Blix - Gazetka, Gazetki, Promocje Apps

Loading...
Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco 4.17.1
Blix to darmowa aplikacja z gazetkami najpopularniejszych siecihandlowych: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco.Promocje zawsze pod ręką! Aktualne promocje i twoje gazetki dosklepów w Twoim telefonie: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco,Hebe, Rossmann, Carrefour. Wszystkie gazetki w jednym miejscu! Niemusisz się już martwić o papierowe gazetki - przeglądaj promocje nasmartfonie. Codziennie nowe gazetki - każdego dnia aktualizujemydarmowe gazetki. Zainstaluj Blix gazetki aktualne promocje i planujzakupy. Sprawdzisz okazje i sklepy, które lubisz i promocje wtelefonie. Dzięki inteligentnej wyszukiwarce produktów, sprawdziszgdzie kupisz najtaniej wybrany produkt. Auchan gazetka, Pepcogazetka, Carrefour gazetka, Kaufland gazetka, Rossmann gazetka,Drogeria Natura, Hebe, Aldi i inne sklepy. Każda oferta jestaktualna - publikujemy gazetki z oficjalnych stron sklepów.Wypróbuj szybką i prostą listę zakupów w aplikacji BLIX. Przeglądajgazetki, zapisuj produkty, które chcesz kupić. Wygodna listazakupowa pomoże Ci w planowaniu codziennych zakupów. Dlaczego wartokorzystać z listy zakupów w aplikacji Blix? - prosta i intuicyjnaobsługa - szybkie i łatwe dodawanie produktów do listy -możliwość zapisywania stron gazetek - ręczne wpisywanieproduktów na listę - możliwość udostępniania listy zakupów bliskimDzięki aplikacji będziesz mógł przeglądać aktualne gazetkipromocyjne w sklepach o dowolnej porze. Oszczędzaj czas ipieniądze! Pobierz teraz najpopularniejszą i najlepiej ocenianąaplikację z gazetkami w Polsce i przeglądaj promocje gdziekolwiekjesteś. Sprawdzaj aktualne promocje w konkretnych sklepach: Lidl,Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura.Gazetka promocyjna dodawana na bieżąco, zawsze aktualna oferta!Dlaczego warto korzystać z aplikacji Blix? 1) dostęp do gazetekpromocyjnych popularnych marketów 2) elektroniczna wersja gazetkiBiedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura zamiast papierowych 3)dodawaj ulubione sklepy i otrzymuj powiadomienia o nowychgazetkach, dowiesz się jako pierwszy o nowej ofercie 4)wyszukiwarka produktów - znajdź produkt w najlepszej cenie 5)szybka lista zakupowa - możesz dodać produkt z gazetki, zapisaćstronę gazetki lub wpisać ręcznie. Planuj zakupy z Blix, a jużnigdy niczego nie zapomnisz 6) zapisuj swoje karty lojalnościowe:Moja Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Klub Rossmann, ClubcardTesco, Ikea Family i nie będziesz musiał nosić plastikowych kart wportfelu - wszystkie karty w telefonie 7) ponad 1 000 000użytkowników pobrało naszą aplikację - każdego dnia aplikacja Blixgazetki gazetka pomaga w planowaniu zakupów i wyszukiwaniunajlepszych okazji 8) aplikacja jest darmowa i nie musisz sięrejestrować - przeglądaj darmowe gazetki Gazetki promocjeBiedronka, gazetki promocje Kaufland, gazetki promocje Lidl,gazetki promocje Pepco, promocje w sklepach, Rossmann promocje,aplikacja gazetki. Darmowe gazetki w bezpłatnej aplikacji!Znajdziesz nie tylko gazetki sklepów spożywczych, ale również zinnych branż: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk,Media Markt, Media Expert i wiele innych. Znajdziesz również ofertysklepów odzieżowych jak H&M, Diverse czy Reserved - promocje wsklepach odzieżowych, promocje ubrania, promocje w sklepach. Planujzakupy z Blix - to takie łatwe. Szybko wyszukasz produkty,sprawdzisz promocje i zrobisz listę zakupów. Pobierz aplikację ijuż dziś zacznij oszczędzać z Blixem. Wszystkie gazetki promocyjnew jednym miejscu! Blix is a free application with newsletters ofthe most popular retail chains: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto,Rossmann, Pepco. Promotions always at hand! Current promotions andyour newsletters to stores on your phone: Biedronka, Lidl, Auchan,Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. All newsletters in oneplace! You do not have to worry about paper news - browsepromotions on your smartphone. New newsletters every day - weupdate free newspapers every day. Install Blix newsletters currentpromotions and plan purchases. Check the deals and shops you likeand promotions on your phone. Thanks to the intelligent productsearch engine, you can check where you buy the cheapest product.Auchan newsletter, Pepco newsletter, Carrefour newsletter, Kauflandnewsletter, Rossmann newsletter, Drugstore Nature, Hebe, Aldi andother shops. Each offer is current - we publish newspapers from theofficial websites of the stores. Try a quick and easy shopping listin the BLIX app. Browse newsletters, save the products you want tobuy. A convenient shopping list will help you plan your dailyshopping. Why is it worth to use the shopping list in the Blixapplication? - simple and intuitive operation - quick and easyadding products to the list - possibility of saving pages ofnewspapers - manually enter products on the list - the ability toshare a shopping list with relatives Thanks to the application, youwill be able to view current promotional newsletters in stores atany time. Save time and money! Download now the most popular andbest rated newsletter app in Poland and browse promotions whereveryou are. Check current promotions in specific stores: Lidl,Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. Apromotional newspaper added on an ongoing basis, always up to date!Why is it worth using the Blix application? 1) access topromotional newsletters of popular stores 2) an electronic versionof the Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura newspaper,instead of paper 3) add your favorite stores and receivenotifications about new newsletters, you will find out first aboutthe new offer 4) product search engine - find the product at thebest price 5) quick shopping list - you can add a product from thenewsletter, save the newsletter page or enter it manually. Planyour shopping with Blix and you will never forget anything 6) saveyour loyalty cards: My Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, ClubRossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family and you will not have tocarry plastic cards in your wallet - all cards in your phone 7)over 1,000,000 users have downloaded our application - every daythe Blix newsletter application helps you plan your shopping andsearch for the best deals 8) the application is free and you do nothave to register - browse the free newsletters Biedronka newsletterpromotions, Kaufland promotions, Lidl newsletters, Pepcopromotions, promotions in stores, Rossmann promotions, newsletterapplication. Free newsletters in a free app! You will find not onlynewsletters from grocery stores, but also other industries:Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt,Media Expert and many others. You will also find clothing storeslike H & M, Diverse or Reserved - promotions in clothingstores, promotions of clothes, promotions in stores. Plan purchaseswith Blix - it's that easy. Quickly search for products, checkpromotions and make a shopping list. Download the application andstart saving with Blix today. All promotional newsletters in oneplace!