AppTomorrow BV Apps

Loading...
Castelijns & Swaans 2.2
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs;al 30 jaar betrokken proactieve no-nonsense adviseurs in Eersel,regio Eindhoven.Verwacht dus geen uitgebreide jaarverslagen als dat voor u nietnodig is. Wat u wel mag verwachten is een advies dat past bij deaard van uw bedrijf en bij u als persoon. U kunt bij ons terechtvoor alle voorkomende financiële en fiscale advisering, hetverzorgen en controleren van uw jaarrekeningen, financiëleadministratie, salarisadministratie, online boekhouding,startersadvies, belastingaangiften en belastingadvies,bedrijfsadvies, bedrijfsovername, bedrijfswaarderingen,liquiditeitsprognose, kredietaanvragen etcetera.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, de onderwerpen waaroverwij u adviseren zijn belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt ueen afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte vanonderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belangzijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminderwenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifteomzetbelasting te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws tekunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alertdient u bij het downloaden van deze app pushberichten teaccepteren. Tevens komt u via deze App terecht op ons onlineklantportaal. Hier kunt u door ons klaargezette stukken enaangiften accorderen en raadplegen.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteCastelijns Swaansaccountants and consultants; 30 years involved proactive unfussyadvisers in Otley, Eindhoven region.Do not expect detailed reports if it is not necessary for you.What you can expect is advice that suits the nature of yourbusiness and you as a person. You can contact us for any commonfinancial and tax advice, care and control of your financialstatements, accounting, payroll, online bookkeeping, startersadvice, tax returns and tax advice, business consulting, mergersand acquisitions, business valuations, cash flow forecast, creditapplications etcetera.Even if you do not need us every day, the subjects on which weadvise are important enough to 'keep up'. Through this app you canfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed of issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you to our office if you wish to receive a timely reminderto do your monthly, quarterly or annual VAT return. To our officeto receive relevant news on size and / or use of the VAT alert youmust accept when you download this app push notifications. Also youwill visit us online customer portal via this App. You can approveour finished pieces and periodically returns and consult.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement InformationAsk a questionQuick quote
RIBERA adviseurs & accountants 2.8
RIBERA maakt het verschil!Van uw accountant, adviseur verwacht u een praktijkgerichte enslagvaardige opstelling. Zelf werkt u toch niet anders? Riberaadviseurs en accountants denkt met u mee en zorgt voor een vlotte,adequate en persoonlijke afhandeling van uw vragen. Als financieeladviseur, maar ook vanuit bedrijfskundig, fiscaal en juridischperspectief. Wij zijn, denken en handelen als ondernemers.Ook al heeft ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte vanonderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belangzijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminderwenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangiftete doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen opmaat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij hetdownloaden van deze app pushberichten te accepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal.Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderenen raadplegen.Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalStel een vraagSnel een offerteRibera makes thedifference!Your accountant, advisor you expect a practical and efficientapproach. You yourself do not work differently? Ribera consultantsand accountants think with you and ensures smooth, effective andpersonal handling of your questions. As a financial advisor, butalso from business administration, tax and legal perspective. Wethink and act like entrepreneurs.Even though it does not need us daily. Yet the subjects we adviseyou important enough to 'keep up'. Through this app you can findall relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed of issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you to our office if you wish to receive a timely reminderto do your monthly, quarterly or annual return. To our office toreceive relevant news on size and / or use of the VAT alert youmust accept when you download this app push notifications.Also you will visit us online customer portal via this App. Youcan approve our finished pieces and periodically returns andconsult.Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalAsk a questionQuick quote
AVR Watersport 4.0.1
AVR Watersport is een snelgroeiend bedrijf datsinds november 2003 actief is. Wij hebben ons gespecialiseerd in dein- en verkoop van boten en motoren. Daarnaast verrichten wij ookalle onderhoud en reparaties aan zowel motoren als boten.Bij ons koopt u een boot zoals u dat wilt. Wij krijgen al onzeboten zonder optie binnen en bouwen deze af volgens uw wensen. Nietalleen de standaard opties, maar ook speciaal voor u gemaakt. Denkdaarbij eens aan de 21 verschillende soorten vloeren, of tafels inveel verschillende materialen en vormen. Zo heeft u bij ons altijduw special edition.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons bedrijf,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van nieuws en acties op die voor u van belang zijn.- Alles over AVR Watersport- Volledig aanbod nieuw en tweedehands- GEMAKKELIJK: aanbod bekijken en direct contact opnemen!- Directe route en contact opnemen- Service- en informatieformulierenAVR Watersport is arapidly growing company that has been active since November 2003.We specialize in buying and selling boats and motors. We alsoperform all maintenance and repairs on both motorcycles and boats.With us you buy a boat the way you want. We get all our boatswithout option within and building that meets your needs. Not onlythe default options, but also made especially for you. Think againto the 21 different types of flooring, or tables in many differentmaterials and shapes. So you have always with us your specialedition.With this App you will find all relevant information about ourcompany, you can make an appointment and we will keep you informedof monthly news and actions that are important to you.- All about AVR Watersport- Full range of new and second-- EASY: View offer and contact us directly!- Direct Route and contact- Service and information forms
Perfectly Basics 1.403
"De beste garderobe begint bij de juiste basics."Perfectly Basics biedt u de laatste mode aan mooiebasickledingstukken voor dames en heren.Een goede garderobe bestaat uit klassieke bassistukkenaangevuldmet fashionable en eigentijdse designs. Het is slim omteinvesteren in tijdloze essentiële items, zodat zemeerdereseizoenen gedragen kunnen worden en eindeloos te combinerenzijn.Door deze kledingstukken te mixen en te matchen kun je jeeigenstijl en persoonlijkheid helemaal uitdragen.- Maak kennis met Perfectly Basics- Reserveer direct- Neem contact met ons op- Bekijk onze foto's- Maak contact met ons via Facebook, Twitter en Pinterest- Maak gebruik van onze acties- Schrijf je in op onze nieuwsbrief- Check onze activiteitenagendakeywords:perfectlybasics,perfectly,basics,kleding,webshop,mode,styling,damesmode,fashion,trendy,vip,haarlem"Thebestwardrobe begins with the right basics."Perfectly Basics offers you the latest fashion to beautifulbasicgarments for ladies and gentlemen.A good wardrobe consists of classical bassistukkensupplementedwith fashionable and contemporary designs. It's smartto invest intimeless essential items so they can be worn severalseasons andendless combination. By these garments to mix and matchto createyour own style and personality completely propagate.- Meet Perfectly Basics- Book direct- Contact us- View our photos- Connect with us on Facebook, Twitter and Pinterest- Make use of our actions- Subscribe to our newsletter- Check out our activities calendarkeywords: basics perfectly, perfectly, basics, clothing,shop,fashion, styling, womenswear, fashion, fashionable,vip,haarlem
Dojo 1.401
Download de App van Dojo Burning Heart: De familie sportschoolvan’t Gooi.Vol energie door het leven. In balans met jezelf. Respect voorenmet elkaar. Dat zijn de basisprincipes van SportschoolBurningHeart. Een naam die alles zegt. We hebben passie voor onsvak enbrengen dit direct over op onze leden, van beginner totgevorderdeen vechtsporters met wedstrijdambities, en van jong totouder. WantSportschool Burning Heart is een echtefamiliesportschool.Fitness,conditietrainingen, circuittrainingen,kettlebell-trainingen, kickboksen, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance-workouts, een schitterende saunaenadvies op het gebied van leefstijl en voeding: voor dit allesisSportschool Burning Heart the place to be.In onze App vind je meer informatie over de sportschool,onzelessen en trainingen, onze trainers, het rooster, nieuws enevents,maar vind je ook foto's, video's en social media links. Envergeetniet dat je met de App kunt sparen voor leuke prijzen!- Informatie over Dojo Burning Heart- Sporten bij Dojo Burning Heart- Rooster met alle les- en trainingstijden- Onze trainers- Foto's, video's en Social Media- Train & Win actiesDownloadthe App Dojo Burning Heart: Family gym 't Gooi.Full of energy through life. In balance with yourself. Respectforand with each other. Those are the basics of Fitness BurningHeart.A name that says it all. We have a passion for our professionandbring it directly to our members, from beginner to advancedandmartial race with ambitions, and from young to old. BecauseFitnessBurning Heart is a real familiesportschool.Fitness,fitnesstraining, circuit training,kettlebell workouts, kickboxing, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance workouts, a beautiful sauna andadvice inthe field of lifestyle and nutrition: for this is allFitnessBurningHeart the place to be.In our App you can find more information about the gym,ourclasses and training, our trainers, lattice, news and events,butyou will also find photos, videos and social media links. Anddonot forget that you can save up for great prizes! With App- Information about Dojo Burning Heart- Sports at Dojo Burning Heart- Grid with all teaching and training times- Our trainers- Photos, Videos and Social Media- Train & Win actions
Notaris Rieff Bergen 1.0.3
U heeft ons notariskantoor niet dagelijksnodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijkgenoeg om ‘bij te blijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uwbedrijf, maar zeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties,die u dankbaar bedient met een slim en goed advies. Via deze Appvindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u directeen afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte vanonderwerpen op notarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagYou have our notaryoffice does not need daily. However, the subjects on which weadvise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, that you operate with a grateful smart andgood advice. Through this app you will find all relevantinformation about our office, you can make an appointment and wewill keep you informed of monthly issues on notarial matters thatare important to you.- News and practical tips (wholesale and retail)- Current brochures- AZ Glossary- Handy checklists- Ask a question
Notaris Hof 1.0.3
Welkom bij de App van Notariskantoor Hof. Eris gekozen voor een sterke scheiding tussen veel voorkomendewerkzaamheden en specialistisch maatwerk. Veel voorkomendewerkzaamheden worden aangeboden tegen een scherp tarief, met behoudvan kwaliteit en aandacht voor de cliënt.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.Welcome to the AppNotariskantoor Court. We have chosen a strong separation betweencommon and specialized custom work. Common activities are offeredat a competitive price, while maintaining quality and attention tothe client.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you informed of monthly issues on notarial mattersthat are important to you.
Loogman Carwash 1.402
Loogman Carwash is onderdeel van de LoogmanGroep. Het bedrijf is begonnen in 1959 en sinds 1989 gestart metwasstraten. Wat ooit begon als een stukje extra service voortankende klanten, is inmiddels uitgegroeid tot een keten met degrootste wasstraat van Nederland. Loogman Carwash heeft vestigingenin Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Het grote succes is vooral te danken aan de constante vernieuwingvan het wasproces in de wasstraten.Loogman Carwash heeft wasstraten in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Om op de hoogte te blijven van acties en locaties, kijk in dezeApp.- Spaar voor leuke kortingen- Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief- Social Media links met leuke acties- Upload jouw eigen Loogman Carwash moment- Wasprogramma's- Services van Loogman- Zakelijke diensten- Video's en foto'sloogman,loogman carwash,carwash,wasstraat,wasstraten,loogmantanken en wassenLoogman Carwash is partof the Loogman Group. The company started in 1959 and since 1989started with washes. What started as an extra service for fuelingcustomers, has grown into a chain with the largest car wash in theNetherlands. Loogman Carwash has offices in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam and Utrecht. The success is mainlydue to the constant renewal of the laundry in the wash.Loogman Carwash has carwashes in Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp,Lelystad, Rotterdam and Utrecht.To keep abreast of activities and locations, visit this App.- Savings for nice discounts- Stay informed with our newsletter- Social Media links with fun activities- Upload your own Loogman Carwash time- Wash programs- Services of Loogman- Business services- Videos and photosLoogman, Loogman car wash, car wash, car wash, car washes,Loogman refueling and washing
Eekhoff CS Notariaat 4.1.2
Wij zijn een full service notariskantoor,waarbij de service en kwaliteit van de dienstverlening vooropstaat. Voor elk van de notariële rechtsgebieden heeft ons team éénof meer specialisten in huis.U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, van het makenvan een testament, tot het oprichten van een bedrijf of stichting,van huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract totaandelenoverdracht, van de aan- of verkoop van een huis tot dehypotheekakte.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijseekhoff,cs,notariaat,amsterdam,notaris,notariskantoor,testament,samenlevingscontract,erfenis,bv,flexWe are a full servicenotary office, where the service and quality of service isparamount. For each of the notarial jurisdictions, our team has oneor more specialists.You can contact us for all possible cases of making a will, tothe founding of a company or foundation, of prenuptial orcohabitation agreement to share transfer, purchase or sale of ahouse to the mortgage.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you informed of monthly issues on notarial mattersthat are important to you.- News and practical tips (wholesale and retail)- Current brochures- A-Z BegrippenlijsEekhoff, cs, notaries, Amsterdam, notary, notaries, wills,cohabitation, inheritance, eg, flex
NL Drift Series 1.402
This is the official App for the NL DriftSeries OPEN DC, thé Dutch Drift Championship.The NL Drift Series organizes the Championship of Drifting(Motorsports) within the Benelux.The goal of the organization is to promote and professionalizethe driftsports within Benelux and Europe.- Event calendar of Drift rounds in the Benelux and NL DriftSeries demonstrations- The Latest Drifting Video's of NL Drift Series- Upload your own Drift photo's- The Latest Drifting Pictures of NL Drift Series- Social Media links for latest info- Chance for great drifting prices!- Ticketshop to buy tickets for events!- Navigate to the next Drift location- Driver results during the seasonThis is the official appfor the NL Drift Series OPEN DC, the Dutch Drift Championship.The NL Drift Series organizes the Championship of Drifting(Motorsports) Within the Benelux.The goal of the organization is to Promote and professionalizethe drift sports Within Benelux and Europe.- Event calendar of Drift rounds in the UK and NL Drift Seriesdemonstrations- The Latest Drifting Videos or NL Drift Series- Upload your own photo's Drift- The Latest Pictures of EN Drifting Drift Series- Social Media links for latest info- Chance for drifting great prices!- Ticket to buy tickets for events!- Navigate to the next location Drift- Driver results consistently the season
AaaBee Accountants 1.5
We zijn net even andersAaaBee Accountants en Adviseurs te Groningen en Buitenpost is eenecht noordelijk accountantskantoor: nuchter, eerlijk enpersoonlijk. Wat ons werk betreft doen we wat u van een goedaccountantskantoor mag verwachten. We houden ons bezig metaccountancy, fiscale zaken en administratieve dienstverlening. Datis de basis, maar we doen graag nog wat meer. We coachen, adviserenen ondersteunen. En dat doen we, u raadt het al, net evenanders.Bij ons kantoor kunt u terecht voor accountancy, uw boekhouding,financiële administratie, jaarrekeningen, begeleiding en advies,ook bij het opzetten van een ondernemingsvorm,salarisadministraties, fiscale aangiftes en belastingadvies en. Nogzoveel meer.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij teblijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied dievoor u van belang zijn.De menselijke maat in de wereld van accountants.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteWe are just a littledifferentAaaBee Accountants and Advisors in Groningen and Outpost is a realnorthern accounting firm: sober, honest and personal. Regarding ourwork we are doing what you expect from a good accounting firm. Wedeal with accountancy, tax affairs and administrative services.That is the basis, but we do like to get some more. We coach,advise and support. And we do, you guessed it, a bitdifferent.At our office serves accountancy, your accounting, financialaccounting, financial statements, guidance and counseling, evenwhen setting up a corporate entity, payroll processing, tax returnsand tax advice. Much more.You have our office does not need daily. Yet the subjects weadvise you important enough to keep up. Through this app you willfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we'll keep you monthly about topics in financialmatters that are important to you.The human dimension in the world of accountants.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement Informationask a questionQuick quote
Commandeur Accountants 4.5
Commandeur Accountants & Adviseurs is hetaccountants- en adviesbureau in Medemblik. Met 20 medewerkers zijnwe een betrokken accountantskantoor, we hebben de kennis in huis omu te ontzorgen op het gebied van accountancy, fiscale vraagstukken,loonadministratie en financiële planning. Expertise op het gebiedvan juridische, notariële en specialistische fiscale vraagstukkenwordt waar nodig bij specialisten ingewonnen.Er heerst een informele bedrijfscultuur en we hebben eenpersoonlijke klantaanpak. U als klant heeft één aanspreekpunt vooral uw vragen en de korte communicatielijnen maken dat u als klantsnel geholpen wordt.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevantnieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van deBTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten teaccepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hierkunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen enraadplegen.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteCommander Accountants& Advisors is the accounting and consulting firm in Medemblik.With 20 employees, we are a committed accounting firm, we have theknowledge to take your worries away in the fields of accounting,tax issues, payroll and financial planning. Expertise in the areasof legal, notary and specialist tax issues is sought fromspecialists where necessary.There is an informal company and we have a personal clientapproach. You as a customer single point of contact for all yourquestions and short lines of communication that you are helpedquickly as a customer.Even if you do not need us daily, yet the subjects we advise youimportant enough to 'keep up'. Through this app you can find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you regularly informed of issues in fiscal andfinancial matters that are important to you. VAT alert enables youto our office if you wish to receive a timely reminder to do yourmonthly, quarterly or annual return. To our office to receiverelevant news on size and / or use of the VAT alert you must acceptwhen you download this app push notifications.Also you will visit us online customer portal via this App. You canapprove our finished pieces and periodically returns andconsult.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement InformationAsk a questionQuick quote
Notaris Langereis 1.0.3
Notariskantoor LangereisMaarten Langereis is notaris in Bergen (Noord-Holland) en isgespecialiseerd in ondernemingsrecht en estate-planning.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.-Nieuws en tips (zakelijk en particulier)-Actuele brochures-AZ-Begrippenlijst-Handige checklists-Stel een vraagNotariskantoorLangereisMartin Langereis notary in Bergen (Noord-Holland) and specializesin corporate and estate planning.You do not need daily. Our notary office Nevertheless, thetopics we advise you important enough to 'keep up'. Not only foryourself, your family or your business, but also for family,friends and business associates, you grateful operate with a smartand good advice. With this App you will find all relevantinformation about our firm, you can make an appointment and we willkeep you informed of monthly topics notarial matters that are ofinterest to you.News and tips (wholesale and retail)-Current brochures-AZ Glossary-Convenient checklists-Ask a question
AS Notaris 1.0.2
Art Senta Notarissen: Sterke betrokkenheid,open benadering en heldere communicatie. Wij begeleiden u graag opjuridisch gebied bij alle belangrijke stappen in uw leven.Deskundige adviezen en duidelijke formuleringen vormen hierbij debasis. Wij leggen de gemaakte afspraken niet alleen voor u vastmaar begeleiden en adviseren u tijdens het gehele traject. Eengeruststellende gedachte, want zo weet u zeker dat uw zaken goedgeregeld zijn.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagArt Senta Notaries:Strong commitment, open approach and clear communication. We guideyou in legal matters at all important steps in your life. Expertadvice and clear formulations form the basis. We not only set foryou, but guide and advise you throughout the entire process.Explain the arrangements made A comforting thought, because if youensure that your business is well organized.You do not need day to day. Notariskantoor Nevertheless, thetopics we advise you important enough to 'keep up'. Not only foryourself, your family or your business, but also for family,friends and business associates, you grateful to operate with asmart and good advice. With this App you will find all relevantinformation about our firm, you can make an appointment and we willkeep you informed of monthly topics notarial matters that are ofinterest to you.- News and practical tips (business and private)- Current brochures- A-Z Glossary- Convenient checklists- Ask a question
Kabola Heating 1.400
Kabola-warmte: behaaglijk en comfortabelKabola zorgt voor een warm welkom. Aangename warmte op elk momentvan de dag, in elk seizoen, jaar in jaar uit. Waar ú maar wilt.Voor uw situatie is er een passend model. We adviseren u graag.Kabola’s zijn betrouwbare, degelijke en onderhouds-armeverwarmingssystemen. Elke kachel en ketel voldoet aan de hogekwaliteitseisen van het CE-keurmerk. Ze worden door prima vakmensenin de moderne fabriek in Oudewater gemaakt. Met veel warmte…- direct toegang tot alle handleidingen- stel uw vraag aan ons- stuur een foto van uw door kabola verwarmde boot- blijf op de hoogte van alle beurzen en evenementen op het gebiedvan watersport- vind een kabola verkooppunt dichtbij u in de buurt- neem een kijkje in ons assortimentKabola heat: snug andcomfortableKabola ensures a warm welcome. Pleasant warmth at any time of theday, in every season, year after year. Where you want it to. Foryour situation there is an appropriate model. We advise you. Kabolaare reliable, robust and low-maintenance heating. Each heater andboiler meets the high quality requirements of the CE mark. They aremade by fine craftsmen in the modern factory in Oudewater. With alot of heat ...- Direct access to all manuals- Ask your question to us- Send a picture of your heated by kabola boat- Stay informed of all exhibitions and events in the field of watersports- Kabola find an outlet near your area- Take a look at our catalog
EQUUS accountants 1.5
EQUUS te Ede, meer dan alleen financiëlecijfers.Natuurlijk, we doen al het werk dat u van een accountant enbelastingadviseur mag verwachten: van (salaris)administratie en hetsamenstellen en controleren van de jaarrekening tot fiscale enbedrijfsadvisering. Maar meer nog: we luisteren, zijn uw praatpaal,staan u bij en geven advies. We helpen u met al onze persoonlijkeinzet, kennis en kunde, zodat ondernemen iets minder eenzaamis.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogtevan onderwerpen op financieel gebied die voor u van belangzijn.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersStel een vraagSnel een offerteEQUUS Ede, more than justfinancial figures.Of course, we do all the work you would expect from an accountantand tax consultant, from (salary) administration and thecompilation and auditing of financial statements for fiscal andbusiness consultancy. But even more: we listen, your confidant,support you and give you advice. We help you with all our personalcommitment, knowledge and skills, so take a little lesslonely.You have our office does not need daily. Yet the subjects we adviseyou important enough to keep up. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we'll keep you monthly about topics in financial matters thatare important to you.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsask a questionQuick quote
Cabinet 1.400
CABINET By Bob Voshol: Maatwerk tot in hetkleinste detailCABINET inloopkasten blinken uit in individuele vormgeving op hetallerhoogste kwaliteitsniveau.CABINET By Bob Voshol:Customized to the smallest detail CABINET walk-in closets excel in individual design at the highestlevel of quality.
CvK Accountancy 2.3
Wij zijn niet alleen onderscheidend quawerkwijze - vakkundig, laagdrempelig en enthousiast - weonderscheiden ons ook door onze toegankelijkheid.U kunt bij ons terecht voor uw complete boekhouding ensalarisadministratie fiscaal. Daarnaast bieden wij fiscaal advies.Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel, maar uervaart ook alle voordelen van een online administratie.U heeft ons accountantskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op accountancygebied dievoor u van belang zijn.Nieuw in deze versie:- Quick-nieuws op maat- Actuele brochures- Direct een afspraak maken- Stel een vraagWe are not onlydistinctive in terms of method - skillfully, approachable andenthusiastic - we distinguish ourselves through ouraccessibility.You can contact us for your complete accounting and payroll tax. Inaddition, we provide tax advice. Personal attention is our toppriority, but you will also experience all the advantages of onlineadministration. You have our accounting firm not need daily. However, the subjectson which we advise you important enough to 'keep up'. Through thisapp you will find all relevant information about our office, youcan make an appointment and we will keep you informed of monthlyissues on accounting matters which are of interest to you.New in this version:- Quick-tailored news- Current brochures- Make an appointment- Ask a question
Jonkers Yachts 1.403
Jonkers Yachts is a young, dynamic companythat aims to deliver the very best quality. Jonkers Yachts acts asan agent for Linssen Yachts, Dominator Yachts and Maxi Yachts,three yacht-builders renowned for their honest craftmanship,pioneering technology and top-quality materials.In our App you will find more information about Linssen Yachts,Dominator Yachts, Maxi Yachts, our company and our Yachts for Sale.Also you can directly contact us for more information about one ofour yachts, send a service request, find the weather and check outevents we will visit.- Find more information about our Yachts- Directly contact us- Find our Yachts for Sale- Find Events we will be visiting- Weather and travel informationJonkers Yachts is ayoung, dynamic company That private design to deliver the very bestquality. Jonkers Yachts acts as an agent for Linssen Yachts,Dominator Yachts and Maxi Yachts, three yacht-builders renowned forTheir honest craftmanship, pioneering technology and top-qualitymaterials.In our App you will find more information about Linssen Yachts,Dominator Yachts, Maxi Yachts, our company and our Yachts for Sale.Also you can contact us directly for more information about one ofour yachts, send a service request, find the weather and check outevents we will visit.- Find more information about our Yachts- Directly contact us- Find our Yachts for Sale- Find Events we will be visiting- Weather and travel information
Van Schaik & Noordam 2.5
Van Schaik & Noordam Accountancy &Belastingen: Geld is de benzine in de motor van jouw onderneming.Zonder geld gebeurt er niks. En als het over centjes gaat, kun je(zeker in deze tijd) niet wakker genoeg zijn. Waarom dan nietkiezen voor de kwaliteit van een Audi voor de prijs van een Golf?Wij zijn ervaren accountants en belastingadviseurs die vanaanpakken weten. Hoe? Zoals jij het wil. Altijd vakkundig envertrouwd en tegen scherpe tarieven. Op basis van fixed price, ofgewoon per uur, het kan allemaal. Samen ontdekken we wat voor jouhet beste werkt. Die flexibiliteit is voor ons heelvanzelfsprekend. Ons kantoor kent geen drempels, dus kom gerustlangs. Een kop koffie kan je veel tijd en geld besparen.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevantnieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van deBTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten teaccepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal.Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderenen raadplegen.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteVan Schaik & NoordamAccountancy & Taxes: Money is the fuel in the engine of yourbusiness. Without money nothing happens. And when it comes topennies, you can not be awake enough (especially at this time). Whynot choose the quality of an Audi for the price of a Golf? We areexperienced accountants and tax advisors who know address. How? Theway you want it. Always competent and familiar and at competitiverates. Based on fixed-price, or just an hour, everything ispossible. Together we discover what works best for you. Flexibilityis for us a matter of course. Our office has no thresholds, so comealong. A cup of coffee can save you time and money.Even if you do not need us daily, yet the subjects on which weadvise you important enough to 'keep up'. Through this app you canfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed about issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you if you want our office to receive a timely reminder todo your monthly, quarterly or annual return. To our office toreceive relevant news to size and / or use the Tax alert you mustaccept when you download this app push notifications.You also end up on our online customer portal via this App. Hereyou will approve our set pieces and returns regularly andconsult.New in this version:Quick news tailoredVAT AlertBrochures and leafletscustomer portalmanagement InformationAsk a QuestionQuick quote
Lokhorst Accountancy & Advies 2.7
Lokhorst accountancy & advies. Kort enbondig: hoge kwaliteit tegen een goede prijs, betrouwbaarheid inafspraken en kosten. En héél belangrijk: ervaring in hetbedrijfsleven en daardoor ook in staat om de waarde, dehaalbaarheid en de noodzaak van adviezen te beoordelen. Naar onzemening staat accountancy niet los van de natuurlijke adviesfunctievan de accountant.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen.Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maaten/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloadenvan deze App pushberichten te accepteren.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteLokhorst and accountancyadvice. Short and sweet: high quality at a good price, reliabilityand cost arrangements. And very important: business experience andtherefore able to assess the value, feasibility and need foradvice. In our view accountancy not separate from the naturaladvisory function of the auditor.Even if you do not need us daily, yet the subjects on which weadvise you important enough to 'keep up'. Through this app you willfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed of issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you to our office if you wish to receive a timely reminderto do your monthly, quarterly or annual return.To our office to receive relevant news to size and / orutilizing the VAT alert you must accept when you download this apppush notifications.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsManagement InformationAsk a questionQuick quote
Van Huizen Accountant & Advies 2.6
Kennis en deskundigheidU verwacht van uw accountant en fiscalist een alerte houding. Vanmijn kantoor in Schagerbrug kunt u die verwachten, zowel tenaanzien van de basisdienstverlening. Maar ik houd ook mijn ogenopen voor uw kansen, mogelijkheden, risico’s en bedreigingen opadministratief- en fiscaal gebied. Ik verzorg jaarrekeningen,rapportages,aangiftes en advies.Wat mag u verwachten?Eigenlijk alles. Ik verzorg uw volledige administratie en rekendaarvoor een transparante en reële prijs.Ook al heeft ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte vanonderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belangzijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminderwenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangiftete doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen opmaat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij hetdownloaden van deze App pushberichten te accepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal.Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteKnowledge andexpertiseYou expect your accountant and tax specialist alertness. From myoffice in Schagerbrug you can expect, both with regard to the basicservice. But I also keep my eyes open for opportunities,opportunities, risks and threats in administrative and fiscalmatters. I provide financial statements, reports, tax returns andadvice. What can you expect?Basically everything. I take care of your entire administration andcalculation before a transparent and fair price.Even though it does not need us daily. Yet the subjects weadvise you important enough to 'keep up'. Through this app you canfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed of issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you to our office if you wish to receive a timely reminderto do your monthly, quarterly or annual return. To our office toreceive relevant news on size and / or use of the VAT alert youmust accept when you download this app push notifications.Also you will visit us online customer portal via this App.Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement InformationAsk a questionQuick quote
Restaurant Callas 1.402
"Culinair genieten op sterrenniveau, maar wélin een ontspannen ambiance, zonder al te veel pretenties. Want uiteten moet een feestje zijn. Voor iedereen!" - Mario CallasMedio 2010 opende Mario Callas zijn deuren aan de Apollolaan inAmsterdam. Dezelfde brigade in een nieuwe setting: sfeervol, warmen vernieuwend. Het zorgvuldig samengestelde interieur weerspiegeltde gedachte achter onze tweesterrenkeuken: culinair genieten in eentoegankelijke en vooral gezellige ambiance. Gezellig én trendy,want de warme basis is subtiel afgestijld met kleurrijke - op maatgemaakte - kunst aan de muur. En naast een sfeervol restaurant, eenruim terras en een aparte lounge voor groepsreserveringen, beschiktCallas over een unieke showcooking bar, waardoor dineren opsterrenniveau een geheel nieuwe dimensie krijgt. Voor elkegelegenheid en bovenal: voor iedereen!Onze keuken is Frans-internationaal geïnspireerd. Er wordtalleen gewerkt met de beste (seizoens)producten van leveranciersuit de regio. Creativiteit en vernieuwing spelen - van amuse totdessert - een cruciale rol, maar smaak blijft de absolute nummeréén! Ons vriendelijke personeel helpt bovendien graag bij hetuitkiezen van een perfecte wijn-spijs combinatie."Luxury at star level,but in a relaxed atmosphere, without being pretentious. Becauseeating should be a party. For everyone!" - Mario CallasIn mid-2010 Mario Callas opened its doors to the Apollo Avenuein Amsterdam. Same brigade in a new setting: cozy, warm andinnovative. The carefully selected interior reflects the ideabehind our two star kitchen: culinary delights in an accessible andabove all friendly atmosphere. Cosy and trendy, because the warmbase is subtle with colorful afgestijld - customized - wall art.And in addition to a cozy restaurant, a spacious terrace and aseparate lounge for group bookings, Callas has a unique cookingshow bar, which makes dining at star level takes on a whole newdimension. For every occasion and above all for everyone!Our cuisine is French-inspired international. We only work withthe best (seasonal) products from suppliers in the region.Creativity and innovation play - from start to finish - a crucialrole, but taste remains the absolute number one! Our friendly staffwill be happy to help in selecting the perfect wine-paired.
Accountantskantoor Baan 2.3
Accountantskantoor Baan is al jarenlanggevestigd te Zwijndrecht en sinds 2004 werkzaam onder deze naam.Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. U alsondernemer kunt rekenen op een adviseur die met u meedenkt. Vanuitde basis – het verwerken en controleren van financiëleadministraties – streven wij tezamen met de ondernemer naar hetmeest gunstige resultaat, zowel op bedrijfseconomisch als fiscaalgebied. Wij hechten grote waarde aan contacten met cliënten,waardoor wij sneller kunnen inspelen op hun wensen en behoeften.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevantnieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van deBTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten teaccepteren.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteAccountantskantoor Coursehas long been established in Zwijndrecht and since 2004 workingunder this name. Personal attention is our top priority. As anentrepreneur can count on a consultant who thinks with you. Fromthe base - the processing and checking financial administrations -we strive together with the entrepreneur to the most favorableresults, both on a commercial and taxation. We attach greatimportance to contacts with clients, allowing us to respond morequickly to their needs.Even if you do not need us daily, yet the subjects we advise youimportant enough to 'keep up'. Through this app you can find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you regularly informed of issues in fiscal andfinancial matters that are important to you. VAT alert enables youto our office if you wish to receive a timely reminder to do yourmonthly, quarterly or annual return. To our office to receiverelevant news on size and / or use of the VAT alert you must acceptwhen you download this app push notifications.New in this version: Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsManagement InformationAsk a questionQuick quote
Bureau Toerisme Laag Holland 1.401
Laag Holland het prachtige nationaal Landschapvlak boven Amsterdam in de provincie Noord Holland, heeft alleswaar Nederland bij de toerist zo bekend om is. Zuiderzee stadjes,weilanden met koeien, bloemen, molens en kaas. Ontdek de prachtigenatuur per fiets, wandelend of per boot, maak kennis met decultuurhistorie, proef de vele streekproducten.In deze App vindt u handige kaarten, routes, restaurants,overnachtingsmogelijkheden en informatie om u de weg te wijzen naaralles wat Laag Holland te bieden heeft. Foto's en video's geven ueen beeld van dit verrassende stukje Nederland. Alles wat u nodigheeft voor een geslaagd dagje uit of een vakantie in LaagHolland.- Ontdek de vele mogelijkheden om Laag Holland per fiets,wandelend of varend te ontdekken- Volg een wandel- of fietsroute- Vind een bijzondere eetgelegenheid in Laag Holland- Ontdek de leukste plaatsen om te overnachten in LaagHolland- Bekijk foto's en videos van bezienswaardigheden- Bekijk onze evenementen- Maak gebruik van arrangementen en aanbiedingen- Stuur ons een leuke vakantiefoto uit Laag HollandLow Holland beautifulnational scenic area north of Amsterdam in the province NorthHolland, Netherlands at the tourist everything is so well known.Zuiderzee towns, pastures with cows, flowers, windmills and cheese.Discover the beautiful countryside by bike, on foot or by boat,meet the cultural, sample the many local products.In this app you will find helpful maps, routes, restaurants,accommodation and information to help you the way to whatever LowHolland has to offer. Photos and videos give you a picture of thisamazing part of the Netherlands. Everything you need for asuccessful day out or holiday in Lower Holland.- Discover the many possibilities to Low Holland by bike, onfoot or by boat to discover- Follow a hiking or cycling- Find a special eatery Low Holland- Discover the best places to stay in Lower Holland- View photos and videos of interest- View our events- Make use of packages and deals- Send us a nice vacation from Low Holland
Café de Groene Vlinder 1.399
Café de Groene Vlinder: druk, gezellig eetcaféhartje pijp.Café de Groene Vlinder is al meer dan 10 jaar een begrip in dePijp, gelegen aan de Albert Cuypmarkt. Het is een druk en gezelligeetcafé met vriendelijk personeel. Toegankelijk voor iedereen.Overdag is er de bekende Cuypmarkt voor de deur en ’s avonds zittenwe midden in het bruisende uitgaansleven.Overdag is het de perfecte plek om even uit te rusten na hetafstruinen van de markt. ’s Avonds verandert het in een bruisendeetcafé, waar je naast een hapje eten ook nog een biertje kandrinken om de avond af te sluiten. In het weekend komen dedansschoentjes absoluut van pas, want waar je ook staat: ‘er magaltijd gedanst worden’.In deze App kun je:- Kennismaken met Café De Groene Vlinder- Ons menu bekijken- Foto's bekijken van ons Café- Contact met ons opnemen- Gebruik maken van acties- Onze evenementen bijhouden- Een foto naar ons toe sturenCafe Green Butterfly:pressure, cozy eatery center pipe.Cafe Green Butterfly for over 10 years a landmark in the pipe,located at the Albert Cuyp Market. It is a busy and cozy pub withfriendly staff. Accessible to all. During the day there is thefamous Cuypmarket the door and in the evening we sit in the middleof the bustling nightlife.During the day it is the perfect place to have a rest aftercombing the market. In the evening it turns into a bustling eatery,where, apart from a snack also can drink a beer to close off theevening. On weekends the dance shoes definitely come in handy,because wherever you state: "there should be always danced.In this app you can:- Meet The Green Butterfly Cafe- View our menu- See photos of our Cafe- Contacting Us- Using actions- Our track events- A photo sent to us
Natural Delicious 4.5.3
Natural Delicious staat voor genieten in eenprettige omgeving, met gezonde, duurzame, verse én lekkereproducten. Het assortiment kenmerkt zich door veel variatie,gezonde keuze en voor ieder wat wils.Natural Delicious is een concept voor bedrijfscatering,ontwikkeld door Prorest Catering.- Recente prijslijsten en Specials- Vind Locaties- Neem direct contact met ons op- Deel de App met collega's- Blijf op de hoogte van nieuws en actiesProrest,Facilicom,Natural,Delicious,eten,drinken,bedrijfsrestaurant,gezond,duurzaamNatural Delicious, toenjoy in a pleasant environment, with healthy, sustainable, freshand tasty products. The range is characterized by a lot of variety,and healthy choice for everyone.Natural Delicious is a concept for catering, developed byProrest Catering.- Recent price lists and Specials- Find Locations- Please contact us- Share the App with colleagues- Stay informed of news and promotionsProrest Facilicom, Natural, Delicious, food, drink, company,healthy, sustainable
V Leussen Vd Broek Notarissen 1.0.1
Van Leussen Van den Broek Notarissen is eenmodern notariskantoor, centraal gelegen Nederland. Wijonderscheiden ons door snelheid, aantoonbare uitstekende kwaliteiten zeer scherpe tarieven.U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, zoals hetopstellen van een testament, de oprichtingsakte van uw bedrijf, eenaandelenoverdracht, opstellen huwelijksvoorwaarden,samenlevingscontract, aankoop van uw woning met hypotheekakte,enzovoorts.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Wij informeren u maandelijks over diverse onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn. Via deze App vindt uverder alle relevante informatie over ons kantoor.Leussen of Van den BroekNotaries is a modern notary office, central Netherlands. Wedistinguish ourselves by speed, proven excellent quality and verycompetitive prices.You can contact us for all kinds of business, such as drafting awill, the deed of your business, a share transfer, draftingprenuptial agreements, cohabitation contract, purchase of yourproperty with mortgage, etcetera.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice.We will inform you monthly about various topics on notarialmatters that are important to you. With this App you will also findall relevant information about our office.
Notaris Holland & vd Woude 1.0.1
Holland en van der Woude notarissen enadviseurs te Roden.Bij ons kunt u terecht voor alle werkzaamheden op het gebied vanpersonen- en familierecht, onroerend goed (particulier encommercieel) en ondernemingsrecht.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belangzijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagHolland and van der Woudesolicitors and advisors to Roden.With us you can go for all activities in the field of family law,real estate (residential and commercial) and corporate law.You do not need every day our notary office. However, the topics onwhich we advise you important enough to 'keep up'. Not only foryourself, your family or your business, but also for family,friends and business associates that you operate with a gratefulsmart and good advice.Through this app you can find all relevant information about ouroffice, you can make an appointment and we will keep you informedof monthly topics notarial matters that are important to you.- News and practices (business and private)- Current brochures- La-Z Glossary- Useful checklists- Ask a Question
Mathijsen & Weijs Notarissen 4.1.1
Maak kennis met de notarissen en medewerkersvan Mathijsen & Weijs Notarissen te Venray.U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, van het maken vaneen testament, tot het oprichten van een bedrijf of stichting, vanhuwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract totaandelenoverdracht, van de aan- of verkoop van een huis tot dehypotheekakte.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.Meet the notaries andemployees of Mathijsen & Weijs Notaries in Venray.You can contact us for all kinds of things, from making a will, toestablish a company or foundation, conditions of marriage or civilpartnership to transfer shares, the purchase or sale of a house tothe mortgage.You have our notary office does not need daily. Yet the subjectswe advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates that you operate with a grateful smart and goodadvice. Through this app you can find all relevant informationabout our office, you can make an appointment and we'll keep youmonthly about topics on notarial matters that are important toyou.
Notaris Cohen 4.1.2
Maak kennis met onze notarissen enmedewerkers. Wij zijn een laagdrempelig kantoor voor de stad enregio Groningen.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagMeet our notaries andemployees. We are an accessible office for the city and region ofGroningen.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you informed of monthly issues on notarial mattersthat are important to you.- News and practical tips (wholesale and retail)- Current brochures- AZ Glossary- Handy checklists- Ask a question
Notariskantoor Kauffeld 1.0.3
Notariskantoor Kauffeld te Pekela is eendynamisch kantoor met regionale uitstraling, dat moderne middelenaanwendt om traditionele notariële waarden te kunnen garanderen.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.Notariskantoor Kauffeldto Pekela is a dynamic firm with a regional scope, which usesmodern means to ensure notarized traditional values.You have our notary office does not need daily. However, theissues which we advise you important enough to 'keep up'. Not onlyfor yourself, your family or your business, but also for family,thank you operate with a smart and good advice. Friends andbusiness associates, Through this app you will find all relevantinformation about our firm, you can make an appointment and we willkeep you informed monthly of subjects in notarial matters that areof interest to you.
Zeestraten + Hagemann 4.1.1
Maak kennis met onze notarissen enmedewerkers.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Stel een vraagMeet our notaries andemployees.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you informed of monthly issues on notarial mattersthat are important to you.- News and practical tips- Current brochures- AZ Glossary- Ask a question
Notarispraktijk Hagen 1.0.2
Notarispraktijk Hagen is een voor iedereentoegankelijke notarieel dienstverlener. Voor hen die een eerstekeer met een notaris in aanraking komen als ook voor hen die metplezier opnieuw van onze diensten gebruik willen maken, bieden wijdeskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht, deondernemingspraktijk en de registergoed praktijk.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.Notarispraktijk Hagen isa publicly accessible notarial services. For those who first comeinto contact with a notary as well as those who want to make ahappy return of our services we provide expertise in the area of​​family law, the firm practice and register good practice.You do not need day to day. Notariskantoor Nevertheless, the topicswe advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, you grateful to operate with a smart and goodadvice. With this App you will find all relevant information aboutour firm, you can make an appointment and we will keep you informedof monthly topics notarial matters that are of interest toyou.
Van Solkema Notaris 4.0.1
Van Solkema Notaris te HarmelenMaak kennis met de (kandidaat-)notarissen van Van SolkemaNotaris.Het kantoor van Van Solkema Notaris is dynamisch en voorzien vande meest innovatieve automatisering, zodat we onze klanten snel enadequaat van dienst kunnen zijn tegen concurrerende tarieven.U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, van het makenvan een testament, tot het oprichten van een bedrijf of stichting,van huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract totaandelenoverdracht, van de aan- of verkoop van een huis tot dehypotheekakte.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belangzijn.Van Solkema Notaris, voor een duidelijk en helder advies.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagnotaris,van,solkema,harmelen,notariskantoor,testament,samenlevingscontract,erfenis,hypotheek,bvVan Solkema Notary inHarmelenMeet the (candidate) notaries Van Solkema Notary.The office of Van Solkema Notary is dynamic and features themost innovative automation, so we can be at competitive rates toour customers. Quickly and effectively serviceYou can contact us for all possible things, from making a will,to set up a company or foundation, of prenuptial or cohabitationagreement to transfer shares, the purchase or sale of a home to themortgage.You do not need day to day. Notariskantoor Nevertheless, thetopics we advise you important enough to 'keep up'. Not only foryourself, your family or your business, but also for family,friends and business associates, you grateful to operate with asmart and good advice.With this App you will find all relevant information about ourfirm, you can make an appointment and we will keep you informed ofmonthly topics notarial matters that are of interest to you.Van Solkema Notary, a clear and clear advice.- News and practical tips (business and private)- Current brochures- A-Z Glossary- Convenient checklists- Ask a questionnotary, from, Solkema, harmelen, notaries, wills, cohabitationcontract, inheritance, mortgage, eg
Notariskantoor De Kroon 4.0.1
Notariskantoor De Kroon, gevestigd te Velp enDierenMaak kennis met de notarissen en medewerkers van Notariskantoor DeKroon.U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, van het maken vaneen testament, tot het oprichten van een bedrijf of stichting, vanhuwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract totaandelenoverdracht, van de aan- of verkoop van een huis tot dehypotheekakte en natuurlijk de afwikkeling van eennalatenschap.Ook kunt u bij ons terecht voor echtscheidingsbemiddeling(Mediation).U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belangzijn.Notariskantoor De Kroon, persoonlijk, deskundig en vertrouwd.Notary Office Crown,established in Velp and Animals Meet the notaries and employees of Notariskantoor Crown. You can contact us for all possible things, from making a will, toset up a company or foundation, of prenuptial or cohabitationagreement to share transfer, the purchase or sale of a home to themortgage and of course the settlement of an estate.You can also contact us for divorce mediation (Mediation). You do not need day to day. Notariskantoor Nevertheless, the topicswe advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, you grateful to operate with a smart and goodadvice. With this App you will find all relevant information about ourfirm, you can make an appointment and we will keep you informed ofmonthly topics notarial matters that are of interest to you. Notary Office Crown, personal, knowledgeable and trusted.
Horecaslagerij Van Hees 1.0.1
Horecaslagerij van Hees is specialist inculinair vlees, wild & gevogelte voor de professionele keukensvan Nederland. Van catering tot restaurant tot snackbar, vooriedereen zijn er tal van mogelijkheden. Ons uitgebreide assortimentspeelt hierop in en kan daar waar nodig aangevuld worden.In de App vind u meer informatie over ons bedrijf, onzeveiligheidsmaatregelen, huidige aanbiedingen, kunt u uw bestellingplaatsen, meer informatie opvragen en direct contact opnemen.- Vind meer informatie over ons bedrijf- Bekijk de actuele aanbiedingen- Plaats uw bestelling direct via de App- Vraag direct een offerte aan- Regelmatig leuke acties voor klantenCatering Butcher ofVoorhees specializes in culinary meat, game and poultry forprofessional kitchens Netherlands. From catering to restaurant tosnack, for everyone, there are plenty of options. Our extensiverange is responding and may be supplemented where necessary.In the App you can find more information about our company, oursecurity, current offers, you can place your order, request moreinformation and direct contact.- Find more information about our company- View the current offers- Place your order directly through the App- Request a Quote- Regular fun activities for customers
Kaatje bij de Sluis 1.402
Dit is de App van Kaatje bij de Sluis inBlokzijl. Met deze App reserveert u direct een tafel in onsrestaurant en maakt u een reservering voor een zakelijk arrangementof onze Résidence. Bekijk onze menukaart, onze arrangementen envind leuke activiteiten in de omgeving van Blokzijl. Blijf op dehoogte van belangrijke culinaire evenementen en neem direct contactmet ons op.Kaatje bij deSluis,Alliance,Gastronomique,Kaatje,Blokzijl,Residence,restaurant,culinair,michelin- Reserveer direct een tafel met je mobiel- Bekijk onze menukaart en arrangementen- Maak kans op een fles champagne- Geef een Kaatje Kadobon cadeau- Blijf op de hoogte van culinaire evenementen in de regio- Vind leuke activiteiten in de omgeving van BlokzijlThis is the App Kaatjebij de Sluis in Blokzijl. With this App you reserve a tabledirectly in our restaurant and make a reservation for a businesspackage or our Residence. View our menu, our packages and find funactivities in the area of ​​Blokzijl. Keep track of importantculinary events and directly contact us.Kaatje bij de Sluis, Alliance Gastronomique, Kate, Blokzijl,Residence, restaurant, culinary, michelin- Book a table with your mobile- View our menu and packages- Win a bottle of champagne- Give a gift Kaatje Gift Certificate- Keep track of culinary events in the region- Find fun activities in the area of ​​Blokzijl
Accountant & Belastingadviseur 4.0.3
Adu accountant& BelastingadviseurU kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van belastingen(zakelijk en particulier), financiële planning, bedrijfsoverdracht,overeenkomsten (arbeidscontracten e.d.) en rechtsvorm en voor deuitvoering van loonadministratie, boekhoudingen het opstellen encontroleren van de jaarrekening.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op accountancygebied die voor u van belangzijn.Adu Auditor & TaxConsultantYou can come to us for advice in the field of taxation (corporateand private), financial planning, business transfer agreements(contracts, etc.) and legal form and for the implementation ofpayroll, accounts drafting and checking accounts.You do not need every day our office. Nevertheless, the topicswe advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, you grateful to operate with a smart and goodadvice.With this App you will find all relevant information about ourfirm, you can make an appointment and we will keep you informedevery month of the field of accountancy subjects that are ofinterest to you.
3V Belastingadviseurs 4.4
Welkom bij 3V Belastingadviseurs, hetonafhankelijke belastingadvieskantoor te Ijsselstein, gelegen incentraal Nederland. De Belastingdienst kan het voor u niet leukermaken, wij kunnen dat wel!Wij zijn daarom pas tevreden als onze klanten zeggen:3V BELASTINGADVISEURS BESPAART MIJ GELD!Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevantnieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van deBTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten teaccepteren.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteWelcome to 3V Tax,independent tax consultancy to Ijsselstein, situated in the centralNetherlands. The tax authorities can not make fun of you, we can doit!Therefore, we are not satisfied until our customers say:3V BELASTINGADVISEURS SAVES ME MONEY!Even if you do not need us daily. Yet the subjects we advise youimportant enough to 'keep up'. Through this app you can find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you regularly informed of issues in fiscal andfinancial matters that are important to you. VAT alert enables youto our office if you wish to receive a timely reminder to do yourmonthly, quarterly or annual return. To our office to receiverelevant news on size and / or use of the VAT alert you must acceptwhen you download this app push notifications.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsManagement InformationAsk a questionQuick quote
Barnautica Yachting 1.400
Dit is de App van Barnautica Yachting. In dezeApp vindt u meer informatie over ons bedrijf en onzedienstverlening. Daarnaast presenteren we ons huidige aanbod entelkens een jacht in de Spotlight. In de fotomappen staat alleinformatie over de jachten in ons assortiment. Via Zend Foto kunt uuw eigen jacht makkelijk doorsturen of uw mooiste watersportmomentvoor plaatsing op onze Facebook pagina.In deze app:- Informatie over Barnautica Yachting- Bekijk ons aanbod schepen via je mobiel- Klantenactie- Tips & Tricks- Jacht in de spotlight- Social MediaThis is the AppBarnautica Yachting. In this App you will find more informationabout our company and our services. In addition, we present ourcurrent offerings and one each yacht in the Spotlight. In the photofolder contains all the information about the yachts in our range.Send Photo via you can easily send your own yacht or your bestsports time for posting on our Facebook page.In this app:- Information about Barnautica Yachting- Visit us ship via your mobile phone- Customer Action- Tips & Tricks- Hunting in the spotlight- Social Media
Administratiekantoor Hootsen 1.2
Maatwerk in administratieAdministratiekantoor Hootsen (sinds 1984) een allround kantoor inmidden Nederland biedt een breed financieel en fiscaaldienstenpakket, gericht op ondernemers in het MKB. Met onzediensten leveren wij maatwerk voor een eenmanszaak, B.V. ofparticulier.U kunt bij ons kantoor terecht voor financiele- en fiscaleadministratie en uiteraard ook voor uw salarisadministratie,rapportage en prognoses. Ook adviseren en begeleiden wij elkeondernemer die dat wenst, in welke fase zijn bedrijf zich ookbevindt.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogtevan onderwerpen op financieel gebied die voor u van belangzijn.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertSnel contact opnemenStel een vraagSnel een offerteTailored inadministrationHootsen Administration (since 1984) an all-round office in centralNetherlands offers a broad financial and tax services, aimed at SMEentrepreneurs. Through our services we provide service for a soleproprietorship, BV or private. You can come to our office serves financial- and taxadministration, and of course for your payroll, reporting andforecasting. Also, we advise and assist any business who wisheswhat stage his company is located. You have our office does not need daily. Yet the subjects we adviseyou important enough to keep up. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we'll keep you monthly about topics in financial matters thatare important to you. New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertQuickly contactask a questionQuick quote
Maasland Accountants 1.3
Maasland Accountants en Adviseurs te meerssenis werkzaam voor een gevarieerd klantenbestand in het MKB -segment. Wij zijn een klein kantoor en zijn er met name voor deklant die kwaliteit en maatwerk zoekt. De werkzaamheden van onskantoor bestaan uit het leveren van geïntegreerde diensten op hetgebied van administratie, accountancy, fiscale en juridischeadvisering alsmede persoonlijke financiële planning.Onze organisatie hanteert daarbij als uitgangspunt dat dedienstverlening via een persoonlijke benadering tot een zo hoogmogelijke kwaliteit / prijs rendement voor u moet leiden. Wijkunnen dit bewerkstelligen en realiseren door het creëren van eenoptimale relatie met u en het voortdurend nastreven van een nauwesamenwerking binnen ons team.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij teblijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied dievoor u van belang zijn.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersLoginsStel een vraagSnel een offerteMaasland Accountants andAdvisors to meerssen working for a diverse customer base in the SME- segment. We are a small office and there especially for thecustomer who seeks quality and customization. The work of ouroffice consists of providing integrated services in the areas ofadministration, accounting, tax and legal advice as well aspersonal financial planning.Our organization practicing the principle that the service via apersonal approach to the highest possible quality / priceperformance to lead you. We can accomplish and achieve this bycreating an optimal relationship with you and constantly strivingfor close cooperation within our team.You have our office does not need daily. Yet the subjects weadvise you important enough to keep up. Through this app you willfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we'll keep you monthly about topics in financialmatters that are important to you.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsLoginsask a questionQuick quote
Bonis Accountancy 2.7
Een passie voor cijfers, ondernemerschap enduurzaamheid!Belangrijk voor u als ondernemer is dat de accountant eengesprekspartner, een klankbord en een coach is. Naast algemeneaccountancywerkzaamheden specialiseert dit kantoor zich in adviesinzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hetkantoor van de duurzame accountant bevindt zich in Rotterdam.Ook al heeft ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte vanonderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belangzijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminderwenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangiftete doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen opmaat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij hetdownloaden van deze app pushberichten te accepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hierkunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen enraadplegen.• Quick-nieuws op maat• BTW-Alert• Brochures en folders• Klantenportaal• Managementinformatie• Stel een vraag• Snel een offerteA passion for numbers,entrepreneurship and sustainability!Important for you as an entrepreneur is that the auditor is apartner, a sounding board and a coach. In addition to generalaccountancy work this office specializes in advice onsustainability and corporate social responsibility. The office ofthe permanent auditor finds himself in Rotterdam.Even though it does not need us daily. Yet the subjects we adviseyou important enough to 'keep up'. Through this app you can findall relevant information about our office, you can make anappointment and we will keep you regularly informed of issues infiscal and financial matters that are important to you. VAT alertenables you to our office if you wish to receive a timely reminderto do your monthly, quarterly or annual return. To our office toreceive relevant news on size and / or use of the VAT alert youmust accept when you download this app push notifications.Also you will visit us online customer portal via this App. You canapprove our finished pieces and periodically returns andconsult. • Quick-tailored news• Tax Alert• Brochures and leaflets• Customer Portal• Management Information• Ask a question• Quick quote
Van Driel Finance 1.7
Van Driel Finance, duidelijk in uw voordeel!Uw administratie wilt u goed op orde hebben. Van Driel Financeverzorgt uw complete administratie. Daarnaast ontvangt u periodiekrapportages over het financieel reilen en zeilen van uwonderneming. Ook voor de salarisadministratie kunt u bij Van DrielFinance terecht. Naast dat Van Driel Finance uw completeadministratie doet, zien wij het ook als onze taak om u voortdurendte adviseren over uw financiële situatie. Welke kansen bieden zichaan, waar moet u in een groeiende onderneming rekening mee houden?Tijdig advies helpt u in iedere fase verder. Door onze ruimeervaring kunnen wij u adequaat adviseren op tal van gebieden.Van Driel Finance is gevestigd in Capelle aan den IJssel enregio Rotterdam 010. Mensen buiten deze regio zijn ook van hartewelkom.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij teblijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied dievoor u van belang zijn.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalSnel een offerteVerbeterde performanceToevoeging loonbelasting-alertAanpassing personeelsfilterUitbreiding berichtenprofielVerbeterde PDF-viewer (IOS)Van Driel Finance,clearly in your favor!Your administration would like you are in good shape. Van DrielFinance provides your complete administration. You will alsoreceive periodic reports about the financial ins and outs of yourbusiness. For the payroll too, please contact Van Driel Finance.Besides that Van Driel Finance does your complete administration,we see it as our job to constantly advise you about your financialsituation. What opportunities present themselves, where should youkeep in mind in a growing company? Timely advice will help you atevery stage. Through our extensive experience we can advise youproperly in many areas.Van Driel Finance is based in Capelle aan den IJssel andRotterdam area 010. People outside the region are also welcome.You have our office does not need daily. Yet the subjects weadvise you important enough to keep up. Through this app you willfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we'll keep you monthly about topics in financialmatters that are important to you.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalQuick quoteImproved performanceAdding payroll taxes alertAdapting staff filterExpansion message profileImproved PDF viewer (IOS)
Oliemans Accountants 1.3
U als ondernemer moet continu keuzes maken.Belangrijke financiële of fiscale keuzes bepalen het succes van uworganisatie. In welke fase uw organisatie ook zit uw administratiemoet op orde zijn, uw jaarrekening op tijd af, en u moet zich alhelemaal geen zorgen maken over uw belastingzaken.Oliemans Accountants ondersteunt al meer dan 20 jaarMKB-ondernemers uit diverse branches. Door onze persoonlijkebenadering en kwalitatief hoogwaardige diensten helpen wij u dejuiste keuzes te maken. Wij zijn lid van NBA en RegisterBelastingadviseurs. Dit staat voor kwaliteit.Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiekop de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied dievoor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van onskantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-,kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevantnieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van deBTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten teaccepteren.Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal.Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderenen raadplegen.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteAs an entrepreneur mustmake choices constantly. Significant financial or fiscal choicesdetermine your organization's success. At what stage your businessis also your records must be in order, your accounts on time off,and you should already not worried about your tax affairs.Oliemans Accountants has supported more than 20 years SMEentrepreneurs from various industries. Our personal approach andhigh quality services, we help you make the right choices. We aremembers of NBA and Registry Tax. This stands for quality.Even if you do not need us daily. Yet the subjects we advise youimportant enough to 'keep up'. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you regularly informed of issues in fiscal andfinancial matters that are important to you. VAT alert enables youto our office if you wish to receive a timely reminder to do yourmonthly, quarterly or annual return. To our office to receiverelevant news to size and / or utilizing the VAT alert you mustaccept when you download this app push notifications.Also you will visit us online customer portal via this App. Youcan approve our finished pieces and put declarations andconsult.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement Informationask a questionQuick quote
Stouten & Wijnen Accountants 2.8
Wij adviseren al jaren met succes hetregionale midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars endga’s. Omdat vraagstukken vaak complex zijn hanteren wij eenmultidisciplinaire aanpak. Daarbij werken onze accountants,fiscalisten en personeelsadviseur nauw samen. Door het toepassenvan innovaties op automatiseringsgebied kunnen wij ons focussen opwaar we goed in zijn: adviseren.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogtevan onderwerpen op financieel gebied die voor u van belangzijn.• Quick-nieuws op maat• BTW-Alert• Brochures en folders• Klantenportaal• Managementinformatie• Stel een vraag• nel een offerteWe advise many yearssuccessfully the regional SMEs, professionals and entrepreneurs.Because issues are often complex, we apply a multidisciplinaryapproach. In addition, our auditors, tax and personnel consultantclosely. By applying innovations in automation, we can focus onwhat we do best: advising. You do not need our office daily. Yet the subjects we advise youimportant enough to 'keep up'. Through this app you can find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we'll keep you monthly about topics in financial matters thatare important to you.• Quick-tailored news• Tax Alert• Brochures and leaflets• Customer Portal• Management Information• Ask a question• nel quote
Spoelstra & Scherer 4.0.2
Spoelstra & Scherer AccountantsU kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van belastingen(zakelijk en particulier),financiële planning, bedrijfsoverdracht,overeenkomsten (arbeidscontracten e.d.) en rechtsvorm en voor deuitvoering van loonadministratie, boekhoudingen het opstellen encontroleren van de jaarrekening.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op accountancygebied die voor u van belangzijn.- Nieuws (DGA, IB-ondernemers,particulier)- Actuele brochures- Begrippenlijst A-Z- Offerteaanvraag- Stel een vraagSpoelstra & SchererAccountantsYou can come to us for advice in the field of taxation (corporateand private), financial planning, business transfer agreements(contracts, etc.) and legal form and for the implementation ofpayroll, accounts drafting and checking accounts.You do not need every day our office. Nevertheless, the topicswe advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, you grateful to operate with a smart and goodadvice.With this App you will find all relevant information about ourfirm, you can make an appointment and we will keep you informedevery month of the field of accountancy subjects that are ofinterest to you.- News (DGA, IB entrepreneurs, private)- Current brochures- Glossary A-Z- Quotation- Ask a question
Balans Accountancy 1.2
Balans Accountancy & Administratie is eenjonge en flexibele organisatie gespecialiseerd in dienstverleningop administratief en financieel gebied ten behoeve van ondernemersbinnen het MKB. Uitgangspunt bij onze dienstverlening ispersoonlijke aandacht en het snel voldoen aan de eisen en wensenvan onze klant met een kwalitatief goed product tegen een scherptarief.U kunt bij ons terecht voor de financiële en fiscaleadministratie, het controleren en beoordelen van jaarrekeningen, desalarisadministratie, interim-oplossingen, bedrijfseconomischeadviezen en begeleiding van fusies of overnames.U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij teblijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie over onskantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we umaandelijks op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied dievoor u van belang zijn.New in this version:Quick-nieuws op maatBTW-AlertBrochures en foldersKlantenportaalManagementinformatieStel een vraagSnel een offerteBalance Sheet Accounting& Administration is a young and flexible organizationspecializes in providing administrative and financial matters forentrepreneurs in the SME sector. The starting point for ourservices, personal attention and quickly meet the demands andwishes of our customers with a quality product at a competitiveprice.You can contact us for the financial and tax administration,monitoring and assessment of annual accounts, payroll, interimsolutions, business management advice and overseeing mergers andacquisitions.You have our office does not need daily. Yet the subjects weadvise you important enough to keep up. Through this app you willfind all relevant information about our office, you can make anappointment and we'll keep you monthly about topics in financialmatters that are important to you.New in this version:Quick-tailored newsVAT AlertBrochures and leafletsClient PortalManagement Informationask a questionQuick quote
Notariaat Ritsma 4.0.1
Notariaat Ritsma te StaphorstWij zijn bij uitstek een notariskantoor voor het verstedelijkteplatteland. U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, vanhet maken van een levenstestament of volmacht, tot het oprichtenvan een BV of stichting, van huwelijksvoorwaarden ofsamenlevingscontract tot aandelenoverdracht, van de aan- of verkoopvan een huis tot de hypotheekakte.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belangzijn.Ons notariskantoor is er voor u!- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagNotarial RitsmaStaphorstWe are eminently a notary office for the urbanized countryside. Youcan contact us for all possible cases of making a living will orpower of attorney, to set up a limited company or foundation, ofprenuptial or cohabitation agreement to share transfer, purchase orsale of a house to the mortgage.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice.Through this app you will find all relevant information aboutour office, you can make an appointment and we will keep youinformed of monthly issues on notarial matters that are importantto you.Our notary office is there for you!- News and practical tips (wholesale and retail)- Current brochures- AZ Glossary- Handy checklists- Ask a question