Appbolaget Sverige AB Apps

Loading...
Skolapp Kalmar 5.0.9
Skolapp Kalmar samlar information och tjänster som riktar sig tillvårdnadshavare med barn i förskola samt till elever ochvårdnadshavare i skola i en app. I appen ställer man in önskadförskola/skola, och får då information för den enheten. Exempel påinnehåll: Nyheter, schema, klassens hemsida i Google, läsårstider,matsedel, kontaktinformation, sjukanmälan mm. Appen byggs på efterhand som vi ser att nya önskemål och funktioner kommer. Mycketnöje!
Skolapp Öland 4.0.0
Skolapp Öland samlar information och tjänster som riktar sig tillvårdnadshavare med barn i förskola samt till elever ochvårdnadshavare i skola/gymnasiet i en samlad app. I appen ställerman in önskad förskola/skola, och får då information för denenheten. Har man barn på flera skolor kan man dessutomFavorit-markera och snabbt hoppa mellan skolor. Exempel påinnehåll: Nyheter, schema, läsårstider, kalendarium, matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan, länkar till klassbloggar ochbusstidtabeller mm. Saknar du något så finns det möjlighet attlämna förslag direkt i appen. Mycket nöje!
Kalmarsundsskolan 3.0.0
KALMARSUNDSSKOLAN Kunskap – Omtanke – Mångfald Kalmarsundsskolanfinns i den norra delen av Kalmar och har närmare 800 elever. 45 %av eleverna har ett annat modersmål än svenska och på skolan finnsca 30 språk representerade. Det är högt i tak och en varm stämningi klassrummen. Vi ligger i framkant vad det gäller IKT som ettnaturligt hjälpmedel och på skolan får alla elever i åk 4-9 en egendator. Som ett ytterligare steg i utvecklingen att ökatillgängligheten för våra elever och vårdnadshavare lanserar viKalmarsundsskolan-appen. Här kan ni på ett smidigt och enkelt sättfå tillgång till mängder av kontaktuppgifter, alla klassersscheman, matsedel, kalendariet, möjlighet att direkt från appensjukskriva ditt barn, busstidtabell och mycket annat – och detbästa är att du finner allt detta på ett och samma ställe! Mycketnöje! //Kalmarsundsskolan KALMARSUND SCHOOL Knowledge - Considerate- Diversity Kalmar school is in the northern part of Kalmar and hasnearly 800 students. 45% of students have a mother tongue otherthan Swedish, and the school is about 30 languages ​​represented.There are high ceilings and a warm atmosphere in the classrooms. Weare at the forefront when it comes to ICT as a natural means and atschool, all students in grades 4-9 an own computer. As a furtherstep in the development of increasing accessibility for ourstudents and guardians, we are launching Kalmar School app. Hereyou can smoothly and easily access a wealth of contact information,all classes schematics, bill of fare, the calendar, the ability todirectly from the app sick child, bus schedules, and more - and thebest part is that you find all this in one the same place! Enjoy!// Kalmar School
Skolapp Hässleholm 1.1
Skolapp Hässleholm samlar information och tjänster som riktar sigtill elever och vårdnadshavare i skola/gymnasiet/elevkår i ensamlad app. I appen ställer man in önskad skola/elevkår, och får dåinformation för den enheten. För närvarande ingår Hässleholmstekniska skola och HTS Elevkår i appen.Exempel på innehåll:Nyheter, schema, skolarbete, läsårstider, matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mm. Appen är integrerad medSchoolsoft och använder din inloggning för att visa personliginformation.Mycket nöje!Hässleholm school app collects informationand services targeted to students and parents in the school / highschool / student body in a single app. In the app you can set thedesired school / student body, and then get the information forthat device. At present Hässleholms technical school and HTSstudent body in the app.Examples of content: news, chart, schoolwork, academic periods, bill of fare, contact information,reporting sickness mm. The app is integrated with SchoolSoft anduse your login to view personal information.Much pleasure!
Vara Skolapp 1.3.1
Vara skolapp samlar information ochtjänstersom riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskola samttillelever och vårdnadshavare i skola/gymnasiet i en samlad app.Iappen ställer man in önskad förskola/skola, och får dåinformationför den enheten. Förskolor, grundskolor samtLagmansgymnasiet iVara kommun ingår i appen.Exempel på innehåll: Nyheter, schema, läsårstider,matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mm.Saknar du något så finns det möjlighet att lämna förslag direktiappen.Mycket nöje!Vara kommunBe skolappgatherinformation and services aimed at guardians with childreninnursery school and to pupils and parents in school / high schoolina single app. In the app to set the desired pre-school /school,and then get the information for that device.Kindergartens,primary schools and Lagmansgymnasiet in VaraMunicipality includedin the app.Examples of content: news, chart, academic periods, bill offare,contact information, reporting sickness mm.If you miss something, there is the opportunity tosubmitproposals directly in the app.Much pleasure!Vara Municipality
Skolapp Nybro 1
Skolapp Nybro samlar information ochtjänstersom riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskola samttillelever och vårdnadshavare i skola i en app. I appen ställer maninönskad skola, och får då information för den enheten.Exempel på innehåll: Nyheter, schema, läsårstider,matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mmAppen byggs på efterhand som vi ser att nya önskemål ochfunktionerkommer in.Mycket nöje!Nybro kommunNybro school appcollectsinformation and services targeting the guardians withchildren inpre-school and to pupils and parents in the school in anapp. Inthe app you can set the desired school, and then gettheinformation for that device.Examples of content: news, chart, academic periods, bill offare,contact information, notification of illness, etc.The app is built on hindsight we see that the new requirementsandfeatures coming in.Much pleasure!Nybro
Kalmar City Intra-app 1.2.2
Kalmar City intra-app är informationsplattformen för allanäringsidkare i Kalmar City!I appen finns information, nyheter,kontaktytor och material. Här kan du också skicka in idéer ochsynpunkter. Appen kräver inloggning, som du får från KalmarCity.Mycket nöje och nytta!Kalmar City intra-app is the informationplatform for all traders in the Old City!The app providesinformation, news, contacts and materials. You can also submitideas and comments.The app requires authorization, which you getfrom the Old City.Very fun and useful!
MVV Intranät 1.0.5
Här kommer det att uppdateras med veckans nyheter varje fredag ochäven annan viktig information kommer att uppdateras här.Ni kommerha möjlighet att kommentera våra inlägg med ris eller ros och ävenkomma med frågor till oss eller varandra.Appen kräver att du harMVV-konto.MvhHuvudkontoretHere it will be updated with the weeklyupdates every Friday and also other important information will beupdated here.You will have the opportunity to comment on our postswith criticism or praise, and even pose questions to us oranother.The app requires you to have MVV account.SincerelyTheheadquarters
Film i Glasriket 1.1.2
Välkommen till Film i Glasriket!I appen kan du se och läsa om defilmer som visas på din lokala biograf eller en biograf som dubesöker. Du kan hitta information som pris, klockslag, språk, längdoch beskrivning av varje film. Du kan också ta del av din lokalabiografs nyheter, information och kontaktuppgifter.Welcome to Filmat the Crystal Kingdom!In the app, you can see and read about thefilms shown at your local movie theater or a cinema that you visit.You can find information such as price, time, language, length anddescription of each film. You can also take part of your localbiografs news, information and contact details.
Istiden 2.0.5
Istiden är appen för alla hockeyspelare, föräldrar och andra, somvill kunna följa ett eller flera lags planering. Du väljervilket/vilka lag du vill följa och ser vilka tränings-, match-eller aktivitetstider som gäller, var de spelas med mera. Man kanvälja att se specifika lags scheman likaväl som scheman för olikahallar & lokaler för er förening. Flyttas träningar ellermatcher för lag som du följer så får du en notis om detta! Istidenär gratis att ladda ner och du behöver inte registrera något konto.
Aware Logistik 1.2.3
Aware Logistik är en applikation för att dokumentera flöden avlastbärare (pallar, burar, vagnar etc) som hanteras till och frånkunder.Funktioner i appen:- Personlig inloggning- Möjlighet atthantera flera uppdragsgivare med sina egna kundbaser- Dokumenteraantal ut, in, kassation och kommentarer- Automatisk tidsstämplingav alla transaktioner- Signering av kund direkt i telefonen-Generering av pushmeddelanden, såväl manuella som automatiska-Möjlighet att skicka ut information/nyheter per uppdragsgivareAwareLogistics is an application to document the flow of load carriers(pallets, cages, trolleys, etc.) that are handled to and fromcustomers.Features of the app:- Personal login- Ability to managemultiple clients with their own customer bases- Document the numberout, in, scrapping and comments- Automatic time stamping of alltransactions- Signing of the customer directly to your phone-Generation of push messages, both manual and automatic- Ability tosend information / updates per client
Kalmar Omsorg 2.1.1
Kalmar Omsorg samlar information och tjänster som riktar sig tillanhöriga till personer som bor på äldreboende i Kalmar. I appenställer man in önskat boende, och får då information för denenheten. Fler boenden kommer att läggas in i appen efterhand.Exempel på innehåll: Nyheter, veckoplanering, matsedel,kontaktinformation mm Mycket nöje! Kalmar kommun Kalmar Carecollects information and services aimed at families of peopleliving in retirement homes in Kalmar. In the app, set the desiredaccommodation, and will then receive the information for the unit.More places will be added to the app later. Examples of content:news, weekly planning, bill of fare, contact information etc. Muchpleasure! Kalmar Municipality
Rekon - människan i centrum 1.1.1
Rekon erbjuder konsulentstödda jourhem, familjehem, förstärktafamiljehem och behandlingsfamiljer samt öppenvård medfamiljebehandling och enstaka utredningsinsatser.Appen innehållerinformation och kontaktuppgifter om Rekon och våra tjänster som äröppen för alla kunder och samarbetspartners. För vår personal finnsinloggning till intranät-funktioner med mera.Rekon providesconsultant supported foster homes, foster homes, reinforced fosterhomes and treatment families and outpatient family therapy andindividual investigative actions.The app contains information andcontact details about Rekon and our services are open to allcustomers and partners. For our staff login to intranetcapabilities and more.
Prime Bygg 1.0.1
Prime Bygg är en projektapp som används vid byggnation avvillafastigheter för privatpersoner och företag som bygger i egenregi.Appen hanterar information, tidplan, kontaktinformation,dokument, meddelanden, nyheter/anslagstavla och rutiner. Appenkräver inloggning.Prime Construction is a projektapp used inconstruction of residential real estate for individuals andcompanies that build in-house.The app manages information,schedule, contact information, documents, messages, news / bulletinand procedures. The app requires login.
Skills Helsingborg 2.1.4
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar för attfler helsingborgare ska komma i arbete. Skills är en app där dusätter upp profil och mål, planerar dina aktiviteter ochkommunicerar med din kontaktperson på Arbetsmarknadsförvaltningen.Appen kräver inloggning Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgsstad
SPF Seniorerna 2.0.6
SPF Seniorerna är appen för alla nuvarande och blivande medlemmar.I appen samlar vi Nyheter, Aktiviteter och annan informationbaserat på spfseniorerna.se och lokal information på ettlättillgängligt sätt. - Förbundsnyheter - Distriktsnyheter -Föreningsnyheter - Aktiviteter - Bli medlem - Förmåner - Kontakt Iappen väljer du din förening, med Favoritfunktionen kan du väljaflera. När en nyhet publiceras får du en notifikation direkt itelefonen för den eller de föreningar du valt, enkelt att hålla siguppdaterad! Under Inställningar kan du dessutom ändra storleken påallt som visas i appen så att det blir enklare att läsa menyer ochinnehåll.
Skolapp Karlshamn 1.1
Skolapp Karlshamn samlar information och tjänster som riktarsigtill elever och vårdnadshavare i skola i en app. I appenställerman in önskad skola, och får då information därifrån.Exempelpåinnehåll: Nyheter, schema, skolarbete, läsårstider,matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mmAppen byggs på medskolor ochfunktioner efterhand som nya önskemål kommerin.Mycketnöje!Karlshamn kommunKarlshamn school app collectsinformation andservices targeted to students and parents in theschool in an app.In the app, set the desired school, and then getinformation fromthere.Examples of content: news, chart, schoolwork, academicperiods, bill of fare, contact information,notification ofillness, etc.The app is built on the schools andcapabilities asnew requirements come in.Much pleasure!Karlshamnmunicipality
Digibygg 1.1.16
Digibygg är en applikation som löser digital kommunikation mellanolika hantverkargrupper samt kund iprojektform.Tjänsten/applikationen kommer att minska ställtiden ibyggprojekt då kommunikationen blir rak och samtliga får ta del avinformationen direkt.Via tjänsten kan bilder, filmer samt dokumentladdas upp så samtliga aktörer kan ta del av informationen iprojektet.Detta innebär att slutkund blir mer involverad i sittbyggprojekt och ökar tryggheten för både kund ochhantverkare.Digibygg is an application that solves the digitalcommunication between hantverkargrupper and customer projects.Theservice / application will reduce setup time in constructionprojects when communication becomes straight and all will receivethe information directly.Through the service, photos, movies anddocuments are uploaded so all players can access the information inthe project.This means that end users are becoming more involved intheir construction projects and increase security for bothcustomers and craftsmen.
Vårgårda Omsorg 1.0.3
Vårgårda Omsorg innehåller information och tjänster som främstriktar sig till anhöriga till personer som bor på äldreboende ochLSS i Vårgårda. Man ställer in önskat boende, och får dåinformation för den enheten direkt tillgänglig i appen. Exempel påinnehåll: Nyheter, Aktivitetsplanering, Matsedel,Kontaktinformation, Anhöriginformation, Länkar mm. Mycket nöje!Vårgårda kommun Vårgårda Care provides information and servicesmainly addressed to relatives of people who live in nursing homesand LSS in Vårgårda. It sets a living, and then get the informationfor the device directly available in the app. Examples of content:News, Activity Planning, A menu, Contact, Relative Information,Links etc. Much pleasure! vårgårda municipality
Halmstad Omsorg - OssEmellan 1.0.1
Appen OssEmellan är framtagen av Halmstad Omsorg för attunderlättakommunikation och informationsspridning frånboenden/hemtjänst ochkommunikation mellan anhöriga, personal ochboende/kunder. I appenfinns det öppen information frånboende/hemtjänst om tex nyheter,aktiviteter, kontaktinformation,matsedel med mera och möjlighetatt kommunicera inloggat mellankund, personal och anhöriga. Appenär gratis att ladda ner och somanhörig pratar du med boendet ellerhemtjänsten för att få ett kontoför att kommunicera i text ochbild. The app OssEmellan is producedfrom LA Care to facilitatecommunication and dissemination of theaccommodation / home careand communication between family members,staff and residents /clients. The app is the open information fromaccommodation / homecare about such news, activities, contactinformation, menu-moreand the ability to communicate logged betweencustomers, staff andrelatives. The app is free to download andrelatives talk to theaccommodation or home help to get an accountto communicate inwords and pictures.
Gällivare Omsorg 2.0.5
Gällivare Omsorg samlar information och tjänster som riktar sigtill anhöriga till personer som bor på äldreboende i Gällivare. Iappen ställer man in önskat boende, och får då information för detboendet. Exempel på innehåll: Nyheter, Aktiviteter, Matsedel,kontaktinformation mm Mycket nöje! Gällivare kommun
Solberga by 1.0.0
Appen innehåller nyheter och information om Solberga by ochvårverksamhet. Det finns även en inloggad del för personal. Theappcontains news and information about Solberga village andourbusiness. There is also a signed deal for the staff.
Halmstad Omsorg - OssEmellan 2.0.2
Appen OssEmellan är framtagen av Halmstad Omsorg för att underlättakommunikation och informationsspridning från boenden/hemtjänst ochkommunikation mellan anhöriga, personal och boende/kunder. I appenfinns det öppen information från boende/hemtjänst om tex nyheter,aktiviteter, kontaktinformation, matsedel med mera och möjlighetatt kommunicera inloggat mellan kund, personal och anhöriga. Appenär gratis att ladda ner och som anhörig pratar du med boendet ellerhemtjänsten för att få ett konto för att kommunicera i text ochbild.
Widéns 1.0.0
Välkommen till Widéns app. I appen finns bland annatnyheter,dokument, kontaktinformation till kollegor, skadeanmälanoch mycketannat! Appen kräver inloggning. Welcome to Widén's app.The appincludes news, documents, contact information forcolleagues, claimnotification and much more! The app requireslogin.