Bad Apps

Loading...
Słówko Po Polsku 1.8.0
Bad
Zagraj razem z przyjaciółmi i rodziną. Wejdź na wyżyny kreatywnościi wyjaśnij innym hasło, bez użycia zakazanych słów! W grzedostępnych jest ponad 1000 haseł w języku polskim a specjalnyalgorytm pilnuje, aby się one nie powtarzały. Unikalny, przyjemnydla oczu, layout zapewnia pozytywne wrażenia estetyczne i umilarozgrywkę. Do gry potrzebujemy dwie drużyny, przynajmniej 2osobowe. Celem gry jest wyjaśnienie zawodnikom ze swojej drużynyjak największej ilości haseł, w jak najkrótszym czasie. Szerszyopis zasad znajduje się w oknie głównym aplikacji. Play withfriends and family. Go to the heights of creativity and explain toother password, without the use of banned words! In the game thereare over 1000 entries in Polish and a special algorithm makes surethat they are not repeated. Unique, pleasant to the eyes, thelayout provides a positive aesthetic experience and kinda makesgameplay. For the game need two teams, at least 2 persons. The goalis to explain the players of his team as many passwords as soon aspossible. More detailed description of the rules is the mainapplication window.
Drink! It 1.0
Bad
Are you at home with your better half? At a party with friends? Doyou want to drink something other than vodka with juice? This appis for you!Amaze your friends and get ready for one of the 80professional drinks described in this application. Only the bestand proven drinks signed by the International BartendersAssociation.What makes this app different from others? Aninnovative approach! Once, while I was at a party for a long time Isearched the internet far and wide looking for drinks and at thesame time checking the contents of the host. Problematic andimpractical. With Drink! It it looks completely different. Justchoose from the available list of ingredients the ones that youhave and the application will immediately propose drinks that youare able to do! Not only that - as a result you will get the listof drinks, for which you have some, but not all ingredients. Thisway it's easy to find out that if you had only cranberry juice, youcould conquer the evening.You can add your favorite drinks to the"Favorites" list with only one click and come back to them everytime you want.Description of drinks includes both a list of theneeded ingredients, their quantity and short, but sufficientdescription of the preparation.Do not wait, the party is about tobegin!---Some of our graphics was designed by Freepik
7 Second Challenge 3.0.17
Bad
Are you a creative person? Do you like new challenges? Do you haveenough courage and unlimited energy? This game is for you! 7 SecondChallenge is a popular game known all over the continent! You don'tknow what it's all about? Don't worry! There's a complete guide onhow to play! In few words complete the challenge in 7 second orless! You claim you can do it? I wouldn't be so sure! Are you withyour friends? Face them in the challenge! Are you home? Play withfamily! Don't worry, game doesn't acquire vulgar challenges. Gamethat you are about to download acquire the biggest database ofchallenges available on the Internet! It guarantee you the most funpossible! Thousands of people already took the challenge - becomeone of them! Famous Youtubers can't imagine not having a 7 SecondChallenge film on their channel! Take the 7 Second Challenge andbegin the game! --- Some of our icons were designed by Freepik& Icon Monk & Roundicons from www.flaticon.com Some of ourgraphics were designed by Freepik & iconicbestiary fromwww.freepik.com Baby Chick Sounds by ALEXANDER is licensed under CCBY-NC 4.0
Gwara Poznańska 1.0
Bad
Czy jesteś jedną z tych osób, które na śniadanie jedzą szneke zglancem?Do pracy ubierasz się w ancug a po mieście jeździszbimbą?Masz wuchtę energii a na hasło ligawa pakujesz łyżwy doplecaka?Ta apka jest dla Ciebie!Nie wiesz o chodzi? Nie rozumiesztych trzech pierwszy zdań?Nic nie szkodzi, ta apka jest dlaCiebie!Rewelacyjny słownik gwary poznańskiej!Prawie 3 000 haseł zobjaśnieniami!Za dużo? Nie możesz znaleźć tego, co Cie interesuje?Żaden problem!Specjalnie dla Ciebie moduł wyszukiwania w czasierzeczywistym.Nie musisz przecież przeglądać trzech tysięcy hasełręcznie :)A dla niezdecydowanych przycisk losuj, który w mgnieniuoka poda Ci na tacy losowe, gwarowe słowo o którego znaczeniu niemiałeś pojęcia!Zaskocz znajomych znajomością lokalnej gwarypoznańskiej.Wzbogać swój język o nowe słownictwo.Zabłyśnij wtowarzystwie, albo po prostu zgłębiaj wiedzę na temat lokalnegosłownictwa!Aplikacja Gwara Poznańska NIE zawiera reklam.AplikacjaGwara Poznańska jest w pełni DARMOWA.Aplikacja Gwara Poznańskazostała stworzona specjalnie dla CIEBIE.---Niektóre z naszychgrafik zostały zaprojektowane przez FreepikAre you one of thosepeople who eat breakfast with Screw glance?You dress down for workin the city and ancug driving Bimba?You have wuchtę energy andpassword on skates ligawa getting into your backpack?Apka This isfor you!Do not you know about it? You do not understand these firstthree sentences?It does not matter, apka this is foryou!Sensational Dictionary dialect Poznan!Almost 3 000 words withexplanations!Too much? You can not find what you're interested in?No problem!Especially for you, the search appliance in realtime.You do not have to browse after three thousand passwordsmanually :)And for the undecided Random button, which instantlygive you a tray random, slang word whose meaning you had noidea!Impress your friends Poznan knowledge of the locallingo.Enhance your language with new vocabulary.Cast forth in thecompany, or simply dive into the knowledge of the localvocabulary!Application slang Poznan NOT contain ads.ApplicationPoznan dialect is completely FREE.Application Poznan dialect wascreated especially for YOU.---Some of our graphics were designed byFreepik
Color Challenge 1.0.5
Bad
Are you ready?Focus!There is a screen in front of you contains twocolors.Below is the third one, in color of one of those two. It isthe pattern - color.Your job is to choose from those two this onewhich matches the pattern.Simple? Sure it is!But what in situation,where there is no two colors but five? Ten?It's getting more andmore complicated!Can you make it? I believe in you!That's why witheach level colors are more and more similar. Now there will be nored, green and blue next to each other.Instead it will be lightblue, dark blue and pale blue.Don't let yourself to be fooled outand choose the correct one!Test your eyesight, challenge yourselfagainst time!Not enough? Take the challenge and join our communitywith unique Survival Mode!Beat the records of your own, yourfriends and totally strange people!And now, again, focus!In frontof you - Color Challenge!---Design: maciej@urbanmaciej.plMusic:www.bensound.com
Words 1.3.4
Bad
Play together with your friends and family. Climb the Everest ofcreativity and explain the keyword to the others without usingforbidden ones! There are almost 2000 keywords available in thegame and special algorithm guards them not to repeat! Unique andpleasant layout provides positive experience and makes your eyesrelax. To play you need at least two teams with at least two peoplein each of them. The goal of the game is to explain your teamplayers as many words as possible in the shortest amount of time.You can find more specific rules in the game. --- Some of ourgraphics were designed by Freepik
Mądre Słowo Na Dziś 1.13
Bad
Jesteś żądny wiedzy? Uwielbiasz się rozwijać? Jeśli tak toaplikacja ta jest dla Ciebie! Mądre Słowo Na Dziś to niezwykleprosta i użyteczna aplikacja, dzięki której wzbogacisz swojesłownictwo i dowiesz się nowych, ciekawych rzeczy. Zadaniemaplikacji jest codzienne informowanie Cię o ciekawych, trudnych imądrych słowach występujących w języku polski wraz z krótkim, acztreściwym wyjaśnieniem ich znaczenia oraz przykładem użycia! Abyzacząć wystarczy tapnąć w START, a następnie wybrać orientacyjnągodzinę o której chcemy otrzymywać powiadomienia. Nie mamy zamiaruWas dręczyć, także powiadomienia pojawiać się będą tylko razdziennie :) Uwaga: Mądre Słowo Na Dziś nie zawiera reklam animikropłatności! Aplikacja jest i będzie w 100% darmowa! :) ---Niektóre z naszych grafik zostały zaprojektowane przez FreepikYou're hungry for knowledge? You love to develop? If so, then thisapplication is for you! The Word For Today Wise is an extremelysimple and useful application with which you enrich your vocabularyand learn new and interesting things. The daily task of theapplication is to inform you about interesting, tough and wisewords occurring in the Polish language with a brief but meatyexplanation of their meaning and usage example! To get startedsimply tapnąć in START, and then select the approximate time forwhich you want to receive alerts. We are not going to torture you,the notification will appear only once a day :) Note: The Word ForToday Wise does not contain advertising or micropayments! Theapplication is and will be 100% free! :) --- Some of our graphicswere designed by Freepik
Millionaire 1.1
Bad
Millionaire it's a great fun!Based on a timeless game is back in anew form!You have a chance to be a millionaire!Try yourself, playand win!---Application does not give a real money.InsteadMillionaire will give you endless fun!Also, you can share yourhighscores with your friends!Let's do it! Become aMillionaire!---Music: www.bensound.comGraphics: Freepik
Penang Free Sheet 1.0.0
Bad
You can find here all interesting events going on in Penang City inGeorgetown, Malaysia
Smart Quote For Today 1.0
Bad
Are you open for new knowledge?Do you love self-development?If sothis app is for you!Smart Quote For Today is an extraordinary,simple and useful app thanks to which you will enrich yourvocabulary and learn new, interesting things!The only job of theapp is to provide you smart and inspiring quotes of thegreatests!To begin just tap START and pick up an approximate timeyou want to receive our notifications.We have no intention ofharassing you so the notification will be shown only once a day;)---Some of our graphics were designed by FreepikWe learn quotesthanks to http://quotesondesign.com/
Shopping List
Bad
It allows you to create your own, personalised shopping lists andshare them with your friends and family in an extremely easy andquick way