CSUPPORTER Apps

Loading...
English Listening Audio Story 2.8
CSUPPORTER
English Listening Audio Story is app contain series of EnglishStory that come from Oxford Bookworm Library that contain hundredsof interesting short stories with audio for English studying.English Listening Audio Story divide story into to 7 level ofdifficulty and suitable with everyone from beginner to expert. Ineach level, short story will only use a fix number of head wordthat mean you only need to know that number of English Vocabularyto understand the story. With voice from English native speaker,exercises after finished each part of short story and finished allstory, English Listening Audio Story is great way to help youimprove your English and get relax at the same time by fantasticEnglish stories . List 7 levels of difficulty: Starter: 250headwords (you only need to know 250 English Vocabulary); Stage 1:400 headwords Stage 2: 700 headwords; Stage 3: 1000 headwords;Stage 4: 1500 headwords; Stage 5: 2000 headwords; Stage 6: 2500headwords. Oxford Bookworms Library enjoy a world-wide reputationfor high-quality storytelling and a great reading experience.Experts recognize Oxford Bookworms as the most consistent Englishshort Story series in terms of language control, length, andquality of English audio story very important for fluent readingand listening skill. This is the best way to study English foreveryone. Thank for giving attention to English Listening AudioStory, We commit to give the best support to your studying!
3000 từ vựng tiếng anh 2.1
CSUPPORTER
3000 Từ Vựng Oxford thông dụng- Đường Tới Thành Công Ngày nayhoc tieng anh là một nhu cầu phổ biến của tất cả mọi người . vàphần được nhận xét là quan trọng nhất trong tiếng anh đó là vốn từvựng . Từ vựng là yếu tố quan trọng trong luyện nghe tiếnganh và tiếng anh giao tiếp. Vì vậy chúng tôi đưa ra ứng dụngLuyện từ mới với các tính năng đặc sắc giúp bạn có thể dễ dàng nhớtừ nhanh hơn và lâu hơn . Giới thiệu về bộ từ vựng 3000Oxford Core Words: 3000 Oxford Core Words là danh sách 3000 từvựng tiếng anh quan trọng nhất trong việc học tiếng Anh. Đâylà danh sách các từ vựng quan trọng và hữu ích nhất đượcchọn lựa và tổng hợp một cách kỹ lưỡng bởi các nhà ngônngữ học và các giáo viên hàng đầu của trường đại họcOxford. 3000 Từ Vựng Oxford thông dụng là ứng dụng tổng hợpđầy đủ danh sách "3000 Oxford Core Words" với đầy đủ nghĩa,ví dụ , phiên âm và phát âm. Đông thời đưa ra nhiều chứcnăng hữu ích giúp người học học từ nhanh hơn và nhớ từlâu hơn với nhiều loại câu hỏi kiểm tra khác nhau. Ứng dụnggồm 6 chức năng chính (Danh sách từ, Học từ, Luyện tập,Kiểm tra, Câu hỏi ngẫu nhiên,Từ mới hàng ngày) - Danh sáchtừ : bao gồm hơn 3000 từ tieng anh giao tiep thông dụng do oxfordtổng hợp giúp bạn có thể sử dụng trong 80%-90% các tình huống giaotiếp thông thường . được chia làm các danh mục bạn tại đây có thểnghe từ , ẩn hiện nghĩa , xem chi tiết từ,chuyển trạng thái từ. cácdanh mục gồm : + Chưa học : danh sách các từ bạn chưa học . bạn sẽxem danh sách này từ nào đã biết thì bấm vào icon đã học để chuyểntrạng thái từ . với từ chưa biết bạn có thể click vào từ để xem chitiết từ và tiến hành học từ . + Mới học : danh sách các từ mới học(được chuyển qua từ mục chưa học) + Chưa nhớ : danh sách các từ bạnchưa nhớ (làm sai khi kiểm tra) + Đã nhớ : danh sách từ đã nhớ (làmddungss khi kiểm tra) - Học từ : Với mỗi từ hệ thống sẽ gợi ý bạnbấm theo các chữ cái để hoàn thành từ . có 3 lần gợi ý và mỗi lầnhoàn thành từ số chữ cái được gợi ý sẽ giảm dần cuối cùng sẽ khôngcòn gợi ý nừa và bạn có thể tự mình hoàn thành từ thì tức là bạn đãhọc xong từ đó . - Luyện tập (4 loại câu hỏi) Bạn có thể chọn trạngthái từ muốn luyện tập . vd chỉ luyên tập từ mới học , từ chưa nhớ, đã nhớ ... Ngoài ra bạn có thể chọn loại câu hỏi bao gồm + cho từchọn nghĩa (mutil choice) + cho nghĩa chọn từ (mutilchoice) + chonghĩa xếp từ + nghe và xếp từ - Kiểm tra : tương tự chức năng luyệntập bạn có thể chọn trạng thái câu hỏi và loại câu hỏi . tuy nhiênnhiên khi bạn trả lời đúng hay sai thì trạng thái từ sẽ bị thayđổi và chuyển sang mục "Từ Đã nhớ' hoặc "Từ chưa nhớ". -Từ mới hàng ngày mỗi ngày hệ thống sẽ tự chọn ngẫu nhiên một số từchưa học nhất định để gợi ý bạn bổ xung thêm vốn từ vựng của mình -Cài đặt : bạn có thể tùy chỉnh số lượng câu hỏi hàng ngày và tốc độphát âm từ . Với các tính năng trên chúng tôi hi vọng sẽ giúp íchcho các bạn trong việc nâng cao vốn từ vựng của mình . Cảm ơn vàchúc các bạn thành công !---------------------------------------------------------------Luyen Tu Vung Tieng Anh Oxford 3000 - Ứng dụng học từ hữu íchgiúp nâng cao khả năng tiếng anh của bạn Contact :prosoftforlife@gmail.com 3000 Vocabulary Oxford Road to Success ñit informed Today, learning English is a common need of everyone.and part is the most important comments in English that isvocabulary. Vocabulary is a key element in English listening andcommunicating in English. So we launched a new application for thePreparation of special features that you can easily remember wordsfaster and longer. About the 3000 Oxford Core Vocabulary Words:Oxford 3000 3000 Core Words is a list of English vocabulary mostimportant in learning English. Here is a list of important wordsand selected the most useful and carefully synthesized by thelinguist and leading teachers of the University of Oxford. 3000Oxford Common Vocabulary is fully integrated applications list"3000 Oxford Core Words" with full meaning, for example,transliteration and pronunciation. Eastern time offering manyuseful functions help learners learn faster and remember from longago than with many different test questions. The app includes 6main functions (List from, Learning from, Train, Test, RandomQuestions, From daily new) - List of Words: including more than3,000 from common communicative English by Oxford synthesis you canuse in 80% -90% of the normal social situations. is divided intothe categories that you can hear from here, hidden meaning, seemore words, switching from a state. categories include: + Nolearning: list of words you've learned. you will see this list fromany known then click on the icon to toggle learned from. withunknown words you can click on a word to see more from the schooland conduct. + New study: list of new words learned (to betransferred from item no school) + Never mind: the list of wordsyou do not remember (doing wrong when tested) + Has remembered: thelist of missed (as ddungss when checked) - Learn from: For each ofthe system will suggest you to click under the letters to completethe word. there 3 times and each time suggesting completion of thesuggested letters will subside eventually will no longer suggest,and you would be able to accomplish since it means that you havedone since. - Train (4 types of questions) You can choose fromstate wants to practice. Drill eg from beginners only, since notremember, has to remember ... Also you can choose the type ofquestions included + For from select means (mutil choice) + Formeans selected from (mutilchoice) + For that ratings from +Listening and ratings from - Check : similar training function youcan choose the status questions and question types. but of coursewhen you answer right or wrong, the status will be changed from andmove on to the "From Following Me" or "From Me not." - From neweveryday each day the system will randomly select a number betweencertain school not to suggest you supplement your vocabulary -Settings: you can customize the number of questions daily and speedpronounce. With the above features we hope will help you inimproving your vocabulary. Thank you, and wish you success!-------------------------------------------------- -------------Luyen 3000 Oxford English vocabulary - learn from useful app helpsimprove your english Contact: prosoftforlife@gmail.com
English Vocabulary 3000 Words 2.7
CSUPPORTER
English Vocabulary 3000 Words & Definition - Install NowSuccess In Future About Oxfords 3000 core english vocabulary 3000oxford's words is a list of the 3000 most important vocabs to learnin English. The keywords of the Oxford 3000 have been carefullyselected by a group of language experts and experienced teachers asthe wordpower which should receive priority in vocabulary studybecause of their importance and usefulness. This App is avocabulary builder with 3000 English Vocabulary from Oxforduniversity . Each English Vocabulary is similar to an englishflashcards with full English definition and samples,phrasal verbs ,phonetic and sound from Oxford Dictionary that is important to bespelling expert and talkenglish . This App also give many fantasticfunction to help you learn word faster and remember word longerwith many kind of vocabulary quiz . (4 quiz english : Show Meaning- Choose Word, Show Word - Choose Meaning,Show Meaning-CompleteWord, Listen - Complete Word) With words have more than onedefination and meaning, You can chose the most suitable definationto be main defination for that word power There are 6 main funtionsupporting for your studying : (List Word, Learn Word (studywords), Testing,Training, Random Test , Daily New Word (daily listword) ) - wordlist : word list is divided into for category : NewWord,New Learn, Remember,Not Remember - learn vocabulary : you willcomplete a word (with disorder characters) 4 times. In the first 3times, there are suggestions for you to complete word. thesesuggestions will be shorter after each round and finally you willcomplete the word without suggestion . when you finish 4 round,theword will move to New Learn category - Testing : there 4 types oftest to help you revise the knowledge. when you give correctanswer, word will be moved to list Remember word . with wronganswer, word will come to list Not Remember + Show Meaning - ChooseWord : a definition will be given and you have to choose thecorrect answer in a set of 4 words + Show Word - Choose Meaning : aword will be given and you have to choose the correct definition inthe set of 4 definitions + Show Meaning-Complete Word : There is agiven definition and a string with disorder characters. and yourtask is complete word from these characters + Listen - CompleteWord :now your mission is listening the word carefully and completethat word from a disorder characters string. - Training : similarto testing you also have 4 type of test however when you give givecorrect or wrong answer . the status of word will not change (notgo to Remember or Not Remember list) - Daily New Word : Everydayyou will be given some new word to learn - Random Test : Everyperiod of time, App will give some test question to check yourknowledge Other function: - Choose main definition : With eachword, may be there are more than one definition . so you can choosethe main definition for this word . - Online Spelling : App haveoffline spelling function however if you want to get a better voiceyou can active online spelling in Advance setting Thank For Givingattention to our application, We commit to give the best support toyour studying!
IELTS Exam Preparation 3.8
CSUPPORTER
Since the 60s organizations used the " International EnglishLanguage Testing System " (IELTS) test to measure the Englishlanguage ability of non-native speakers wishing to for immigrationor enroll in English-speaking universities. IELTS Exam Preparationis the app that covers the most important words used for the realIELTS exam . The list of words were carefully selected by languageexperts and if these are mastered, chances of a successful IELTStest pass are very high. Each of the 5000+ IELTS vocabulary comeswith full definition, sample usage, phonetic/sound pronunciationand much more details as included in the Oxford dictionary. You canlearn these words and take language tests to see how well youunderstand them. You'll learn words faster as this IELTSPreparation app uses different types of quizzes to make learninginteractive. It includes IELTS listening exercises, helps you withIELTS reading practice, IELTS writing and IELTS speaking. MainFeatures: ✔ IELTS Vocabulary with 5000+ Words. This app has avocabulary with 5000+ words used in the IELTS test. These areneatly divided in 4 different categories to easily study and manage(New Word,New Learn Word, Remembered words, Not Remember Word). ✔Easily Learn the Words. Each word in the IELTS dictionary can beeasily learned. Tap on each word to listen how it is pronounced andalso read a detailed description. Once you're ready to startlearning it, you will need to type it 4 times. The first 3 timesyou'll have suggestions (auto-complete), but the last time you'llneed to type it in correctly to be marked as learned. ✔ Test yourVocabulary. For an effective study you will need to test the newlylearned words. There are 4 different types of tests you can take:type/choose a word based on the presented description, pick adescription that matches a word, use scrambled letters to create aword based on a description and lastly listen and type the word.These tests simulate partially the real IELTS test. ✔ WordTraining. You can also train for a set of words to see how well youmaster them. The difference between training and testing is thatduring training you won't be "penalized" if you get some wronganswers. This allows you to practice words for the real IELTS examwithout any pressure. ✔ Daily New Words. The only way to trulylearn is persistence! The app helps you learn every day by teachingyou some new words. It will also show a push notification to remindyou that it is time to study. You can change the number of dailynew words show in the app settings. For extra help you can enablean online spell-checker to verify words as you type them. ✔ RandomTest. Every now and then (randomly) the app will ask some questionsto check your vocabulary knowledge. These random language tests area great quick study method to remember what you learned. IELTS ExamPreparation is an essential app for those that want to pass theIELTS test. It also allows you to customize the definitions forvocabulary words by choosing a main one out of the existingdefinitions. This IELTS Preparation makes perfection thus a dailyintake of vocabulary words will help you learn faster and beprepared for the final exam. With the help of this educational appyou can fine-tune your IELTS listening and reading skills oradvance from starter to English language expert. We are committedto help you learn & prepare for an IELTS exam thus any feedbackis appreciated in the comments below!
IELTS Exam Vocabulary Test 2.9
CSUPPORTER
Since the 60s organizations used the " International EnglishLanguage Testing System " (IELTS) test to measure the Englishlanguage ability of non-native speakers wishing to for immigrationor enroll in English-speaking universities. IELTS Exam Preparationis the app that covers the most important words used for the realIELTS exam . The list of words were carefully selected by languageexperts and if these are mastered, chances of a successful IELTStest pass are very high. IELTS Exam Vocabulary Test give word-listselected by a group of language expert and experienced teacher fromCambridge university . This word-list cover essentials vocabularyin 20 common topics needed by Ielts student aiming for band 6-6.5.Each vocabulary comes with full English definition, sample usage,phonetic/sound pronunciation and much more details as included inthe Oxford dictionary. You also can choose main meaning of eachvocabulary from full definition. This app gives many fantasticfunction to help you learn word faster and remember word longer .It also provide 4 type of language tests to see how well youunderstand the word. It will give huge support for all of IELTSlistening exercises, IELTS reading practice, IELTS writing andIELTS speaking. Main Features: ✔ IELTS Vocabulary with 1000+ Words.This app has a vocabulary with 1000+ words used in the IELTS test.These are neatly divided in 4 different categories to easily studyand manage (New Word,New Learn Word, Remembered words, Not RememberWord). ✔ Easily Learn the Words. Each word in the IELTS dictionarycan be easily learned. Tap on each word to listen how it ispronounced and also read a detailed description. Once you're readyto start learning it, you will need to type it 4 times. The first 3times you'll have suggestions (auto-complete), but the last timeyou'll need to type it in correctly to be marked as learned. ✔ Testyour Vocabulary. For an effective study you will need to test thenewly learned words. There are 4 different types of tests you cantake: type/choose a word based on the presented description, pick adescription that matches a word, use scrambled letters to create aword based on a description and lastly listen and type the word.These tests simulate partially the real IELTS test. ✔ WordTraining. You can also train for a set of words to see how well youmaster them. The difference between training and testing is thatduring training you won't be "penalized" if you get some wronganswers. This allows you to practice words for the real IELTS examwithout any pressure. ✔ Daily New Words. The only way to trulylearn is persistence! The app helps you learn every day by teachingyou some new words. It will also show a push notification to remindyou that it is time to study. You can change the number of dailynew words show in the app settings. For extra help you can enablean online spell-checker to verify words as you type them. ✔ RandomTest. Every now and then (randomly) the app will ask some questionsto check your vocabulary knowledge. These random language tests area great quick study method to remember what you learned. IELTS ExamVocabulary Test is an essential app for those that want to pass theIELTS test. It also allows you to customize the definitions forvocabulary words by choosing a main one out of the existingdefinitions. This IELTS Preparation makes perfection thus a dailyintake of vocabulary words will help you learn faster and beprepared for the final exam. With the help of this educational appyou can fine-tune your IELTS listening and reading skills oradvance from starter to English language expert. We are committedto help you learn & prepare for an IELTS exam thus any feedbackis appreciated in the comments below!
Learn English Vocabulary Words 2.9.2
CSUPPORTER
Message from Developer: As a Developer, English language is arequirement of my job. Therefore I have spent several year strugglewith English learning. The most difficulty I have to face isvocabulary. Have you ever spent the feeling when you learn someEnglish words really carefully (use English dictionary to findEnglish definition, make plenty of sentence with the word, writethe word again many time or listen word and imitate the voice)however after several days all word learned go away and you can’tremember them exactly without any suggestion. That also is myproblem and that is the reason why I create this English learningapp -Learn English Vocabulary Words. As some research that ourbrain have a highly impression in photo so we can remember a photofaster and longer. Therefore in this English study app, we willmatch each English words with high quality picture with the purposecreate a relation between word and picture. Therefore when youremember the picture, it will be a suggestion about the word andyou can easy to remember the word. Each word designed as an Englishflashcards and you can easy to change to new flashcards by swipe onscreen Beside of this, Learn English Vocabulary Words also have aspecial function to help you to support your English study .Instead of just looking at word, meaning or photo and try toremember word like other English learning app, Learn EnglishVocabulary Words have learn words function to support you. Atfirst, app will give you English flashcards with English words,meaning, phonetic and photo, then app will mix all character ofword to make a disorder character string. Next, app will show yousuggestion to reorder this character string to complete word. Youwill complete word 3 times with suggestion. After each time, numberof suggestion will less and less and finally you will need tocomplete word without suggestion. Moreover, Learn EnglishVocabulary Words also help you to speak the word properly as anative speaker. To finish study a word, app will require you tospeak the word and recognize that you speak correct or not. Thoseare not all great things. Learn English Vocabulary Words have 4type of vocabulary test to help you revise your knowledge andensure that you can remember the word for a long time. - Show word– choose meaning - Show meaning – choose word - Show meaning –complete word - Show meaning – speak word You can chose the type oftest, topic of word or status of word to test your vocabulary.(Each time you do vocabulary test status of word will be changeddepend on your answer) Finally, every day, the app will give you asuitable number of new word to learn and build your vocabulary dayby day. This English Study app created to support everyone frombeginner to expert. Let’s install app to make English languagebecome simple and interesting. With efforts to sport your Englishstudy, this English learning app also have function allow you tocontact us directly to give your idea about the app and improve it.We will be grateful when receipt your response. Wish For YourSuccess And Thanks For Using The App!
Learn English Grammar Rules - Grammar check 1.7
CSUPPORTER
Learn English Grammar Rules -Best Grammar Test with English grammarexercises and lesson Are you confident about your grammar? Do youwant to check your grammar or want to know what exactly grammarthat you need to learn again? Learn English Grammar Rules is asuitable app for you. This app will let you know what grammars youshould to learn again by after providing a full test. This testwill cover all necessary English Grammar Rule that not only used inregular communication but also used in an international test likeIELTS, TOEFL, and TOIEC. Besides the full test, the app alsoprovides grammar lessons prepared by the expert team from famousuniversities like Cambridge to help you review your knowledge.After learn grammar lessons, the app will provide English grammarexercises to ensure that all knowledge has been remembered.Moreover, if you don’t like to take the full test, you also canchoose some lessons that you forgot and take the test with them.Learn English Grammar Rules have study history to help you followyour study progress. It also saves all the grammar tests that youhave finished so you can review the test again whenever you want orredo the test after learn grammar lessons again. Main feature: FullTest - English grammar check: before you start to use the app. Youshould take a full test. The app will give a grammar test thatcovers all English grammar rules. This English test is an Englishgrammar check that tells you all the grammar rules that you need tolearn again. Grammar Lesson: The app will give 25 grammar lessonsprepared by grammar English experts that contain 91 grammarEnglish. These lessons are suitable for everyone to learn Englishgrammar in use. Grammar quiz: after learned the lesson. The appwill provide English grammar exercises for the lesson to check ifyou understand the lesson or not. This grammar quiz also tells youwhat grammar rule that needs to review again. Test component: Ifyou want to take a grammar test within some lesson rather than afull test. The app will allow you to choose the lesson and create agrammar quiz with these lessons. Study history: You can check yourcurrent study progress and know what lesson needs to learn With aneffort to become the best grammar English app. This app is not onlya grammar exercise or English grammar check app but also is agrammar book to learn grammar
ICORRECT: Take IELTS Speaking Test Online Free 2.0.7.2
CSUPPORTER
Today, learning English is very popular and big common question isthat “How to speak English fluently” or “how to learn Englishspeaking effectively”. In non English speaking country, most ofpeople are less confident on their English speaking skill thanother skills From that problem, Icorrect want to support everyoneto improve English speaking skill by creating an environment forpracticing their skill based on IELTS speaking test IELTS exam havebeen used to test the Spoken English ability of non-native speakerswishing to immigrate or enroll in universities. In IELTS practicetest, Speaking skill also is the most difficult skill. It is hardfor IELTS test taker to self-study because it is required an expertto correct their speaking test and practice with. However oneexpert can only carries one IELTS speaking interview with oneperson at one time. Therefore even people taking an Englishspeaking course, they still don't have enough time to practice withtheir teacher. It’s commonly that IELTS test takers have to paymoney to take an IELTS mock test at center if they want to practiceunder IELTS exam -condition. Despite of that fact, arranging timeis still a problem The lack of qualified examiners, IELTS examcandidates have to self-study with inauthentic documents . Icorrectsolved all problems by supporting IELTS test takers and generalEnglish learner to practice under IELTS speaking test -condition.Icorrect also connects users to professional examiners/expert aswell as other users Main Features: ✔ SIMULATED TEST Icorrect giveuser simulated tests. These ielts mock test are organized in thesame structure with the real ielts practice test and verified byexpert team. When you take the test, instead of looking at a listof IELTS speaking questions, app will play videos of examinerasking. After each question, app will automatically record the youranswer ✔ REVIEW THE PERFORMANCE Icorrect allows you to review yourIELTS speaking test when it finished. the app will compile all ofyour answers in the same order that you took the test as a completeIELTS interview. you can also re-answer all the question as long asyou want . ✔ SOCIAL SHARING User can share their IELTS speakingtest to the Icorrect’s network to receive feedback from other users. Social sharing allows users to help each other and get moremotivation in their IELTS preparation rather than self-study ✔ TOPSHARING Some of speaking test from users which get the most ofinteraction (like) will be highlighted weekly as ielts sample test.All of these ielts sample test will be scored and corrected FREE ofcharge to address existing problems to help users avoid. ✔ SCORINGSERVICE Icorrect allows users to send their speaking test toIcorrect’s examiners to receive score with a small fee. Theresponse from examiners will give user their score according toIELTS speaking skill scoring criteria ✔ CORRECTING SERVICECorrecting service allows user to know all the existing problems intheir speaking test and receive advice as well as sample fromexaminers so that they can orient themselves in their IELTSpreparation. Any further question from users can be sent to theexaminer with a Q&A support .Now you can learn english speakingby yourself without taking expensive english speaking course. ✔ AStrong Community Of IELTS Test Takers Icorrect not only wants to bea great english speaking app but also want to build a strongcommunity of IELTS exam candidate so Icorrect encourage users tolearn and help each other by rewarding them Gold. Gold can be usedto buy discounted coupon for scoring and correcting service evenFREE. You can receive Gold from other users as a thank forcommenting on their Ielts speaking test. If you are finding anenglish speaking app and want to learn how to learn englishspeaking effectively, Icorrect is created for you.
4 letter word 1.0
CSUPPORTER
4 Letter Word is an interesting vocabulary game that will give youfun moments and help you learn more 4-letter vocabulary.  Fun GamePlay: Is it only 4 English words? Don't be fooled because you willbe crazy about words that are familiar but you don't "see". Playwith friends, which will be extremely fun and exciting moments. Many Levels: In the game, there are up to 2000+ 4 words for you toplay while reviewing the known words and adding new words. Leaderboard: The comparison system of ranking players worldwide ofboth game modes will definitely be the fiery arena for the playersto compare vocabulary.