brandz bring their own practical experience andensurerapid repair of the product, if you need it.
Musical Production 2.2
AppSisto
Společnost Musical Production, s.r.o. bylazaložena v roce 2011. Jejím sídlem je divadlo Hybernia, v němž vuplynulých letech uvedla ve vlastní produkci sedm úspěšnýchmuzikálů: Quasimodo, Lucrezia Borgia, Sněhurka a sedm závodníků,Zorro, Antoinetta královna Francie, Přízrak Londýna a MaryPoppins.Společnost MusicalProduction, Ltd. was founded in 2011. Its headquarters is a theaterHibernia, which in recent years has introduced self-produced sevensuccessful musicals: Quasimodo, Lucrezia Borgia, Snow White and theSeven competitors, Zorro, Antoinette, Queen of France, A phantomLondon and Mary Poppins.
Body Factory 1.0
AppSisto
JSME ZKUŠENÝMI ODBORNÍKY NA FORMOVÁNÍ POSTAVY A KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ(LIFTING OBLIČEJE)Jsme na trhu již jedenáctým rokem a za tu dobujsme nabrali mnoho cenných zkušeností. Specializujeme se hlavně nakomplexní programy formování postavy a speciální kosmetickéošetření jako je např. lifting obličeje a dekoltu. Při své prácivyužíváme vysoce moderní a prověřené přístroje na formovánípostavy, ošetření pleti a omlazení."Než začneme jakýkoliv novýpřístroj v našem centru zdraví a krásy plně využívat připrocedurách, musí projít řadou kontrol a testování! Naším cílemjsou profesionální služby a hlavně spokojení klienti, kteří se knám budou rádi vracet".We are an experienced expert on SHAPING ANDBEAUTY TREATMENT (FACE LIFTING)We are in the market for elevenyears and during that time we recruited a lot of valuableexperience. We specialize mainly in shaping comprehensive programsand special beauty treatments such as. Lifting face and neck. Inour work we use highly advanced and proven devices for bodyshaping, skin treatment and rejuvenation."Before we start any newdevice in our center of health and beauty treatments at the fulluse must pass a series of checks and tests! Our goal isprofessional service and satisfied clients who join us will behappy to return."
Divadlo Horní Počernice 2.0
AppSisto
Divadelní představení, koncerty, výstavy,krátkodobé pronájmy sálu i foyer, akce pro děti, představení proděti, firemní a soukromé akce, dopolední zkoušky divadelníchsouborů, divadelní kavárna.Divadlo se zaměřuje především na klasickou činohru. Hostují zdesoubory z celé České republiky, jako Divadelní společnost Háta,Divadlo Palace, Divadlo A. Dvořáka Příbram, Docela velké divadlo,svá představení zde uvádějí agentury Harlekýn, Appart,Nordproduktion, Marcus, nova-Art nebo Studio Dva. V divadle sepravidelně pořádají představení a akce pro děti. Divadlo je takédomovskou scénou mnoha ochotnických sdružení.Theater performances,concerts, exhibitions, short-term rental of the hall and foyer,events for children, performances for children, corporate andprivate events, morning exams theater, theater cafe.The theater focuses on classical drama. There are hosts filesfrom the Czech Republic, as the company Háta Theatre, PalaceTheatre, Theatre A. Dvorak Pribram, quite a large theater, theirperformances are state agencies Harlequin, Appart, Nordproduktion,Marcus, nova-Art or Studio Two. The theater regularly organizedperformances and events for children. The theater is also homescene of many amateur associations.
Laser Game CZ 2.1
AppSisto
Laser game je moderní adrenalinová zábava pro 6-11 hráčů známá taképod názvem Laser tag. Jedná se o bezpečnou, naprosto bezbolestnouhru, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Jedinoupodmínkou je, že hráč musí obléknout vestu. Ta má nastavitelnouvelikost, ale např. u dětí to znamená, že si k nám můžou přijítzahrát cca od 120cm výšky. Prime laser aréna je vybavenanejmodernější technologií, která je v současné době dostupná, adíky spolupráci s předním dodavatelem vybavení se můžete těšit nanejnovější technologie a průběžné upgrady.Laser game is a modernextreme sports fun for 6-11 players also known as laser tag. It'ssafe, painless game that is suitable for all ages. The onlycondition is that the player must dress vest. It has an adjustablesize, but e.g. in children this means that we can come to play fromabout 120 cm height. Prime laser arena is equipped with the latesttechnology that is available today, and our partnership with aleading supplier of equipment you will enjoy the latest technologyand continuous upgrades.
Dopravní Značky 2.9917
AppSisto
Nabízíme prodej dopravních značek včetně krátkodobého idlouhodobého pronájmu.Jsme tu pro Vás již déle než 15 let, svépráci rozumímea záleží nám na Vaší spokojenosti.We offer the saleof traffic signs, including short and long term lease.We are herefor you for more than 15 years, his work is understoodand we careabout your satisfaction.
Luka nad Jihlavou 2.9915
AppSisto
Luka nad Jihlavou - to nejsou jen její obyvatelé, ale takéorganizace, instituce a služby, které v obci působí. Vpolistopadové historii obec zkrásněla, omládla a zmodernizovala se.Bohatá výstavba rodinných domků, nové zdravotní středisko, dům spečovatelskou službou, nová mateřská školka, most přes řekuJihlavu, výstavba obecních bytů, koupaliště, lyžařský vlek azejména plynofikace celé obce je ukázkou bohaté a činorodé prácecelé obce.Luka nad Jihlavou - it is not only its residents but alsoorganizations, institutions and services that operate in thevillage. In post-communist history village prettier, rejuvenatedand modernized with. Rich construction of houses, new healthcenter, nursing home, a new kindergarten, a bridge over the riverJihlava, construction of public housing, swimming, downhill skiingand especially the gasification of the whole village is an exampleof a rich and vibrant work of the entire community.
Bořivoj 1.0.3
AppSisto
Nerad se někde vystavuji a ven chodím výhradně ve večerníchhodinách.Nejen proto jsem si nechal vyrobit svou vlastní aplikaci,ať se o mě a mých příbuzných taky něco dozvíte.I hate it sometimesexhibit and only go out in the evening hodinách.Nejen because I hadmade my own application, both for me and my relatives will learnsomething too.
Barbers Wife 2.0
AppSisto
TOHLE JE MÍSTO PRO OPRAVDOVÉ MUŽE. CHTĚJTENĚCOVÍC, NEJEN PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP, HLADCE OHOLENOU TVÁŘ,DOKONALÝSESTŘIH A SKVĚLOU WHISKY. ZAPOMEŇTE NA CHVÍLI NA VŠECHNOOKOLO VÁS AVYCHUTNEJTE SI V NAŠEM HOLIČSTVÍ CHVÍLE BEZ STAROSTÍVŠEDNÍHO DNE,DOPŘEJTE SI BÝT NA TOMHLE MÍSTĚ.THIS IS A PLACE FORREALMEN. You want something more professional approachLIMITATION,Clean-shaven faces, the perfect haircut and greatwhiskey. Forgetfor a moment everything around you and enjoy BARBERSIN OUR TIMEWITHOUT worries of everyday life, enjoy a BE in thisplace.
Golden Pacific Café 1.0
AppSisto
Jako rodiče pětiletého Daníka dobře víme, cosemu líbí, co mu chutná a co je pro něj zdravé. Mašinkámúplněpropadl, nejraději by u nich byl celý den a každý den.Stejnékouzlo působí i na děti našich hostů, kupodivu stejně naholčičkyjako chlapečky.Otcové si také rádi vzpomínají na svoji dětskou zálibu(kteráněkteré ani nikdy neopustila !). Maminky jsou u nás takéspokojené,protože děti nezlobí a pro nejmenší je dětský koutek, dokterého jeod všech stolků dobře vidět. Máme dost místa i prokočárky.Staráme se, aby naše dobroty byly jako od maminky. Nakupujemeprotokvalitní čerstvé suroviny od pečlivě vybraných výrobců.Napříkladpro výrobu dortíků používáme čerstvou živočišnou šlehačkumístorostlinných náhražek, pro výrobu lahůdkářskýchpochoutekobjednáváme od Dolejších z Davle, uzenářství Hajšo čiVimperskéuzeniny. Snažíme se nabízet také speciality, které jsoumálo vidětv jiných kavárnách (Chai Latté David Rio, domácílimonádyatd.)Sami ve vlastní kuchyni, cukrářské a lahůdkářskévýrobněpřipravujeme vše, co se nabízí na jídelním lístku. Kuchyněavýrobny jsou přímo součástí kavárny, takže není problémpřipravitjen tolik, kolik se do večera spotřebuje. Zboží máme protostálečerstvé a prvotřídní kvality.Kdo nevěří, ať k nám běží!As parents,five-yearDanika We know what he likes, what he liked and what ishealthy forhim. Real thing completely failed, they would love forthem allday, every day. The same magic works well for children ofourguests, surprisingly well for girls as boys.Fathers also have fond memories of your child's liking (whichsomenever leave!). Mums are also happy with us becausechildrenmischief and for the smallest children's corner into whichall ofthe tables clearly visible. We have enough spaceforstrollers.We care that our goodies have as a mother. Therefore, we buyqualityfresh ingredients from carefully selected manufacturers.Forexample, for the production of cakes using fresh vegetablestockinstead of cream substitutes, for the production ofdelicatessendelights ordering from Dolejsi of Davle, delicatessensHajšo andVimperská sausage. We try to also offer specialties thatare hard tosee in other cafes (Chai Latte David Rio, homemadelemonadeetc.)Themselves in their own kitchen, cakes and delicaciesproductionprepare everything that is offered on the menu. Kitchenandfactories are part of the cafe, so no problem to prepare onlyasmuch as is consumed in the evening. All items are thereforealwaysfresh and of top quality.Who does not believe, let us run!
Hodovna Na Kolibce 2.0
AppSisto
Hodovna na Kolíbce, vždy čerstvé a sezónní. Připravujeme pro Vásdenně speciality české kuchyně, denní menu a širokou nabídkunápojů.Feasting on crib, always fresh and seasonal. We preparedaily Czech specialties, daily menus and drinks.
HF Point 1.0
AppSisto
Specializujeme se nejen na stříhání vlasů anasvatební a společenské účesy, ale poskytujeme i celou škáludalšíchprofesionálních služeb. Těch využívají zákazníci i zjejíhookolí.We specialize onlyinhaircuts and wedding and hairstyles, but also provide a wholerangeof professional services. Those used by customers and fromitssurroundings.
RomanApp 2.81
AppSisto
internal testinginternal testing
Friesovy boudy 2.9915
AppSisto
Areál dvou hotelů v nadmořské výšce 1217 m ve střední části Krkonošvám nově nabízí komplexní služby pro váš aktivní i pasivníodpočinek. Naleznete zde dětské herny a hřiště, wellness zónu,vlastní lyžařský vlek o délce 900m, luxusně vybavené pokoje askvělou gastronomii. Z pramenu vyvěrajícího přímo na louce areáluvaříme horské pivo Fries, které vyniká jemnou chutí, takcharakteristickou pro měkkou pramenitou vodu. Díky vysoké polozezde zažijete velkolepé a nezapomenutelné pohledy do okolí. Najdetetu i zázemí pro nejkrásnější pouti po Krkonoších včetně výletu naSněžku.The complex of two hotels at an altitude of 1217 m in thecentral part of the Giant will now offers comprehensive servicesfor your active and passive recreation. Here you will find achildren's playroom and playground, wellness area, its own ski liftwith a length of 900 meters, luxuriously equipped rooms and finecuisine. From spring vyvěrajícího directly meadow mountain resortcook beer Fries, which stands delicate flavor and characteristicsoft spring water. Thanks to the high altitude here can experiencespectacular and unforgettable views of the surroundings. There'salso the nicest facilities for pilgrimage trip, including the GiantMountains in summer.
KOMICI s r o 2.81
AppSisto
Skvělé stand-up celovečerní představení ve kterém se představují tinejlepší baviči z pořadu „Na stojáka“ kabelové televizeHBO!Zajišťujeme celovečerní představení, výstupy dvojic, trojic, čijednotlivců. Můžeme připravit vystoupení od několika minut, až podelší celky. Zprostředkujeme rovněž moderátory. Miloš Knor, Ruda zOstravy, Iva Pazderková, Tomáš Matonoha, Richard Nedvěd, LukášPavlásek, Ester Kočičková, Petr Vydra - KOMICI s.r.o.Great stand-upperformance feature in which they represent the best entertainersin show "The Stands" HBO cable TV! We feature performances outputspairs, triples or individuals. We can prepare speeches from severalminutes to more units. We mediate also moderators. Milos Knor, Rudafrom Ostrava, Iva Pazderková, Tomas Matonoha, Richard Nedved, LukePavlásek, Ester Kočičková, Petr Vydra - Comics Ltd.
PavelApp 2.81
AppSisto
internal testinginternal testing
LV Club 2.81
AppSisto
Když chystáte firemní akci, svatbu, rodinnou oslavu nebo setkání spřáteli… Když rádi cestujete a poznáváte nová místa… Když si chcetevychutnat skvělé jídlo a objevovat nové chutě… Když chcete zažítněco neobyčejného… … jsou tu LIVING VENUES – místa, kde tožije.When planning a corporate event, a wedding, a familycelebration or meeting with friends ... When love traveling andseeing new places ... if you want to enjoy great food and discovernew flavors ... If you want to experience something extraordinary... ... there are LIVING VENUES - the place where it lives .
BB kosmeticky salon Praha 5 2.81
AppSisto
Získejte snadný přístup ke službámstudiaBody&Beauty přímo z mobilního telefonu, můžete využítonlinechat, budete dostávat notifikační zprávy s důležitýmiinformacemi anabídku si můžete prohlížet i offline.Chcete se dozvědět víc o své pleti? Poradím Vám, jak se onisprávně starat. Právě na kůži rozpoznáme jako první, že v těleneníněco v pořádku, jako např. akné, ekzémy, rozacea,pigmentovéskvrny. Investujte do svého JÁ, za pár let se Vám tozaručeněvrátí. Pokožka si pamatuje všechny naše hříchy, dopřejte jíúčinnoua pravidelnou péči.Ve studiu pracuji výhradně s německou přírodní kosmetikouMethodeBrigitte Kettner a se španělskou inovativní kosmeceutikouDUcosmetics. Pro depilaci voskem používám francouzskouznačkuReference. Přijďte si vyzkoušet účinky exkluzivníkosmetiky!Účinnou péčí v salonu i doma dosáhneme společně žádanýchvýsledků -ráda Vám doporučím vhodné přípravky pro domácí péči.Get easy accesstoservices Body & Beauty studios directly from your mobilephone,you can use the online chat, you will receive notificationmessageswith important information and offers can be viewedoffline.Want to know more about your skin? I'll tell you how toproperlycare for her. Now the skin recognize first that the bodyissomething wrong, eg. Acne, eczema, rosacea, pigmentationspots.Invest in your self in a few years it will surely come back.Theskin remembers all our sins, give her effective andregularcare.In the studio I work exclusively with German naturalcosmeticsMethode Brigitte Kettner and the Spanish innovativecosmeceuticalsDU cosmetics. For waxing I use a French brand ofReference. Comeand try the effects of exclusive cosmetics!Effective care in thesalon and at home together we achieve thedesired results - wouldbe pleased to recommend suitable productsfor home care.
Maris zlatnicky atelier 2.8
AppSisto
Od roku 2002 Vám nabízíme prodej zlatých a stříbrných šperků sdiamanty nebo s produkty přírody - drahokamy, perly, korály čityrkysy, ale i s ruční výrobou šperků a opravou vašich osobníchzlatíček. Podle vašich představ vám za pár dnů zhotovíme zásnubní isnubní prsteny, šperky s moderním i s klasickým designem neboklenoty dle vašeho vlastního návrhu. A jestli toužíte po šperkách sčeskou tradicí, pak máme pro vás šperky s tradičními granáty nebokouzelnými vltavíny vyrobené v Turnově. Jsme velice rady, ze jstenavštívili právě nás.Tým MarisSince 2002, we offer a sale of goldand silver jewelry set with diamonds or products of nature -precious stones, pearls, corals and turquoises, but also withhandmade jewelry and repair your personalsweetheart. According to your wishes will be made in a fewdays, engagement and wedding rings, jewelry with modern and classicdesign or jewelry according to your own design. And if you lovešperkách Czech tradition, then we've got the jewelry withtraditional shells or with magical moldavites made in Turnovo.Weare very happy that you are visiting us now.team Maris
Financni Poradenstvi 2.81
AppSisto
Vital Finance, finanční poradenství.Jsme mladá dynamická společnostzabývající se nezávislým finančním poradenstvím se zaměřením narodinné a firemní finance. Tým našich poradců je tvořen odborníky,kteří se v této oblasti pohybují již více jak 16 let. Máme přehleda umíme jej zhodnotit ve váš prospěch.Ve světě finančních produktůse dokážeme dobře a rychle orientovat. Tím šetříme váš čas, zatímcovy se můžete v klidu věnovat realizaci svých snů. Našim cílem avizí je pomáhat klientům dosáhnout finanční nezávislosti a prožívattak život naplno bez obav o budoucnost.Vital Finance, a financialconsultancy.We are a young, dynamic company engaged in theindependent financial advice with a focus on family and corporatefinance. Our team of advisors consists of experts in this arearange for more than 16 years. We review and we can evaluate it inyour favor.In the world of financial products, we can well andrapidly. By saving your time while you can still pursue therealization of their dreams. Our goal and vision is to help clientsachieve financial independence and to live life to the fullest andnot worry about the future.
Mobilni aplikace AppSisto 2.81
AppSisto
AppSisto. Jsme mladá firma zabývající se rychlou, efektivní acenově dostupnou výrobou mobilních aplikací na vlastní platformě.Vlastní systém a správa nám umožňuje kontrolovat všechny procesypotřebné pro perfektní chod Vaší mobilní aplikace. Nečekejte,mobilní aplikace může být Vaše ihned. Buďte moderní, buďte mobilní.Mějte svou vlastní mobilní aplikaci.AppSisto. We are a youngcompany engaged in a quick, efficient and cost-effective productionof mobile applications on their own platform. Own management systemand allows us to control all the processes needed for the perfectfunctioning of your mobile application. Do not wait, mobileapplications can be yours immediately. Be modern, be mobile. Keepyour own mobile application.
eventisimo 2.83
AppSisto
Dovolte, abychom se představili... jsme společnost eventisimo, mámedlouholeté zkušenosti, silné zázemí, a nekonečné množství nápadů amožností. Tam, kde ostatním dochází dech, síla a nápady, my jedemena sto procent!A proč? Máme stabilní zázemí, silné vedení,prověřené dodavatele těch nejkvalitnějších služeb, a v neposlednířadě jsme skvělý tým mladých a dynamických lidí s širokým množstvímzájmů, které nám rozšiřují obzory a kontakty. Neustále takobjevujeme nová místa, nezapomenutelné zážitky, potkávámeinspirativní osobnosti… a to vše pak předáváme Vám… našim klientům.I Vy jste pro nás inspirací, protože každá zakázka je pro násvelkou výzvou a radostí. Ptáte se proč výzvou? Protože umíme udělatnezapomenutelnou akci pro deset zaměstnanců malé rodinné firmičky,stejně tak jako akci pro tisíce zaměstnanců obrovské nadnárodníspolečnosti. Vše na míru Vašim finančním možnostem, přáním apotřebám. Dialog mezi námi a Vámi je klíčem ke spolupráci anásledné spokojenosti na straně všech.Let us introduce ourselves...We Eventisimo company,We have years of experience, a strongbackground,and an infinite number of ideas and options.Where othersout of breath, strength and ideaswe go one hundred percent!And why?We have a stable background, strong leadership, proven suppliers ofthe best quality services,and last but not least, we have a greatteam of young and dynamic people with a large amount of interestthat we expand horizons and contacts.And constantly discovering newplaces, unforgettable experiences, meet inspiring personalities ...and all this then we hand you ... our clients.I You are aninspiration for us, because every job is a great challenge and ajoy. You ask why the challenge?Because we can make a memorableevent for ten employees, small family service firms, as well as anevent for thousands of employees huge multinationals.All tailoredto your financial possibilities, wishes and needs. The dialoguebetween us and you is key to co-operate and satisfaction on thepart of all.
Luxury Time 2.83
AppSisto
Společnosti Luxury time Vám je připravena nabídnout své služby voblasti nákupu a prodeje luxusních hodinek těch nejprestižnějšíchznaček. Nabízíme mnohaletou zkušenost v oboru, jakož i naprostoprofesionální služby, které považujeme při správném výběruluxusních hodinek za samozřejmé.Naším cílem je splnit Vašepředstavy a přání při koupi luxusních hodinek, v maximální možnémíře a v co nejkratším termínu dodání za bezkonkurenčníceny.Nabízené služby: výkup, zprostředkování, individuální dovoz(dohodou) a komisní prodej.Luxury companies time you are ready tooffer their services in buying and selling luxury watches in themost prestigious brands. We offer many years of experience in thefield, as well as highly professional services that we believe thecorrect choice of luxury watches for granted.Our goal is to fulfillyour expectations and wishes when buying luxury watches, to theextent possible and in the shortest time delivery at unbeatableprices.Services offered: purchase, brokerage, individual imports(agreement) and consignment sale.
Divadla ABC a Rokoko 2.82
AppSisto
Městská divadla pražská vznikla spojením několika divadel v r.1950. Působiště i složení divadla, které disponovalo mnoha scénamia jediným, poměrně velkým souborem, se častokrát měnilo. V obdobípůsobení legendárního ředitele Oty Ornesta, pod jehož vedenímdosáhlo divadlo nejvetšího věhlasu, hrál soubor na třech scénách -v Divadle ABC, v divadle Komedie a v Komorním divadle. Uváděl sezde klasický repertoár a moderní západní dramatika. Pod režijnímvedením samotného Ornesta a jeho kolegů Macháčka, Hudečka a Radokazde vznikl soubor vynikajících hereckých osobností, které určovalypodobu českého herectví po několik desetiletí. Za normalizace bylOta Ornest odvolán, nahradil ho Ladislav Poživil, který se snažil vnelehkých podmínkách udržovat dobrou tradici Městských divadelpražských, které tehdy působilo na scénách Divadla Rokoko, divadlaKomedie a Divadla ABC. Zůstalo to tak i v době, kdy se repertoárstal poplatnějším jak režimu, tak odlehčené zábavnosti. Bylo dáledivadlem velkých hereckých individualit a kvalitních inscenací,vznikajících pod vedením režiséra Františka Mišky, LadislavaVymětala a posléze Karla Kříže, jehož působení vytvořilo dalšívelkou éru Městských divadel pražských. Po roce 1989 se divadlarozdělila na tři samostatné subjekty s vlastními soubory a vlastnímuměleckým vedením, divadlo Komedie se pak osamostatnilo úplně. Odr. 2005 se s nástupem Ondřeje Zajíce na místo ředitele stávajíDivadlo ABC a Divadlo Rokoko opět společným subjektem, jak tomubylo v dobách největší slávy divadla - jediným souborem, působícímna dvou scénách.City Theatres of Prague was created by combiningseveral theaters in the year. 1950. Locations and composition ofthe theater, which possessed many scenes and a single, relativelylarge ensemble, is often changed. In the period the legendarydirector Ota Ornest, under whose leadership reached divadlogreatest fame, played a set on three stages - ABC Theatre, theComedy Theatre and the Chamber Theatre. Featured here are classicrepertoire and modern Western drama. Directed by himself and hiscolleagues Ornest Machacek, Hudečka Radok and there was a set ofoutstanding theatrical personalities that shaped the Czech actingfor several decades. For normalization Ota Ornest recalled, he wasreplaced by Ladislav Poživil who tried in difficult conditions tomaintain the good tradition of the Prague Metropolitan Theatres,who had been working on scenes Rokoko Theatre, Comedy Theatre andthe Theatre ABC. It remained so even when the repertoire becamepoplatnějším both mode and lightweight entertainment value. It wasalso a theater major actors' personalities and the quality ofproductions produced under the guidance of director Francis bowl,Ladislav Vymětal and later Charles Cross, whose work formed thenext great era of Prague City Theatres. After 1989, the theater wasdivided into three separate entities with their own files and theirown artistic leadership, theater, comedy, then became independentcompletely. Since r. 2005, with the advent of Andrew Hare insteadbecome director of the ABC Theatre and Rokoko again a commonentity, as it was in its heyday theater - the only ensemble actingat two venues.
Runnig sushi a Wok Fuji 2.83
AppSisto
FUJI Running sushi&wok. Nejlepší čínské speciality za příznivéceny s příjemným posezením!FUJI Running Sushi & Wok. BestChinese specialties at reasonable prices with comfortable seating!
SANU BABU 2.9915
AppSisto
Základy společnosti SANU BABU byly položeny už na podzim roku 1991,když jsme seděli na terase hotýlku Nepal Peace Cottage v Kathmandu,a začínali tušit, že se nám po barevné zemi pod Himalájem budestýskat. Měli jsme za sebou několikaměsíční poznávání Indie aNepálu v rámci studentské expedice a před sebou cestu domů. Přesto,že nic nebylo takové jak se píše v příručkách o hinduismu abuddhismu, obje­vili jsme nový svět, okouzlující kulturu, úplněodlišný způsob života. Někdo si nad chladnoucím čajem po­vzdechl,že by bylo príma vzít kus rozevláté atmosféry s sebou do podzimníEvropy.Zkusili jsme to. Nejprve jsme přivezli pár kousků aprodávali kamarádům a známým. V roce 1993 na tuto činnost navázalaobchodní společnost SANU BABU spol. s r.o. Vybudovali jsmevelkoobchodní sklad a ote­vřeli první obchod v centru Prahy. Vestejné době jsme otevřeli prodejní výstavu o Nepálu v Celetnéulici. V současné době provozujeme pět obchodů v Praze. Naše zbožíprodává desítky dalších obchodů v bývalých okresních městech,například v Brně, Břeclavi, Plzni, a v Rakovníku. Velkoob­chodníodběratelé k nám jezdí nejen z celé republiky ale i zezahraničí.Postupem času jsme naší nabídku rozšířili na nesčetněpoložek od stovky druhů vonných tyčinek přes origi­nální módu amódní doplňky, stříbrné šperky až třeba po nábytek z Indie.Dovážíme prakticky úplně všechno zboží, které splňuje našípředstavu o tom, co je etnické a přesto má kvalitu na kterou jsmezvyklí z Evropy.Stále znovu a znovu se snažíme objevovat novénápady nepálských a indických výrobců a doufáme, že každá bunda z"jačí" vlny, svetr, soška i stříbrný šperk, který přivezeme, má vsobě kousek barevné uvolněné atmosféry vlahého asijského podvečera,kdy se ve větru třepotají pestré modlitební praporky kolem vysokýchstup a v chrámech vadnou květy položené k nohám soch bohaVishnu.SANU BABU foundations of society were laid in the autumn of1991, when we sat on the terrace flophouse Nepal Peace Cottage inKathmandu, and began to suspect that we have to color the groundbeneath the Himalayas will miss. We had several months of learningbehind India and Nepal in the context of student expeditions andbefore him the way home. Despite the fact that nothing was as itsays in the manuals of Hinduism and Buddhism, we discovered a newworld, fascinating culture, a completely different way of life.Someone sighed over the cooling tea, it would be great to take apiece of the atmosphere flowing along in the autumn Europe.Wetried. First, we brought a few pieces and sold to friends andacquaintances. In 1993 this activity was followed by a commercialcompany SANU BABU, spol. s.r.o. We have built a wholesale store andopened its first shop in the center of Prague. At the same time, weopened a sales exhibition of Nepal in Celetná Street. We currentlyoperate five stores in Prague. Our goods are sold dozens of storesin the former district towns such as Brno, Breclav, Pilsen, and inRakovnik. Wholesale customers come to us not only from across thecountry and abroad.Over time we expanded our offer to a myriad ofitems from hundreds of types of incense over the original fashionand fashion accessories, silver jewelry to even the furniture fromIndia. We import virtually everything goods that meet our idea of​​what is ethnic yet has the quality we are used to fromEurope.Again and again we try to explore new ideas Nepalese andIndian producers and we hope that each jacket of "yak" woolsweater, sculpture and silver jewelry that we bring, has a piece ofcolored relaxed atmosphere of the moist Asian evening, when thewind colorful fluttering prayer flags around the high output andtemples wither flowers laid at the feet of statues of the godVishnu.
Servis iPhone 2.92
AppSisto
Opravíme iPhone. Opravujeme modely iPhoneSE,iPhone 6S / 6S PLUS, iPhone 6 / 6 PLUS, iPhone 5S, iPhone5C,iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4.IPhone repair.RepairiPhone models, the iPhone 6S / 6S PLUS, iPhone 6/6 Plus,iPhone 5S,iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, the iPhone 4.
Kamark 1.0.0
AppSisto
Jsme stavební a výrobní firma, kterásespecializuje na provádění kompletních rekonstrukcí a stavebpodlepřipraveného návrhu - projektu. Realizujeme rodinné domy,byty,obchodní prostory a kanceláře. Touto činností včetně výrobykuchynía nábytku na míru se zabýváme od roku 2000.Při stavebních pracích, výrobě kuchyní a nábytku používámepouzečasem prověřené výrobky a materiály s ohledem na ekologii azdravébydlení. Proto Vám můžeme za přijatelnou cenu garantovatdlouhouzáruku a maximální spokojenost.Navrhneme Vám vhodné členění interiéru nebo stavby. PomůžemeVáms výběrem vhodných materiálů a barev. Návrhy Vámpředstavímeprostřednictvím věrných 3D vizualizací. Stavební,výrobní amontážní technici se nakonec postarají o kvalitní arychlésestavení celého díla.We are buildingamanufacturing company that specializes in complete renovationsandconstructions according to the prepared proposal - project. Wemakehouses, apartments, commercial premises and offices. Thisactivity,including the production of kitchens and furniture to thepeacedeal since 2000.During construction work, the production of kitchensandfurniture only use time-tested products and materials withregardto ecology and healthy living. Therefore, we can at anaffordableprice guarantee long warranty and maximumsatisfaction.We will design the appropriate division of the interior orthebuilding. We will help you with the selection ofappropriatematerials and colors. The proposals will introduce thefaithfulthrough 3D visualization. Construction, manufacturing andassemblytechnicians eventually take care of quality and quickassembly ofthe whole work.
Online tipař 2.84
AppSisto
Výdělek pro všechny. Buďte online tipař.Earnings for all. Be onlinetipster.
REKLAMA POLYGRAF 2.1
AppSisto
Největší akce svého druhu v regionu střední a východní EvropyVe2016 se bude konat již 23. ročník tohoto veletrhu reklamníchslužebZaměření na technologie a materiály pro výrobu reklamy,signmaking, polygrafii, POP/POS, dárkové předměty a souvisejícíslužbyPravidelná účast významných českých i zahraničních firem,výrobců a dodavatelůModerní a atraktivní expozice díky blízkostioborů výstavnictví a výroby reklamyPrestižní prostor pro setkáníosobností oboruAkce je určena pro návštěvníky z řad zadavatelů,reklamních agentur, výrobců reklamy a dalšíVeletrh každoročněpředstavuje nejnovější trendy, výrobní postupy a moderní řešeníreklamní komunikaceOdborný doprovodný program, garantovanývýznamnými osobnostmiKontraktačně-prodejní veletrhSoučasně sveletrhem proběhe akce Event Day.Reklama Polygrafdlouholetátradicevysoká návštěvnost odborné veřejnostiodbornostveletrhujediný veletrh svého druhunejvýznamnější akce oboru reklamyv rámci střední a východní Evropyvysoká úroveň vystavovatelůširokánomenklatura, pokrývající všechny sféry reklamní komunikacegaranceodborných médiíúčast významných osobnostícílené oslovení odborníkůz tuzemska i zahraničívolné vstupenky pro obchodní partnery kzakoupené výstavní plošeširoké portfolio služeb provystavovatelevydání veletržního katalogu s profilyvystavovatelůmoderní veletržní areál s 3000 parkovacímimístyodborný doprovodný program – konference, semináře,workshopymediální kampaň cílená na návštěvníky – v České republicei v zahraničíFakta o veletrhu Reklama Polygraf 2015Termínkonání:12. – 14. 5. 2015Celkový počet vystavovatelů:230Z tohozahraničních:32Hrubá výstavní plocha:11 200m2Počet návštěvníků:8278Z toho zahraničních:1 623The largest event of its kind inCentral and Eastern EuropeIn 2016 it will be the 23rd edition ofthis fair advertising servicesFocusing on technology and materialsfor the production of advertising, sign making, printing, POP /POS, gifts, and related servicesRegular participation of leadingCzech and foreign companies, manufacturers and suppliersModern andattractive exposure due to the nearby fields of exhibitions andadvertising productionThe prestigious meeting space for celebritiesfieldThe event is intended for visitors from the authorities,advertising agencies, producers of advertising and otherFairannually presents the latest trends, production processes andadvanced solutions Advertising CommunicationProfessionalaccompanying program, guaranteed by importantpersonalitiesContracting and sales fairSimultaneously with the fairmileage Action Day Event.Advertising PolygraphLong traditionHightraffic professionalsexpertise fairthe only fair of its kindthemost significant events in the field of advertising within Centraland Eastern Europehigh level of exhibitorswide nomenclature,covering all aspects of advertising communicationBest ofspecialized mediaparticipation of prominent personalitiesTargetedaddressing experts from home and abroadfree tickets for businesspartners purchased the exhibition areaa broad portfolio of servicesfor exhibitorsedition of the fair catalog with the profiles ofexhibitorsmodern exhibition area with 3,000 parkingspacesaccompanying program - conferences, seminars, workshopsmediacampaign targeted at visitors - in the Czech Republic andabroadFacts about Fair Advertising Polygraph 2015Date: 12th - 14.5. 2015Total number of exhibitors: 230Of which foreign: 32Grossexhibition area: 11,200 square metersNumber of visitors: 8278Ofwhich foreign: 1623
Po Skleničce 2.91
AppSisto
Po Skleničce“ je název galerie vín, jejíž první pobočka otevřela23.1. 2016 ve vinném sklípku areálu hotelu Galatea v Kosmonosích uMladé Boleslavi. Jedná se o opravdovou galerii vín, neboť hosté sizde mohou vychutnat 72 druhů vín od 18 moravských vinařů ze všech 4moravských podoblastí. To vše díky technologii VINOJET –profesionálnímu systému pro uchování tichých šumivých vín.​„PoSkleničce“ je jedním ze splněných snů dvou kamarádů a milovníkůvína, kteří v roce 2012 na veletrhu ProWein v Düsseldorfu narazilina u nás do té doby neznámý, anglický profesionální systém prouchování tichýcha šumivých vín a rozhodli se s jeho pomocírozpoutat revoluci v pití kvalitního vína "po skleničce" v českýchzemích a na Moravě.​„Po Skleničce“ je důkaz, že vinotéka či vinnýbar není především o tom, kolik výčepů mám na zdi a kolik kegů smaďarskou či jinou pseudopálavou v kvalitě pozdního sběru a jinýchdobrot za ní. U nás nabízíme hostům poctivá moravská vína. Bezkompromisů a díky systému VINOJET přesně v takové kvalitě, jak jevinař zamýšlel. „Po Skleničce“ je prostor, který se vymyká běžnémuokolí. Má ideální podmínky pro uskladnění vín a svojí atmosférou amožnostmi světelného nastavení je ideální nejenke krátké "návštěvě"Moravy, ale i pro pořádání rodinných oslav a firemníchakcí.​Soukromá i firemní klientela má k dispozici řadu balíčků,které ozvláštní každou oslavu a v mysli hostů zanechají jedinečnévzpomínky na čas strávený s hostitelem ať už v galerii vín či vpřilehlé místnosti s posezením a tanečním parketem. ​„Po Skleničce“je místo, které oslavuje práci našich vinařůa umožňuje každémuochutnat výtečné, rozmanité a bohaté plody jejich celoročníhoúsilí. Nikoho neodrazujemeod návštěvy vinařů samotných. Naopak,pokud máte časa možnost, jeďte je navštívit, rozhodně si zasloužíVaši pozornost.​Nabízíme alternativu, jak v krátkém čase a v jednommístě přechutnat velké množství rozmanitých vín a třebaserozhodnout o cíli příští návštěvy, nebo naopak povzbudit Vaši touhupo dalším objevování neznámého.​„Po Skleničce“ je místo, kde Moravaje blíž.After a drink "is the name of the wine gallery, whose firstbranch opened 23.1. 2016 in the wine cellar site Galatea inKosmonosy near Mlada Boleslav. It is a veritable gallery ofwines, as guests can enjoy 72 kinds of wines from 18 Moravianwinemakers from all four Moravian sub-regions. All thanks totechnology VINOJET - professional system for keepingsilent sparkling wines."When you drink" is one of fulfilleddreams of two friends and wine lovers, who in 2012 at the tradefair ProWein in Düsseldorf came across with us until then unknown,an English professional system for keeping silentand sparklingwines and decided to use it to unleash a revolution in drinkingfine wine "after the glass" in the Czech Republic andMoravia."After the glass" is proof that the wine shop or wine baris mainly about how many taps on my wall, how many kegs ofHungarian or other pseudopálavou quality late harvest and othergoodies for her. We offer guests an honest Moravian wines. Withoutcompromise, and thanks to the VINOJET exactly the same quality asthe winemaker intended. "After the drink" is a space that isbeyond ordinary surroundings. It has ideal conditions for storingwine and its atmosphere, and the light setting is idealthe short"visit" Moravia, but also for family celebrations and corporateevents.Private and corporate clientele has a variety of packagesthat special in any celebration and in the minds of guests leaveyou with unique memories of time spent with the host whether thewine gallery or in an adjacent room with seating and a dancefloor."When you drink" is a place that celebrates the work of ourwinemakersand allows everyone to taste delicious, varied andabundant fruits of their year-long efforts. not discourageanyonefrom visiting winemakers themselves. Conversely, if you havetimeand option, go visit them, you definitely deserve yourattention.Offer an alternative, as in a short time and in onelocation přechutnat large number of diverse wine and mustdecide ongoals next visit, or, conversely, to stimulate your desire forfurther exploring the unknown."When you drink" is the place whereMorava is closer.
Zdenčin Pokec 2.1
AppSisto
Být úspěšný se lze naučit. Každý, pokud má vůli, motivaci anadšení, se to může naučit. V podcastu úspěšných – ZdencinPokec odZdenky Tomaidesové – si poslechnete inspirativní příběhy arozhovory, ve kterých poodhalím, v čem spočívá tajemství úspěchuhostů.Od úspěšných se dozvíte tajemství, jak se stali úspěšnými aproč zůstávají úspěšní. Prozradí Vám jejich největší úspěchy, aletaké to, jak se vypořádali s neúspěchy. Správné a hlavně pozitivnímyšlení je důležité, abyste mohli být profesně úspěšným, vydělávatpeníze, mít šťastný vztah, abyste byli v souladu se sebou samým.Rovnováha je v životě i v kariéře velice důležitá; otázkou je, jakji nastolit.Being successful can be learned. Everyone, if you havethe will, motivation and enthusiasm, it can learn. The successfulpodcast - ZdencinPokec from Zdenka Tomaidesové - you listen toinspirational stories and interviews in which poodhalím, what isthe secret of success rating.Since successful you will learn thesecrets of how to become successful and why remain successful. Theytell you their greatest achievements, but also how to deal withsetbacks. Correct and mainly positive thinking is important thatyou can be successful professionally, to earn money, to have ahappy relationship, you are in harmony with oneself. The balance isin life and career is very important; the question is how toestablish.
AFRODITI Hair salon 2.83
AppSisto
Vítejte ve světe prodlužování vlasů AFRODITI.Jsme salon zaměřený naposkytování kompletních služeb v prodlužování vlasů. Naší náplní jevytvářet ženy ještě krásnější a spokojenější. Naší doménou jsouetické zdroje vlasů, kde při výkupu byla zaplacena fair trade cenaa či vlasy byly darované za účelem dražby na charitativní účel. Unás naleznete velmi zajímavou nabídku pravých vlasů k prodlužováníod jemných dětských nebarvených blond vlásků, po ultra hladkélesklé vlasy až po exotické kudrnaté lokny. Značka AFRODITI je jižod roku 2005 spolehlivým dodavatelem, který byl u základůprodlužování vlasů.Díky mnohaletým zkušenostem a zaměřením nakvalitu jsme schopni Vám nabídnout to dle nás to nejlepší a možnostvolby. Pravé vlasy jsou komplet vystaveny na místě. Srdečnýpersonál, který rozumí bezpečnému prodlužování vlasů a předevšímVám na základě zkušeností dokáže lidsky poradit. Kvalita a zárukaza odvedenou práci jsou samozřejmostí. Naše kvalita je v detailech,ruční práci a individuálnímu přístupu k Vám. Jsme malý butikovýsalon, kadeřníci hvězd budou i Vašimi kadeřníky. Zakládáme si nalidskosti, pohodě a jednoduchosti. Jsme „baby friendly“, neníproblém si k nám vzít kočárek, vyhradíme si jen více času, ať seVám přizpůsobíme.Naše stálé několik let vracející se zákaznice ajsou nejlepší vizitkou naší práce. Děkujeme za Vaši přízeň a těšímese na Vás!Welcome to the world of hair extensions AFRODITI.Jsmesalon focused on providing complete services in hair extensions.Our task is to create women more beautiful and happier. Ourspecialty is the ethical source of the hair, which was paid uponpurchase price and fair trade and hair were donated in order toauction for charity purpose. You find very interesting offer ofreal hair extensions from subtle children unpainted blond hair,ultra smooth, shiny hair to exotic curly locks. Mark AFRODITI issince 2005 a reliable supplier, who was at the base of hairextensions.Thanks to years of experience and a focus on quality, weare able to offer it under our very best and choice. Real hair arecompletely exposed to spot. Courteous staff, which means safe andhair extensions mainly based on the experience you can humanlyadvice. Quality and warranty for their work are commonplace. Ourquality is in the details, patchwork and individual approach toyou. We are a small boutique salon, stylists and stars will be yourhairdressers. We pride ourselves on humanity, ease and simplicity.We are "baby friendly" is not a problem to us to take the stroller,we will designate just more time to let you adapt.Our stable forseveral years and returning customers are the best advertisementfor our work. Thank you for your patronage and look forward tomeeting you!
Realitka Praha 2.99
AppSisto
Realitka Praha. Informace o realitních kancelářích v Praze. Jakfunguje realitka? Jak fungují makléři v realitce? Informace, kteréužijete.Realitka Prague. Information on the real estate agencies inPrague. How it works Realitka? As brokers operate in realitce?Information that you take.
Vizitky 2.9911
AppSisto
Vizitky. Užitečné informace o vizitkách a další zajímavé informacev přehledné aplikaci Vizitky.Business cards. Useful information onbusiness cards and other interesting information in a clearapplication of Business.
Kamenictví 2.99
AppSisto
Kamenictví Honzík bylo založeno v roce 1993 a pokračuje v tradicijiž čtvrté generace kameníků rodiny Honzíků působících v Milíně aTochovicích.Zabýváme se výrobou a montáží pomníkových dílů odurnových pomníků po luxusní hrobky, dlažeb, schodů, parapetů,kuchyňských desek a obklady krbů. Používáme přírodní materiály zcelého světa i z ČR.Moderní zařízení provozovny, sídlící v Chrástuu Příbrami, dovoluje vyrábět ušlechtilou kamenickou výrobu.Kamennéobklady , kamenné dlažby, parapety, kuchyňské pracovní desky,umyvadlové deskyPomníky - produkce je v této oblasti rozdělenápřibližně na dvě poloviny mezi urnové pomníky a velké jedno- advojhroby. Urnové pomníky si děláme přes zimu do zásoby, takže neníproblém, aby si během roku zákazník vybral mezi dvaceti,pětadvaceti realizacemi. V takovém případě splníme všechna jehopřání a pomník včetně nápisu a osazení dodáme do 48 hodin. Uvelkých hrobů jde často o dodatečné krycí desky, protože lidénemají čas na údržbu a zalévání hrobů. V takovém případě se jedná ovětší a finančně náročnější zakázky, o které je však velký zájem.Živí nás samozřejmě i rekonstrukce, které jsou často nezbytné,protože polovina pomníků na hřbitovech není v dobrém stavu.Dálenabízíme pískování písma a ornamentů do kamene, zlacení, stříbření,barvení.PŘÍRODNÍ KÁMENPřírodní kámen je ideálním stavebnímmateriálem především pro svoji odolnost vůči povětrnostnímpodmínkám dneška a trvanlivosti.Nabízí nekonečnou škálu barev,tvarů a textur, vzniklých působením minerálů při vytvářeníhornin.Dekorativnost přírodního kamene umožňuje jeho využití, mimoexteriér, také v interiérech.Kombinace s jinými materiály a výrobkypůsobí vždy přirozeně a příjemně.Johnny stonework was founded in1993 and continues the tradition of the fourth generation of thefamily bustles stonemasons working in Milin and Tochovice.Wemanufacture and assembly of parts from monumental urn memorialsluxurious tombs, tiles, stairs, window sills, kitchen worktops andwall fireplaces. We use natural materials from around the worldfrom the Czech Republic.Modern equipment plant, located in theChrást near Pribram, allows the production of fine stoneproduction.Stone tiles, stone tiles, window sills, kitchenworktops, wash basinMonuments - production in this area is dividedapproximately in half between the urn monuments and large single-and dvojhroby. Urn memorials to do over the winter stock, so thereis no problem, so that during customer chooses between twenty totwenty-five realizations. In this case, we will fulfill all hiswishes and memorial inscription including the supply andinstallation within 48 hours. For large graves is often anadditional cover plate, because people do not have time formaintenance and watering graves. In this case, the larger and morecostly the contract, which is not in great demand. They feed us, ofcourse, renovations, which are often necessary because halfmemorials in cemeteries is not in good condition.We also offersandblasting fonts and ornaments in stone, gold, silver,dyeing.NATURAL STONENatural stone is an ideal building materialmainly for its weather resistance and durability of today.It offersan endless variety of colors, shapes and textures, resulting fromthe action of minerals in the rock formation.Decorativeness naturalstone allows its use, including exterior, interiorfeatures.Combination with other materials and products has alwaysnaturally and pleasantly.
HAGS Praha 2.9911
AppSisto
Firma HAGS má vlastní vývojové oddělení a spolupracuje s vysokýmiškolami, pedagogy, psychology, lékaři, designéry, architekty asamotnými uživateli na vývoji nových herních prvků se stálenovějšími herními funkcemi.HAGS Praha se stala vůbec první firmou vČR, která začala prosazovat potřebu budování dětských hřišť a jakojediná v oboru, který tenkrát ani neexistoval, propagovalapříslušné bezpečnostní normy. Ing. Kjellberg popsala na základěsvých dlouholetých zkušeností s projektováním a budováním dětskýchhřišť ve Švédsku zásady navrhování a budování bezpečných dětskýchhřišť i pro Českou republiku.V roce 1993 byla dodána první hernísestava na dětské hřiště pro Prahu 11 - Jižní Město. Od té doby jižuběhlo přes 19 let a firma HAGS Praha, s.r.o., která společnostHAGS reprezentuje nyní a jejímž je výhradním dovozcem, má na svémkontě cca 550 dětských hřišť (ukázky si můžete prohlédnout podsekcí Realizace). Firma HAGS Praha, s.r.o. poskytuje poradenství voblasti problematiky realizace dětských hřišť, sportovních hřišť,bezpečnosti dětských hřišť, vytváří návrhy, dodává jak samotnéherní prvky tak i komplexní stavby dětských hřišť včetně stavebníchprací, mobiliáře a ozelenění (subdodavatelé).HAGS company has itsown development department and collaborates with universities,educators, psychologists, doctors, designers, architects and usersthemselves to develop new game elements with newer gamingfeatures.HAGS Praha became the first company in the Czech Republic,which began to assert the need to build playgrounds and the onlyone in the industry that did not even exist back then, pioneeredthe relevant safety standards. Ing. Kjellberg described based ontheir long experience in designing and building playgrounds inSweden principles of designing and building safe playgrounds forthe Czech Republic.In 1993, we delivered the first play set on aplayground for Prague 11 - South City. Since then over 19 yearshave passed and the company HAGS Praha, Ltd., which company HAGSnow represents and which is the exclusive importer, has to hiscredit about 550 playgrounds (examples can be viewed under sectionImplementation). The company HAGS Praha, Ltd. It provides advice onissues of implementation of children's playgrounds, sports fields,playgrounds security, creates designs, supplies both actualgameplay elements and complete construction of playgroundsincluding construction, furniture and landscaping (subcontractors).
Exekuce 2.9911
AppSisto
Exekuce. Užitečné informace o exekuci a dalším s exekucí spojeným vmobilní aplikaci Exekuce.Execution. Useful information about theexecution and the next execution associated with the mobileapplication execution.
Masáže Praha 2.99
AppSisto
Masáže Praha. Aplikace s informacemi o masážích. Jednotlivé druhymasáží a masáže obecně.Massage Prague. Application information onmassage. The various kinds of massage and massage in general.
stehovani Praha Sikula 2.7
AppSisto
Nabízíme levné stěhování bytů, stěhování firem a kanceláří,čištěním knížek, převoz knižních fondů, stěhování strojů a těžkýchbřemen (pianin, křídel, trezorů, racků apod.), vyklízení prostor,úklid a malířské práce. Naše služby jsou navíc k dispozici na územícelé České republiky již od roku 1996, kdy jsme vstoupili na trh.Denně tak máme možnost dokazovat všem našim zákazníkům, jakékvality dosahuje námi vykonaná práce.Disponujeme týmemprofesionálů, při jejichž výběru klademe důraz na konečnouspokojenost zákazníka. Poskytujeme kvalitní a bezpečně provedenéslužby, při kterých se vždy snažíme v maximální míře vyjít vstřícpřáním zákazníků.We offer cheap housing relocation, movingcompanies and offices, cleaning books, library fundstransportation, machinery moving and heavy objects (pianos, wings,safes, racks, etc.), Space clearing, cleaning and painting. Ourservices are also available throughout the Czech Republic since1996, when we entered the market. Every day we have the opportunityto demonstrate to our customers what quality reaches our workdone.We have a team of professionals, at the choice of placeemphasis on ultimate customer satisfaction. We provide high qualityand safe services performed, in which we always strive to maximallymeet the wishes of customers.
GDPR 2.9915
AppSisto
GDPR. Aplikace Vám urychlí přístup k informacím, kontaktům anovinkám. Využijte onlinechat se specialistou nebo sjednání schůzkyvčetně navigace.GDPR. Applications will speed up access toinformation, contacts and news. Use onlinechat specialist or anappointment, including navigation.
Pohřební služba Praha 2.9913
AppSisto
Pohřební služba Praha. Díky aplikaci Pohřební služba Praha budetemít v případě této události k dispozici rychlý přístup k důležitýmkontaktům a kompletním informacím. Vše důležité v jedné aplikacivčetně navigace do ústavu. Využijt pro rychlejší komunikaciaplikaci Pohřební služba Praha.Funeral Service in Prague. Byapplying Funeral Service Prague will be the case this event offersa quick access to important contacts and complete information.Everything important in one application, including navigation tothe institute. Využijt for faster communication, application ofFuneral Service in Prague.
Bazar nabytku, zidle, stoly 2.99
AppSisto
Bazar nábytku Quick Office nabízí kancelářské židle, stoly, skříně,křesla a další kancelářský nábytek. Vše skladem. Firma Quick Offices.r.o. je mladou dynamickou firmou, která se již od roku 2003specializuje na vybavování kancelářských interiérů, provozuje bazarnábytku a dále nabízí výkup nábytku a služby spojené s realizacívybavení kanceláří nábytkemm včetně služeb vlastního architekta.Naše firma má truhlářskou výrobu a vlastní zaměstnance a nákladníauta na montáž a servis nábytku.Bazar furniture Quick Office offersoffice chairs, tables, cabinets, chairs and other office furniture.Everything in stock. Company Quick Office Ltd. is a young dynamiccompany that has since 2003 specialized in equipping officeinteriors, operates a bazaar of furniture and also offers thepurchase of furniture and services associated with theimplementation of office equipment including services nábytkemm ownarchitect. Our company has joinery manufacture and its own staffand trucks to the assembly and service of furniture.
Reklama 2.9911
AppSisto
Reklama. Reklamní prostory, reklamníplochyatd. Užitečné informace o reklamě v aplikaci Reklama.Advertisement.Advertisingspace, hoardings etc. Useful information aboutadvertising inAdvertising.
Fort Roxy 2.9913
AppSisto
Fort Roxy, Hostivice. Mobilní aplikaceFortRoxy Vám zjednoduší přístup k informacím, kontaktům, dennímumenu adalšímu. Vždy aktuální informace a možnost nechat seinformovat onovinkách.Fort Roxy, Hostivice.FortRoxy mobile application will simplify access toinformation,contacts, daily menu and the next. Always up to dateinformationand the possibility to be informed about news.