Bjarne Toftegård Apps

Loading...
Stressdagbogen 1.2
Stressdagbogen er nok det vigtigste redskab til at lære at håndtereog forebygge stress. Stressdagbogen hjælper dig med tre ting;1) Atblive mere bevidst om din krops signaler i stressende situationer(body awareness). Dette er en forudsætning for at kunne forebyggealvorlig stress. Se mere om dette nedenfor. 2) At finde mønstre i,hvad der stresser. Alvorlig stress kommer ikke af enkeltestresssituationer, men af hyppig eller vedvarende stressbelastning.Da stress sker ubevidst, er vi ikke altid klar over, hvad deregentligt stresser os.3) At finde og ændre handlemønstre. Vi kanikke komme ud af en stress eller forebygge stress på samme måde,som gjorde os stressede. Som regel er man nødt til at gøre nogetanderledes. Dette kan stressdagbogen også hjælpe med til.Stressdagbogen består af notater med fire ting. 1) Tidspunkt(indsættes automatisk)2) Symptom, som du enten kan indtaste ellervælge fra en liste. 3) Årsag, som du enten kan indtaste eller vældefra en liste. 4) Læring, som du enten kan indtaste eller vælge fraen liste. Når du på startskærmen har specificeret symptom, årsag oglæring skal du trykke på knappen ”Gem notat”. Du skal notere dinstress ned så løbende som muligt, helst indenfor nogle minutter ogi hvert fald indenfor en time. Ellers risikerer du at glemme detigen, specielt de mindre ting. Du skal notere ned, hver gang dumærker et stresssymptom. Du skal specielt være opmærksom på defysiske symptomer, dvs. det kroppen siger. Du skal også tage depsykiske symptomer med, men de fysiske symptomer er specielt gode,når du skal blive opmærksom på stressen. Du skal specielt væreopmærksom på de grønne stresssymptomer, der er de vigtigste (menikke alvorligste) stresssymptomer, da de afslører stressårsagerne.Du skal også tage de gule og røde stresssymptomer med. Du skal ikketænke så meget over, om det er stress eller ej, du mærker. Alleformer for stress, irritation, frustration, rastløshed, nervøsestem.v. skal noteres. Tag det hele med. Tag specielt også småtingenemed. Ti små stressårsager i løbet af dagen kan påvirke dig mere enden enkelt stor stressårsag. Årsagerne kan enten være en ydre ting,dvs. noget du oplever, eller også dine egne tanker. I gennemsnitkommer halvdelen af stressen fra ydre ting og halvdelen fra ensegne tanker. Det kan være anderledes for dig. Hver gang du notereren stressreaktion ned, skal du også overveje, hvordan du hellereskulle have handlet, eller hvordan du gerne vil handle i lignendesituationer i fremtiden, hvis de opstår igen. Det er ikke altidligetil at finde en løsning, men giv det en overvejelse. Hvis duikke kan finde på andre ting, så vil løsningen ofte være at sige:Nej, hjælpe eller pyt. Når du har registreret din stress i nogledage, vil der ofte komme et mønster i det. Nogle stressårsager hardet med at gentage sig. Når du kigger på listen over notater, kandu vælge enten at se den kronologisk, eller efter hyppighedindenfor den seneste uge eller måned. Ved at se på hyppigheden fårdu et overblik over hvor, det bedst kan betale sig at sætte ind.Ved at gøre noget effektivt ved de hyppige stressårsager har dumeget større overskud til at klare det, der sker en gangimellem.Stress Diary is probably the most important tool to learnhow to manage and prevent stress. Stress Diary helps you threethings;1) Becoming more aware of your body's signals in stressfulsituations (body awareness). This is a prerequisite to preventsevere stress. See more on this below.2) Finding patterns in whatstresses. Severe stress is not of individual stress situations, butof frequent or persistent stress load. When stress occursunconsciously, we are not always aware of what really stressesus.3) To find and change their behavior patterns. We can not getout of a stress or prevent stress in the same way that made usstressed. As a rule, one needs to do something different. This canstress the diary also help.Stress diary consists of notes with fourthings.1) Time (set by default)2) Symptom, which you can eitherenter or select from a list.3) Reason, which you can either enteror gush from a list.4) Learning, which you can either enter orselect from a list.When on the home screen has specified symptom,cause and learning, press the "Save note".You must record yourstress down as regularly as possible, preferably within a fewminutes, at least within one hour. Otherwise, you risk forgettingit again, especially the smaller things.You need to jot down everytime you feel a stress symptom. You must pay particular attentionto the physical symptoms, ie. the body says. You must also take themental symptoms, but the physical symptoms are especially good whenyou need to be aware of the stress. You must pay particularattention to the green stress symptoms that are most important (butnot serious) stress symptoms as they reveal stress causes. You alsoneed to take the yellow and red stress symptoms.Do not worry somuch about whether it is stress or not, you feel. All forms ofstress, irritation, frustration, restlessness, nervøseste etc. mustbe noted. Take it all with. Take special also trifles with. Tensmall stress causes during the day can affect you more than asingle large stress cause.The causes can be either an externalthings, ie. something you experience, or your own thoughts. Onaverage, half of the stress from external things and half fromone's own thoughts. It may be different for you.Every time youwrite a stress reaction down, you should also consider how youwould do better to have acted, or how you would act in similarsituations in the future if they arise again. It is not always easyto find a solution, but give it a consideration. If you can notfind on other things, so the solution will often be to say: No,help or puddle.Once you have registered your stress for a few days,there will often be a pattern in it. Some stress causes tends torepeat itself. When you look at the list of notes, you can chooseto view either the chronological or by frequency in the past weekor month. By looking at the frequency you will get an overview ofwhere it is most worthwhile to start. By doing anything effectiveabout the frequent stress causes you much more time to cope withwhat is happening occasionally.
Stresstesten 1.0
Stresstesten er en app, hvor du kan finde dit stress niveau.Resultatet består dels af en værdi og dels af en beskrivelse.Resultaterne af stresstesten gemmes, således at du kan følge dinudvikling. Applikationen indeholder også en mulighed for atkontakte en stresscoach, hvis du har spørgsmål vedrørende dinstress.Endelig kan du få svar på ”Hvad er stress?”, ”Hvad kan jegselv gøre?” og ”Hvor får jeg hjælp?”. Applikationen er udviklet afBjarne Toftegård, leder af virksomheden Forebyg Stress,foredragsholder, forfatter, stresscoach og underviser påStresscoachuddannelsen. Virksomheden har et landsdækkende netværkmed mere end 65 stresscoaches. Bjarne har arbejdet mod stress iover 12 år, de seneste 8 år på fuld tid. Spørgsmål og kommentarertil denne applikation kan rettes til app@forebygstress.dk.Thestress test is an app where you can find your stress levels. Theresult consists of a value and partly by a description. The stresstest results are saved so that you can follow your progress.Theapplication also provides an opportunity to contact a stress coachif you have questions about your stress.Finally, you can getanswers to "What is stress?", "What can I do?" And "Where do I gethelp?".The application was developed by Bjarne Toftegård, head ofthe company Prevent Stress, lecturer, author, stress coach andteacher at the Stress Coach Training. The company has a nationwidenetwork of more than 65 stress coaches. Bjarne has worked againststress for over 12 years, the last 8 years full time.Questions andcomments regarding this application may be directed toapp@forebygstress.dk.
Stress af 1.0
Stresset, urolig og anspændt? Denne app lærer dig på få dage atslappe af og eliminere skadelig stress på de allermestgrundlæggende niveauer. Første trin i dette effektiveantistresskursus lærer dig at slappe af fysisk såvel som mentalt.Andet trin lærer dig at gøre det dybere og hurtigere. Tredje trinlærer dig, hvordan du selv udløser afslapningen, så du fremover fårfuldt udbytte af selv en kort powernap. Tilsammen hjælper øvelsernedig til at nulstille dit nervesystem, så den daglige stress ikkebliver en kronisk tilstand. De guidede øvelser rummer inspirerendestorytelling og specifikke anvisninger, som er lette at følge. Dethele er akkompagneret af afslappende lyde, der målrettet påvirkerbåde dit sind og din krop til indre ro og afslapning. Kurset erspecielt udviklet til at hjælpe din underbevidsthed og ditnervesystem til at slappe af, så du kan give permanent slip på denskadelige stress. Undervejs lærer du desuden en simpel, meneffektiv teknik, du kan bruge til at ændre på situationer, hvor duoplever utilstrækkelighed eller stress. Denne teknik hjælper digtil at associere styrkende ressourcer til udfordrende situationer,så du kan begynde at føle dig mere rolig og kompetent, når du møderdem. Appen bygger på cd’en ”Slap af – og styr din stress bedre”,som er udviklet af NLP- og coachtræner Pete Andersen, der i årevishar hjulpet mennesker af med skadelig stress. Pete Andersen hartalt om stress mange år, før problemet blev almen kendt, og han erspecialist i at få dig til at slappe af og føle dig godt tilpas. Dukan se mere om Pete Andersen på www.peteandersen.dk. Appenindeholder: • Indledning og overblik • Trin 1: Lær at slappe dybtaf • Trin 2: Lær hurtig afslapning • Trin 3: Lær at gøre det selv •Det har du lært. Trin 1 er gratis, og trin 2 og 3 kan købes for kun25 kr. pr. trin. Det største udbytte får du ved at udføre øvelsenpå hvert af de 3 trin 10 dage i træk. Appen indeholder derfor entæller, der holder styr på, hvor mange dage du har lyttet til hverttrin. Hvis du hører øvelsen flere gang på samme dag, tæller det dogkun som én dag. Hvis du holder pause en dag, så tæller den en dagned igen, da aflytningen helst skal ske hver dag, for at du får detoptimale ud af appen. Når et niveau når op på 10, starter tællerenpå det næste niveau. Først når alle tre tællere når op på 10,holder appen op med at tælle dage. På det tidspunkt er dufærdiguddannet som ‘afslapper’. OBS: Lyt ikke til denne app, når dukører bil eller er ansvarlig for arbejdende maskiner. Lyt kun tilden, når du på en sikker måde kan ignorere den ydre verden ogslappe helt af.Stressed, anxious and tense? This app teaches you afew days to relax and eliminate harmful stress on the mostfundamental levels.The first step of this effective anti-stresscourse teaches you to relax physically and mentally. Second Stepteaches you to make it deeper and faster. Third step teaches youhow to self-timer relaxation, so you continue to benefit fully fromeven a short power nap. Together the exercises helps you to resetyour nervous system, so the daily stress does not become a chroniccondition.The guided exercises contains inspiring storytelling andspecific instructions are easy to follow. It's all accompanied bythe relaxing sounds that targeted affects both your mind and yourbody to inner peace and relaxation. The course is speciallydesigned to help your subconscious and your nervous system to relaxso that you can give permanent release of harmful stress.Along theway, also teaches you a simple but effective technique you can useto change the situations where you experience inadequacy or stress.This technique helps you to associate invigorating resources tochallenging situations so that you can start to feel more calm andcompetent when you meet them.The app builds on the CD "Relax - andcontrol your stress better," developed by the NLP coach and trainerPete Andersen, who for years has been helping people with harmfulstress. Pete Andersen has spoken of stress for many years beforethe problem was generally known, and he is a specialist in gettingyou to relax and feel good about yourself. You can see more aboutPete Andersen www.peteandersen.dk.The app includes:• Introductionand Overview• Step 1: Learn to relax deeply by• Step 2: Learn thefast relaxation• Step 3: Learn to do it yourself• That you havelearned.Step 1 is free, and steps 2 and 3 can be purchased for only25 per. step.The biggest benefit you get by performing the exerciseon each of the 3 steps for 10 days straight. The app thereforecontains a counter that keeps track of how many days you havelistened to each step. If you hear this exercise several times onthe same day, it counts only as one day. If you pause a day, thencount it a day down again when listening ideally happen every daythat you get the most out of the app. When the level reaches 10,the counter starts at the next level. Only when all three countersreaches 10, the app counting days. At that point you are qualifiedas 'relaxes'.NOTE: Do not listen to this app when driving orresponsible for working machines. Listen only to it when you safelycan ignore the outside world and relax.