Brian van den Broek Apps

Loading...
My Avans 1.2.8
Met de My Avans App kan je gemakkelijk en snel alle informatiebekijken die je als student of docent nodig hebt. Je hebt devolgende mogelijkheden met de app: - Je rooster bekijken -Blackboard mededelingen bekijken - Je tentamenrooster bekijken - JeOsiris resultaten bekijken - Snel kijken of een lokaal vrij ofbezet is - Je docent opzoeken om snel een mailtje te verzenden - Deschoolkrant Punt lezen - Je statistieken bekijken - Zelf bepalenwaarvoor en hoe vaak je notificaties krijgt Je hebt de mogelijkheidom meerdere groepen toe te voegen aan je rooster, dit kan eengroepscode, docentcode of een lokaal zijn. Verder is het nogmogelijk om een rooster widget aan je startscherm toe te voegenzodat je snel kan zien wanneer en waar je les hebt! Blackboardmededelingen, Osiris resultaten en Punt nieuws worden ookautomatisch opgehaald. Je kunt zelf bepalen hoe vaak je wiltchecken op updates. Verder bepaal je zelf of je een notificatie wilontvangen zodra er een nieuw item is opgehaald. Ook kan je elkresultaat, Blackboard mededeling en artikel delen op WhatsApp,Twitter, Facebook of andere apps. Je tentamenrooster wordtautomatisch opgehaald, mits je je rooster automatisch laat updaten.Ook is er de optie om een notificatie te krijgen zodra het mogelijkis om je in te schrijven voor de tentamens! Eene-mailadres/telefoonnummer van een docent of medewerker kan jegemakkelijk opzoeken met de medewerkergids. Zodra je de docent ofmedewerker hebt gevonden kan je snel een mail opstellen of depersoon in kwestie opbellen. Ben je benieuwd naar je aantal EC ofje gemiddelde cijfer? Dan kan je gebruik maken van de statistiekentab. Je ziet daar alle informatie die voor jou van belang kan zijn.Zo kan je daar o.a. je studentnummer, gemiddelde cijfer en jeaantal EC inzien. Zoek je een leeg lokaal om met je projectgroep inte vergaderen? Dan kan de 'Lokaalvrij' tab handig voor jou zijn. Jetypt het begin van een lokaalcode in en je ziet precies welkelokalen er vrij zijn. De My Avans App is zowel geschikt voorstudenten als docenten. Heb je bugs gevonden dan kan je dezeachterlaten in de comments. Ook suggesties kun je daar achterlaten.Je kunt ook mailen met je vragen, suggesties of klachten.Disclaimer De app maakt gebruik van de Avans API, er dient eenmaligingelogd te worden voordat je de app kunt gebruiken. Aan degetoonde gegevens in de app kunnen geen rechten worden ontleend.Voor vragen en ondersteuning, neem contact op met de ontwikkelaar.With the My Avans App you can easily and quickly view all theinformation you need as a student or teacher. You have thefollowing options with the app: - View your schedule - ViewBlackboard announcements - View your exam schedule - View yourOsiris results - Quickly check whether a room is free or busy -Search your teacher to send an e-mail quickly - Reading the schoolnewspaper Point - View your statistics - Determine yourself forwhat and how often you receive notifications You have the option toadd multiple groups to your timetable, this can be a group code,teacher code or a room. Furthermore, it is still possible to add agrid widget to your home screen so you can quickly see when andwhere you have lessons! Blackboard announcements, Osiris resultsand Point news are also retrieved automatically. You can decide howoften you want to check for updates. You also decide whether youwant to receive a notification as soon as a new item has beenpicked up. You can also share any result, Blackboard communicationand article on WhatsApp, Twitter, Facebook or other apps. Your examschedule is automatically retrieved, provided you update yourtimetable automatically. There is also the option to receive anotification as soon as it is possible to register for the exams!You can easily look up an e-mail address / telephone number of ateacher or employee with the staff guide. Once you have found theteacher or employee, you can quickly set up an e-mail or call theperson in question. Are you curious about your number of EC or youraverage grade? Then you can use the statistics tab. You will seeall the information that may be of interest to you. For example,you can view your student number, average grade and your EC number.Are you looking for an empty room to meet with your project group?Then the 'Local free' tab can be handy for you. You enter thebeginning of a local code and you see exactly which rooms are free.The My Avans App is suitable for both students and teachers. Haveyou found bugs then you can leave them in the comments. You canalso leave suggestions there. You can also mail with yourquestions, suggestions or complaints. Disclaimer The app uses theAvans API, you have to log in once before you can use the app. Norights can be derived from the displayed data in the app. Forquestions and support, please contact the developer.