Appyard AS Apps

Loading...
MyCompany Appyard 1.7.2
Appyard AS
Målrettet styring av informasjon til dine brukere og målgruppe. Enegen mobilapplikasjon for din organisasjon. Appyard er et norskfirma som spesialiserer seg på mobilapplikasjoner for kommuner,firma og organisasjoner. Vi leverer også applikasjoner som fungerersammen med beacons, for eksempel i museum eller på messer ogkonferanser.
Forum for offentlig service 1.2.2
Appyard AS
Forum for offentlig service er enlandsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstillingtil en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet erpartipolitisk uavhengig.Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentligservice, samt fungere som en ressurs for å styrke og utviklemedlemmenes faglige dyktighet.I denne appen vil du holdes informert om forumet sine aktiviteterog relevante nyheter for deg som medlem.Forum for public serviceis a national organization that works to promote the transition toa citizen-friendly public service management. Forum is politicallyindependent.The purpose of the forum is to set the agenda for future publicservice and to serve as a resource to strengthen and develop itsmembers' professional skills.In this app you will be kept informed of the forum's activities andrelevant news for you as a member.
EatDrinkOslo 1.0.6
Appyard AS
Eat. Drink. Oslo. er et helt nytt konseptsomsamler utesteder i Oslo i én og samme app!Her vil du få oversikt med hvor de ulike utestedeneligger,åpningstider, kontaktinformasjon og ikke minst unike tilbudsomsendes ut fra de ulike utestedene:- Halv pris på shuffleboard?- Gratis inngang?- 2 for 1?- Happy hour?Alt dette vil du bli pushvarslet om!Velg dine favorittutesteder i oversikten og sikre deg at dueroppdatert med hva som skjer i Oslo!Eat. Drink. Oslo. isabrand new concept that gathers nightlife in Oslo in a single app!Here you will get an overview of how the varioushostelrieslocated, opening times, contact details and not leastuniqueofferings emitted by the various hostelries:- Half Price shuffleboard?- Free entrance?- 2 for 1?- Happy hour?All this will be push notified!Select your favorittutesteder in section and ensure that youareup to date with what's happening in Oslo!
Prokom 1.2.6
Appyard AS
Her vil du motta nyheter og annen informasjonfra ProkomHere you will receivenews and other information from Prokom
Min Borgermelding 2.5.3
Appyard AS
Min Borgermelding er en tjeneste for deg som innbygger som ønsker åmelde fra om dine observasjoner til kommunen. Dette kan væreforsøpling, slitte skolebøker, snørydding, middagen på sykehjemmetog andre tjenester som kommunen leverer. Din sak blir registrert ogfulgt opp av en saksbehandler innenfor riktig tjenesteområde.Virksomhetsleder i kommunen blir orientert om alle saker som kommerinn til sitt virksomhetsområde.
Kongsberg kommune 1.7.2
Appyard AS
Kongsberg kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraKongsberg kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Øygarden kommune 1.7.2
Appyard AS
Øygarden kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraØygarden kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Innsiden 1.4.2
Appyard AS
Innsiden er en applikasjon for ansatte i Indre Østfold, samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgang tilapplikasjonen. Se egne kommune-apper for applikasjon som erberegnet for innbyggere.
Lindesnes kommune 1.9.0
Appyard AS
Lindesnes kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraLindesnes kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Ulvik herad 1.7.2
Appyard AS
Ulvik herad med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fra Ulvikherad direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appen har vikategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finn interesseområder ved åvelge kategorier fra sidemenyen.
Træna 1.7.2
Appyard AS
Træna med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fra Trænadirekte på mobil og på nettbrettet. I denne appen har vikategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finn interesseområder ved åvelge kategorier fra sidemenyen.
Utsira kommune 1.6.1
Appyard AS
Utsira kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheterfraUtsira kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denneappenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr.Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
INNSIKT 1.3.1
Appyard AS
INNSIKT er en applikasjon for ansatte i Gran kommune,samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgangtilapplikasjonen.
Nannestad kommune 1.8.1
Appyard AS
Nannestad kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraNannestad kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Ås Innsiden 1.4.3
Appyard AS
Ås Innsiden er en applikasjon for ansatte i Ås kommune, samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgang tilapplikasjonen.
Innsida 1.4.1
Appyard AS
Innsida er en applikasjon for ansatte i Lillehammer kommune,samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgangtilapplikasjonen.
Leirfjord kommune 1.7.1
Appyard AS
Leirfjord kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheterfraLeirfjord kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denneappenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr.Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Ås kommune 1.9.0
Appyard AS
Ås kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fra Åskommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appen har vikategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finn interesseområder ved åvelge kategorier fra sidemenyen.
Eidfjord kommune 1.9.0
Appyard AS
Eidfjord kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraEidfjord kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Eidsvoll kommune 1.8.1
Appyard AS
Eidsvoll kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraEidsvoll kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.