Attention8 Apps

Loading...
Kalverehydrering
Attention8
Nærværende beregner er tænkt som et enkelt ogpraktisk anvendeligt værktøj under praksisforhold, hvor adgang tilmere avancerede laboratoriefaciliteter ofte ikke er mulig.Bemærk, at alle tekster, der er markeret med blå er klikbare. Itabeller og listevisning kan der indsættes ønskede værdier iberegneren blot ved at klikke på tallene.Denne app er lavet for Bayer Animal Healthcare af Attention8 isamarbejde med Kompas Kommunikation.This calculator isintended as a simple and practical tool during practice conditionswhere access to sophisticated laboratory facilities are often notpossible.Note that all texts are marked with blue are clickable. In thetables and list view can be inserted desired values ​​in thecalculator simply by clicking on the figures.This app is made for Bayer Animal Health Care of Attention8 incollaboration with Compass Communications.