BestProjects Apps

Loading...
Psaltirea Audio 3.5
BestProjects
Psaltirea Ortodoxa, pune la dispozitia crestinului ortodox,psaltirea audio, cartea psalmilor, pentru a va ajuta sa fiti maiaproape de Dumnezeu intr-o era a tehnologiei. Psalmii lui David,Acatiste, Biblia Romana Audio, sunt disponibile de unde le putetidescarca gratis. Cele 10 porunci si Arsenie Boca va vor fi mereuaproape prin intermediul acestei apliatii gratuite. PsaltireaMaicii Domnului, Psaltirea proorocului David, pot fi asultateneincetat, acasa sau la servici. Pentru a asculta, Psalmii, avetinevoie de conexiune la internet, cu cat este mai buna cu atatpornesc, psalmii audio, mai repede. Daca nu ai timp sa te duci laBiserica la Sfanta Slujba sau la Manastire, aceasta aplicatie itivine in ajutor sa poti sa fi mai aproape de Dumnezeu, de MaicaDomnului si de Iisus Hristos, ascultand cele mai sfinte rugaciuniaudio sau rugaciunea: psalmi Doamne Iisuse Hristoase, Fiul luiDumnezeu, Iisus Hristos miluiește-ne pe noi! Orthodox Psalter,offers Orthodox Christian psalter audio book of psalms, to help yoube closer to God in an age of technology. Psalms of David,Acatiste, Romanian Audio Bible are available from which you candownload for free. The 10 Commandments and Arsenie Boca will alwaysbe close through this apliatii free. Virgin Psalter, Psalterprophet David can be asultate incessantly, at home or at work. Tolisten, Psalms, you need Internet connection, the more is evenbetter start, psalms audio, faster. If you do not have time to goto church or monastery at Holy Mass, this application comes to helpyou to be closer to God, the Virgin Mary and Jesus Christ,listening to the audio or holy prayer prayers: Psalms Lord JesusChrist, Son of God, Jesus Christ, have mercy on us!
Biblia Cornilescu Romana Audio 4.3
BestProjects
Biblia romana audio - Biblia Ortodoxa AUDIO, Biblia româneascăCornilescu, cuprinde cartile biblice in format audio, mp3. BibliaOrtodoxa Audio prezinta cartile Noului Testament, si VechiuluiTestament cat si textul acestor capitole. Biblia romaneasa audio,Biblia Vechiul Testament audio: 01. Geneza 02. Exod 03. Leviticul04. Numeri 05. Deuteronomul 06. Iosua 07. Judecatori 08. Rut 09.Samuel 11. Imparati 13. Cronici 15. Ezra 16. Neemia 17. Estera 18.Iov 19. Cartea Psalmilor 20. Proverbe 21. Eclesiastul 22. CantareaCantarilor 23. Isaia 24. Ieremia 25. Plangerile lui Ieremia 26.Ezechiel 27. Daniel 28. Osea 29. Ioel 30. Amos 31. Obadia 32. Iona33. Mica 34. Naum 35. Habacuc 36. Tefania 37. Hagai 38. Zaharia 39.Maleahi Biblia audio in romana, Biblia Noul Testament audio: 1. Sf.Evanghelie dupa Matei 2. Sf. Evanghelie dupa Marcu 3. Sf.Evanghelie dupa Luca 4. Sf. Evanghelie dupa Ioan 5. FapteleSfintilor Apostoli 6. Epistola Sf. Apostol Pavel catre Romani 7.Epistola 1 a Sf. Apostol Pavel catre Corinteni 8. Epistola a II-aSf. Apostol Pavel catre Corinteni 9. Epistola Sf. Apostol Pavelcatre Galateni 10. Epistola Sf. Apostol Pavel catre Efeseni 11.Epistola Sf. Apostol Pavel catre Filipeni 12. Epistola Sf. ApostolPavel catre Coloseni 13. Epistola I a Sf. Apostol Pavel catreTesaloniceni 14. Epistola a II-a a Sf. Apostol Pavel catreTesaloniceni 15. Epistola I a Sf. Apostol Pavel catre Timotei 16.Epistola a II-a a Sf. Apostol Pavel catre Timotei 17. Epistola Sf.Apostol Pavel catre Tit 18. Epistola Sf. Apostol Pavel catreFilimon 19. Epistola Sf. Apostol Pavel catre Evrei 20. EpistolaSoborniceasca a Sf. Apostol Iacob 21. Epistola I Soborniceasca aSf. Apostol Petru 22. Epistola a II-a Soborniceasca a Sf. ApostolPetru 23. Epistola I Soborniceasca a Sf. Apostol Ioan 24. Epistolaa II-a Soborniceasca a Sf. Apostol Ioan 25. Epistola a III-aSoborniceasca a Sf. Apostol Ioan 26. Epistola Soborniceasca a Sf.Apostol Iuda 27. Apocalipsa Sf. Ioan Teologul Conţinutul Biblieieste cel tipărit sub îndrumarea PF Teoctist cu aprobarea SfântuluiSinod. Asculta gratis Biblia Ortodoxa AUDIO. Aplicatia: Bibliaaudio in romana, va ofera posibilitatea de a fi aproape de Dumnezeusi in mediul online. Biblia Crestin Ortodoxa va ofera Bibliaromânească complet gratis, Biblia Cornilescu, Biblia RomânăCornilescu, cu text si audio pentru fiecare capitol in parte!Viziunea noastră nu constă în a prezenta doar un alt materialbiblic pe cale electronică, ci în a oferi un sprijin real celorcare îl slujesc pe Dumnezeu indiferent de biserica al cărui membrueste. Dorim ca prin apropierea de Cuvât, fiecare în parte să fierevigorat spiritual şi să aibă posibilitatea ca prin calauzireaDuhului Sfânt să discearnă ce este adevarat în aceste vremurispeciale pe care umanitatea le parcurge. Modalitatea pe care BibliaAudio in romana ţi-o facilitează te conduce la o interacţiunepersonală cu Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu poate deveni şi pentrutine singurul standard după care să apreciezi orice situaţieprezentă în viaţa ta. Cu cât investeşti mai mult timp pentru aciti, asculta şi studia Biblia, cu atât îţi schimbi gândirea şimodul de viata şi te apropii de imaginea cristică pe care Dumnezeua prezentat-o fiecărui om. Spor la ascultat: Biblia RomânăCornilescu în limba română, versiunea: biblia cornilescu audio,biblia cornilescu romana. Doamne ajuta! Romanian Audio Bible - NIVAudio Bible Romanian Bible includes biblical books in audio formatmp3. NIV Audio shows the New Testament and the Old Testament aswell as the text of these chapters. Romaneasa audio Bible, audioBible Old Testament: 01. Genesis 02. Exodus Leviticus 03 04.Numbers 05. Deuteronomy 06. Joshua 07. Judges 08. Ruth 09. Samuel11. Kings 13. Chronicles 15. Ezra 16. Nehemiah 17. Esther 18. Job19. Book of Psalms Proverbs 20 21. Ecc 22. Song Songs 23. Isaiah24. Jeremiah 25. Lamentations 26. Ezekiel 27. Daniel 28. Hos 29.Joel 30. Amos 31. Obadiah 32. Iona 33. Little 34. Naum 35. Habakkuk36. Zephaniah 37. Haggai 38. Zacharias 39. Malachi Romanian audioBible, New Testament Audio Bible: 1. St. Matthew 2. St. Gospel ofMark 3. St. Luke 4. St. John 5. Acts 6. Epistle St. Paul to theRomans 7. Epistle 1 of St. Paul to the Corinthians 8. Letter II St.Paul to the Corinthians 9. Epistle St. Paul to the Galatians 10.Epistle St. Paul to the Ephesians 11. Epistle St. Paul to thePhilippians 12. Epistle St. Paul to the Colossians 13. Epistle ofSt. Paul to the Thessalonians 14. Epistle II of St. Paul to theThessalonians 15. Epistle of St. Paul to Timothy 16. Epistle II ofSt. Paul to Timothy 17. Epistle St. Paul to Titus 18. Epistle St.Paul to Philemon 19. Epistle St. Paul the Hebrew Catholic, 20.Epistle of St. James the Apostle 21. Letter I of the Catholic, St.Peter Apostol 22. Letter II Catholic, of St. Peter ApostolCatholic, 23. Epistle of St. Apostle John 24. Letter II theCatholic, St. John the Apostle 25. Third Epistle of Catholic, St.John the Apostle Catholic, 26. Epistle of St. Jude 27. RevelationSt. John the Theologian Bible content is printed under the guidanceof His Beatitude Teoctist with the approval of the Holy Synod. Listen free NIV Audio. Application: Audio Bible in Romanian,it allows you to be close to God and online. Orthodox ChristianBible offers completely free Romanian Bible, KJV Bible RomanianBible with text and audio for each chapter! Our vision is topresent not just another biblical material electronically, but toprovide real support to those who serve God regardless of thechurch belongs to. We like the proximity of Cuvat individually berefreshed spiritually and enabled by the Holy Spirit to discernwhat is true in these special times that humankind through. How theBible Audio in Romanian and it leads you to facilitate personalinteraction with the Bible. God's Word and you can become the onlystandard by which to appreciate any present situation in your life.The more time you invest to read, listen and study the Bible, thethinking and change your life and how you approach the image ofChrist that God has shown it to every man. Spor entreated Bible inRomanian Romanian Bible version: KJV audio Bible Romanian Bible.God bless!
Sleeping Sounds 2020 3.1
BestProjects
Latest app for sleep and relaxation, based on a unique compilationof nature sound effects and white noise. It's most suitable forrelaxing, yoga, sleeping, stress relief, meditation, spa andwellness activity, overcoming anxiety and insomnia, achievingintense concentration and studying! Listening to nature sounds,relax and improve your sleep quality! People that used your soundsachieved: - Significantly reduce stress and anxiety levels - Manageanger and nervous tension - Improve mental health and emotionalwell-being - Overcome depression - Improve sleep cycle andeliminate insomnia - Achieve profoundly deep states of relaxationand/or meditation - Boost energy and vitality levels Take a deepbreath and relax, we have some self-help audios in the form ofrelaxing ringtones. Set calming sounds as contact ringtones or atone for messages and relax in any situation. FEATURES: - Authentichigh sound quality - Sea, river & waterfall sounds - Forest& campfire sounds - Natural rainfall, waterfall, wind &thunder sounds - Bird and other animal sounds - Isochronic tonesfor brainwave, alpha waves. - birds songs, rain sounds, sea soundswith white noise free, fireplace, fire sounds, kids playgroundsounds, ocean waves sounds. Close your eyes, relax and rest withbest Nature Sounds and Relax Melodies, Relax and Sleep better. Theapplication can run in the background or when screen is off byplaying only the nature sounds.
Jazz Music 2020 2.2
BestProjects
Jazz Radio is the best app that allows you to listen to new Jazzmusic radio, Smooth jazz online. We have hand picked the best JazzRadio Stations from: Australia, Brazil, Canada, Cuba, France,Germany ,Haiti, Italy, Netherlands, Poland, South Africa, Spain,United Kingdom. You can listen free jazz music online, jazz songs,classic jazz music, cool jazz, smooth jazz, latin jazz, swing jazzmusic, folk jazz music, you just have to sit back and relax whilelistening to radio online free good jazz music, sweet melodysaxophone to jazz fm, this online jazz radio fm offers the bestfree jazz, vocal jazz, groove jazz. We guarantee you the the bestconnection based on most advanced programming technologies and thebest sound quality, at least 128 kbps or more. Best Jazz Music2019, Jazz Radio Station 2019! We are happy we made you happy withthe latest app, share with your friends, and thank you for yourpositive support.
Tamil Quran Audio 3.3
BestProjects
Tamil Quran Audio, is the latest Tamil Translation of Quran app,witch offer you for free, Al Quran Audio in Tamil, which includeall verses from the Holy Quran! Tamil Quran for Android is a freeQuran application, very easy use, friendly interface and easyaccess to all MP3 Quran Tamil Translation. All the streams are highquality, and thanks to our latest programming technologies , youcan listen the latest and the best Quran in tamil. The Most PopularQuran Application, with translation of quran in tamil, thatintroduce all Islamic religion. The full audiobook of the Quranprovides best feature, which allow you to resume, the Koran fromyou left it. Al-Quran (free) provides no bug or lag, and internetconnection is required. Our Quran audiobook is in original versionand quran translation in tamil. Listen Quran Tamil Translation -MP3 Audio Quran Tamil, if you don't have time to read, Al Quran MP3is your solution! Enjoy listening!
English Quran 3.3
BestProjects
Quran Audio, is the latest quran in english audio, witch offer youfor free, Al Quran Audio, which include all verses from: the holyquran in arabic and english, and, quran in english and arabic.Quran with transliteration and english, will show you the rightpath in life. Quran with english translation, is a free Quran inenglish, very easy use, friendly interface and easy access to allQuran: English Audio. All the streams are high quality, and thanksto our latest programming technologies , you can listen the latestand the best Quran application for Android, Holy Quran English.Quran translation in english, is the most popular Quran Applicationthat introduce all Islamic religion. The full audiobook of theQuran provides, holy quran english translation, and best feature,which allow you to resume, the Koran from you left it. Holy Quranenglish translation audio, best app, Quran English audio, HolyQuran english audio. Quran - english translation, provides no bugor lag, and internet connection is required. When you open firsttime the application, you have to press ok to skip the cookiespolicies and to start listen to, Quran Holy Islamic book, Al-QuranKarim English. Listen: english Quran, if you don't have time toread, Holy Quran English translation, is your solution! Enjoylistening!
Country Music 2020 4.3
BestProjects
Country Music Radio - Streaming Internet Country Radio (Over 40Stations hand picked stations playing live, Classic Country MusicRadio, to your Android). Country music 2020 for free, best countrymusic radios 2020. Why is **Radio Country Music** the best? 1. ManyStations YOU Want To Hear (40 and Counting) 2. Audio play inbackground to surf the Web while you listen 3. Free Country Radio,you can listen (Bluegrass Music, Classic Country Music Radio,Rockabilly, Classic Country, Free Country Radio, New Country, HitCountry, Americana, Texas Country & Traditional Country.,Classic Country, Modern Country, Western Music, and More) Countryradio, is your choice if you want to enjoy hours of country music,our application will suit you. Artists Country: - Music DollyParton - Music Luke Bryan - Music Darius Rucker - Music of JohnnyCash - And many more Genre Country: - Alternative Country - CountryGospel - Country Pop - Traditional Country - Bluegrass - CountryRock - Honky Tonk - Contemporary Country - Country Blues - OutlawCountry - Country Folk Listen Country Music 2020 free, best CountryMusic Radio 2020 in the world! Thank you for using our app and foryour possitive support!
Manele 2020 3.4
BestProjects
Am ajuns la un numar record de radiouri de manele! Bucura-te demanele la maxim in 2020! Cel mai placut de folosit, radio manelegratis, avand o interfata placuta si super usor si placut deschimbat posturile de manele romanesti, intre ele. Asculta RadioManele 20, si in anul nou, muzica de petrecere si muzica populararomaneasca, manele noi 2020! Cea mai buna muzica manele si maneleromanesti! Manele gratis 2020! Radio manele de 5 stele, cele maibune manele romanesti 2020 si manele gratis 2020! Asculta-l pesalam si Guta in manele online gratis, toata vara, si petrece-te lamaxim, alaturi de muzica lautareasca si muzica tiganeasca. RadioManele Online, complet! Avem cea mai buna calitate a sunetuluiintre toate aplicatiile de manele, si cea mai rapida conexiune laservere! Distractie placuta! Radio Manele gratis! #1 ! Radio Manelenoi!
Pop Music 2020 4.2
BestProjects
Pop Radio, is the latest app witch offer you access to TOP POPmusic free, around the world, is up to you to choose the best, PopMusic free. Get all the best pop music around the world, with handpicked music, around the world in one place, right here. Pop musicdownloader free is not needed anymore, because you can choose from40 pop radios around the world Very easy to use, friendly interfaceand easy to switch between channels. Although pop music is seen asjust the singles charts, it is not the sum of all chart music. Popmusic is eclectic, and often borrows elements from other stylessuch as urban, dance, rock, Latin, and country; nonetheless, thereare core elements that define pop music. You can listen: Popularmusic, Barbershop, Bubblegum Pop, Dance music Pop music, Teen Pop,Pop Top 40, World Pop, Good listening: pop radio!
Hipster Wallpapers 2020 4.2
BestProjects
Welcome to the latest Hipster wallpapers app, where you have themost beautiful special collection of wallpapers hipster, hipsterwallpapers 4k, over 250 images await you to wake up your innerhipster. The ONLY Hipster Wallpapers app on the market with over250 wallpapers Hipster, avaible OFFLINE! You live the lifestyle youwant, you listen the indie tunes you want, now it's time for yourwallpaper to jump on the bandwagon too and to express yourself!Show your true potential and prove you are better than others! Letyour inner hipster shine with these one-of-a-kind wallpapers. youwill find shiny deer, wolves, tigers illuminati wallpapers, simpleshapes, indie wallpapers,hipster wallpapers hd, hd hipsterwallpaper, hipster wallpapers and backgrounds, live hipsterwallpapers, colorful wallpapers and cool photo mashups, thesewallpapers were made special for you. Sometimes ironic wallpapersand sometimes humorous, but always cool and unique – like you. Theothers hipsters might be jealous of your new hipster wallpapers,but don't worry man, you can share your favorites wallpaperhipsters with your friends. Just don't let it get too mainstream.Latest update, brings you awesome Hipster music, indie music andindie hipster music! Enjoy for free indie songs and hipster songs!We appreciate your support and thank you for using our app!
Audio Books for Kids 5.4
BestProjects
Audio books for kids , puts over 500 audiobooks for kids, Childrenstories, at your fingertips. It’s the latest audio books for kids ,where you can listen Free Books & Stories , stories for kids.Choose from over 500 stories and fables and enjoy most popularfairytales, Grimm's Fairy Tales, Aesop Stories, Hans ChristianAndersen stories, and enter in the wonderful world of Myths,priceces, castels and dragons. Also we have a awesome collection ofOriginal stories, scary stories audio, bedtime stories audio, fairytales for children free, amazing: CHILDREN STORY BOOKS. There aremany benefits to listening to literature – here are some of them: -Audio books develop listening skills and quiet concentration. -Audio books help you understand complex language. - A skillednarrator brings out humour with expert timing and tone. - AudioBooks For Kids , teach you how to hold people’s attention whentelling a story which is an important skill for life. - If Englishis not your first language, you will benefit from hearing clearpronunciation and native speech patterns. - Everyone can use theirown imaginations to make the pictures that appear in those stories,so you increase your imagination and visualisation. Our app offeryou: audio books for kids, that reads a story to you free, childrenbooks story books, Fairy tales and storybooks, children books storybooks free, Audio FairyTales, Stories for kids, free childrenbooks. We selected for you and your child the best Kids audiobooks, Story Time for Kids, Kids Story Books, to help your child tounderstand and appreciate unfamiliar accents and dialects. FamousStories Audio , audio books for children, audio books for kids thatreads a story to you free app, is the latest app witch can run onalmost every device. Is very easy to use and very friendlyinterface to listen: free audio books for kids, kids books free. Werecommend you to connect to an wi-fi before you start to listen andwatch those: kids audio books. With other words we can say we have,Unlimited Books for Kids, fairy tales stories free, and with yoursupport we can become #1 app for your kids and our kids. Listen toyour favorite fairy tales, books for free with audio, ChildrenFairytale Stories, especially if you don't have time to read abook. Childrens Bedtime Stories, will help your child to fallasleap faster then ever. Audio books free app for kids ,the bestsynthesis story. Audio children s bedtime stories for free , with afairy tale or myths. The stories is recorded with expressive voicesof the actors are men and women. Children will enjoy listening tostory , audio books free app for kids! You can also enjoy ourstories because it are also: Free audio books for adults. Make yourchild smarter, kids read along audio story books free, many freestories easy to use, kids stories read to me free We spent a lot oftime to develop the best audio book for kids app, to helps themlearning core skills of listening, that are so necessary for everychild in today’s modern world. Note: In our app we still have manystories to add. We are working day and night to add all ourstories. We are talking about a number more than 500 stories and inthe moment we have 260 stories added. With your posiitive supportwe will work day and night to finish the best app for kids! Amazing: stories for kids with audio and video, Bedtime Stories for KidsAudiobook, Children's Bedtime Stories, Moral Stories for Kids,Inspirational Stories for Kids.
King James Audio - KJV Bible Free 5.5
BestProjects
Bible free download King James version, the complet version of:KING JAMES Bible audio, Bible app, with most intuitive interface,easy to use, contains the: Holy Bible app text and the: Holy Bibleaudio, Old and New Testament. King James version bible, discoverthe Holy Bible Dramatized, King James bible version mp3, King Jamesbible free. Audio books of the Holy Bible kjv for free, audio biblefree kjv, now you enjoy it even listening it or read it in thenight, intuitive and user friendly. Holy Bible new King Jamesversion nkjv, enjoy reading and listent The Holy Bible audio mp3,Holy Bible app, king james bible 2019. You can easily listen yourchapters while you read them. You can share your favorite: bibleverses daily. You can read: Holy Bible offline kjv, kjv holy biblefree download app, king james bible free downloads full bible. Easyto use, to zoom in and zoom out, now you will easily read it evenon the night, with the amazing function "Night Mode", you will beable to read before you go to sleep King James bible free version.Audio Bible, the complete New Testament audio: Matthew Mark LukeJohn Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians EphesiansPhilippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John3 John Jude Revelation Audio Bible, the complete Old Testamentaudio: Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua JudgesRuth 1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 Kings 1 Chronicles 2 ChroniclesEzra Nehemiah Esther Job Psalms Proverbs Ecclesiastes Song ofSolomon Isaiah Jeremiah Lamentations Ezekiel Daniel Hosea Joel AmosObadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai ZechariahMalachi King james bible audio, english audio bible, bible audiofree, kjv bible free download, for everyone witch do not have timeto read, we come with an solution, bible audio free, audio biblekjv offline, prayed to be GOD and His power, enjoy, audio biblefree offline. Why should we listen the: holy bible king jamesversion, study the Bible app? We should listen and study the: holybible niv, because it is God's Word to us. The Bible is literally"God-breathed" (2 Timothy 3:16). In other words, it is God's verywords to us. There are so many questions that philosophers haveasked that God answers for us in Scripture. What is the purpose tolife? How can I be a good parent? What is success and how do Iachieve it? How can I change? What really matters in life? Wheredid I come from? Is there life after death? How do I get to heaven?Why is the world full of evil? Why do I struggle to do good? Inaddition to these "big" questions, the Bible gives much practicaladvice in areas such as: What do I look for in a mate? How can Ihave a successful marriage? How can I be a good friend? How can Ilive so that I do not look back with regret? How can I handle theunfair circumstances and bad events of life victoriously? HolyBible kjv, is a book that is not merely for reading. It is a bookfor studying so that it can be applied. Otherwise, it is likeswallowing food without chewing and then spitting it back outagain—no nutritional value is gained by it. The Bible is God'sWord. As such, it is as binding as the laws of nature. We canignore it, but we do so to our own detriment, just as we would ifwe ignored the law of gravity. It cannot be emphasized stronglyenough just how important the Bible is to our lives. Holy biblefree full version, Holy bible free download, Holy bible in english,The Holy bible audiobook free, audio books of the Holy bible forfree, Holy bible in english both old and new testament, The Holybible english version, Holy bible in english free download, Holybible free new testament and old english, Holy bible audio offline,English kjv bible. Enjoy listening for free: Bible audio.
Povesti audio pentru copii 5.3
BestProjects
Povesti Audio pentru copii - biblioteca povestilor tale! Povestipentru copii audio in romana gratis, cea mai buna aplicatie la oraactuala, cu cel mai mare numar de povesti si basme audio gratis! Cutotii stim ca celor mici le place sa asculte povesti! Rasfata-ticopilul si ajuta-l sa isi imbogateasca vocabularul si imaginatia cuajutorul acestor minunate povesti audio, basme si legende atentselectionate si organizate. Descoperiti impreuna lumea minunata apovestilor scrise de autori celebrii si iubiti de toti copii. Vremsa aducem povestile si basmele copilariei mai aproape de copii. Vainvitam pe taramul basmelor si povestilor romanesti si nu numai,pentru a va introduce in minunata lume a personajelor mirifice...In primul rand, aceasta aplicatie este GRATUITA si includenenumarate Povesti pentru copii audio in romana gratis. Poveşti deIon Creangă, Poveşti de Fraţii Grimm, Poveşti de Petre Ispirescu,Poveşti Din Folclorul Maghiar si multe altele. Te poti bucuradeasemenea si de: povesti video pentru copii video, 7 povestiminunate pentru copilul tau, Desene animate pentru copii, peste 12ore de desene animate!! Va rugam sa stati conectati pe Wi-Fideoarece este nevoie de o conexiune buna pentru a nu intampinaintreruperi. Bucura-te de peste 550 de carti audio si povesti, inaceasta minunata, unica aplicatie pentru copii dar si pentruadulti! Arata-ti sprijinul pentru noi dandu-ne 5 stele si share!Lectura placut!
Calendar Creştin Ortodox 2020 3.5
BestProjects
Calendar Crestin Ortodox 2020, este aplicatia destinata tuturorcredincioșilor ortodocși, impreuna cu biserică ortodoxă, si vaoferim cel mai complex calendar crestin 2020, usor de folosit, ointerfata intuitiva si usor de folosit, aplicatia fiind optimizatasi functionala si pe ultima versiune de android. Calendar Ortodox2020, veti avea acces gratuit la informatii despre sarbatorilereligioase crestin ortodoxe, posturile mari ale anului, zile depost, sfintii fiecarei zile si rânduielile bisericesti, plus multealte detalii si surprize. Pentru a vizualiza sarbatorile crestinortodoxe si zilele de post, nu este necesara conexiune la internet,insa daca doriti sa vedeti in detalii fiecare sarbatoare, predici,pilde, informatii pretioase despre ziua respectiva sau obiceiuri sitraditii, veti avea nevoie de conexiune la internet. CalendarCrestin 2020 Gratis, este o aplicatie gratis, unde veti gasi toateinformatiile necesare unui crestin adevarat cu credinta puternicain el si in Dumnezeu, de-a lungul unui intreg an, zilele desărbătoare sunt afișate de culoare roșie sau neagră, în funcție deimportanța lor. Calendar Ortodox 2020, va ofera si rânduielilebisericești importante, posturile de peste an, precum si când sefac sau nu se fac nunți, prezentate într-o rubrică specială.Calendar Crestin Ortodox, sa te calauzeasca in fiecare zi, si prinatentia mult mai multa pe care o vei da de acum inaintesarbatorilor, o sa fii mai aproape de Dumnezeu si de mantuireasufletului! Calendar Christian Orthodox 2020, is the applicationfor all Orthodox believers, together with the Orthodox church, andwe offer the most complex Christian calendar 2020, easy to use, anintuitive interface and easy to use, the application is optimizedand functional and the latest version of android . Orthodox 2020calendar, you will have free access to information about theOrthodox Christian religious holidays, the great positions of theyear, fasting days, the saints of each day and the churchordinances, plus many other details and surprises. To view OrthodoxChristian holidays and fasting days, there is no internetconnection required, but if you want to see in detail everyholiday, sermon, parable, precious information about that day orcustoms and traditions, you will need an internet connection.Christian Calendar 2020 Free, is a free application, where you willfind all the information needed for a true Christian with a strongfaith in him and in God, over the course of a whole year, theholidays are displayed in red or black, depending on theirimportance. Orthodox Calendar 2020, will also offer importantchurch ordinances, the positions of the year, as well as when ornot weddings are made, presented in a special section. ChristianOrthodox Calendar, to guide you every day, and by the much moreattention you will give from now on the holidays, you will becloser to God and to the salvation of the soul!
Reggae music 4.2
BestProjects
Reggae Radio, is the best app that allows you to listen to newreggae music radio, reggae online, Reggae jamaica music andJamaican music. Pure Reggae Music, raggae music 2019, raggae radio2019, ragga music 2019 is the best: music app reggae, roots reggae,dancehall, reggae roots music, dub reggae, reggae in Spanish, thatoffer you high quality streams. Radio Raggae music, have handpicked the best: Reggae Radio Stations, from: Africa, Australia,Germany, Japan, New Zealand, Nigeria, Panama, Jamaica, Philippines,USA, Poland, Trinidad and Tobago. You can listen free reggae musiconline, Roots reggae, Lovers rock, Reggae en Español, samba reggae,Mento, R&B music, jazz, ska rocksteady, caribbean music, socamusic, reggae soul music, reggae music free to download. Weguarantee you the the best connection based on most advancedprogramming technologies and the best sound quality, at least 128kbps and more. We are happy we made you happy with the latest app,share with your friends, and thank you for your positive support.
Radio Manele 2020 4.4
BestProjects
Asculta cele mai bune manele ale anului, toate intr-o singuraaplicatie, fara concurenta! Cea mai buna muzica se aude la noi!!!Muzica ta si hit-urile tale zi de zi, conectivitate rapida laservere, calitatea extraordinara a sunetului, interfata superba,placuta si usor de folosit, si numarul mare de posturi de manelefunctionale. Manele noi 2020, te vor distra zi de zi. Manele gratis2020, iti vor aduce zambetul pe buze in zilele grele. In ziua deastazi, radio manele fara internet, nu functioneaza deoarecenecesita conexiune la internet prin wi-fi sau date mobile. Cel maibun: radio manele gratis, unde vei asculta: radio manele noi 2020live, Radio manele vechi, radio manele 2020, radio manele gratis2020, 100% manele la maxim!!! O aplicatie fara egal cu: manelegratis, manele 2020 gratis, manele de dragoste. Simte muzica bunadoar aici, unde toate posturile sunt functionale si se conecteazarapid la server, pentru a te bucura de cele mai bune: manele noi2020 gratis, Manele Românești. Download manele noi 2020, va ramanein istorie deoarece avand cu tine toate: radio manele 2020 farainternet, nu mai esti nevoit sa iti descarci manele pe telefon.Muzica manele 2020, adevarataaaa!!! Asculta: Radio HitFm, RadioMynele, Radio Taraf, Radio Nebunia, Romanian Manele si multe alteposturi cu Radio Manele Romania. Suntem experti in manele, si deaceea, aici stim ce vrei sa asculti: manele 2019 cu florin salam,manele vechi, manele noi nicolae guta 2020, manele 2020 noi, manele2020, manele live fara numar. Frecventa inimii tale se aude si sesimte cu: muzica de petrecere, muzica populara, muzica de petrecere2020, muzica etno, muzica traditionala romaneasca, muzica pentrutoate gusturile! Asculta-ne si distreaza-te alaturi de noi cu:radio manele online, iar daca ne esti fan, o sa asculti aici si:Radio manele 2020. Radio Manele 2020 Gratis, este numarul 1 inmanele, nu uita sa ne dai 5 stele si fa-le o surpriza prietenilortai aratandu-le aceasta minunata aplicatie!
Classical Music 2020 2.2
BestProjects
Classical music radio, with all the radio stations free classicalmusic, around the world, is up to you to choose the best: classicalmusic app, for free. Hand picked music classic radio around theworld in one place, right here. Very easy to use, friendlyinterface and easy to switch between classical radios. You canlisten: Baroque Chamber Choral Classical Period Early ClassicalModern Opera Piano Romantic Symphony Enjoy: classical music radio!
Radiouri Crestine 4.1
BestProjects
Aplicatia cu cele mai multe posturi de muzica ortodoxa, si muzicacrestina, am atins un numar de 20 posturi radio ceea ce ne face ceama buna app Radio Crestin! Acum poti asculta simplu şi rapid directpe telefonul tau, Radiouri Crestine, cu muzica crestina si muzicaortodoxa gratis! Aici ai access la cea mai mare colectie deradiouri creștine într-un singur loc, unde ai posibilitatea de aaccesa şi asculta orice radio creştin din România și de a avea ooază de liniște sufletească, de apropiere de Dumnezeu prin cântececreștine sau predici. Intră în spiritul sarbatorilor, ascultandmuzica tradițională și cele mai bune colinde in română. Ceea ceauzi: - Învață Biblia - muzica crestina - rugaciuni ortodoxe -predici religioase - Muzică de Crăciun - Cântece creștine - Temediferite din Biblie - colinde românești - Poezie Crestina -Rugaciuni Crestine Ortodoxe - Muzică religioasă ortodoxă - Teme șiprograme crestine pentru copii - Vecernia și Liturghia - prediciedificatoare - Programe culturale, științifice, muzicale, socialeși informative - Muzica evanghelică Ce canale se pot asculta: -Radio Gosen - Radio Calea spre Cer - Radio Trinitas - Radio StancaMantuirii - Radio Aripi Spre Cer - Radio Samariteanul - RVEInternational - RVE Suceava - RVE Cluj - RVE Timisoara si multealte posturi! Aplicatie este oferit gratuit și a fost proiectată cugrijă, urmand solicitările de la ascultătorii de toate vârstele,arată-ne sprijinul tau, sau impartaseste-ne parerea! Recomandăaceastă aplicație și prietenilor tăi! Este gratis! Dumnezeu sa vabinecuvinteze! The application with the most Orthodox musicstations, and Christian music, we have reached 20 radio stationswhich makes us the best Christian Radio app! Now you can simply andquickly listen directly to your phone, Christian Radios, withChristian music and free Orthodox music! Here you have access tothe largest collection of Christian radios in one place where youhave the opportunity to access and listen to any Christian radio inRomania and to have an oasis of peace of mind, approaching Godthrough Christian songs or sermons. Enter into the spirit of theholidays, listening to traditional music and the best carols inRomanian. What you hear: - Learn the Bible - Christian music -Orthodox prayers - religious sermons - Christmas Music - Christiansongs - Different themes in the Bible - Romanian carols - ChristianPoetry - Orthodox Christian Prayers - Orthodox religious music -Christian themes and programs for children - Vespers and Liturgy -edifying sermons - Cultural, scientific, musical, social andinformative programs - Evangelical music What channels can belistened to: - Radio Gosen - Radio Way to Heaven - Radio Trinitas -Radio Rock Salvation - Radio Wings To Heaven - The Samaritan Radio- RVE International - RVE Suceava - RVE Cluj - RVE Timisoara andmany other posts! The application is free of charge and has beendesigned with care, following the requests from listeners of allages, show us your support, or share our opinion! Recommend thisapp to your friends! It's free! God bless you!
Bible stories for kids 4.2
BestProjects
We bring you, FREE Kids Bible app, Bible for kids, Bible StoriesAudio, which brings the Bible to life for the entire family with afull: Bible Audio for kids. Many hours of work is the result of oneof the best Bible stories for kids, Audio Bible Stories, Biblestories for kids for free, where you will be able in a friendlyway, to let your children listen to the most known children biblestories. Holy bible for kids free, will bring the God Words alive,in the most easy to use app, best interface and also free, biblefor kids free holy bible, will teach your children good examples ofthe old prophets. For now you will be able to make your kids happyand yourself too. Put them on the right path and let them watch:kids bible stories videos for free. You will watch the most amazingstories with Jesus, Old and New Testament stories and more. Biblefor kids free with audio, is in your hands now, at yourfingerprint! Just chose the activity and start to use Children'sBible app, kids bible stories audio for free. Please be aware theapp need internet connection. Also please have patience untill thestory you choose connect to our servers. Very easy to use andfriendly interface, bible stories for kids for free, kids biblestories will teach you the most important stories from the HolyBible. In the future updates we will bring more stories about AudioBible for kids, children's Bible. This free kids Bible audiostories, will make your childrens to understand The Holy Book inthe most creative way. Enjoy our stories, Bible for kids audio,Audio Bible Stories. Bible App for Kids, is perfect if you want tolive a balance life and make your childen understand the words ofGod in the most easy way. Our team, Children Bible Audio, thank youfor using our app and for sharing your good words with us. Childrenbible stories free, holy bible for kids will bring old testamentstories and new testament stories at your fingerprint.
Radio Manele 2020 5.2
BestProjects
Asculta radio manele 2020, la maxim! A sosit toamna manelelor, undete vei bucura de muzica manele de caliltate. Cele mai cunoscuteposturi de radio manele 2020, usor de folosit avand o interfata decare te vei indragosti. Asculta manele romanesti si cele mai noimanele 2020, muzica de petrecere, muzica etno, muzica populara,manele vechi, manele de dragoste, muzica lautareasca, muzicatiganeasca, manele 2020 noi, manele gratis, toate doar aici in:manele noi 2020! Acum poti asculta manele cu florin salam sinicolae guta, in manele online gratis fara a fi nevoie dedescarcare muzica gratis manele. Manele gratis, va ofera prilejulde a asculta manele noi la cea mai buna calitate a sunetului Radiomanele 2020, Radio manele vechi, radio manele online, radio manelegratis. Distractie placuta aceasta primavara! Cel mai bun radiomanele romanesti cu, manele gratis 2020. Listen to the radio manele2020, to the fullest! Autumn came to manele, where you will enjoythe music manele of quality. The most popular radio stations for2020, easy to use with an interface you will love. Listen to theRomanian and the newest 2020s, party music, ethnic music, folkmusic, old music, love music, lautareas music, gypsy music, newmusic 2020, free music, all just here: new music 2020! Now you canlisten to the hands with florin salam and nicolae guta, in themanele online for free without the need to download music manelefor free. Free hands, gives you the opportunity to listen to newhands at the best sound quality Radio manele 2020, Radio maneleold, radio manele online, radio manele free. Have fun this spring!The best Romanian radio manele with, free manele 2020.
Sakura Wallpaper 3.2
BestProjects
Is springtime! Find your favorite sakura wallpaper flower to addsome beautify to your phone screen with cute cherry blossomwallpapers. Sakura flower is a symbolic national flower in Japanand is the symbol of friendship. sakura live wallpaper, everywhere!The most beautiful part of the year! Now you can personalise yourscreen with sakura wallpaper theme, Latest collection of wallpapersto bring smile on your face. Over 90 free wallpapers sakurawallpapers! Spring Wallpapers, is always a beautiful sight when theCherry Blossoms are blooming for a short period of time. All youneed is a spring wallpaper cherry trees in the spring on yourscreen. Feel the springtime with these beautiful free naturewallpapers. Download, sakura theme wallpapers, right now becausethe blossoms come and go very fast, we’ve selected variety ofbeautiful wallpapers for your screen. For now you have access to 50offline Sakura Wallpaper and 40 wallpapers Cherry Blossom willrequest you internet access! You can set your favorite wallpaper byholding your finger on the image or by pressing the corner buttonin right side! Thank you for using our app and for your positivesupport!
Allah Wallpaper 3.2
BestProjects
Allah,the Muhammed Akbar, Muhammed Prophet, God of Muslims andIslam religion, all of them are a part of our history and our life.Praise be to Allah, Holy Wallpapers of Allah, this Islamic app isdesigned for all the Muslim brothers and sisters around the worldwho love Islam, Allah and his Prophet Muhammad. Download now :Allah Wallpaper, and feel the presence of God. Muslim wallpaperswill help you find the way though all temptations of today's lifewhen you will see on your screen, Allah names. Your faith will bestronger than ever with this beautiful religious wallpaper, willremind you to live according to The Holy Quran and stick to thefive pillars of Islam. Someday you will visit holly places Makkahand Medina, Al-Masjid Al-Haram, where Islam’s holiest place, theKaaba is located, where Prophet Muhammad once was. Allah wallpaperswill give you strength when you need it the most to stay devoted toyour religion. Allah will be with you even during the otherimportant dates in the Islamic calendar, such as Eid al-Adha, Eidal Ghadeer, Mawlid, Muharram, Ashura as well as during each day ofthe year. Express the devotion to Allah, and Allah will love you,listen to the call to prayer and go to the mosque for salah topraise Allah. Enjoy HD background images Allah and Meccawallpapers, and the wonderful pieces of Islamic art with “AllahLive Wallpaper”. There is No God but Allah! May Allah bless youall!
Manele Vechi 7.7
BestProjects
Manele vechi, cele mai bune manele de top si Manele Vechi Gratis!Asculta: Top Manele Vechi. Asteptarea ta a luat sfarsit! Acum itipunem la dispozitie cea mai noua aplicatie cu: manele vechi, ceamai unica si incontestabila colectie de top cu manele vechi, incare vei asculta cele mai frumoase manele de 5 stele, cu care aicrescut. Cele mai frumoase: Manele vechi, si Top Manele Vechi! Veiretraii momentele frumoase care le-ai trait atunci cand le-aiascultat pentru prima data. Regii manelelor s-au reintors!Asculta-i pe cei care au fost "taticii" manelelor, cei ce au pusbazele acestui gen de muzica care a ajuns atat de popular printretinerii din ziua de azi! Cel mai placut si usor de folosit, radiomanele gratis, avand o interfata placuta si usor de folosit, fiindusor sa schimbi manelele intre ele, melodiile fiind in ordinealtfabetica ca sa poti gasi usor artistul tau favorit! Muzica depetrecere, manele vechi, manele de dragoste, si cea mai frumoasamuzica manele doar aici! Asculta peste 2000 de manele vechi, pusein albume cu numele artistilor tai favoriti! Au aparut si copiiintre timp, dar acestea nu au valoare! Sa le aratam ca noi suntem#1 si de aceea va oferim cea mai frumoasa, placut si usor defolosit aplicatie cu manele vechi! Aplicatia ruleaza si in fundal!Nota: Ai nevoie de conexiune la internet ca sa asculti Radio manelevechi gratis! Poti asculta muzica aleatoriu alegand functia :shuffle ON! Nu uita ca aceasta este o aplicatie gratuita,apreciaza-ne munca dandu-ne 5 stele si comentariu acestei aplicatiicu: Top Manele Vechi Gratis.
Oldies Radio 4.8
BestProjects
Magical Music for all of You! Goldies music, Old Music Radio.Latest free app, Oldies Music Radio with over 45 handpicked OldiesRadio Station. The best: 80s music, 70s music, 60s music, 90smusic, with the best: oldies music. Free Oldies Radio, containradios from: Germany, USA, UK, Belgium, Netherland, Austria,Switzerland, Danemark, Italy, Poland, Czech Republic, France,Iceland, Luxembourg, Norway and Sweden. No need anymore to lookingfor free download music 70s 80s 90s, because you will have accessto all the oldies music free, in one place, HERE! Radio Old music!The best oldies music can be listened right now from your androiddevice, and also many oldies but goodies hits music from the 50s,60s, 70s, 80s and 90s. We guarantee you the the best connectionbased on most advanced programming technologies and the best soundquality, at least 128, 256kbps and more. We are happy we made youhappy with the latest app, make your parents also happy by sharingthis app with them, and thank you for your positive support. Oldiesbut goodies!! Enjoy: Radio Oldies Music!
Povesti Biblice Pentru Copii 3.4
BestProjects
Va oferim gratuit, aplicatia: Audio Biblia pentru copii, Bibliapentru copii gratuit audio, Povesti Biblice Audio, care aduceBiblia la viață pentru întreaga familie. Povestiri biblice pentrucopii, povesti biblice pentru copii, povestiri din Biblie audio, pecare copilul tau o sa le adore. Aceste Povestiri biblice pentrucopii gratis, au fost concepute in scopul de a-i ajuta pe miutiinostri sa inteleaga Biblia usor, intr-un mod placut, care sa lestimuleze imaginatia, Povestiri religioase, citite de actorispecializati in a dramatiza personajele excelent. Aplicatia vaofera atat Povesti Noul Testament, cat si Povesti VechiulTestament. Cărți audio pentru copii, pune la dispoziție viataproorocilor si a lui Mesia dinaintea erei noastre, a ereitehnologiei si a smartphonului. Asculta peste 60 de audiobook-urireligioase pentru copii , cu doar o apasare de buton. Există maimulte beneficii pentru a asculta Cărți audio : - dezvoltaabilitățile de ascultare și concentrare. - Vă ajuta să înțelegețiun limbaj complex. - Aceste Cărți audio pentru copii, vă învațăcopii, cum să dețină atenția oamenilor atunci când se spune opoveste, care este o abilitate importantă pentru viața de zi cu zi.Cărți audio app gratuit pentru copii, sunt înregistrate cu vociexpresive ale actorilor. Actualizăriile viitoare depind desprijinul dumneavoastră, pentru a va aduce mai multe povestiri dinBiblie pentru copii. Bucurați-vă de: povesti religioase, Bibliapentru copii audio, povestiri audio din Biblie. Biblie App pentrucopii, este perfect dacă doriți ca copii vostri să trăiască o viațăechilibrata. We offer free application: Audio Bible for children,free for children Audio Bible, Audio Bible stories that bring theBible to life for the whole family. Bible stories for childrenBible stories for children Bible stories in audio that your childwill adore them. These Bible Stories for children free, weredesigned in order to help the miutii our understanding the Bibleeasier in a pleasant way, to stimulate their imagination, Storiesreligious, read by actors specialize in dramatize the charactersexcellent. The application will offer Stories New Testament and OldTestament stories. Audio books for children, provide livingprophets and the Messiah before our era, the era of technology andsmartphone. Listen more than 60 religious audiobooks for children,with just the press of a button. There are several benefits tolisten to Audio books: - Developing listening skills andconcentration. - It helps you understand the complex language. -These audio books for children, teach children how to hold people'sattention when they tell a story, which is an important skill fordaily life. Free Audiobooks app for children, are registered withexpressive voices of the actors. Next update depend on your supportto bring more Bible stories for children. Enjoy: Religious stories,children's audio Bible, audio Bible stories. Children's Bible Appis perfect if you want your children to live a balanced life.
Sakura wallpapers Offline 3.1
BestProjects
Is springtime! ❀Cherry Blossom Wallpaper❀ everywhere! The mostbeautiful part of the year! Now you can personalise your screenwith Cherry Blossom Live Wallpaper, Latest collection of wallpapersto bring joy in your life. Over 100 free wallpapers cherry blossom!Sakura Wallpapers, is always a beautiful sight when the CherryBlossoms are blooming for a short period of time. All you need is aspring wallpaper cherry trees in the spring on your screen. Feelthe springtime with these beautiful free wallpapers. These magicalflowering trees backgrounds and fabulous nature wallpapers formobile will make you speechless. Download, Cherry blossom theme,right now because the blossoms come and go very fast, we’veselected variety of beautiful wallpapers for your screen. Everybodyloves flowering cherry tree and watching its pink flower petals andwhite flower petals waft into the air, expriming beauty andelegance, a brilliant flower can be your free cherry wallpaper orscreen. Find your favorite sakura flower and beautify your phonescreen with cute cherry blossom pictures. “Cherry blossoms” is asymbolic national flower in Japan and is sometimes offered to othernations as a symbol of friendship. For now you have access to 60offline Cherry Blossom Wallpaper and 40 wallpapers Cherry Blossomwill request you internet access! You can set your favoritewallpaper by holding your finger on the image or by pressing thecorner button in right side! Thank you for using our app and foryour positive support!
Jesus Wallpapers 3.4
BestProjects
Jesus Wallpaper, is the latest app witch offers you the mostbeautiful, carefully hand picked free wallpapers of Jesus Christ.Jesus from Nazareth wallpapers, is very easy to use, easy to surfbetween your favorite wallpapers, and after you chose your jesuswallpaper, all you have to do is to hold your finger 1 second onthe wallpaper and then set is as wallpaper or lock screen, as youwant! You don't need to be connected to internet to have with youall the time the most beautiful jesus wallpapers. Thankful tolatest programming technologies, we compressed over 80 wallpapersin just 12 mb, for you, to have all the: jesus wallpapers andbackgrounds. Fantastic wallpapers of Jesus, is what you are goingto see, you will love this app and you will share it with yourfriends. If you believe in Jesus Christ, you will absolutely findthe background you like. From now on, Jesus is protecting you. Freedownloads images Jesus wallpapers,God wallpapers, Virgin Marywallpapers and much more you will find here. Live wallpapers ofheaven god and jesus, will inspire you and will take care of you.Easter wallpaper, jesus wallpapers and backgrounds, easy to set aswallpaper, friendly interface, and no lag or bug. You can set jesuslive wallpaper free, as wallpaper from the right corner of the app.Jesus Christ Wallpapers, now is allways with you, protecting youand bringing you luck! Enjoy: Jesus Wallpapers HD!
Lost Books of the Bible Audio 3.1
BestProjects
Why download this forgotten books of the Bible app? A thousandreasons at least, but first let us talk a little about theforgotten books of the bible. The Lost Books Of Bible and theForgotten Books of Eden is a collection of some Old TestamentPseudepigrapha and New Testament Apocrypha, some of which wereassembled in the 1820s, and then republshed with the current titlein 1926s. The missing books from: King James Bible (KJV) Free, KJVBible, Holy Bible King James version, King James Bible - KJV, AudioBible, Free, Offline, are shown here for free in this amazing freeaudio lost Bible books, all of them are readed to help you and dothe work for you. Easy to use and friendly interface, this app willopen your mind and your vision about what really happened in theHoly Bible. Amazing Secrets from The Book of Enoch and much more,waiting for you to discover them. The app is optimised for lastandroid versions and have fast internet connection. You requireinternet connection to listhem to those Forgotten Bible Booksaudio, but if you want just to read you can use it offline. Thelost books of the Bible are represented by a collection of Latintranslations that are part of the Old Testament Pseudepigrapha andNew Testament Apocrypha of the 12th and 13th centuries that wereput together in 1920 and contain works admired and read by theearly Christians, but which was later excluded from the canonicalbible, enjoy free : Lost Books of the Bible (Forgotten BibleBooks). These: lost Bible books, contain stories from the life ofthe young Jesus, especially the Gospel of Mary and theProtevangelion, which give us additional details about the birthand childhood of Jesus, details that are now absent. That:forgotten books app, contain also a number of non-canonicalepistles, such as Laodiceans. It is also worth reading carefullythe three books of Shepherd of Hermas, which use apocalyptic andsymbolic images. This: Forgotten Bible Books, contains aninvaluable selection of portions of the new Testament thatillustrate the fluid nature of the biblical canon early and provideaccess to all spare parts. Lost Books of the Bible (Forgotten BibleBooks) audio, witch will ease your hard work to find them and toread them, lost Books of the Bible free. In The: Lost Books of theBible, you can find such popular free books as: The Apostles'Creed, The First and Second Book of Adam and Eve, The Psalms ofSolomon, The Fourth Book of Maccabees, The Story of Ahikar,Testaments of the Twelve Patriarchs, The Shepherd of Hermas, TheFirst Book of Adam and Eve, The Book of Enoch, The Gospel ofNicodemus and many others books which are missing from the Bible.So let's get back to the reasons why it's worth downloading thisapplication, here you can find: Lost Books of the Bible, ForgottenBooks of Eden, and you can find all the hidden truth, found inthese amazing books, written in a magical way. This applicationcontains all the lost books of the Bible, lost books of the Biblefree audio, written and audio, you can read all of these withoutinternet, and listen with internet all of lost books of the biblefree audio. One of the most controversial removed books from theKing James Bible Version, The Book of Enoch, written during thesecond century B.C.E., is one of the most important non-canonicalapocryphal works, and probably had a huge influence on earlyChristian, particularly Gnostic, beliefs. Filled with hallucinatoryvisions of heaven and hell, angels and devils, Enoch introducedconcepts such as fallen angels, the appearance of a Messiah,Resurrection, a Final Judgement, and a Heavenly Kingdom on Earth.Enjoy this free forgotten books of the Bible, Lost Books of theBible (Forgotten Bible Books), lost books of the bible offline,lost books of the Bible free, and share with us your thoughts!
Calendar Creștin Ortodox 2020 2.2
BestProjects
Calendar Crestin Ortodox 2020, este aplicatia destinata tuturorcredincioșilor ortodocși, impreuna cu biserică ortodoxă, si vaoferim cel mai complex calendar crestin 2020, usor de folosit, ointerfata intuitiva si usor de folosit, aplicatia fiind optimizatasi functionala si pe ultima versiune de android. Calendar Ortodox2020, calendar Creștin ortodox 2020 cu notificari, veti avea accesgratuit la informatii despre sarbatorile religioase crestinortodoxe, posturile mari ale anului, zile de post, sfintii fiecareizile si rânduielile bisericesti, plus multe alte detalii sisurprize. Pentru a vizualiza sarbatorile crestin ortodoxe si zilelede post, nu este necesara conexiune la internet, insa daca doritisa vedeti in detalii fiecare sarbatoare, predici, pilde, informatiipretioase despre ziua respectiva sau obiceiuri si traditii, vetiavea nevoie de conexiune la internet. Calendar Crestin 2020, este oaplicatie gratis, unde veti gasi toate informatiile necesare unuicrestin adevarat cu credinta puternica in el si in Dumnezeu, de-alungul unui intreg an, zilele de sărbătoare sunt afișate de culoareroșie sau neagră, în funcție de importanța lor. CalendarCreștin-Ortodox 2020, calendar ortodox 2020 gratis, va ofera sirânduielile bisericești importante, posturile de peste an, precumsi când se fac sau nu se fac nunți, prezentate într-o rubricăspecială. Calendar Crestin Ortodox, sa te calauzeasca in fiecarezi, si prin atentia mult mai multa pe care o vei da de acum inaintesarbatorilor, o sa fii mai aproape de Dumnezeu si de mantuireasufletului!